Dnes
Teplota: 26.6 °C

Souhrn usnesení ze 41. / 173. / schůze Rady města Náchoda konané 26. září 2018

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou GREEN-PROJECT s.r.o. IRM/508/2017

Usnesení č. 173/4452/18 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. IRM/508/2017 v předloženém znění s firmou GREEN-PROJECT s.r.o. na prodloužení termínu ukončení a předání díla do 8.listopadu 2018

Akce „Veřejné osvětlení města Náchoda - X. etapa" - žádost o dotaci

Usnesení č. 173/4453/18 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci na akci „Veřejné osvětlení města Náchoda - X. etapa"do výzvy č. 2/2019 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT II pro rok 2019 vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a dále souhlasí s vystavením objednávky společnosti EFektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509/31, 470 01 Česká Lípa, IČO 27267806 na zpracování a vytvoření podkladů, technických materiálů a žádosti k dotaci za cenu 35 750 Kč bez DPHIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta