Dnes
Teplota: 23.3 °C

Souhrn usnesení z 15. / 147. / schůze Rady města Náchoda konané 19. dubna 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 147/3950/18 - rada města r e v o k u j e č. 1444/2018 usnesení č. 137/3623/18 pod č. 1444/2018 ze dne 5.2.2018

Usnesení č. 147/3951/18 - rada města u k l á d á č. 1444/2018 odboru SMF jednat o úplatném převodu pozemku p.č. 679/2 (ostatní plocha) o výměře 285 m2 v k.ú. Náchod do majetku města

Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě

Usnesení č. 147/3952/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě“ a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 147/3953/18 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě“ - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Eva Zákravská (náhradník Ing. Zuzana Součková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta