Dnes
Teplota: 27.8 °C

Souhrn usnesení z 32. / 115. / schůze Rady města Náchoda konané 4. září 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 115/3175/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3245 - se zrušením usnesení č. 100/2733/17 ze dne 18.4.2017 týkající se akce 3245 - ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., IČO 00435767, výpovědí k 31.8.2017 a s ukončením nájemní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., IČO 00435767, výpovědí. Výpověď bude nájemci předána v měsíci září 2017 s tím, že nájemní smlouva č. SMF/1999/2011 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.12.2017 č. 3790 - s ukončením nájemních smluv s tří měsíční výpovědní lhůtou uzavřených :
- s Alenou Líbalovou, IČO 05076081, nájemní smlouva č. SMF/2919/2016
- se společností Luxído s.r.o., IČO 29198127, nájemní smlouva č. SMF/2925/2016
- se společností Netinvest Studio, s.r.o., IČO 28815203, nájemní smlouva č. SMF/2926/2016
- se společností MAGIC ENGLISH s.r.o., IČO 27499723, nájemní smlouva č. SMF/2927/2016
Nájemní smlouvy budou ukončeny uplynutím tří měsíční výpovědní lhůty, tj. k 31.12.2017
č. 3884 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů bude umístěno v budově čp. 803, která je součástí stavební parcely č. 964 v katastrálním území Náchod v Janáčkově ulici a je v podílovém vlastnictví města Náchoda a vlastníků bytových jednotek
č. 3885 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s paní Šárkou Vlčkovou. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 191/30 v katastrálním území Babí u Náchoda. Věcné břemeno se týká umístění kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 173 na stavební parcele č. 189 v katastrálním území Babí u Náchoda
č. 3886 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3049/2017 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. Smlouva ošetří uložení stavby místní komunikace, chodníku, podzemních el. kabelů a dešťové kanalizace v pozemkové parcele č. 2067/1 v katastrálním území Náchod, v rámci stavby "Propojení ulic Raisova - Parkány". Úhrada za zřízení věcného břemene- služebnosti je stanovena ve výši 10.000,- Kč + DPH
č. 3886 - s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku č. SMF/3050/2017 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 2067/1 o výměře 306 m2 v katastrálním území Náchod, v rámci stavby "Propojení ulic Raisova - Parkány, nová místní komunikace". Nájemné je stanoveno ve výši 25,- Kč/m2, tj. 7.650,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností dnem protokolárního převzetí předmětu nájmu. Pokud smlouva nenabude účinnosti do 28.2.2019, pozbude platnost od samého počátku

Usnesení č. 115/3176/17 - rada města r u š í
č. 3833 - část usnesení č. 109/3020/17 k akci 3833 ze dne 10.7.2017, kde schválila ukončení průzkumu zájmu o prodej bytových jednotek spolu s objekty čp. 293, 294 Borská s pozemky, do soukromého vlastnictví a doporučila Zastupitelstvu tento záměr zrušit s tím, že bude pokračováno v přípravách na prodej bytových jednotek. Tj. zajištění rozdělení nyní obytného domu na dům s bytovými jednotkami vypracováním Prohlášení vlastníka a následně vypracování znaleckého posudku na cenu obvyklou největší bytové jednotky, z čehož bude odvozen předpoklad cen dalších bytových jednotek

Usnesení č. 115/3177/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 3890 - zveřejnění záměru pronájmu příslušných částí pozemkové parcely 929/14 Náchod v katastrálním území Náchod s tím, že uživatelé budou v této věci osloveni se záměrem na uzavření nájemní smlouvy. U pana Hugo Macka bude nájemné za 3 roky zpětně připočteno ke kupní ceně
č. 3875 - objednání geometrického zaměření skutečného stavu průběhu místní komunikace v osadě Amerika v katastrálním území Dobrošov s následným vypracováním znaleckého posudku na cenu obvyklou soukromých pozemků touto cestou zabraných
č. 3891 - záměr prodeje uvedených nemovitostí a vypracování znaleckého posudku
č. 3892 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Povodí Labe, s.p., IČO 70890005 na uložení chráničky a potrubí minerálkovodu spolu se sdělovacím kabelem v dotčených pozemkových parcelách č. 681/1, č. 696 a č. 694 v katastrálním území Běloves

Usnesení č. 115/3178/17 - rada města s o u h l a s í - s převodem práv a povinností k bytu č. 269/26 ul. Duhová
- s podnájmem bytu č. 8, ul. Duhová čp. 269

Usnesení č. 115/3179/17 - rada města r e v o k u j e č. 17104 - usnesení 57/1549/12 z 20.03.2012 ve věci neobsazování uvolněných a nyní prázdných bytů v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě

Usnesení č. 115/3180/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17105 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 4 v č.p. 41 v ulici Broumovská v Náchodě s Margitou Kurovou na období 01.10.2017 - 31.12.2017, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 13.000,00
č. 17106 - spojení bytů č. 4 a č. 6 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v jeden a přidělení mu číslo bytu 9
- uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 6 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě se Simonou Biháryovou k 30.09.2017
- na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 9 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s Simonou Biháryovou na období 01.10.2017 - 31.12.2017, nájemné ve výši Kč 55,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 11.000,00

Prodloužení kanalizačního řadu do lokality nad rybníkem Podborný

Usnesení č. 115/3181/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí a pověřuje starostu města jednáním s VAK Náchod

Žádost o dotaci na uspořádání MMČR rádiem řízených modelů aut

Usnesení č. 115/3182/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro AMK-BESIP dětské dopravní hřiště Náchod, zastoupené panem Milošem Benešem, předsedou spolku, na uspořádání Mezinárodního mistrovství ČR rádiem řízených modelů aut, které se uskuteční ve dnech 15.-17. 9. 2017 v areálu Sokola v Náchodě za Finančním úřadem ve výši 15.000 Kč včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura"

Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu na st.p.č. 3416 v k.ú. Náchod - internát SPŠ stavební

Usnesení č. 115/3183/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Rozpočtová opatření od 4.9.2017

Usnesení č. 115/3184/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 104 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Zábradlí

Usnesení č. 115/3185/17 - rada města z a m í t á vybudování zábradlí okolo rybníka Podborný

Splátky střednědobého revolvingového úvěru

Usnesení č. 115/3186/17 - rada města s o u h l a s í s navrženým postupem úhrady otevřeného střednědobého revolvingového úvěru

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa, Žádost o platbu

Usnesení č. 115/3187/17 - rada města p o t v r z u j e usnesení č. 114/3162/17 ze dne 29.8.2017

Zateplení MŠ Komenského v Náchodě - dodatek č. 1

Usnesení č. 115/3188/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1. na dílo " Zateplení MŠ Komenského v Náchodě" s Průmstavem Náchod s.r.o.

Vzduchotechnika - odvlhčení haly zimního stadionu Náchod

Usnesení č. 115/3189/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Odvlhčení haly s ledovou plochou pro zimní stadion Náchod"

Usnesení č. 115/3190/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Odvlhčení haly s ledovou plochou pro zimní stadion Náchod" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Zuzana Součková), Michal Kubeček (náhradník Roman Toušek) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Žádost o dotaci TJ Sokol Běloves

Usnesení č. 115/3191/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Tělocvičnou jednotu Sokol Běloves zastoupenou panem Ing. Václavem Nýčem, starostou TJ, na opravu sokolovny v Bělovsi a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zahrnutím částky ve výši 150 000 Kč do návrhu rozpočtu města na rok 2018

Žádost o partnerství města Náchoda na akci Nej sestřička

Usnesení č. 115/3192/17 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akci Nej sestřička pořádané panem Davidem Novotným (IČO 66302129) dne 7. 10. 2017 za uvedených podmínek

Navigační systém pro pěší v centru města

Usnesení č. 115/3193/17 - rada města s c h v a l u j e podobu a umístění nového navigačního systému v centru města

Veřejná zakázka Nákup kompostérů - výsledek

Usnesení č. 115/3194/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Nákup kompostérů" realizovanou v rámci projektu "Nakládání s BRO v Náchodě - kompostování", číslo projektu 17ZPD03-0015, předloženého do programu Nakládání s odpady, číslo programu 17ZPD03 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - Petr Soukup a spol. s.r.o., Jiráskova 66, 549 31 Hronov, IČO 25996011, nabídková cena: Kč 167 796,70 vč. DPH (Kč 138 675,00 bez DPH) Pořadí č. 2 - Komunální technika, s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 1544, PSČ 25001, IČO 26684055 nabídková cena: Kč 167 887,50 vč. DPH (Kč 138 750,00 bez DPH)
Pořadí č. 3 - MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 62742051, nabídková cena: Kč 171 063,75 vč. DPH (Kč 141 375,00 bez DPH)

Stadion Hamra - schodiště

Usnesení č. 115/3195/17 - rada města s c h v a l u j e provedení dvou ocelových schodišť na stadionu Hamra a vystavení objednávky na jejich dodávku a montáž firmě SILVAGRO s.r.o., Zábrodí - Horní Rybníky 13, IČO: 27476162

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta