Dnes
Teplota: 20.0 °C

Souhrn usnesení z 37. / 169. / schůze Rady města Náchoda konané 27. srpna 2018

Výroční zpráva - Městská knihovna

Usnesení č. 169/4316/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2017 Městská knihovna Náchod, o.p.s.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 169/4317/18 - rada města souhlasí

s podnájmem bytu č. 8, ul. Duhová čp. 268

Usnesení č. 169/4318/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18103 - pověření odboru IRM k administrativnímu zajištění výměny oken v bytech v majetku města Náchoda na adrese Dvořákova č.p. 1346 v Náchodě, termín vyřízení do 31.10.2018

Usnesení č. 169/4319/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 3854 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3203/2018 se společností Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkových parcelách Povodí Labe č. 473, č. 475/37, č. 475/38, č. 485, č. 486, všechny v katastrálním území Staré Město nad Metují a dále na pozemkových parcelách č. 786/45, č. 2058/33, obě v katastrálním území Náchod. Za zřízení břemene město uhradí ve prospěch Povodí Labe, státní podnik, úplatu ve výši 7.900,- Kč + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Po podpisu smlouvy smluvními stranami zajistí město Náchod vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí a uhradí náklady související se zápisem smlouvy do katastru nemovitostí

č. 9048/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3202/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1143/11, č. 2058/3 a č. 2058/40, všechny v katastrálním území Náchod. Celková délka trasy plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 28,5 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 9049/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3199/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 649/1 v katastrálním území Běloves v předpokládané délce cca 22 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 9113/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3200/2018 s příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka, Bartoňova 1005, IČO 00857611. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání kamerový systém. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2018

č. 3908 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 833/19 o výměře cca 241 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem sečení trávy, udržování pořádku a příjezdu ke garážím

č. 5672/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3174/2018 se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, týkající se bezplatného užívání nebytových prostorů, které jsou součástí jednotky č. 738/100 v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, na stavební parcele č. 2781/1 v katastrálním území Náchod o výměře 192,51 m2, které budou využity za účelem zajištění přednemocniční neodkladné péče a pro další poskytované činnosti s tím související. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2018. Vypůjčitel bude hradit energie a náklady za služby

č. 8573/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3198/2018 se společností MJ.T GROUP CZECH, a.s., IČO 24150606. Věcné břemeno spočívá v uložení vodovodní přípojky pod povrchem pozemkové parcely č. 560/3 a č. 560/4, dále vodoměrné šachty pod povrchem pozemkové parcely č. 560/4 a kanalizační přípojky pod povrchem pozemkové parcely č. 734/11 a č. 734/12, vše v katastrálním území Běloves. Vodovodní přípojka, vodoměrná šachta a kanalizační přípojka zasahuje do pozemkových parcel města v celkové délce 16 m. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

č. 8799/2018 - pachtovní smlouvu č. SMF/3201/2018 s *********. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 2 o výměře 146 m2 v katastrálním území Náchod pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 730,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2018

č. 9607/2018 - zveřejnění záměru propachtovat pozemkovou parcelu č. 150/3 o výměře 1453 m2, pozemkovou parcelu č. 152 o výměře 72 m2, pozemkovou parcelu č. 269 o výměře 1633 m2, pozemkovou parcelu č. 271/2 o výměře 1809 m2, pozemkovou parcelu č. 271/4 o výměře 1331 m2, pozemkovou parcelu č. 428 o výměře 878 m2, všechny v katastrálním území Jizbice u Náchoda a pozemkovou parcelu č. 144/9 o výměře 6008 m2, pozemkovou parcelu č. 341 o výměře 2857 m2, pozemkovou parcelu č. 342 o výměře 216 m2, pozemkovou parcelu č. 344/1 o výměře 1522 m2, pozemkovou parcelu č. 344/2 o výměře 1520 m2, pozemkovou parcelu č. 384/10 o výměře 6238 m2, všechny v katastrálním území Lipí u Náchoda, za účelem zemědělského hospodaření a

pověřuje odbor SMF jednáním s vlastníky okolních pozemků na provedení scelení našich pozemků směnou apod.

č. 9672/2018 - zveřejnění záměru výpůjčky části pozemkové parcely č. 28 o výměře cca 160 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem sečení trávy a udržování pozemku

č. 9792/2018 - zveřejnění záměru směny výměníkové stanice VS 38, č.p. 1124 na pozemku st.p.č. 2819 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 325 m2 v k.ú. Náchod v majetku města za pozemky p.č. 612/2 (ostatní plocha) o výměře 2549 m2, p.č. 612/3 (ostatní plocha) o výměře 233 m2, p.č. 721/2 (ostatní plocha) o výměře 95 m2, p.č. 612/6 (ostatní plocha) o výměře 1 m2, p.č. 612/7 (ostatní plocha) o výměře 55 m2, p.č. 713/1 (zahrada) o výměře 1416 m2, p.č. 713/2 (zahrada) o výměře 1608 m2, p.č. 2167 (ostatní plocha) o výměře 336 m2, p.č. 2168 (ostatní plocha) o výměře 510 m2, p.č. 2169 (ostatní plocha) o výměře 139 m2, nezapsanou budovu na pozemcích p.č. 2168 a p,č, 713/1 a budovu bez čp (tunel) na pozemku jiného vlastníka vše v k.ú. Náchod v majetku innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171

Usnesení č. 169/4320/18 - rada města s o u h l a s í

č. 2493, 9704/2018 - s umístěním sídla společnosti MUDr. Jiří Tříska s.r.o. v budově polikliniky v ulici Němcové č.p. 738, 547 01 Náchod

Usnesení č. 169/4321/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18104 - uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.5 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.08.2018 do 31.10.2018

č. 18109 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 349 v Náchodě, Francouzská ul. s pí ********** k 30.09.2018 a neschvaluje přechod nájmu bytu č. 7 v č.p. 349 v Náchodě, Francouzská ul. na ********

č. 18111 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č.p. 577 v Náchodě, Komenského ul. s ********** na období 01.10.2018 - 31.12.2018, nájemné Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 7.000,00

Usnesení č. 169/4322/18 - rada města s o u h l a s í

č. 18105 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost

č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.09.2018 do 30.11.2018

Usnesení č. 169/4323/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18106 - Smlouvu o ubytování v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********

č. 18107 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 60 v Náchodě, Broumovská ul. s pí **************

č. 18108 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 60 v Náchodě, Broumovská ul. s p. ********

Usnesení č. 169/4324/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18110 - usnesení 166/4309/18, bod jednání č. 18098, ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 270 v Náchodě, Bílkova ul. s ********na období 01.09.2018 - 30.11.2018, nájemné Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 14.500,00 a

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 270 v Náchodě, Bílkova ul. s pí ********na období 01.10.2018 - 31.12.2018, nájemné Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 14.500,00

Usnesení č. 169/4325/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 9295/2018 - schválit prodej, č. 9297/2018 - schválit prodej, č. 3595 - schválit koupi, č. 8158/2018 - zamítnout prodej, č. 379/2018 - schválit prodej, č. 5204/2018 - zamítnout prodej, č. 7315/2018 - zamítnout směnu, č. 9718/2018 - schválit koupi, č. 9719/2018 - schválit koupi, č. 9720/2018 - zamítnout koupi,

Usnesení č. 169/4326/18 - rada města u k l á d á

č. 9791/2018 - zpracovat znalecký posudek

Usnesení č. 169/4327/18 - rada města s o u h l a s í

č. 8158/2018 - s vybudováním dveří z č.p. 2013 (v majetku města) do č.p. 2042 (v majetku žadatelky) na náklady žadatelky

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2018

Usnesení č. 169/4328/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2017

Změna rozpočtového výhledu na rok 2018

Usnesení č. 169/4329/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit změnu Střednědobého výhledu rozpočtu na období

2018-2022 dle návrhu

Rozpis rozpočtu 2019

Usnesení č. 169/4330/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpis rozpočtu na rok 2019 a ukládá jednotlivým odborům MěÚ podle tohoto rozpisu připravit návrh rozpočtu na rok 2019 nejdéle do 9.10.2018

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 169/4331/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Inventarizace majetku a závazků v roce 2018

Usnesení č. 169/4332/18 - rada města s c h v a l u j e

Zabezpečení inventarizací majetku a závazků v roce 2018 - ústřední inventarizační komise, dílčí inventarizační komise, plán inventur, pověření vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, příloha plánu inventur a

u k l á d á

pověřeným pracovníkům a předsedovi ústřední inventarizační komise zajistit řádný průběh inventarizací

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/177/2018

Usnesení č. 169/4333/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/177/2018

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 169/4334/18 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 27.8.2018 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000 Kč/kus dle návrhu

Plnění rozpočtu za červenec 2018

Usnesení č. 169/4335/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Zpráva o činnosti Městského informačního centra Náchod za období leden-červen 2018

Usnesení č. 169/4336/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za období leden - červen 2018

Žádost o dotaci organizace Komorní orchestr Slávy Vorlové

Usnesení č. 169/4337/18 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Komorní orchestr Slávy Vorlové (IČO 46502581), zastoupenou panem Ing. Janem Skalou - předsedou, ve výši 15 000 Kč na úhradu nákladů na dopravu a na pronájem notového materiálu pro koncertní vystoupení orchestru při oslavách založení obce Uhelná Příbram na Vysočině

Nové skladové prostory na Hamrech

Usnesení č. 169/4338/18 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 149/3991/18 ze dne 2. 5. 2018 o rozšíření skladovacích prostor v budově na adrese Českoskalická 105, Náchod a

s c h v a l u j e

pronájem dvou místností jako skladovacích prostor pro odbor kultury, sportu a cestovního ruchu v prostorech ve správě Správy budov Náchod s.r.o. na adrese Pražská 1759, Náchod včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura, položky Rezerva na kulturu ve výši 7 000 Kč vč. DPH a pověřuje odbor kultury, sportu a cest. ruchu vybavením skladovacích prostor

Nabídka partnerství v česko-polském projektu města Świdnica

Usnesení č. 169/4339/18 - rada města n e s c h v a l u j e

nabídku spolupráce města Świdnice na partnerství města Náchoda v česko-polském projektu zaměřeného na postavu Anny Svídnické

Navázání partnerských vztahů mezi městy Náchod a Persan (Francie)

Usnesení č. 169/4340/18 - rada města u k l á d á

Miroslavu Brátovi vypracovat dopis k návrhu možného rozhodnutí o partnerství až po volbách

Projektový fond Kladského pomezí

Usnesení č. 169/4341/18 - rada města n e s c h v a l u j e

každoroční příspěvek Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. zastoupeného panem *********, předsedou představenstva, ve výši 5 Kč na občana za účelem vytvoření projektového fondu organizace

Žádost o dotaci na expedici Monoxylon 3

Usnesení č. 169/4342/18 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro pana ********* ve výši 15 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní vědecké expedici MONOXYLON 3, která proběhne v roce 2019 v Egejském moři v Řecku včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura. Žadatel poskytne Městské knihovně Náchod po jednom výtisku knih o expedicích a uspořádá 3 přednášky na II. stupních náchodských základních škol

Nabídka mediální spolupráce TV Noe

Usnesení č. 169/4343/18 - rada města n e s c h v a l u j e

mediální spolupráci s TV Noe zastoupenou panem ********, jednatelem, (IČO 26849755) formou upoutávek, přímého přenosu a následných repríz koncertu Police symphony orchestra konaného při příležitosti 100. výročí založení Československa ve vysílání TV Noe včetně poskytnutí záznamu z koncertu k propagačním a reprezentačním účelům města Náchoda za finanční částku 50 000 Kč vč. DPH

Žádost o změnu odpisového plánu Sportovních zařízení města Náchoda pro rok 2018

Usnesení č. 169/4344/18 - rada města s c h v a l u j e

povýšení odpisového plánu Sportovních zařízení města Náchoda pro rok 2018 na 210 826 Kč v souvislosti s nákupem pracovního motorového vozíku se závěsem pro stadion Hamra

Pozůstalost po Viktoru Johnovi

Usnesení č. 169/4345/18 - rada města n e s o u h l a s í

s vydáním majetku po zemřelém ********

Žádost o schválení zápisu dalšího místa poskytovaného vzdělávání SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 169/4346/18 - rada města s c h v a l u j e

zápis Obecního úřadu Zábrodí, Horní Rybníky 35, 549 46 Horní Radechová jako místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do Rejstříku škol a školských zařízení k 1.10.2018

Žádost ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 169/4347/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Náchod-Plhov, Příkopy 1186 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 10 670,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Aktualizace Řádu veřejného parku Déčka Náchod a úprava rozpočtu

Usnesení č. 169/4348/18 - rada města s o u h l a s í

s novým zněním Řádu veřejného parku Déčko, Náchod, Zámecká 243 s účinností od 1.9.2018

Usnesení č. 169/4349/18 - rada města s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu o 11 000 Kč pro PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 a současně schvaluje úpravu limitu na platy pro rok 2018 na celkovou výši 131 000 Kč

Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Náchod

Usnesení č. 169/4350/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválení pořízení změny č. 2 ÚP Náchod podle § 55a) stavebního

zákona tj. zkrácený postup pořizování změny územního plánu

lokalit č. 2/2, 4/2 a 5/2

Zřízení protlaku s uložením chráničky

Usnesení č. 169/4351/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro společnost ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597 IČO 28811470 pro akci, zřízení řízeného protlaku a uložení chráničky

Rozpočtová opatření od 11.06.2018

Usnesení č. 169/4352/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 76 až č. 78 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod - veřejná zakázka, části B, F, G

Usnesení č. 169/4353/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, část B): „Informační systém pro správu interních požadavků" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění a smlouvy o technické podpoře v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1

Pořadí č. 1: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, nabídková cena za dodávku a implementaci informačního systému pro správu interních požadavků činí 232 820,-- Kč bez DPH (281 712,-- Kč vč. DPH) a nabídková cena za technickou podporu za období 5 let činí 73 708,-- Kč bez DPH (89 187,-- Kč vč. DPH)

Usnesení č. 169/4354/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, část F): „Propojení budov Města Náchod optickými vlákny" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění a smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: Internet2 s.r.o., Kamenice 91, 547 01 Náchod, IČ: 27467341, nabídková cena za odprodej páru vláken mezi budovami činí 296 590,-- Kč bez DPH (358 874,-- Kč vč. DPH) a nabídková cena za technickou podporu za období 5 let činí 10 000,-- Kč bez DPH (12 100,-- Kč vč. DPH)

Usnesení č. 169/4355/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, část G): „Datové centrum Města Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, nabídková cena činí

2 999 210,-- Kč bez DPH (3 629 044,10 Kč vč. DPH)

Žádost o dotaci - Římskokatolická farnost - děkanství Náchod

Usnesení č. 169/4356/18 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro děkanství Náchod ve výši Kč 49 000,- na nátěr kopulí a šikmých částí střechy pod kopulemi

Stacionář Cesta Náchod z.ú. - žádost o úvěr

Usnesení č. 169/4357/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru se Stacionářem Cesta Náchod z.s. na rekonstrukci nakoupené budovy na denní stacionář ve výši Kč 18 000 000,- s čerpáním v roce 2019 a úhradou nejdéle do 30.6.2020 za úrokovou sazbu DS ČNB + 0,40 % p.a.

Žádost o schválení opravy rozbité houpačky výměnou

Usnesení č. 169/4358/18 - rada města s o u h l a s í

s opravou rozbité houpačky výměnou za kovovou v ceně 21.895,-Kč včetně DPH a pověřuje Odbor správy majetku a financování zajištěním objednávky

Komise VZ Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod

Usnesení č. 169/4359/18 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod", která je realizována v rámci stejnojmenného projektu předloženého do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bc. Radomír Česenek (náhradník Ing. Ondřej Poul),
Ing. Lucie Jetmarová (náhradník Ing. Romana Pichová) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Pozvánka na konferenci organizace Starostové pro mír

Usnesení č. 169/4360/18 - rada města s c h v a l u j e

účast zástupce vedení města Náchoda místostarosty Miroslava Bráta na konferenci organizace „Mayors for Peace" (Starostové pro mír), která se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2018 v chorvatském městě Biograd na Moru

Realizace dočasné parkovací plochy v ulici Nemocniční

Usnesení č. 169/4361/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci ,,Realizace dočasné parkovací plochy v ul. Nemocniční" firmě Vše pro stavby s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 28969553.

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod - veřejná zakázka, část A

Usnesení č. 169/4362/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, část A): „Docházkový a přístupový systém pro budovy MěÚ Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění a servisní smlouvy v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, Hranice, 733 01 Karviná, IČ: 47678526, nabídková cena za dodávku a implementaci docházkového a přístupového systému činí
372 618,-- Kč bez DPH (450 867,78 Kč vč. DPH) a nabídková cena za technickou podporu za období 5 let činí 32 742,-- Kč bez DPH (39 617,82 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 2: EFG CZ spol. s r.o., Na Jarově 2425/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 25649876, nabídková cena za dodávku a implementaci docházkového a přístupového systému činí 430 810,-- Kč bez DPH (521 280,-- Kč vč. DPH) a nabídková cena za technickou podporu za období 5 let činí 47 750,-- Kč bez DPH (57 778,-- Kč vč. DPH)

Výběrové řízení na jednatele Technických služeb Náchod s. r. o.

Usnesení č. 169/4363/18 - rada města u s t a n o v u j e

výběrovou komisi ve složení : Jan Birke, Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Brát, Ing. Jan Čtvrtečka, Mgr. Hana Mílová, Ing. Ladislav Šimek a Michal KvětoňIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta