Dnes
Teplota: 18.4 °C

Souhrn usnesení z 38. / 121. / schůze Rady města Náchoda konané 30. října 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 121/3330/17 - rada města s o u h l a s í
č. 2346, 3912 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/176/2004 uzavřené s Ing. Petrem Čejchanem. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 31.12.2017 a se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 274, díl č. 2 o výměře 371 m2, v katastrálním území Babí u Náchoda, Michalu Strnadovi, Kostelecká 1826, Náchod
č. 3557 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3078/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 2001, č. 2004/1, č. 2005/1 a č. 1135/3 v katastrálním území Náchod, v celkové délce 543 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 54.300,- Kč + DPH
č. 3628 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3079/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1838/5, č. 1894/2, č. 1897/2, č. 1912/20, č. 1916/9, č. 1916/10, č.1916/11, č. 1916/12, č. 2039 a č. 2044 v katastrálním území Náchod v Nemastově ulici a v ulici Českoskalické. Dále pod povrchem pozemkové parcely č. 421/8 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Václavické. Celková délka el. vedení uloženého v pozemkových parcelách města je 685 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 137.000,- Kč + DPH
č. 3909 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1990/2 v katastrálním území Náchod, v ulici Kladské a pozemkové parcely č. 614/2, č. 614/3, č.623/6, č. 623/7, č. 623/11, č. 749 a č. 750 v katastrálním území Běloves, v ulici Kladské. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 220 m

Usnesení č. 121/3331/17 - rada města r u š í č. 3790 - usnesení č. 115/3175/17 ze dne 4.9.2017 v části týkající se akce 3790 - výpověď nájemní smlouvy č. SMF/2919/2016 uzavřené s Alenou Líbalovou, IČO 05076081, ke dni 31.12.2017 a s o u h l a s í
- s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2919/2016 uzavřené s Alenou Líbalovou, IČO 05076081, ke dni 31.10.2017
- s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2924/2016 uzavřené se společností FG Forrest, a.s., IČO 25290568, ke dni 20.12.2017
Usnesení č. 121/3332/17 - rada města d o p o r u č u j e č. 3902 - vypsat výběrové řízení mezi uchazeči s vyvolávací cenou Kč 12 800,-
Usnesení č. 121/3333/17 - rada města r u š í č. 3849 - část usnesení č.116/3196/17 ze dne 18.9.2017 č. akce 3849 o zřízení věcného břemene, služebnosti stezky a cesty k pozemkové parcele č. 73/5, pozemkové parcele č. 73/24, pozemkové parcele č. 73/25, pozemkové parcele č. 73/27, pozemkové parcele č. 73/28 ve prospěch pozemkové parcely č. 73/56 vše katastrální území Staré Město nad Metují za jednorázovou úplatu 200,- Kč/m +DPH minimálně 10.000,- Kč

Usnesení č. 121/3334/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3913 - záměr výstavby příjezdové komunikace na pozemkových parcelách č. 1221 a č. 1300 katastrální území Pavlišov a souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při plánování výstavby SMF/3080/2017

Usnesení č. 121/3335/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17141 - Smlouvu o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě s Ing. Lucií Vaňousovou na období 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 6.500,00
č. 17143 - Smlouvu o nájmu bytu č. 8 v č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě s Ivetou Vávrovou na období 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 12.000,00

Usnesení č. 121/3336/17 - rada města r e v o k u j e č. 17142 - usnesení 118/3241/17, bod jednání 17117.), ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s Petrem Janem od 01.11.2017-31.01.2018 a s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s Petrem Janem od 01.12.2017 - 28.02.2018; nájemné ve výši Kč 55,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 6.500,00

Usnesení č. 121/3337/17 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 17144 - přechod nájmu bytu č. 2 v č.p. 528 v ulici Nerudova v Náchodě na žadatele o nový nájemní vztah p. Daniela Fidlera
č. 17145 - výměnu podlahových krytin v bytě č. 5 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě

Usnesení č. 121/3338/17 - rada města p o v o l u j e č. 17146 - požadované stavební úpravy v bytě č. 5 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě pouze za dodržení podmínek stanovených pronajímatelem

Usnesení č. 121/3339/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17147 - informaci o uvolnění bytu č. 27 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.10.2017

Usnesení č. 121/3340/17 - rada města o d r o č u j e č. 17148

Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2017

Usnesení č. 121/3341/17 - rada města s c h v a l u j e rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2017

Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

Usnesení č. 121/3342/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2017 do rozpočtu zřizovatele

Změny osob u roční inventarizace

Usnesení č. 121/3343/17 - rada města s c h v a l u j e navržené osoby pro provedení inventarizace za rok 2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/161/2017

Usnesení č. 121/3344/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/161/2017 ve výši Kč 36 000,-

Žádost o čerpání fondů

Usnesení č. 121/3345/17 - rada města s c h v a l u j e - čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 82 996,- a převod této částky do provozních prostředků příspěvkové organizace ZUŠ, Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod
- čerpání fondu investic na opravu investičního majetku ve výši Kč 84 408,-. Finanční prostředky v celkové výši Kč 167 404,- budou použity na modernizaci serverové infrastruktury
- čerpání fondu investic na pořízení příčné flétny altové PEARL PFA 201 ESU ALTO FLUTE ve výši Kč 47 190,-

Smlouvy o výkonu funkce - dodatky

Usnesení č. 121/3346/17 - rada města s c h v a l u j e - Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Náchod s.r.o.
- Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Správa budov Náchod s.r.o. a pověřuje pana starostu jejich podpisem

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 121/3347/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/162/2017

Usnesení č. 121/3348/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/162/2017 dle návrhu

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/62/2017 a SMF/93/2017

Usnesení č. 121/3349/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/62/2017 a SMF/93/2017

Trojdohody - školy, gymnázium

Usnesení č. 121/3350/17 - rada města s c h v a l u j e zahrnutí do tzv. trojdohody náklady na plavecký výcvik 2018 pro školy a náklady za pronájem stadionu Hamra pro Jiráskovo gymnázium Náchod a toto zahrnout do návrhu rozpočtu 2018 v kap. 16.

Odložení termínu kontroly v roce 2017 a její přesun na rok 2018

Usnesení č. 121/3351/17 - rada města s c h v a l u j e odložení kontroly v roce 2017 a její přesun na rok 2018 v příspěvkové organizaci SVČ Déčko Náchod

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 121/3352/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu dle návrhu

MAS Stolové hory - žádost o půjčku o předfinancování projektu Implementace Místního akčního plánu I a Místní akční plán rozvoje vzdělávání II a v ORP Náchod

Usnesení č. 121/3353/17 - rada města z a m í t á žádost MAS Stolové hory o půjčku Kč 1 850 000,-

Střednědobý plán investic na období 2018-2021

Usnesení č. 121/3354/17 - rada města s c h v a l u j e předložený střednědobý plán investic na období 2018-2021 a ukládá jej odboru SMF zanést do návrhu rozpočtu 2018

Plán zimní údržby na období 2017/2018

Usnesení č. 121/3355/17 - rada města s c h v a l u j e plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2017/2018

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE a umístění do DS MěSSS Marie

Usnesení č. 121/3356/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 25.10.2017

Usnesení č. 121/3357/17 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy pro :
- paní Irenu Lejskovou, bytem Náchod, Borská 617, byt č. 27, Harmonie I.
- pana Jiřího Zítku, bytem Náchod, Čelakovského 1442 - byt č. 304, Harmonie II.
Nájemní smlouva se uzavírá ode dne následujícího po projednání v radě města na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Platy ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení č. 121/3358/17 - rada města s t a n o v u j e - plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchod v navržené výši od 1.11.2017 - plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchod v navržené výši od 1.12.2017
- plat ředitele příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, v navržené výši od 1.11.2017
- plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie v navržené výši od 1.11.2017
- plat ředitelky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 1.11.2017

Usnesení č. 121/3359/17 - rada města s o u h l a s í s úpravou platů ředitelek a ředitelů mateřských škol, základních škol, ZUŠ a SVČ od 1.11.2017 v navrhované výši

Návrh na členy Školských rad při základních školách

Usnesení č. 121/3360/17 - rada města s c h v a l u j e členy Školských rad dle návrhu

Žádost o souhlas s výdělečnou činností ředitelek MŠ

Usnesení č. 121/3361/17 - rada města s o u h l a s í s výkonem výdělečné činnosti " Vedení a administrace projektu pro MŠ" ředitelek náchodských MŠ

Žádosti o dotaci Family, z. s.

Usnesení č. 121/3362/17 - rada města n e s c h v a l u j e - dotaci pro organizaci Family, z. s. (IČO 69145911), zastoupenou panem Viktorem Sidorenko, předsedou spolku, ve výši 20 000 Kč na činnost spolku v posledním čtvrtletí roku 2017

- dotaci pro organizaci Family, z. s. (IČO 69145911), zastoupenou panem Viktorem Sidorenko, předsedou spolku, ve výši 10 000 Kč na organizační zajištění mikulášské besídky pro děti

Technické služby Náchod - návrhy na rozpočet 2018

Usnesení č. 121/3363/17 - rada města u k l á d á odboru SMF zapracovat do návrhu rozpočtu 2018 tyto akce : Výměna svítidel ul. Polská Kč 380 000,- 9. etapa VO Kč 0 Vrchní vedení Pavlišov Kč 270 000,- VO - rekonstrukce 5 ks rozvaděčů Kč 350 000,-

Rozpočtová opatření od 4.9.2017

Usnesení č. 121/3364/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 134 až č. 142 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Vytvoření funkčního místa Městského úřadu Náchod, změna organizačního zařazení v rámci MěÚ a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ

Usnesení č. 121/3365/17 - rada města s c h v a l u j e vytvoření jednoho funkčního místa pracovník podatelny - doručovatel, odboru správního, Městského úřadu Náchod, s účinností od 1.11.2017

Usnesení č. 121/3366/17 - rada města s t a n o v u j e k 1.11.2017, podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 179, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Žádost o úpravu závazného ukazatele na platy na rok 2017 pro ZUŠ Náchod

Usnesení č. 121/3367/17 - rada města s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele na platy na rok 2017 pro PO Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247 na celkovou výši 82 534,- Kč

Vyřazení nábytku - budova Zámecká 1845

Usnesení č. 121/3368/17 - rada města s c h v a l u j e postup vyřazení nábytku převzatého do vlastnictví společně s budovou Zámecká 1845

Návrh na zrušení části spoje - úprava jízdního řádu

Usnesení č. 121/3369/17 - rada města s o u h l a s í se zrušením spoje

Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dodatek č. 1 ke smlouvě na akci "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dopravní značení"

Usnesení č. 121/3370/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2017/DSH uzavřené se společností Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov, IČO 27467040 na méněpráce a vícepráce na akci "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dopravní značení" realizovanou v rámci projektu "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" spolufinancovaného z dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášeného v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury MMR ČR

Zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města

Usnesení č. 121/3371/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města konané dne 25. 10. 2017

Revokace usnesení ZM č. II.m/ ze dne 12.12.2016 v části schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/27/2017

Usnesení č. 121/3372/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města revokovat své usnesení z 12.12.2016 č. II m) v části schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/27/2017

Odpadové centrum Náchod v areálu TS Náchod

Usnesení č. 121/3373/17 - rada města s c h v a l u j e - vystavení objednávky na zhotovení projektové dokumentace na změnu stavby před dokončením "Odpadové centrum Náchod" společnosti Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice.
- rozpočtové opatření na 64tis. Kč na pokrytí nákladů na zhotovení projektové dokumentace na změnu stavby před dokončením "Odpadové centrum Náchod"

Nabídka na zajištění TDI a koordinátora BOZP - Malé lázně Běloves

Usnesení č. 121/3374/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro Bc. Radomíru Martinovou, Divadelní 399, 549 41 Červený Kostelec IČO 68510098

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 121/3375/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SMF/64/2017 a SMF/95/2017

Miroslav B r á t
místostarostka
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka