Dnes
Teplota: 23.7 °C

Souhrn usnesení z 33. / 165. / schůze Rady města Náchoda konané 1. srpna 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 165/4294/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 8908/2018 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3197/2018 pro SVJ Pražská č.p. 683, Pražská 683, 547 01 Náchod, zastoupené ***předsedou za finanční náhradu 1.470,- Kč + DPH

č. 8472/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3194/2018 s příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka, Bartoňova 1005, IČO 00857611. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání el. brána a panel pro přístupový systém. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2018

č. 8483/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3195/2018 s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, IČO 62731891. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání jednotka chemického hospodářství Siemens. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2018

č. 8799/2018 - zveřejnění záměru propachtovat část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 2 o výměře 146 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení zahrádky

Oranžové hřiště Myslbekova, Náchod

Usnesení č. 165/4295/18 - rada města s c h v a l u j e

podání žádosti o nadační příspěvek u Nadace ČEZ na ,,Oranžové hřiště Myslbekova - Náchod"

Nákup 9-ti místného dodávkového vozidla

Usnesení č. 165/4296/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku nákup 9-ti místného dodávkového vozidla s účastníkem: AUTOSALON DĚDEK, s.r.o., Náchod, Dobenínská 1992, PSČ 54701, IČO 25253115, nabídková cena: 659.100,00 Kč vč. DPH 21% (bez DPH 544.711,00 Kč)

Oprava sociálního zařízení na hřbitově v Náchodě

Usnesení č. 165/4297/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro společnost VŠE pro stavby s.r.o., IČO 289 69 553 na akci ,,Oprava sociálního zařízení na hřbitově v Náchodě"

Dodávka a montáž klimatizační jednotky

Usnesení č. 165/4298/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na dodávku a montáž klimatizační jednotky pro společnost Jiří Resl SK mont.

s.r.o. Zájezd 25, 552 03 Česká Skalice

Rozpočtová opatření od 11.06.2018

Usnesení č. 165/4299/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 75 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Schválení textu partnerské dohody mezi Náchodem a Ťačivem

Usnesení č. 165/4300/18 - rada města s c h v a l u j e

text partnerské dohody mezi Náchodem a Ťačivem a doporučuje ZM schválení uzavření partnerství mezi Náchodem a Ťačivem včetně textu Dohody o partnerství a spolupráci mezi městem Náchod a městem Ťačiv

Nájemní smlouva a smlouva o spolupráci - Národní památkový ústav - Náchodské Kuronské slavnosti

Usnesení č. 165/4301/18 - rada města s c h v a l u j e

- uzavření Smlouvy o spolupráci pro konání kulturní akce

Náchodské Kuronské slavnosti 2018 s Národním památkovým

ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, PSČ 118 01 Praha

- Malá Strana, zastoupeným Jiřím Růžičkou, vedoucím správy

Státního zámku v Náchodě

- uzavření Nájemní smlouvy ve výši 20 000 Kč vč. DPH za účelem

konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2018

s Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí

162/3, PSČ 118 01 Praha - Malá Strana, zastoupeným Jiřím

Růžičkou, vedoucím správy Státního zámku v Náchodě

Dočasná parkovací stání Bartoňova ulice

Usnesení č. 165/4302/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro společnost VŠE pro stavby s.r.o., IČO 289 69 553 na akci ,,dočasná parkovací stání v ulici Bartoňova v Náchodě"

Dohoda o užívání pozemní komunikace

Usnesení č. 165/4303/18 - rada města s c h v a l u j e

předkládanou Dohodu o užívání pozemní komunikace mezi městem Náchodem a společností Lidl Česká republika, v.o.s., Praha 5, Nárožní 1359/1, PSČ 158 00Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka