Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2002
o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém řádném zasedání dne 24.6. 2002 usneslo podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), v platném znění vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Čl. 1

Z důvodu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů se držitelům zvířat stanoví povinnost vést psa nebo jiné domácí a hospodářské zvíře (dále jen "zvíře") na veřejných prostranstvích na vodítku.


Čl. 2

Veřejnými prostranstvími jsou všechna náměstí, místní komunikace, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a parky nacházející se v zastavěných částech obce.


Čl. 3

Držitelem zvířete se rozumí pro účely této vyhlášky osoba, která je vlastníkem zvířete nebo jej má svěřeného do své péče. Pokud držitel zvířete svěří zvíře do péče nezletilé osoby, vztahují se na něho i nadále povinnosti držitele tohoto zvířete.


Čl. 4

Do areálů dětských hřišť a pískovišť, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky a na dětské dopravní hřiště v Náchodě - Bělovsi, je zakázán vstup se zvířaty.


Čl. 5

Pokud zvíře znečistí veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen neprodleně zabezpečit odstranění tohoto znečištění. Sáčky k tomuto účelu si mohou občané vyzvednout v podatelně městského úřadu.


Čl. 6

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky, bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.


Čl. 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.MVDr. Josef Řehák
místostarosta
Miloslav Čermák
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 93283 návštěv