Dnes
Teplota: 17.0 °C

Souhrn usnesení z z 32. / 164. / schůze Rady města Náchoda konané 25. července 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 164/4284/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 8158/2018 - zveřejnění záměru prodeje části budovy č.p. 2013 - zádveří a chodba na pozemku st.p.č. 3320/1 o výměře cca 22 m2 a části pozemku p.č. 769/4 (ostatní plocha) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 164/4285/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18093 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 20 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě z 23.04.2018 s uvedením osob nájemců ********, platnost Dodatku je od 01.07.2018. Ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 20 z 23.04.2018 zůstávají nezměněna

b e r e n a v ě d o m í

č. 18094 - přechod nájmu bytu č. 4 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě na ********od 01.07.2018

s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě s pí ****** od 01.07.2018 - 30.09.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota není nepožadována

s c h v a l u j e

č. 18095 - ve věci bytu č. 104 v č.p. 1819 v Rybářské ulici v Náchodě zrušení zařazení bytu jako služební, od 01.08.2018 zařazení bytu jako standardní, od 01.08.2018 nájemné bytu Kč 60,00/m2 podlahové plochy

Rozpočtové opatření

Usnesení č. 164/4286/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 74 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Revokace části usnesení č. 137/3625/18

Usnesení č. 164/4287/18 - rada města r e v o k u j e

část svého usnesení č. 137/3625/18 ze dne 5.2.2018 týkající se poskytnutí dotace dle smlouvy č. SMF/29/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/176/2018

Usnesení č. 164/4288/18 - rada města s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/176/2018

Nabídka zpracování bytové koncepce města Náchoda

Usnesení č. 164/4289/18 - rada města u k l á d á

odboru SMF vystavit objednávku na zpracování a dodávku Bytové koncepce města Náchoda za Kč 218 000,- bez DPH na dodavatele Východočeskou rozvojovou s.r.o., Sadová 1539, Nové Město nad Metují, IČ 28771044

Souhlas se stavbou na cizím pozemku

Usnesení č. 164/4290/18 - rada města s o u h l a s í

se stavbou na cizím pozemku pro firmu MBE stavební, s.r.o., čp. 445, 739 536 Hnojník, IČ 07182805 za podmínky schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní zastupitelstvem města a pověřuje místostarostku Ing. Maršíkovou podpisem souhlasu. Souhlas se týká městských pozemků parc.č. 110/1, 110/2, 110/6, 110/58, 110/62, 110/64, 491/3 a 510 v k.ú. Staré Město nad Metují

Veřejné osvětlení na manipulační plochu u Plechovky - Náchod

Usnesení č. 164/4291/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci: „Veřejné osvětlení na manipulační plochu u Plechovky - Náchod", firmě TELKABELCR, s.r.o., Českých bratří 89, Náchod 547 01, IČO 25289675

Žádost o schválení generální opravy elektrického ohradníku u medvědů

Usnesení č. 164/4292/18 - rada města s o u h l a s í

s generální opravou elektrického ohradníku u medvědů do výše uvedené ceny

Pověření k vyjádření míry zavinění škodních událostí

Usnesení č. 164/4293/18 - rada města p o v ě ř u j e

právníka Mgr. Michala Smeka k posouzení míry zavinění škodních událostí za Město NáchodMiroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka