Dnes
Teplota: 20.2 °C
logo

Název projektu: Lávka přes železniční trať, Náchod
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008135

Cílem projektu:

Cílem je v roce 2018 vybudovat novou železniční lávku pro pěší v Náchodě, díky níž bude zajištěn bezpečný pohyb chodců spojením ulic Na Letné a Za Tratí. Výstavba nové železniční lávky pro pěší bude mít za následek zvýšení bezpečnosti chodců, kteří si přestanou zkracovat cestu přes železniční trať a tím ohrožovat svoji bezpečnost. Současně se lávka stane bezbariérovou a umožní tak snadný a bezpečný pohyb všem osobám bez rozdílu.

Nová železniční lávka pro pěší v Náchodě se nachází, číslo kat. území 701262. Lávka povede přes obousměrnou železniční trať Týniště nad Orlicí - Meziměstí v km 58,620 (Náchod). Lávka spojuje ulice na Letné a Za Tratí. Začátek úseku je na konci ulice Na Letné v km 0,051 00 a konec v napojení do ulice Za Tratí v km 0,103 00. Jedná se o úsek délky 52,00 m.

Výstupy projektu:

Hlavním bezpečnostním prvkem řešeným v projektu je výstavba nové lávky včetně zábradlí přes železniční trať, vybudování nových chodníků na předmostí a nového vedení veřejného osvětlení. Dále bude vybudováno nové odvodnění konstrukce lávky ukončené ve vsakovací jímce, chodníky na předmostí budou provedeny z drenážní dlažby s volným vsakováním vody v prostoru chodníku.

Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS Stolové hory, konkrétně se specifickým cílem SCLLD 3. 1 Zkvalitnění vybavenosti území MAS dopravní infrastrukturou, 3. 1 Dopravní infrastruktura. Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti pro pěší a silniční dopravu včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti v obcích. Rovněž bude zajištěním osvětlení lávky zvýšena bezpečnost ve městě. Tento projekt je v souladu s podporovanou aktivitou v opatření: C14 realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy.

Datum zahájení: 18. 1. 2018

Předpokládaný datum ukončení: 30. 11. 2018

23.10.2018 - Lávka přes železniční trať, Náchod

V tomto roce byla zahájena akce na vybudování nové železniční lávky pro pěší v Náchodě. Díky lávce dochází ke spojení ulic na Letné a Za Tratí. Zhotovitelem prací v objemu cca 3,9 mil. Kč vč. DPH je firma MADOS MT s.r.o. z Lupenic.

Začátek stavebních prací byl v červenci 2018. V tuto chvíli jsou hotové mostní podpěry a na nich osazená konstrukce ocelové lávky.

Projekt "Lávka přes železniční trať, Náchod", CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008135 se uchází o podporu z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


Související články k projektu - aktuality:

Nová lávka propojuje Letnou a Klínek

Lávka přes železniční trať, Náchod