Dnes
Teplota: 18.2 °C

Souhrn usnesení z 20. / 152. / schůze Rady města Náchoda konané 24. května 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 152/4063/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 6274/18 - schválit nákup pozemků st.p.č. 338/1 o výměře 18497 m2, st.p.č. 403/4 o výměře 173 m2, p.č. 1974/1 (ostatní plocha) o výměře 510 m2, p.č. 2187 (ostatní plocha) o výměře 186 m2, p.č. 2188 (ostatní plocha) o výměře 864 m2, p.č. 2190/1 (ostatní plocha) o výměře 5476 m2 v k.ú. Náchod z majetku společnosti JTH Holding a.s. do vlastnictví města Náchoda za cenu 1 800,- Kč/m2 v případě, že cena obvyklá v aktualizovaném znaleckém posudku nebude nižší než cena v čase a místě obvyklá uvedená v posudku z roku 2014.

Usnesení č. 152/4064/18 - rada města u k l á d á

odboru SMF zadat znalecký posudek na ocenění pozemků st.p.č. 338/1 o výměře 18497 m2, st.p.č. 403/4 o výměře 173 m2, p.č. 1974/1 (ostatní plocha) o výměře 510 m2, p.č. 2187 (ostatní plocha) o výměře 186 m2, p.č. 2188 (ostatní plocha) o výměře 864 m2, p.č. 2190/1 (ostatní plocha) o výměře 5476 m2 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 152/4065/18 - u k l á d á

odboru SMF projednat s financující bankou poskytnutí střednědobého úvěru na nákup pozemků z majetku společnosti JTH Holding a.s. do vlastnictví města Náchoda a nákup pozemků, které jsou pod budoucí propojovací komunikací s Karlovým náměstím

Usnesení č. 152/4066/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit přijetí úvěru od Komerční banky a.s. na nákup pozemků z majetku společnosti JTH Holding a.s. do vlastnictví města Náchoda a nákup pozemků, které jsou pod budoucí propojovací komunikací s Karlovým náměstím ve výši Kč 50 000 000,-. Podmínkou uzavřené smlouvy je možnost předčasného splacení poskytnutého úvěru

Geodetické práce - měření množství suti

Usnesení č. 152/4067/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení geodetických měření pro společnost Geodézie Náchod s.r.o.Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta