Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Vyhláška č. 7/97, kterou se stanovuje městská zóna s omezením provozu zdrojů znečišťování

Městská rada v Náchodě na svém zasedání dne 3. prosince 1997, podle § 45 písm. l) zákona ČNR č. 376/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování ve znění pozdějších změn a doplňků schválila a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku, jejímž účelem je minimalizovat škodlivé vlivy emisí z dopravy na obyvatelstvo.


čl. 1
Působnost vyhlášky


Vyhláškou se stanoví městská zóna, ve které bude realizováno opatření města Náchod pro případ zhoršení čistoty ovzduší, které je přílohou č. 1 této vyhlášky.


čl. 2
Určení a označení zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování


Městskou zónou ve smyslu této vyhlášky se rozumí komunikace I -33 ve směru na hraniční přechod s PR a v opačném směru. Jsou to lokality, nacházející se na komunikaci:


1) ul. Českoskalická (od počátku po křižovatku s ul. Pražskou)
2) ul. Pražská (v celé délce)
3) ul. Běloveská (v celé délce)

Městská zóna je označena informačními tabulemi o rozměrech 100 x 75 cm s textem:
"Začátek zóny řízené dopravy při smogovém ohrožení" a "Konec zóny řízené dopravy při smogovém ohrožení".


čl. 3
Účinnost vyhlášky


Touto vyhláškou se ruší vyhláška Městské rady v Náchodě, kterou se stanovují městské zóny s omezením provozu znečišťování ze dne 19. května 1997.

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem 4. prosince 1997.MVDr. Josef Řehák
místostarosta
Ing. Vladislav Žídek
starosta


Příloha č.1Městská rada v Náchodě schválila na svém zasedání dne 2. června 1997 v souladu s § 7 vyhlášky MŽP č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší a vydává pro stanovenou městskou zónu s mezením provozu zdrojů znečišťování


PROVOZNÍ ŘÁD SMOGOVÉHO REGULAČNÍHO SYSTÉMU


Provozní řád stanovuje závazná pravidla pro příjem, vyhodnocování a předávání informací za účelem provedení opatření k ochraně zdraví obyvatelstva před účinky zvýšeného znečištění ovzduší, vyvolaného nepříznivou rozptylovou situací v ovzduší, ve smyslu vyhlášky MR v Náchodě ze dne 19. května 1997, která stanovila městské zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování (dále jen městské zóny).čl. 1
Základní pojmy

1. Smogový regulační systém - systém sběru, vyhodnocování a předávání informací sestávajících ze souboru údajů o znečišťování ovzduší, z předpovědi rozptylových podmínek a z předepsaných signálů.

2. Rozptylové podmínky - podmínky pro rozptyl a šíření znečišťujících látek v ovzduší, dané zejména typem teplotního zvrstvení atmosféry.

3. Smogová situace - taková situace v kvalitě ovzduší, při které hodnoty jeho znečištění v důsledku špatných rozptylových podmínek spojených zároveň s jejich nepříznivou předpovědí vyžadují opatření ke snížení expozice obyvatelstva vůči vlivu znečišťujících látek.

4. Signály smogového varovného a regulačního systému (dále jen signály) - sdělení přesně stanoveného znění, na základě kterých jsou prováděna opatření doporučená nebo předepsaná v rámci smogového regulačního systému.

5. Veřejná informační síť - vzájemně se doplňující systém technických prostředků a organizačních opatření sloužících k vyhlášení signálů a k informování veřejnosti města o rozptylových podmínkách a jejich předpovědi, o koncentraci znečišťujících látek v ovzduší a o doporučeních k omezení účinků znečištěného ovzduší.čl. 2
Definice signálů smogového regulačního systému a kritéria pro jejich vyhlašování

1. V městské zóně s omezením provozu zdrojů znečištění jsou v rámci smogového regulačního systému vyhlašovány signály "upozornění" a "regulace".

2. Signál "upozornění" je vyhlašován v případě, že byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky a dle předpovědi budou trvat i nadále a došlo k překročení tříhodinového klouzavého průměru koncentrace oxidu dusíku (NOx) 200 mikrogramů/m3.

3. Signál "regulace" je vyhlašován v případě, že byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky a dle předpovědi bubou trvat i nadále a došlo k překročení tříhodinového klouzavého průměru koncentrace oxidu dusíku (NOx) 350 mikrogramů/m3.čl. 3
Způsob vyhlašování a odvolávání sugnálů


1. Signál upozornění je vyhlašován pověřeným pracovištěm Městského úřadu v Náchodě, a je předáván dotčeným orgánům a právnickým osobám, uvedeným v příloze 1. Při vyhlášení signálu "upozornění" je nutné omezit na nejmenší možnou míru:


- pobyt dětí, starých a nemocnůch lidí ve venkovním prostředí městské zóny,
- činnost spojenou s extrémní tělesnou námahou ve venkovním prostředí městské zóny.

2. Signál "regulace" je vyhlašován pověřeným "krizovým štábem znečištění ovzduší" ve složení dle přílohy č. 3, je předáván dotčeným orgánům a právnickým osobám, uvedených v příloze 1 a 2. Při vyhlášení signálu "regulace" zajišťuje Městská policie ve spolupráci s Policií ČR zvýšenou kontrolu v oblastech městských zón dle vyhlášky MR v Náchodě, kterou se stanovují městské zóny s omezeným provozem zdrojů znečišťování, tj. plnění čl. 3 vyhlášky.

Při vyhlášení signálu "regulace" je nutné


- omezit na nejnutnější minimum pobyt v městské zóně
- vyloučit veškerou činnost, která by mohla vést ke zhoršení kvality ovzduší

3. Signály jsou vyhlašovány a odvolávány telefonicky, popřípadě jiným dohodnutým způsobem.

4. Při vyhlášení signálu "upozornění" a "regulace" má pověřené pracoviště MěÚ povinnost zajistit informovanost veřejnosti.

5. Signál "upozornění" a "regulace" se odvolávají v případě, že není překročena koncentrace škodlivin, uvedených v odst. 2 a 3 článku 2, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 nejbližších hodin.

6. Časový interval uvedený v odstavci 5 se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že rozptylové podmínky nelze uvést jako nepříznivé a na základě meteorologické předpovědi se nepředpokládá, že v průběhu nejbližších 12 hodin nepříznivé rozptylové podmínky nastanou.

7. Předpověď rozptylových podmínek zajišťuje pověřené pracoviště MěÚ a to na základě informací obdržených z Informačního centra ČHMÚ v Hradci Králové.

8. Údaje o znečišťování ovzduší poskytuje OHS v Náchodě formou dálkového přenosu dat a je garantem správností naměřených hodnot.čl. 5
Deník smogového regulačního systému

Veškeré činnosti, které budou prováděny v rámci získávání a vyhodnocování údajů, vedoucích k regulaci smogového systému, budou uvedeny v provozním deníku s vyznačením dne, času a obsahu informace, včetně dne, času, jména a funkce pracovníka, jemuž byl předán vyhlášený signál regulace.čl. 6
Zkušební provoz a omezující opatření

Zahájení provozu smogového regulačního systému se předpokládá po zkušebním provozu, při kterém budou vyhodnoceny poznatky z komunikačního systému budovaného monitoringu. Zkušební provoz se předpokládá od instalace monitoringu do 30. září 1997. V tomto období nebude vyhlašován signál regulace, signál upozornění zůstává nezměněn. Opatření je zavedeno z důvodu ověření informací (předpovědí rozptylových podmínek), předávaných na smluvním základě s ČHMÚ v Hradci Králové, které budou regionálního charakteru a mohou se od skutečných rozptylových podmínek města Náchoda výrazně odlišovat. Z tohoto důvodu bude na základě zkušebního provozu stanoven postup pro použití dostupných veličin k vyhodnocení a provedení opatření (vyhlášení signálů).


Ing. Vladislav Žídek
starosta


 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv