Dnes
Teplota: 20.2 °C

Souhrn usnesení z 22. / 105. / schůze rady města Náchoda konané 29. května 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 105/2864/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3433 - s uzavřením dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby č. SMF/2339/2013 uzavřené s Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005, ke dni 31.5.2017
č. 3646 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3001/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 240/2 v katastrálním území Bražec v ulici Na Kopečku v celkové délce 6,06 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3851 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2998/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 319/1, č. 251, 252 a č. 249/1 v katastrálním území Malé Poříčí. Celková délka vedení NN uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 201 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3855 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3000/2017 se Správou silnic KHK, IČO 70947996 o bezplatném užívání části pozemkové parcely č. 305/1 o výměře 15,95 m2 v katastrálním území Malé Poříčí, za účelem zřízení místa pro přecházení přes komunikaci č. II/303 a stavbu chodníku. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od doby nabytí právní moci stavebního povolení, kdy městu Náchodu vznikne právo užívat předmět výpůjčky až do doby uskutečnění převodu pozemkové parcely do vlastnictví města Náchoda
č. 3858 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 486 a č. 623/3 v katastrálním území Běloves. Celková délka vrchního vedení NN umístěného nad pozemkovými parcelami města má být cca 2 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3859 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 524 v
katastrálním území Lipí u Náchoda. Předpokládaná délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 41 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH č. 3764 - s jednáním o výkupu části pozemkové parcely č. 1196/4 v katastrálním území Náchod za cenu 400,- Kč/ m2
č. 3856 - se zrušením věcného břemene chůze a jízdy ručním vozíkem nebo trakařem na pozemkových parcelách č. 1629/2 a č. 2335 katastrální území Náchod pro Jana Koubu a Lenku Koubovou s tím, že město Náchod uhradí veškeré náklady spojené s touto akcí

Usnesení č. 105/2865/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3607 - uvedenou zprávu a schvaluje finanční vypořádání se zpracovatelem znaleckých posudků z dubna 2015 tak, že zpracovatel uhradí (vrátí) poměrnou část nákladů ve výši 7933,- Kč na účet města Náchoda

Usnesení č. 105/2866/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3874 - nabytí pozemku, č. 3848 - směnu pozemků, č. 3853 - zamítnout prodej, č. 3594 - nabytí pozemků

Usnesení č. 105/2867/17 - rada města s c h v a l u j e zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 528/2 a schvaluje zajištění znaleckého posudku zpracovaného na cenu v místě a čase obvyklou

Usnesení č. 105/2868/17 - rada města o d r o č u j e č. 3852

Usnesení č. 105/2869/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17060 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s Irenou Vlčkovou od 01.07.2017 do 30.09.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 6.000,00
č. 17063 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Ivetou Telvákovou
č. 17064 - převod přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2016 na jistoty u uvedených nájemníků
č. 17066 - vynětí bytu č. 1 v č.p. 472 v ulici Českoskalická v Náchodě z bytového fondu města Náchoda od 01.07.2017 trvale
Usnesení č. 105/2870/17 - rada města s o u h l a s í č. 17061 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 68 v ul. Na Vyšehradě v Náchodě dohodou k 31.05.2017

Usnesení č. 105/2871/17 - rada města z a m í t á č. 17062 - žádost p. Martina Žďárského o vrácení ? složené jistoty k nájmu bytu

Návrh II. etapy jednotného systému orientačního značení v Náchodě

Usnesení č. 105/2872/17 - rada města s o u h l a s í se zpracováním návrhu mapy s označením základních orientačních bodů ve městě na nosnících na všech směrech příjezdů do města a návrhu seznamu organizací, které budou zahrnuty do II. etapy JSOZ

Změna v osadním výboru SUN

Usnesení č. 105/2873/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít na vědomí rezignaci předsedy osadního výboru pana Ing. Borise Oláha a zvolit předsedkyní osadního výboru SUN paní Simonu Hlavatou

Společnost Josefa Škvoreckého - pozůstalost Josefa Škvoreckého

Usnesení č. 105/2874/17 - rada města u k l á d á odboru SMF nařídit uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v souladu s článkem VI uzavřené smlouvy č. SMF/19/2016 zodpovídá : Ing. Šimek

Usnesení č. 105/2875/17 - rada města u k l á d á odboru IRM zpracovat přehled nákladů na zřízení trvalé expozice Josefa Škvoreckého v prostorách a.s. Beránek Náchod zodpovídá : B. Voborník

MěSSS Marie - Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SMF/9/2017

Usnesení č. 105/2876/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Obnova zvoničky na Babí

Usnesení č. 105/2877/17 - rada města u k l á d á odboru IRM připravit návrh na obnovu zvoničky na Babí u čp. 11 včetně finančních nákladů a toto předložit RM k projednání

Územní plán Náchod - změna č. 1

Usnesení č. 105/2878/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- schválit žádosti o změnu územního plánu Náchod č. 24/1, 26/1, 27/1 a jejich zařazení do změny č. 1 ÚP Náchod
- schválit žádosti o změnu územního plánu Náchod č. 16/1 s podmínkou řešení přístupu na pozemek, č. 17/1 s podmínkou řešit pouze část lokality při hlavní komunikaci, č. 25/1 s podmínkou vyhovět na části pozemku, která není dotčena vrchním elektrickým vedením
- nedoporučuje zastupitelstvu města projednání žádostí o změnu územního plánu Náchod č. 14/1, 15/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1 a jejich nezařazení do změny č. 1 ÚP Náchod

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č.: SMF/109/2017

Usnesení č. 105/2879/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/109/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/146/2017

Usnesení č. 105/2880/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/146/2017 ve výši Kč 25 000,-

Žádost o čerpání fondu investic - Základní škola Náchod - Plhov

Usnesení č. 105/2881/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu investic ve výši Kč 103 842,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení barevného multifunkčního kopírovacího stroje od firmy Steelmet Staré Město

Žádost o čerpání fondu - Mateřská škola Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 105/2882/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 80 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na vybavení mateřské školy novým nábytkem

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 105/2883/17 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 24.5.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 105/2884/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 24.5.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Žádost o čerpání fondu - Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 105/2885/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 136 500,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup profi ponorného mixéru, 3 ks vysavačů, strunové sekačky, 30 ks molitanových lehátek, 5 ks úložných skříní a renovaci dřevěných stavebnic

Prodloužení kanalizačního řadu do lokality nad rybníkem Podborný

Usnesení č. 105/2886/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na zajištění projektových a ing. prací na prodloužení kanalizačního řadu do lokality nad rybníkem Podborný na Ing. Václava Holého, Palachova 1742, 547 01 Náchod za Kč 46 980,- vč. DPH

Žádost o fin. příspěvek - Centrum Lira, z.s.

Usnesení č. 105/2887/17 - rada města n e s o u h l a s í s poskytnutím finančního příspěvku pro Centrum Lira, z.s. na náklady spojené s poskytováním sociálních služeb v roce 2017

Rozpočtová opatření od 18.04.2017

Usnesení č. 105/2888/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 57 až č. 67 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Změny v komisích rady města

Usnesení č. 105/2889/17 - rada města o d v o l á v á
- z komise životního prostředí a čistoty města pana Karla Šolína
- z komise cestovního ruchu pana Michala Semeráka, paní Simonu Prouzovou a paní Danielu Krynkovou

Usnesení č. 105/2890/17 - rada města j m e n u j e
- pana Petra Jiráska členem komise životního prostředí a čistoty města
- paní Vlastu Bautzovou a pana Petra Břendu členy komise cestovního ruchu

Výsledky zápisu do mateřských škol v Náchodě

Usnesení č. 105/2891/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í výsledky zápisu do mateřských škol

Prázdninová úplata v MŠ Vančurova

Usnesení č. 105/2892/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zrušení úplaty v MŠ, Náchod, Vančurova 1345 v měsících červenci a srpnu

Náchodský pedagog roku 2017

Usnesení č. 105/2893/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í návrh na ocenění Náchodský pedagog roku 2017

Stanovení platu ředitelce MŠ Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 105/2894/17 - rada města s o u h l a s í s úpravou platu ředitelky MŠ Náchod, Alšova 952 od 1.6.2017 v uvedené výši

Návrh na odměny ředitelům PO za I. pololetí 2017

Usnesení č. 105/2895/17 - rada města s o u h l a s í s vyplacením odměn za I. pololetí 2017 ředitelům PO dle návrhu

Zápis z jednání komise cestovního ruchu

Usnesení č. 105/2896/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise cestovního ruchu konané 3.5.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/136/2017

Usnesení č. 105/2897/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/136/2017

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda - vydání právního aktu

Usnesení č. 105/2898/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání právního aktu k projektu Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda", CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001529 spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/128/2017

Usnesení č. 105/2899/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/128/2017

Vytvoření funkčního místa

Usnesení č. 105/2900/17 - rada města s c h v a l u j e vytvoření jednoho funkčního místa terénního sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Náchod s účinností od 1.7.2017

Usnesení č. 105/2901/17 - rada města s t a n o v u j e
k 1.7.2017, podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 176, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Žádost o dotaci SVČ Déčko

Usnesení č. 105/2902/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení dotaci ve výši 10 400 Kč vč. DPH pro SVČ Déčko Náchod (IČO 71236830) na uhrazení nákladů spojených s vystoupením taneční skupiny Druhá realita na mistrovství České republiky v Brně včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura

Žádost o dotaci na festival Na Ostrovech 2017

Usnesení č. 105/2903/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 20.000,00 Kč pro pana Pavla Malinu (IČO 60218053) na uspořádání 5. ročníku hudebního festivalu "Na Ostrovech", který se uskuteční dne 8. 7. 2017 v areálu občerstvení Na Ostrovech včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura

Valná hromada Beránek Náchod a.s. - delegování zástupce města Náchoda

Usnesení č. 105/2904/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit jako delegáta na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s., která se uskuteční dne 26. 6. 2017 v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě paní Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku města, s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/147/2017

Usnesení č. 105/2905/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/147/2017 na uhrazení nákladů spojených s vystoupením taneční skupiny Druhá realita na mistrovství České republiky v Brně

Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra - dodatek č.1

Usnesení č. 105/2906/17 - rada města s c h v a l u j e změnový list č.2, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/475/2017 a postup při řešení vyrovnání na akci "Tribuna atletického stadionu Náchod" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o.,Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Usnesení č. 105/2907/17 - rada města p o v ě ř u j e radního pana Zdeňka Philippa kontrolou a dozorem nad provozem a údržbou nově zrekonstruovaného atletického stadionu Hamra a případným operativním řešením vzniklých problémů a závad

Sezóna Jiráskova koupaliště 2017

Usnesení č. 105/2908/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace k sezóně Jiráskova koupaliště v roce 2017 včetně nového ceníku

SZMN - záměr výměny šatních skříněk v krytém bazénu

Usnesení č. 105/2909/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o záměru na výměnu šatních skříněk v krytém bazénu

Usnesení č. 105/2910/17 - rada města s c h v a l u j e záměr nákupu šatních skříněk pro krytý bazén od firmy Frajt s.r.o. Kroměříž za finanční částku 1 524 261,20 Kč vč. DPH, dopravy, manipulace a montáže

Usnesení č. 105/2911/17 - rada města s c h v a l u j e doplnění finanční částky na nákup šatních skříněk ve výši 1 524 261,20 Kč vč. DPH pro SZMN

Vypracování studie nového MKDS

Usnesení č. 105/2912/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na NAKIT - Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s.p., v částce Kč 60 000,- vč. DPH na vypracování studie nového městského kamerového dohlížecího systému

Žádost obce Dolní Radechová o schválení změny dopravního značení

Usnesení č. 105/2913/17 - rada města n e s c h v a l u j e změnu dopravního značení na komunikaci Ke Smrčině na Babí

Žádost o příspěvek na dopravu pro Svaz důchodců České republiky, p. s. Místní organizace Náchod

Usnesení č. 105/2914/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Svaz důchodců České republiky, p. s. SDČR MO Náchod, Rybářská 1819, 547 01 Náchod IČO: 75068800, zastoupený paní Annou Polákovou - předsedkyní, v částce 4 000 Kč určenou na náhradu spojenou s cestou do Wojslawic pro členy místního svazu důchodců, včetně rozpočtového opatření do kapitoly 28

Posílení personální kapacity úřadu a zpracování akčního plánu pro implementaci opatření vyplývajících z Programu zlepšování kvality ovzduší

Usnesení č. 105/2915/17 - rada města n e s c h v a l u j e zřízení pracovního místa koordinátora pro vytvoření akčního plánu a jeho realizaci

VZ - Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě

Usnesení č. 105/2916/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě"

Usnesení č. 105/2917/17 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Jana Kovářová (náhradník Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Stavební úpravy Zámecká 1845 - nabídka projektových prací

Usnesení č. 105/2918/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na provedení projektových prací ve stupních projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na úpravy budovy č.p.1845 v Zámecké ulici, nové budovy Městského úřadu pro společnost Atelier TSUNAMI s.r.o.

Usnesení č. 105/2919/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na provedení projektových prací ve stupních projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby přístavba archivu k budově č.p. 1845 v Zámecké ulici pro společnost Atelier TSUNAMI s.r.o.

Pověření pro paní tajemnici ve věcech procesního opatrovnictví

Usnesení č. 105/2920/17 - rada města p o v ě ř u j e Městský úřad Náchod k samostatnému rozhodování, zda podat či nepodat odvolání, v případech, kdy ze strany kteréhokoliv správního orgánu dojde ke jmenování města Náchoda opatrovníkem pro správní řízení

Usnesení č. 105/2921/17 - rada města s c h v a l u j e postup, že Mgr. Hana Mílová, tajemnice Městského úřadu Náchod bude písemně pověřena podepisovat odvolání města Náchoda v případech, kdy ze strany kteréhokoliv správního orgánu dojde ke jmenování města Náchoda opatrovníkem pro správní řízení.

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu pro Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 105/2922/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu pro Sportovní zařízení města Náchoda

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta