Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Územní plánÚzemní plán Náchod: zahrnuje tato katastrální území:
Náchod, Staré Město nad Metují, Bražec, Běloves, Babí u Náchoda, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda, Jizbice u Náchoda, Dobrošov.

Zpracovatel: REGIO projektový ateliér s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové

Územní plán Náchod byl vydán usnesením zastupitelstva města č. III/a dne 20.6.2016, formou opatření obecné povahy č. 1/2016.

Územní plán Náchod nabyl účinnosti 7.7.2016.

Vydáním a nabytím účinnosti Územního plánu Náchod se ruší Územní plán sídelního útvaru Náchod včetně všech vydaných změn.

formát a velikost dokumentu uvedena v závorce- OÚP Náchod - koordinační výkres (pdf/ 17 MB)

- OÚP Náchod - výkres širších vztahů (pdf/ 0,5 MB)

- OÚP Náchod - výkres dopravní a technické infrastruktury (pdf/ 10 MB)

- ÚP Náchod - hranice územních jednotek, etapizace (pdf/ 0,2 MB)

- OÚP Náchod - výkres záplavového území (pdf/ 4,4 MB)

- OÚP Náchod - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf/ 4,4 MB)

- ÚP Náchod - výkres základního členění(pdf/ 4,1 MB)

- ÚP Náchod - hlavní výkres (pdf/ 12 MB)

- ÚP Náchod - výkres veřejně prospěšných staveb (pdf/ 4 MB)

- Odůvodnění ÚP Náchod - textová část(pdf/ 8,2 MB)

- ÚP Náchod - textová část(pdf/ 1,3 MB)

- Doplnění SEA hodnocení ke změně v Návrhu ÚP Náchod po veřejném projednání(pdf/ 0,3 MB)

- Doplnění SEA hodnocení ke změnám v Návrhu ÚP Náchod po společném jednání(pdf/ 0,3 MB)

- Nepřevzaté lokality(pdf/ 0,1 MB)

- ÚP Náchod - posouzení vlivu územně plánovací dokumentace dle §45i zákona č. 114/1992 sb.(pdf/ 2,50 MB)

- ÚP Náchod - posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území (pdf/ 2,5 MB)

- ÚP Náchod - vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí(pdf/ 4,7 MB)
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 96905 návštěv