Dnes
Teplota: 23.3 °C

Souhrn usnesení ze 45. / 128. / schůze Rady města Náchoda konané 4. prosince 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 128/3443/17 - rada města r u š í č. 2569 - usnesení č. 113/3097/17 ze dne 21.8.2017 v části týkající se akce 2569 - výpověď smlouvy o výpůjčce č. SM/685/2006 uzavřené s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, IČO 00426202 a s o u h l a s í s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SM/685/2006 uzavřené s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod, IČO 00426202, k 31.8.2018

Usnesení č. 128/3444/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3599 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3088/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1144/1, č. 1144/2, č. 1922/1 v katastrálním území Náchod v ulici Parkány a Raisova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.400,- Kč + DPH
č. 3920 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3082/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1987/1 v katastrálním území Náchod. Předpokládaná délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 100 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3921 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3085/2017, s podnikatelem Pavlem Vítkem, IČO 11160951. Budoucí věcné břemeno se týká v uložení plynovodního potrubí v pozemkových parcelách města č. 1919/25 a č. 1922/1 v katastrálním území Náchod v délce cca 10 m. Břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3924 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3087/2017 s panem Ondřejem Klapště, Michalem Pečem a Martinem Skálou. Budoucí věcné břemeno spočívá ve zřízení vodovodní přípojky pro dům č.p. 31 na stavební parcele č. 84 v katastrálním území Pec pod Sněžkou. Pozemková parcela č. 247/1 bude zasažena zřízením vodovodní přípojky v délce cca 38 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,- Kč + DPH
č. 3926 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s panem Martinem Šrámkem z Náchoda. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 541/1 v katastrálním území Lipí u Náchoda. Věcné břemeno se týká umístění kanalizační přípojky v délce 58 m

Usnesení č. 128/3445/17 - rada města r u š í
č. 3835 - usnesení č. 100/2733/17 ze dne 18.4.2017 týkající se akce 3835 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/2994/2017 s Obchodním družstvem IMPRO, IČO 48171158 a s o u h l a s í
s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2873/2016 s Františkem Šimkem, IČO 44500114. Smlouvou se přenechává panu Šimkovi do užívání pozemková parcela č. 1214 v katastrálním území Pavlišov o výměře 2890 m2. Propachtovaný pozemek bude pan Šimek užívat pro zemědělské hospodaření. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 68 Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2018

Usnesení č. 128/3446/17 - rada města n e s o u h l a s í č. 3925 - se zveřejněním záměru prodeje nebo pronájmu části pozemkové parcely č. 1185/1 v katastrálním území Náchod o výměře 128 m2 panu Ing. Petru Ptáčkovi, IČO 65221001, pro zřízení půjčovny lodí

Usnesení č. 128/3447/17 - rada města o d r o č u j e č. 2221

Usnesení č. 128/3448/17 - rada města s c h v a l u j e č. 1719 - zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1832/2 a pozemkové parcely č. 2036/16 v katastrálním území Náchod
Usnesení č. 128/3449/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3717 - schválit darování a nabytí parcel, č. 3902 - schválit prodej, č. 3905 - schválit prodej

Usnesení č. 128/3450/17 - rada města s o u h l a s í - s převodem práv a povinností k bytu č.267/5 ul.Duhová v Náchodě č. 17163 - s uzavřením smlouvy o umístění reklamy na vánočním převěsu s firmou Internet2 s.r.o., Kamenice č.p. 91 v Náchodě

Usnesení č. 128/3451/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 17157 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 s M. K. na adrese Odboje č.p. 50 v Náchodě

Usnesení č. 128/3452/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 17158 - informaci o uvolnění bytu č. 36 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 30.11.2017
č. 17159 - informaci o uvolnění bytu č. 301 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 30.11.2017
č. 17160 - informaci o uvolnění bytu č. 48 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 30.11.2017

Usnesení č. 128/3453/17 - rada města p o v o l u j e č. 17161 - požadované stavební úpravy v bytě č. 101 v č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě pouze při dodržení podmínek stanovených pronajímatelem

Usnesení č. 128/3454/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17162 - žádost pí. I. F. z č.p. 1819, byt č. 101 v ulici Rybářská v Náchodě při dodržení podmínek stanovených v § 2258 NOZ č. 89/2012 Sb. a u k l á d á prověřit domovní řády /Harmonie, Marie/ v souvislosti s § 2258 zodpovídají : J. Mojžíš, Mgr. Jaromír Vejrych

Návrh řešení prašnosti parkoviště Tepna

Usnesení č. 128/3455/17 - rada města u k l á d á - Technickým službám Náchod s.r.o. předložit do 8.12.2017 ekonomiku správy parkoviště Tepna
- odboru IRM do 8.12.2017 zpracovat očekávané náklady na opravy dle Návrhu řešení prašnosti parkoviště Tepna
- odboru SMF předložit na příští RM návrh dalšího postupu

Správa budov Náchod s.r.o. - žádost o snížení odvodů

Usnesení č. 128/3456/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 160 a ukládá odboru SMF informovat Správu budov Náchod s.r.o.

Memorandum o spolupráci na projektu "Město Náchod-200 let lázeňství a jeho obnova"

Usnesení č. 128/3457/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Memorandum o spolupráci na projektu "Město Náchod - 200 let lázeňství a jeho obnova" mezi městem Náchodem společně s jeho organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves PO a IDA SpaMed. s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10-Hostivař, IČO 065944425

Informace z jednání letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 128/3458/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace z jednání Letopisecké a místopisné komise

Veřejnoprávní smlouva s městysem Velké Poříčí o výkonu činností MP na území městyse Velké Poříčí

Usnesení č. 128/3459/17 - rada města od r o č u j e rozhodnutí

Veřejnoprávní smlouva s obcí Česká Čermná o výkonu některých činností MP na

území obce Česká Čermná - odchyt toulavých psů Usnesení č. 128/3460/17 - rada města s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností Městské policie Náchod na území obce Česká Čermná dle předloženého návrhu. Obsahem smlouvy je odchyt toulavých psů na území obce Česká Čermná a další činnosti Městské policie Náchod s tím spojené

Propočet nákladů na komunální odpad na rok 2018

Usnesení č. 128/3461/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Nabídka aplikace NetBrain

Usnesení č. 128/3462/17 - rada města z a m í t á nabídku společnosti 1Style s.r.o. sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, zastoupená paní Kateřinou Sládečkovou, jednatelkou, na vytvoření mobilní aplikace NetBrain pro město Náchod

Smlouva o reklamě - ples města 2018

Usnesení č. 128/3463/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy "Smlouva o reklamě" s firmou Primátor a. s., Dobrošovská 130, Náchod, zastoupenou Ing. Josefem Hlavatým, předsedou představenstva, IČ: 47468661 na zajištění reklamy Primátoru a. s. na Reprezentačním plese Města Náchoda, PRIMÁTORU a. s., Beránku Náchod a. s., který se koná 24. února 2018. Za zajištění reklamy firmě Primátor a. s. obdrží Město Náchod finanční příspěvek na realizaci plesu 40 000 Kč + DPH v platné zákonné sazbě

Příjezdová komunikace pro plánované RD na Pavlišově - PD pro územní rozhodnutí

Usnesení č. 128/3464/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na stavbu příjezdové komunikace k plánovaným rodinným domkům na Pavlišově projektantovi p. Miloslavu Kučerovi, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, IČO 12349615

Rozpočtová opatření od 30.11.2017

Usnesení č. 128/3465/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 160 a č. 161 a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Usnesení č. 128/3466/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka