Dnes
Teplota: 22.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 14. / 18. / schůze rady města Náchoda konané dne 25. května 2015


MAS Stolové hory

Usnesení č. 18/567/15 - rada města s o u h l a s í s vyčleněním Kč 122.500,- na povýšení příspěvku na rok 2015 pro MAS Stolové hory, o.s.

Výroční zpráva Správy budov Náchod s. r. o.

Usnesení č. 18/568/15 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e
- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2014
- Roční účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad
- Návrh společnosti na převedení disponibilního zisku
- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2014
- Zprávu dozorčí rady za rok 2014
- Plán činnosti společnosti na rok 2015

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 18/569/15 - rada města s o u h l a s í
č. 2669, 3616 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/870/2007 uzavřené s paní Janou Rindtovou z Náchoda. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 31.12.2015 a se zveřejněním záměru přenechat části pozemkové parcely č. 1905/3 v katastrálním území Náchod o výměře 240 m2 pro zřízení zahrádky Jaroslavu a Ludmile Zeleným, ul. Nová čp. 1876, Náchod
č. 3617 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 328/3 v katastrálním území Náchod v ulici Za Koupalištěm. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 10 m
č. 3619 - se zveřejněním záměru přenechat pozemkové parcely č. 115/4, 123/1, 124/1, 125/1, 125/2, 128/1 a 165/1 v katastrálním území Malá Čermná o výměře 70590 m2 do pachtu podnikateli Ing. Josefu Lelkovi, IČO 62717642. Propachtované pozemky bude pan Lelek užívat pro zemědělské hospodaření
č. 3620 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s paní Kateřinou Čechurovou z Náchoda. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkových parcelách č. 311/2 a č. 462/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici V Kalhotách. Věcné břemeno spočívá v uložení vodovodní a kanalizační přípojku v pozemcích města
č. 3562 - se zveřejněním záměru na prodej části pozemkové parcely č. 152/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují dle žádosti pana Lubora Dítě s tím, že bude naplněna písemná dohoda mezi vlastníky pozemků o zřízení pěšiny
č. 3306 - s ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2239/2012 uzavřené s panem Aloisem Daňkem, a to výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení důvodů podle čl. V. odst. 3.
Usnesení č. 18/570/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit : č. 3575 - dohodu o zrušení věcného břemene,
č. 3548 - prodej pozemku, č. 2764 - převod dle návrhu,
č. 3288 - zrušit usnesení z r. 2012

Usnesení č. 18/571/15 - rada města r u š í
č. 3482 - svoje usnesení č. 16/478/15 ze dne 27.4.2015 a s o u h l a s í
s podmínkami SŽDC k nabytí části stav. parcely č. 473 - po odměření geo. plánem pozemku č. 2330 k.ú. Náchod - a schvaluje pokračování v jednání o získání předmětného pozemku do vlastnictví Města Náchoda

Usnesení č. 18/572/15 - rada města o d r o č u j e č. 2557, č. 15092

Usnesení č. 18/573/15 - rada města s o u h l a s í
s doplněním čl. 2 Směrnice o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města o odstavec tohoto znění: věcná břemena zřizovaná ve prospěch vlastníků rodinných a bytových domů se uzavírají za cenu ve výši 1/2 tabulkové sazby. Platnost tohoto ustanovení je od dne 1.6.2015

Usnesení č. 18/574/15 - rada města n e s c h v a l u j e č. 15084 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Kristinou Lakatosovou k bytu č. 11 v ulici Komenského č.p. 577 v Náchodě

Usnesení č. 18/575/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15085 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v ul. Francouzská v č.p. 349 v Náchodě k 31.05.2015
č. 15086 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 41 v ulici Broumovská v Náchodě k 31.05.2015 dle § 2291 NOZ
č. 15087 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1 v č.p. 113 ve Stárkově k 31.05.2015 dle § 2291 NOZ
č. 15088 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 1 v č.p. 270 ul. Bílkova v Náchodě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Michalem Bauerem k bytu č. 1 v ulici Bílkova č.p. 270 v Náchodě od 01.06.2015 do 31.08.2015, nájemné je stanoveno na Kč 73,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00
č. 15089 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Jankou Kováčovou
č. 15091 - uzavření Smlouvy o umístění reklamních tabulí SMF/2657/2015 na pronájem částí bytových domů a nebytových prostor objektů v Náchodě s firmou Petra Motáka, 17. listopadu č.p. 216, 530 02 Pardubice, IČO: 10497765 s platností od 01.06.2015

Usnesení č. 18/576/15 - rada města t r v á č. 15090 - na svém usnesení 17/520/15 ze schůze z 11.05.2015, bod č. 15083 v části zamítnutí žádosti na oplocení části dvora u domu č.p. 577 Komenského v Náchodě

Usnesení č. 18/577/15 - rada města s o u h l a s í s převodem práv a povinností k bytu č. 266/1 ul.Duhová v Náchodě

MěSSS Marie - dodatek č. 3

Usnesení č. 18/578/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmuSMF/3/2015

Dodatek č. 2 ke smlouvě na Investiční dotaci Beránek Náchod - veřejná podpora de minimis

Usnesení č. 18/579/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/19/2014

Vystavení zboží ul. Strnadova před čp. 56

Usnesení č. 18/580/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Akce - propagace operačního programu NUTS II

Usnesení č. 18/581/15 - rada města s o u h l a s í s povolením propagace akce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na den 4.8.2015 za běžných podmínek

Organizační opatření č. 1/2013, dodatek č. 2

Usnesení č. 18/582/15 - rada města s c h v a l u j e Organizační opatření č. 1/2013 dodatek č. 2 dle návrhu s okamžitou účinností

OZV č. 1/2015

Usnesení č. 18/583/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města vydává OZV č. 1/2015, kterou se mění OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchoda, ve znění OZV č. 7/2011

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 18/584/15 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 18.5.2015 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 18/585/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 18.5.2015 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek

Usnesení č. 18/586/15 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 18.5.2015 vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek do výše Kč 20.000 dle návrhu

Usnesení č. 18/587/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek v částce nad 20.000 Kč dle návrhu

Návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných prostranstvích

Usnesení č. 18/588/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, v předloženém znění

Zápisy z komisí

Usnesení č. 18/589/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání tělovýchovné komise konané dne 6. 5. 2015
- zápis z jednání komise cestovního ruchu konané dne 13. 4. 2015
- zápis z jednání kulturní komise konané dne 12. 5. 2015

Nápravná opatření

Usnesení č. 18/590/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města přijmout navržená nápravná opatření ke zjištěným chybám při přezkoumání hospodaření za rok 2014 uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Záměr - provedení vjezdů a vstupů v ul. Smetanova

Usnesení č. 18/591/15 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 16/491/15 ze dne 27. 4. 2015 a s c h v a l u j e
- provést vjezdy a vstupy do tří rodinných domků v horní části ulice Smetanova
- provedení dodávky a montáže 1 ks sloupu veřejného osvětlení, včetně zemního kabelu a doplnění sadových úprav Technickými službami Náchod s.r.o.

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku: Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt "Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě"


Usnesení č. 18/592/15 - rada města s c h v a l u j e výzvu včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky k předložení nabídky na veřejnou zakázku výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt "Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do smlouvy o dílo Příprava nové OZV č. 3/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Usnesení č. 18/593/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, v předloženém znění

Odstranění závory v ulici Brožíkova v Náchodě

Usnesení č. 18/594/15 - rada města d o p o r u č u j e odstranění pevné překážky - uzamykatelné závory v ulici Brožíkova s tím, že v oblasti bude omezena rychlost na 30km/hod. a umístěna značka průjezd zakázán

Audit

Usnesení č. 18/595/15 - rada města u k l á d á odboru SMF technicky zajistit provedení auditu za rok 2015

Závěrečný účet 2014

Usnesení č. 18/596/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tyto návrhy na usnesení:

1) Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
a) všichni pracovníci odboru Investic a rozvoje města (dále jen "IRM") jsou povinni v zákonné lhůtě v souladu se Zákonem č. 420/2004 Sb. zveřejnit všechny zákonné informace na profilu zadavatele termín : trvale zodpovídá : všichni pracovníci odboru IRM
b) vedoucí odboru IRM je povinen průběžně kontrolovat plnění zákonné povinnosti a v případě zjištění opomenutí důsledně vyvozovat osobní zodpovědnost konkrétního pracovníka včetně krácení osobního ohodnocení termín : trvale zodpovídá : vedoucí odboru IRM
c) radou města dne 25.5.2015 pod číslem usnesení 18/582/15 byl schválen Dodatek č. 2 k Organizačnímu opatření č. 1/2013, kterým je reagováno na zjištěný nález auditu Královéhradeckého kraje a který stanovuje pravidla pro nápravu a dodržování dané vyhlášky č. 410/2009 Sb. v dalším období.
d) Pracovnice účtárny budou důsledně postupovat při účtování reálné hodnoty v souladu s přijatým dodatkem č. 2 k Organizačnímu opatření č. 1/2013 termín : trvale zodpovídá : všechny pracovnice účtárny a vedoucí odboru správy majetku a financování (dále jen "SMF")
e) Auditem zjištěná chyba byla ihned opravena.
f) Všichni vedoucí odborů MěÚ Náchod jsou povinni ihned hlásit účtárně veškerý majetek, který bude určen k prodeji, aby bylo možné jej ocenit reálnou hodnotou. Tato informace musí být předložena ihned po rozhodnutí o prodeji. termín : trvale zodpovídá: všichni vedoucí odborů

g) Pracovnice účtárny budou důsledně postupovat při účtování reálné hodnoty pozemků v souladu s platnou účetní metodikou. Zůstatek účtu 031 - Pozemky musí být v souladu se zůstatkem vykazovaným na inventurních soupisech daného syntetického účtu.
termín : trvale
zodpovídá: všechny pracovnice účtárny a vedoucí odboru SMF
h) Auditem zjištěná chyba byla ihned opravena.
ch) Pracovnice odpovědná za agendu bytů, kde jsou uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zpracuje přehled pohybu plateb u jednotlivých smluv za celou jejich historii a tento pohyb předloží účtárně ke správnému zaúčtování. termín : do 30.9.2015 zodpovídá : p. Kondášová, p. Prostředníková
Zastupitelstvo města nepřijímá závěry vůči osobám, neboť daným nálezem auditu Královéhradeckého kraje nevznikla Městu Náchod žádná škoda.
Zastupitelstvo města přijímá nápravná opatření, kterými předchází vzniku pochybení v budoucnu.
2) Zastupitelstvo města jako schvalující účetní jednotka schvaluje roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2014 včetně všech příloh.

Podpora terénní práce 2015 Náchod - II. kolo

Usnesení č. 18/597/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci na "Podporu terénní práce 2015 Náchod" se spoluúčastí města ve skutečné výši 38% z celkového rozpočtu projektu, což činí 249 342,32,- Kč na dva terénní pracovníky

Vyloučení uchazečů v rámci výběrového řízení "Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě"

Usnesení č. 18/598/15 - rada města v souladu s §76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v y l u č u j e
ze zadávacího řízení "Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě" uchazeče Společnost Stadion Hamra, STRABAG Rail - VODA CZ, Správce sdružení: STRABAG Rail a. s., se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Střekov, IČ: 25429949 a společníkem VODA CZ s. r. o., se sídlem Pražská třída 799, 500 04 Hradec Králové, IČO: 25969 692 a uchazeče EKKL a. s., se sídlem Altýře 582, 767 01 Kroměříž, IČO: 27752771

Veřejný stadion Hamra, "Kompletní letní regenerace fotbalového trávníku"

Usnesení č. 18/599/15 - rada města s o u h l a s í s objednáním kompletní letní regeneraci fotbalového trávníku na veřejném stadionu Hamra v Náchodě se společností PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY, a.s. Nad Lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 za nabídkovou cenu 174.604,20 Kč včetně DPH

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 18/600/15 - rada města s c h v a l u j e
- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 83 452,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na výměnu podlahových krytin v učebnách pro novou třídu
- převod finančních prostředků ve výši Kč 40 000,- z rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku do investičního fondu a čerpání investičního fondu v celkové výši Kč 40 000,- na dofinancování oprav podlahových krytin v učebnách pro novou třídu příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod

Stavba RD ul. V Třešinkách, oplocení a zpevněná plocha

Usnesení č. 18/601/15 - rada města s o u h l a s í
- s povolením sjezdu
- s provedením zpev. plochy v místě sjezdu na pozemku Města Náchoda (897/22 v k.ú. Náchod) za podmínky, že v případě rekonstrukce komunikace ul. V Třešinkách bude zpevněná plocha odstraněna stavebníkem zpev. plochy na jeho náklady a bez náhrady nákladů
- se stavbou oplocení (opěrná zeď + mezi sloupky dřevěná výplň) a to 25cm od hranice pozemku č. 897/22 (pozemek Města) směrem k pozemku č. 897/16 v k.ú. Náchod (pozemek stavebníka)

Žádost Fotoklubu Náchod o vydání publikace Náchod včera a dnes - II. díl

Usnesení č. 18/602/15 - rada města s c h v a l u j e vydání II. dílu publikace "Náchod včera a dnes" s tím, že bude podrobnější textová část a definováno časové období a ukládá Odboru kultury, sportu a CR zahrnout finanční částku ve výši 120 000 Kč do návrhu rozpočtu Města Náchod na rok 2016

Přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu"

Usnesení č. 18/603/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení návrh odboru kultury, sportu a CR na přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu"

Přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu"

Usnesení č. 18/604/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení návrh odboru kultury, sportu a CR na přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2015

Změny na pozicích kronikářů města

Usnesení č. 18/605/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í změny na pozicích kronikářů příměstských částí Běloves a Pavlišov

Žádost o partnerství Města Náchoda na akcích Muž roku 2015 a Den dobrých skutků

Usnesení č. 18/606/15 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchoda na akcích Muž roku 2015 a Den dobrých skutků za uvedených podmínek

Se starostou do pevnosti

Usnesení č. 18/607/15 - rada města s c h v a l u j e spolupořadatelství Města Náchoda na akci Regionálního muzea v Náchodě s názvem "Se starostou do pevnosti" včetně rozpočtového opatření kapitoly "16" kultura, položka "3319-rezerva-5169", ve výši 9 000 Kč

Návrh na zavedení nové služby Městského informačního centra "Komentované prohlídky městem s průvodcem"

Usnesení č. 18/608/15 - rada města s c h v a l u j e
zavedení nové služby v rámci zkvalitnění služeb Městského informačního centra "Komentované prohlídky městem s průvodcem" pro skupiny i jednotlivce dle výše uvedených podmínek. RM schvaluje jednotnou cenu 500 Kč vč. DPH za jednu komentovanou prohlídku města s průvodcem a u k l á d á
- předložit prohlídkové trasy
- zvážit možnost půjčování MP3 pro individuální prohlídku města zodpovídá : R. Toušek

Žádost o umístění praporu města Náchoda na rozhlednu Jiráskovy chaty na Dobrošově

Usnesení č. 18/609/15 - rada města s c h v a l u j e umístění praporu Města Náchoda na rozhlednu Jiráskovy turistické chaty na Dobrošově

Výběrové řízení na pronájem kiosku na Zimním stadionu v Náchodě

Usnesení č. 18/610/15 - rada města u k l á d á ředitelce Sportovních zařízení města Náchoda paní Ing. Jaroslavě Justové uzavřít smlouvu na pronájem kiosku na Zimním stadionu v Náchodě s firmou Hotel Service Plus s. r. o.

Žádost NNO ASPEKT o finanční podporu služby

Usnesení č. 18/611/15 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši Kč 40 000,- pro neziskovou organizaci ASPEKT, Hrašeho 15, 547 01 Náchod

Náchodský pedagog roku 2015

Usnesení č. 18/612/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í návrh na ocenění Náchodský pedagog roku 2015

Žádost ZŠ Komenského Náchod o souhlas s podáním žádosti o fin.podporu z OP VK-IP - zvyšování kvality ve vzdělávání

Usnesení č. 18/613/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti ZŠ Komenského Náchod do operačního programu CZ.1.07 OP VK - IP - zvyšování kvality ve vzdělávání, název projektu: Učitelé v Evropě pro rok 2015

Návrh na odměny ředitelům PO I. pololetí 2015

Usnesení č. 18/614/15 - rada města s o u h l a s í s vyplacením odměn za I. pololetí 2015 ředitelům PO dle návrhu bez navýšení příspěvku města

Koncepce vzdělávání - návrh spolupráce s EDUin

Usnesení č. 18/615/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí a ukládá v e spolupráci s euromanažerkami prověřit možnost financování z dotací zodpovídá : Bc. Schuma

Změna a vytvoření funkčních míst MěÚ Náchod

Usnesení č. 18/616/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í, že 3 funkční místa odborného pracovníka sociálně-právní ochrany a prevence odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Náchod schválená usnesením RM č. 134/3714/14 ze dne 4. 2. 2014 zůstávají dále zařazena do počtu zaměstnanců MěÚ Náchod.

Usnesení č. 18/617/15 - rada města s c h v a l u j e vytvoření 1 funkčního místa odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod s účinností od 1. 6. 2015

Usnesení č. 18/618/15 - rada města s t a n o v u j e podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 160, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Smlouvy - sportovní kluby

Usnesení č. 18/619/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace č. SMF/79/2015, SMF/82/2015, SMF/84/2015 a SMF/85/2015, SMF/88/2015 a SMF/89/2015, SMF/91/2015 a SMF/92/2015, SMF/95/2015 až SMF/97/2015

Usnesení č. 18/620/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace č. SMF/78/2015, SMF/80/2015 a SMF/81/2015, SMF/83/2015, SMF/86/2015 a SMF/87/2015, SMF/90/2015, SMF/94/2015, SMF/98/2015 až SMF/101/2015 dle návrhu

Rozpočtová opatření od 27.04.2015

Usnesení č. 18/621/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 72 až č. 79 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Přehled náchodských kulturních organizací a sportovních klubů a jim udělených dotací za roky 2014 a 2015

Usnesení č. 18/622/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í přehled náchodských kulturních organizací a sportovních klubů a jim udělených dotací za roky 2014 a 2015

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 18/623/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 107 680,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na vybavení mateřské školy novým nábytkem

Svoz dřeva po cyklo v Bělovsi

Usnesení č. 18/624/15 - rada města s o u h l a s í se svozem dříví po cyklostezce od Bavorky k ul. U Zbrojnice za podmínek :
- bude použita speciální technika John Deere 6110
- souhlasí s využitím pozemků Města Náchoda pro překlad dříví
- práce budou trvat max. dva dny
- případné poškození cyklostezky bude neprodleně opraveno a hrazeno žadatelem
- pro bezpečné používání chodců a cyklistů bude v průběhu prací cyklostezka udržována čistá
- práce budou řádně označeny dopravním značením

Památník Josefa Krapky v obci Pavlišově u Náchoda

Usnesení č. 18/625/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky se společností OMNIA TRADING s.r.o., IČO 25915991 na cenu 200.000,00 Kč včetně DPH 21% a p o v ě ř u j e Miroslava Bráta ve spolupráci s vedoucím IRM supervizí nad akcí

Zadávací řízení "Dodávka cisternové automobilové stříkačky"

Usnesení č. 18/626/15 - rada města v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v y l u č u j e ze zadávacího řízení "Dodávka cisternové automobilové stříkačky" uchazeče WISS CZECH, s.r.o., se sídlem Halenkovice 10, PSČ 76363, IČO 29305934 pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 18/627/15 - rada města r u š í zadávací řízení "Dodávka cisternové automobilové stříkačky" na základě § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Náchodě 26. května 2015

Ing. Tomáš Šubert
místostarosta
Jan Birke
starosta