Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003,
o udržování čistoty a pořádku ve městě

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 24. června 2003 usneslo vydat na základě § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1
Úvodní ustanovení


1. Udržování čistoty města a ochrana životního prostředí je společnou záležitostí všech obyvatel i návštěvníků, podnikatelů, obchodníků a řemeslníků, zařízení a institucí na jeho území. Jejich povinností je přispívat svou činností ke zlepšování vzhledu a životního prostředí města. Proto v zájmu udržování čistoty ve městě Náchodě a integrovaných obcích vydává zastupitelstvo města v souladu s § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto vyhlášku.


Článek 2
Pojmy


1. Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání, což odpovídá jejich určení. Jsou to zejména městské komunikace, ulice a náměstí včetně chodníků, podjezdy, schodiště, cyklistické stezky, zastávky MHD, tržiště, veřejné průchody, podloubí, veřejné sady, lesy, parky, hřiště a podobně.


Článek 3
Udržování veřejného prostranství v čistotě


1. Na veřejném prostranství je nepřípustné zejména:

a) odhazovat jakékoliv odpadky, zbytky potravin, nedopalky cigaret a jiné nepotřebné věci mimo nádoby pro odpadky

b) rozhazovat obsah nádob a košů na odpadky na veřejném prostranství

c) vylepování plakátů mimo vyhrazená místa ( další viz. vyhláška o poplatcích za reklamní zařízení), pokud vylepování neupravuje zvláštní předpis, např. při volební kampani a pod.

d) poškozovat dopravní značky, směrové a informační tabule a jiné orientační značky, poutače a pod.

e) přecházet a přejíždět přes zelené pásy , poškozovat stromovou výsadbu, zelené plochy nebo květinovou výzdobu při komunikacích, v parcích, na sídlištích nebo v květinových kontejnerech

f) přemisťovat lavičky na jiná místa, než pro která byly určeny, nebo je poškozovat

g) sypat krmení holubům a hrdličkám


2. Městský úřad sleduje čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích a působí k odstranění zjištěných závad - Městská policie, odbor životního prostředí a odbor správy majetku


Článek 4
Sankce za porušení vyhlášky


1. Městská policie, pokud nepostačí k nápravě domluva, ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení, za závažnější porušení může být uložena pokuta ve správním řízení.


2. Za porušení povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou může Městský úřad v Náchodě podle § 46 zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích uložit fyzické osobě pokutu až do výše 30.000,-Kč.


3. Město může uložit pokutu až do výše 100.000,-Kč právnické osobě nebo fyzické osobě , která je podnikatelem, a která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled města.


4. Město může uložit pokutu až do výše 200.000,-Kč právnické osobě nebo fyzické osobě , která je podnikatelem a která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí ve městě nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.


5. Město může uložit pokutu až do výše 200.000,-Kč právnické osobě nebo fyzické osobě , která je podnikatelem a která porušila povinnost stanovenou právním předpisem města.


6. Při stanovení výše pokuty podle výše uvedených odstavců město přihlíží zejména k povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.


Článek 5
Účinnost


Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání zastupitelstva města Náchoda dne 24. června 2003, účinnost nabývá 15. dnem po vyhlášení. Touto vyhláškou se ruší vyhláška Města Náchoda "o udržování čistoty a pořádku ve městě" ze dne 18. května 1995Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv