Dnes
Teplota: 18.0 °C

Jednací řád Rady města Náchoda

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady města Náchoda (dále jen "RM") upravuje, na základě zmocnění v § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákona"), podrobnosti o jednání rady.Článek 2
Pravomoci rady

1. RM je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon je odpovědna Zastupitelstvu města Náchoda (dále jen "ZM"). V oblasti přenesené působnosti přísluší RM rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.


2. RM připravuje návrhy pro jednání ZM a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. RM je povinna podávat ZM zprávy o své činnosti.


3. RM rozhoduje ve věcech uvedených v § 102 odst. 2 zákona a v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny ZM nebo pokud si je ZM nevyhradilo (§ 102 odst. 3 zákona).


Článek 3
Příprava schůze rady

1. RM se schází ke svým schůzím pravidelně zpravidla v úterý jedenkrát za 2 týdny nebo aktuálně podle potřeby.


2. Starosta města navrhne termíny schůzí RM (roční harmonogram), které jsou předloženy RM ke schválení.


3. Schůzi RM svolává starosta písemnou pozvánkou jednotlivým členům rady nejpozději 5 dnů přede dnem jednání.V případě potřeby může starosta svolat RM též mimo schválený roční harmonogram schůzí (mimořádná schůze).


4. Pozvánka obsahuje navrhovaný program jednání příslušné schůze RM. Současně s pozvánkou jsou členům RM zaslány též materiály k jednotlivým bodům programu a to písemně nebo elektronickou poštou. Materiály pro schůzi RM musí být zpracovávány jednotnou formou, přehledně, věcně, terminologicky přesně a jasně. Mají stručnou podobu a obsahují konkrétní návrhy na řešení nebo opatření a důsledky jejich realizace. Obsáhlejší údaje, přehledy a vysvětlení se udávají zpravidla v přílohách. Bližší pravidla pro zpracování materiálů jsou stanovena ve vnitřním předpise1).


Předkladatel materiálu odpovídá za to, že jím předkládaný materiál obsahuje věcně správné údaje a je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


Článek 4
Program jednání RM

1. Program jednání RM je zpracován na základě :
- návrhů, podnětů a požadavků členů RM, tajemníka, předsedů výborů a komisí, vedoucích odborů městského úřadu, statutárních zástupců organizací zřízených a spravovaných městem (dále jen "předkladatelé")
- připomínek, podnětů a požadavků občanů města a osob uvedených v § 16 odst. 3 a § 17 zákona, v souladu s podmínkami stanovenými v ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona
- usnesení ZM, usnesení RM

2. Program jednání obsahuje : - schválení programu jednání
- kontrolu plnění usnesení z předchozích schůzí RM na základě zprávy vyhotovené tajemníkem
- projednání návrhů, podnětů, připomínek a stížností včetně diskuse a přijetí usnesení
- jiná činnost v rámci pravomocí stanovených zákonem
- závěr


Článek 5
Účast na schůzi rady

1. Schůze RM je neveřejná. Účast na schůzi stvrzuje člen RM podpisem do prezenční listiny. Na jednání RM musí být přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Kromě členů RM je na jednání přítomen tajemník městského úřadu s hlasem poradním a zpravidla též předkladatel (popř. zpracovatel) projednávaného materiálu1). Dalším pravidelným účastníkem jednání je zapisovatel určený starostou, kterým je zpravidla sekretářka starosty a tisková mluvčí.


2. Ostatní členové ZM jsou o programu jednání RM informováni zpravidla 5 dnů před jednáním a mohou prostřednictvím tajemníka navrhnout svoji účast při projednávání problematiky, která je zajímá. O jejich právu na účast při jednání rozhodne RM.


3. RM může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva a jiné osoby (např. vedoucí odborů, zástupce organizací zřizovaných nebo spravovaných městem, předsedy komisí).


Článek 6
Průběh schůze rady

1. Schůzi RM řídí starosta, místostarosta nebo jiný pověřený člen RM (dále jen "předsedající"). V úvodu schůze rozhodne RM o případných námitkách členů RM proti zápisu z předchozí schůze, který bude k nahlédnutí před jednáním RM. Poté schválí navržený program, nebo rozhodne o změně či doplnění o další body.


2. Předsedající zahajuje jednání RM ve stanovenou hodinu, nejpozději však (v rámci lhůty dle odst. 3 tohoto článku) v době, kdy je podle prezence přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.


3. Nesejde-li se dostatečný počet členů RM do 30 minut po době určené pro začátek schůze nebo klesne-li počet přítomných v průběhu jednání pod nadpoloviční většinu všech členů RM, předsedající jednání ukončí.


4. Jakmile předkladatel materiálu přednese důvodovou zprávu, pokud od ní nebylo upuštěno, je otevřena diskuse k tématu, v jejímž závěru je formulováno usnesení RM. Každý člen RM má právo se během schůze vyjádřit ke každému projednávanému bodu a požadovat upřesňující nebo doplňující informace. Po skončení diskuse shrne předsedající závěry diskuse a formuluje návrh na usnesení. Může pověřit některé z členů rady, aby návrh na usnesení upřesnili dle závěrů jednání rady. O návrhu na usnesení dává předsedající hlasovat.


5. Člen RM je povinen při jednání, ve kterém vystoupí v rozpravě nebo předloží návrh, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci osobní zájem. Toto oznámení se podává písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než RM přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednáníČlánek 7
Usnesení rady

1. RM je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

2. Usnesení vychází z předložených materiálů a z diskuse členů RM, je formulováno stručně, adresně a s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Byl-li k předloženému návrhu usnesení dán protinávrh členem RM, dá předsedající hlasovat nejprve o tomto protinávrhu. V případě schválení změny nebo protinávrhu se původní návrh považuje za odmítnutý a již se o něm nehlasuje. Usnesení podepisuje starosta spolu s místostarostou či jiným radním.


3. Pokud nebude návrh usnesení schválen, bude usnesení formulováno negativně. Usnesením mohou být ukládány úkoly, týkající se samostatné působnosti osobám, které mohou být dle čl. 4 předkladateli materiálů.


4. Usnesení ze schůze je do 14 dnů po konání rozesláno jednotlivým členům RM i členům ZM a orgánům, jichž se týká. Usnesení jsou číslována v posloupné řadě s uvedením kalendářního roku za lomítkem.


5. Příslušní předkladatelé (zpracovatelé) materiálů, případně osoby, jimž bylo uloženo plnění usnesení, podávají informaci o průběhu jeho plnění. Starosta, místostarostové a tajemník sledují a kontrolují výsledky plnění usnesení na úsecích spadajících do jejich působnosti.


6. O schválených usneseních RM města podávají starosta, místostarostové, případně jiní členové RM, tajemník městského úřadu a tisková mluvčí informace zástupcům sdělovacích prostředků (na tiskové konferenci, tiskovým prohlášením).


7. Schválené usnesení bude do 5 dnů zveřejněno na oficiálních internetových stránkách města.Článek 8
Zápis ze schůze rady

1. O průběhu schůze RM pořizuje zapisovatelka do 7 dnů od jejího konání zápis, který obsahuje
- den a místo jednání, hodinu zahájení a ukončení,
- počet přítomných členů RM, jména omluvených členů RM,
- schválený pořad schůze,
- průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení, dobu přerušení a další skutečnosti, které by měly být podle názoru členů RM v zápise uvedeny.
Zápis podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.

2. Originál zápisu je uložen v sekretariátu starosty k nahlédnutí. Materiály obsahující údaje chráněné před zveřejněním podle zvláštních předpisů 2) jsou uloženy odděleně a nemohou být předkládány k nahlédnutí zájemcům.
3. Ze zasedání RM je vyhotovena tisková zpráva.

Článek 9
Občané města

1. Občané města mohou podle § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti RM (je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů města, musí být projednána na schůzi nejdéle do 60 dnů) a dále mohou RM podávat návrhy, připomínky a podněty (podání musí být vyřízeno bezodkladně, nejdéle do 60 dnů).


2. Občané města mohou nahlížet do usnesení a zápisů RM a pořizovat si z nich výpisy. Zápisy z jednání RM, obsahující údaje chráněné před zveřejněním podle zvláštních předpisů 2) nemohou být v těchto částech předkládány k nahlédnutí.


Článek 10
Organizačně technické zabezpečení schůze rady

1. Přípravu, organizační a technické zabezpečení schůze zajišťuje tajemník MěÚ. Koordinuje popř. kontroluje úkoly, které dle vnitřních předpisů plní odbory městského úřadu.


2. Zápisy a usnesení ze schůzí, jakož i všechny související materiály, archivuje sekretářka starosty. Členové RM i ZM mohou do těchto materiálů kdykoli nahlédnout.


Článek 11
Závěrečná ustanovení a účinnost


1. Tento jednací řád schválila RM Náchoda dne 14. 11. 2006 usnesením č. 2/29/06
2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení RM.


Ing. Pavla Maršíková
místostarosta
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta
1) organizační opatření č. 4/2000 - zásady předkládání zpráv do RM a ZM
2) např. osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo obchodní tajemství ve smyslu § 17 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník