Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Kronika města Náchoda rok 2007

Politické události roku


Začátek roku byl ještě ve znamení sestavování vlády, byl dokončován druhý pokus Mirka Topolánka, předsedy v loňských volbách vítězné ODS, sestavit vládu ze zástupců tří stran - ODS, KDU-ČSL a zelených. V úterý 9. ledna prezident tuto druhou Topolánkovu vládu jmenoval. V pátek 19. ledna požádala parlament o důvěru a vzhledem k „absenci" dvou sociálně demokratických poslanců a omylu dalšího těsnou většinou (100:97) vláda důvěru dostala. Celkově se tím politická situace příliš nezklidnila a mnozí ji stále chápou jako provizorní, zejména ze strany sociálně demokratické a jejího předsedy Paroubka je vláda a její činnost soustavně napadána. Ale vláda kupodivu pracuje a snaží se zejména o ekonomickou stabilizaci státní pokladny, o snižování schodku státního rozpočtu a v delším horizontu i o snížení enormního zadlužení státu, které „zdědila" po předchozích vládách. To ovšem nejsou kroky populární. V září se vládě podařilo prosadit dílčí ekonomické reformy, v nichž chce pokračovat i nadále, začátkem prosince se podařilo schválit rozpočet na příští rok a „přestát" i (už druhé) hlasování o důvěře (rp. nedůvěře).

Už v říjnu volili lidovci lídra pro příští volby do krajského zastupitelstva, stal se jím primář broumovské interny MUDr. Jiří Veselý. Významný post v KDU-ČSL má náchodský veterinární inspektor Pavel Bělobrádek. Je místopředsedou okresní organizace KDU-ČSL a předsedou Mladých křesťanských demokratů, loni na podzim byl jedním z kandidátů na post místopředsedy strany. Na počátku listopadu odstoupil po řádce mediálně „vděčných" afér z vládních funkcí předseda KDU-ČSL Jiří Čunek.

K nejdůležitějším událostem roku patřil vstup České republiky do tzv. schengenského prostoru o půlnoci 21. prosince. Tím okamžikem skončily jakékoliv celní a pasové kontroly na našich hranicích se sousedním i státy, členy Evropské unie. Tím tedy skončila i práce pohraničních orgánů na česko-polské celnici v Bělovsi. Příslušníci finanční a celní správy by měli posílit Českou policii, protože např. kontroly kamionů a další kontroly budou prováděny kdekoliv na území státu.

Život občanů a činnost městského úřadu


Město Náchod mělo letos k 1. lednu 20 734 obyvatel, na konci roku 20 893 trvale žijících obyvatel, z toho 288 cizinců s trvalým pobytem, celkově i s lidmi, kteří v Náchodě žijí bez trvalého pobytu, 21 710 obyvatel. V roce 2007 se narodilo náchodským maminkám 238 dětí, zemřelo 210 občanů, přistěhovalo se 294 a odstěhovalo 439 obyvatel.

Od 1. ledna se snížily ceny plynu, ale zvýšily ceny elektřiny. Zvýšily se i nájmy, dochází totiž k dokončení postupné deregulace nájemného, zvýšily se i důchody, v průměru asi o 500 Kč, a rodičovský příspěvek (z 3696 Kč na 7582 Kč). V platnost vstoupily i některé nové zákony, zejména velmi kontroverzní zákoník práce, na dálnicích bylo zavedeno mýtné. To se zatím v našem kraji týká jen nedokončeného úseku dálnice od Poděbrad k Hradci Králové. Od 1. ledna vstupuje v platnost také nový stavební zákon. Upravuje územní plánování, povolování staveb, terénních úprav ad.

Zákon o sociálních službách, platný od 1. ledna 2007, nezná termíny „domy - penziony pro důchodce" ani „domy s pečovatelskou službou". Od tohoto data je objekt Marie „domovem pro seniory" a v objektech Harmonie jsou „nájemní byty se sociální službou pečovatelskou", tedy pro ty, kdo potřebují pečovatelskou službu, ale nejsou na ni plně odkázáni. Ta má sídlo v Harmonii II. Vzhledem k tomuto zákonu musela být změněna i zřizovací listina Městského střediska sociálních služeb. Ke 30. 6. jsou v něm zaregistrovány tři typy služeb: pro starší lidi žijící ve svých bytech terénní pečovatelská služba, dále odlehčovací služba, která umožňuje na dobu do tří měsíců pobývat v Domově pro seniory Marie těm, kdo žijí doma a po přechodnou dobu se o ně rodina nemůže starat, a Domov pro seniory Marie pro ty, jejichž situace vyžaduje větší rozsah péče druhých osob. Občanské sdružení Cesta provozuje „odlehčovací službu", v domku pod horní nemocnicí je schopno na týdenní pobyt umístit čtyři klienty - zdravotně nebo mentálně postižené osoby. Od 1. listopadu přesídlila pečovatelská služba z Hurdálkovy ulice do budovy Harmonie v Rybářské ulici. Od tohoto data platí nové znění zřizovací listiny Městského střediska sociálních služeb Marie. K 5.12. odvolala rada ředitelku MSSS a zastupováním pověřila paní Alenu Dítětovou.

Novým zákonem o pomoci v hmotné nouzi se od 1.1. nahrazuje zákon o sociální potřebnosti, mění se tedy podmínky různých sociálních dávek tak, aby se každá osoba, která pracuje, měla lépe, než ta, která nepracuje. Občanské sdružení Dokořán s nízkoprahovým centrem pro děti a mládež Archa přesídlilo z Hálkovy ulice do domu č. 577 v Komenského ulici. Dokořán má od roku 2004 pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, zaměřuje se na práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže a poskytuje státem nezajištěné služby. Sdružení má šest stálých zaměstnanců, ředitelkou je Mgr. Radomila Zelená. Do Archy přichází denně 20 - 30 klientů (celkový počet byl loni asi 120 klientů). Archa pomáhá v obtížných životních situacích dětem a mladistvým ohroženým sociálně patologickými jevy, sociálně vyloučeným, nevyužívajícím standardní nabídky organizací volnočasových aktivit. Občanské poradny, členové Asociace občanských poraden, které bezplatně pomáhají občanům v různých obtížných situacích, fungují od konce května i na internetových stránkách, takže občané nemusejí pro informace obtížně dojíždět.

Rada města koncem minulého roku schválila sazbu poplatku za odvoz komunálního odpadu ve stejné výši, jako byla loni, tj. 432 Kč za osobu, bude-li částka uhrazena do konce března, jinak 480 Kč za rok. Ke konci roku dlužili neplatiči městu za svoz odpadu téměř 3 miliony korun. Každoročně neplatí asi desetina obyvatel města, v tom je ovšem asi 300 lidí, kteří uvádějí jako adresu radnici. Na likvidaci odpadu doplácí město ročně asi 1 a půl milionu, mimo to vydává ročně za nové nádoby na odpad asi 800 tisíc korun. Bylo konstatováno, že se průběžně zlepšuje tříděný pytlový sběr, v půli roku už asi 900 pytlů měsíčně, z toho téměř polovina je pytlů s plasty. Jako příspěvek na ztráty z provozování městské hromadné dopravy ve městě schválila téměř milion korun. Údržba zeleně ve městě, o níž se starají Technické služby, si vyžádá letos asi 5 milionů korun. Město také v rámci programu na podporu životního prostředí vyčlenilo 90 000 Kč pro občany, firmy a organizace na rozšíření zeleně a další podobné projekty.

V pondělí 8. ledna se v návštěvnickém centru pivovaru sešlo přes třicet starostů měst a obcí správního obvodu města Náchoda, aby se seznámili s novým stavebním zákonem, novými sociálními zákony i bezpečností. Veletrhu Regiontour 2007 v Brně, který letos proběhl od 11. do 14. ledna, se zúčastnil mj. za naše město Jan Linhart a ředitelka Svazu cestovního ruchu Branka Markéta Venclová. Město Náchod se prezentovalo v rámci expozice Kladské pomezí, připravilo řádku propagačních materiálů, mj. Katalog ubytování v r. 2007, skládačku Kladské pomezí aj., velký úspěch měl zde také pivovar s Primátorem. Na schůzi Euroregionu Glacensis v Rychnově nad Kněžnou byl koncem ledna zvolen na další funkční období předsedou starosta Chudoby Czeslaw Krecichwost, místopředsedou náchodský starosta Oldřich Čtvrtečka. Byl také schválen záměr spolupráce s partnery z Itálie na přípravě integrovaných projektů.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo program prevence kriminality Partnerství pro rok 2007. Jde mj. o adaptační pobyty žáků základních škol i gymnázia, příměstské tábory Déčka, vzdělávací víkendy pro dobrovolné pracovníky s dětmi, resocializační program pro mladistvé delikventy, rozšíření kamerového systému aj. Celkově je na tyto projekty vyčleněno asi 270 tisíc korun. Schválilo rovněž měsíční odměny neuvolněným členům rady ve výši 2200 Kč měsíčně, členům zastupitelstva 740 Kč. V pátek 2. února se sešli zástupci měst Náchodska, aby projednali Systém včasné intervence, který by měl sloužit prvenci kriminality, sociální prevenci a sociální patologii nejen v Náchodě, ale v širším regionu. Pomocí počítačového propojení by se měly urychlit a zefektivnit veškeré postupy a metody práce už při signálech o problematickém chování nebo nevyhovujícím prostředí v okolí dítěte. Město Náchod žádá na tento projekt účelovou dotaci.

V našem městě žije asi 1600 Romů. Jako terénní pracovníci působí na městském úřadě Pavel Varga a Jarmila Šenková. Dohlížejí na docházku dětí do školy, pomáhají při jednání s úřady, spolupracují při zajišťování různých kurzů apod. Ve středu 14. února vybírala výběrová komise třetího pracovníka, který má být zodpovědný za využití a chod romského komunitního centra. Stal se jím Jaroslav Štěpař. Na podporu terénní práce požádalo město vládu ČR o příspěvek na tento rok ve výši 600 tisíc korun, s tím, že samo přispívá částkou 184 tisíc. Byla ukončena nájemní smlouva s Romským sdružením na prostor v Kladské ulici č. 445. Podle nové smlouvy začalo prostory za stejným účelem užívat občanské sdružení Dokořán, rozšířilo sem svou činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých. K tomu chtělo získat speciálního pedagoga. Na nezbytné opravy v pronajatých místnostech v domě čp. 577 uvolnila rada města částku do 50 000 Kč. Na úklid a zajištění pořádku na veřejných prostranstvích v ulicích Šafránice, Broumovská (Kuba) a Ruská, Anglická a Francouzská (na Kašparáku) dostane o.s. Dokořán dotaci 49 800 Kč.

Na začátku června vznikla mezi náchodskými Romy petice za odvolání terénních pracovníků asi se dvěma sty podpisy. Část náchodských Romů není totiž s jejich prací spokojena, pozbyli jejich důvěru. Navíc prý (podle ND 7/6) jejich „kancelář slouží spíše jako kuřárna, telefonní ústředna a rodinný podnik". Kancelář tajemníka města, jíž je skupina romských terénních pracovníků podřízena, neshledala v jejich práci pochybení. Na 20. června připravili „stávku" před radnicí. Protože jde patrně o nespokojené nezaměstnané, není mi jasné, jak mohou nezaměstnaní stávkovat, tedy přerušit práci. Že jde spíše o demonstraci si nakonec uvědomili i novináři Náchodského deníku. Nakonec se sešlo před radnicí 20. června asi čtyřicet Romů, z nichž několik ovšem terénní pracovníky obhajovalo. Nespokojení zopakovali své připomínky, odpověděli jim starosta města s tajemníkem. Některé připomínky asi své opodstatnění měly, ovšem nemohly být patrně důvodem k ukončení pracovního poměru. Došlo také ke změně v Komunitním centru, rada města ukončila smlouvu se sdružením Dokořán a od 1. září centrum spadá pod odbor tajemníka města. Centrum pracovalo celkem úspěšně s dětmi, příkladem byl Den dětí 1. června na dopravním hřišti, ale nepracovalo s dospělými a údajně prostory plně nevyužívalo. V listopadu vzniklo nové romské občanské sdružení Komunitní centrum Náchod, které by mělo zaštítit činnost komunitního centra v Kladské ulici. Jeho předsedou je Emil Baláž, členy výboru jsou předsedové ostatních (asi šesti) romských sdružení, mělo by tedy dále sloužit všem romským občanským sdružením. Po odchodu pracovníka Jaroslava Štěpaře byl přijat od začátku října nový terénní pracovník Tomáš Magnusek. Ten koncem listopadu začal se vzdělávacími i zájmovými kroužky pro mládež i dospělé, zavedl doučování i předškolní výchovu. Lektoři kroužků budou placeni z rozpočtu občanského sdružení Náchodské komunitní centrum i z kapes Romů. „Romové se musí naučit za to, co dostávají, zaplatit," tvrdí Magnusek. Lektoři mají zodpovídat za jednotlivé místnosti, které už nemají být stále otevřené a přístupné kdykoliv komukoliv, zrušil také v centru veškeré oslavy a večírky.

Rada města schválila 23. ledna zásady pro uzavírání nájemních smluv na obecní byty. V majetku města bylo k 1. lednu 785 bytů, z toho 386 v domech v majetku města, zbytek (399) v dosud nerozprodaných bytových domech. Rada schválila 20. února nekompromisní postup vůči neplatičům nájemného. Rozhodla i o maximálním navyšování nájemného tak, aby se přiblížilo nájemnému běžnému ve městě. Od 1. ledna 2008 se má zvýšit ze současných 20,18 Kč na 24,38 Kč/m2. Na rozvoj bydlení, zejména na plynové či alternativní vytápění bytů a na obnovy fasád město nabízí také půjčky.

V únorovém Náchodském zpravodaji se mohli občané seznámit s návrhem rozpočtu města na rok 2007 a jeho vysvětlením místostarostkou Ing. Maršíkovou. Navrhován je vyrovnaný rozpočet ve výši 309 milionů korun. Vzhledem k předpokládanému menšímu výnosu daní je o téměř 40 milionů nižší, než byl loňský. Dotace z rozpočtu zůstávají na úrovni loňského roku. Rozpočet projednalo a schválilo zastupitelstvo 26. února. Navýšilo jej o asi 30 milionů (na 338 492 000 Kč). Zastupitelstvo schválilo v únoru měsíční odměny neuvolněným členům rady (2320 Kč), zastupitelstva (780 Kč), předsedům (2130 Kč) a členům komisí a výborů (1820 Kč). Z rozpočtu město letos dotuje Městskou knihovnu částkou 4 250 000 Kč, Farní charitu na provoz Domu sv. Anny 1 a půl milionu, Stacionář Cesta 350 000 Kč, TV Náchod 650 000 Kč a a.s. Beránek 4 800 000 Kč na provozní potřeby a 2 miliony na investiční potřeby. Z programu regenerace městské památkové zóny uvolnilo město 200 tisíc na statické zajištění kostela sv. Vavřince a 230 tisíc na opravu fasády domu č. 63 v Tyršově ulici. Asi 40 000 Kč podpořilo město ekologické projekty: po deseti tisících dostalo Déčko na podporu ekologické výchovy dětí, Evangelická akademie na výchovu k úctě k přírodě a nakládání s odpadky a ZŠ Komenského ul. na voliéru pro hendikepovaná zvířata a pod. aktivity, Junáci 4000 Kč na vysazování stromů ve volné přírodě a 5000 Kč paní Brejtrová na výsadbu ochranné zeleně. Na dopravní obslužnost v rámci města bude letos uvolněno opět téměř milion korun (976 468 Kč). Na svém březnovém zasedání schválilo zastupitelstvo z rozpočtu města řádku dotací: SK Náchod na tribunu 425 000 Kč, festival Náchodská prima sezona 220 000 Kč, občanské sdružení Dokořán 200 000 Kč, Kulturní most 190 000 Kč, Kulturní a sportovní nadace 170 000 Kč a Galerie výtvarného umění 150 000 Kč. V dubnu schválila rada dotace do 50 000 Kč - církvím čs. husitské a evangelické po 50 000 Kč, na cyklobusy 15 tisíc, florbalu na mantinely 35 tisíc, místní organizaci zdravotně postižených 25 tisíc, Červenému kříži, Oblastní Charitě a Občanské poradně po 10 tisících, Svazu důchodců a SG klubu po 7 tisících, po 5 tisících Svazu diabetiků, Společnosti vozíčkářů, Centru zdravotně postižených a Klubu Vánek. Od 1. února byla uzavřena smlouva na pronájem městské tržnice s Ing. Tan Nguyen The - NAHATANEX za 650 000 Kč ročně. V květnu rada schválila dotace Startu Náchod 30 tisíc, Klubu českých turistů 20 tisíc, SK Běloves 13 tisíc, SK Goll Běloves 36 tisíc a regionální hospodářské komoře 25 000 Kč. Kulturní a sportovní nadace města Náchoda rozdělila na žádosti o granty za první pololetí do oblasti kultury celkem 213 tisíc a do oblasti sportu 186 tisíc korun, ve druhém pololetí 138 tisíc Kč na kulturu a 169 tisíc na sport.

Únorový zpravodaj zopakoval, co je umístěno ve které ze tří budov Městského úřadu, tj. v radnici na Masarykově náměstí, v budově býv. okresního úřadu (Palachova 1303, tam má místnost i Sdružení zdravotně postižených) a v budově vedle polikliniky (ul. B. Němcové 2020). Seznámil občany rovněž se složením komisí rady města. Jde o komise pro obřady a slavnosti (předsedkyně Zdena Petrová), bytového hospodářství (Ing. Pavla Maršíková), výstavby (Ing. Rostislav Zeiska), letopiseckou a místopisnou (Mgr. Lydia Baštecká), tělovýchovnou (Mgr. Miroslav Jindra), životního prostředí (Ing. Iva Cvetanová), pro záměry města (Ing. Tomáš Šubert), sociální (Květoslav Kábrt), dopravní (Jiří Maršík), prevence kriminality (Miroslav Brát), dále hodnotící komisi pro výběrová řízení a také rozšířenou redakci Náchodského zpravodaje. Komise kulturní (Mgr. Věra Vlčková) a cestovního ruchu (Ing. Josef Šimurda) byly jmenovány o měsíc později. Výbory kontrolní (Miroslav Brát) a finanční (Jiří Rudolf) byly schváleny na únorovém zasedání zastupitelstva.

V sobotu 10. února uvítali občané Babí masopustní průvod, který zorganizovala škola. Masky „nežebraly", ale rozdávaly - po jitrničce a koláčcích. V den svých 80. narozenin, v pondělí 12. února byl na radnici přijat akademický malíř Jiří Kodym. Starosta s místostarosty mu blahopřáli a ocenili jeho celoživotní dílo. V úterý 13. února proběhla opět akce Řekni ano životu, řekni ne drogám. Dobrovolníci ze scientologické církve rozdávali informační brožury o pervitinu a jiných drogách. Na „smrtelnou" neděli (25. března) bývala v Náchodě „dívčí koleda", tento zvyk už spíše jen doznívá, letos vynášeli odpoledne „smrťáka a Mařenu (pův. Moranu)" - symbol zimy z náměstí na lávku u benzinové pumpy, kde je zapálili a hodili do řeky. Zpět pak nesli od hájovny za pivovarem na náměstí „líto" - jaro do města. Při pálení smrťáka došlo k ožehnutí zábradlí lávky, na což pak někteří negativně poukazovali. (Kdo nic nedělá, nic nezkazí!)

Odbor životního prostředí vyhlásil i v tomto roce soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo - okno, balkon, rodinný dům a celkovou úpravu, vyhlásil i kategorii pro školy a školky. Výsledky byly vyhlášeny v prosinci. V kategorii okno byla oceněna Dagmar Berková (Smetanova ul.), balkon Martina Haklová (Kladská), rodinný dům Ing. Josef Rýdl (Bražec), celková úprava Stanislava Jungová (V Zátiší), v kategorii škol mateřská škola Plhov. Zvláštní cenu získala Ema Popová (Běloveská ul.).

Echo přineslo koncem ledna zprávu, že začaly práce na obnově lázeňského areálu v Bělovsi. Byly vyřezány náletové dřeviny a prořezány některé keře, podle správce areálu p. Troutnara bude upravena zeleň a cestičky. V únoru schválilo zastupitelstvo výkup pozemků v Bělovsi v rámci záměru obnovy lázní, ten pak probíhal během roku. Město na výkup pozemků počítá se sedmi miliony, které by se měly vrátit z fondů Evropské unie, pokud projekt podpoří. V pondělí 12. března se sešli zástupci města se zástupci Centra evropského plánování nad studií proveditelnosti obnovy běloveských lázní. Rada města rozhodla o vypracování informačního memoranda pro budoucí strategické partnery, investory či provozovatele a v rámci subprojektu EU-NET zpracovala integrovaný projekt Obnova lázní Běloves. Setkání partnerů projektu Tone realizovaného ze zdrojů Evropské unie se uskutečnilo koncem května v Beránku. Zúčastnili se zástupci z Maďarska a Itálie. Město Náchod financovalo z tohoto projektu studii proveditelnosti Obnovy lázní Běloves, částka (asi milion korun) by se měla do rozpočtu města ze zdrojů projektu vrátit. Na začátku června přineslo Echo rozhovor se spolumajitelem lázeňského areálu Marianem Khalifou o tom, že jednání mezi městem a majiteli stále probíhá a nabídka na prodej platí. O konkrétní požadované ceně však zmínka nepadla. Vedení města ovšem uvažuje spíš o alternativě vybudování nových lázní „na zelené louce". Nové lázně o asi 400 lůžkách k léčení nemocí oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí a neurologických i onkologických problémů by mohly stát už v roce 2011, rozpočet asi 1,3 miliardy korun zahrnuje projektovou dokumentaci, inženýrské sítě, výkup pozemků, vybudování komunikace, léčebných i hotelových technologií a parkovacích prostor s garážemi. Předpokládaná návratnost investic je 14 let. V říjnu sdělil starosta města na tiskové konferenci, že se patrně našel strategický partner, který městu pomůže postavit a provozovat lázně. Našla ho firma, která zpracovala studii proveditelnosti obnovy lázní. Partner byl „odtajněn" koncem listopadu, je jím francouzská společnost Bouygues. Projekty této firmy zahrnují školství, zdravotnictví, sport i volný čas, společnost u nás vlastní Východočeskou stavební. Začátkem prosince uložilo zastupitelstvo radě města jednat o záměru o obnovení lázní s a. s. VCES Prosperty Development.

Rada města finančně podpořila projekt občanského sdružení Náchodská prima sezona - Kulturní most, který chce lépe zajišťovat zejména přeshraniční kulturní spolupráci. Evropská unie přispěla na projekt částkou 20 000 eur, město přispělo do rozpočtu sdružení částkou 190 tisíc korun. V poslední únorový den pozvali organizátoři (Ing. L. Pohanková, Hana Kopecká a Lucie Peterková) do přednáškového sálu Beránku široký okruh kulturních pracovníků, aby je s projektem seznámili. Po úvodním semináři chtějí organizátoři uspořádat osm odborných seminářů a 12 kulturních akcí. V prosinci se má roční trvání „mostu" zhodnotit.

V sobotu 10. března byla vyvěšena i na náchodské radnici tibetská vlajka na protest proti letité okupaci Tibetu komunistickou Čínou. V pondělí 19. března byli vyhlášeni vítězové krajské soutěže webových stránek měst a obcí kraje. Letos v ní získal Zlatý erb Náchod. V průběhu prázdnin překročila návštěvnost internetových stránek města Náchoda čtvrt milionu návštěvníků. - Naproti tomu průzkum společnosti Westminster zkoumal 16 městských úřadů z hlediska „svobodného přístupu k informacím" a v něm zařadil MÚ Náchod až na 14. místo. Proč, to z článku moc jasné není. „Problematice komunikace by měly MěÚ věnovat větší pozornost," píše ředitel společnosti Studentík v ND 16/4. Bohužel konkrétně se v článku uvádí jen to, že většina MÚ nemá tiskový odbor, ale „jen" mluvčího a časopis. Neuvádí, v čem by měl být celý odbor efektivnější.

Ve čtvrtek 12. dubna navštívil Náchod prezident Václav Klaus s manželkou a hejtmanem Bradíkem v rámci třídenní návštěvy našeho kraje. Bydlel v Hradci Králové. První zastávkou v úterý byl Chlumec nad Cidlinou, v Hradci měl tiskovou konferenci, besedoval mj. se studenty lékařské fakulty, proběhla i další setkání, večer byli na koncertě Filharmonie Hradec Králové s klavíristkou Irinou Kondratěnko. Ve středu navštívil Dvůr Králové nad Labem, kde se podíval i do zoologické zahrady, Hořice, Lázně Bělohrad, Novou Paku, Kopidlno a Dětenice. Ve čtvrtek navštívila delegace automobilku v Kvasinách, odkud přijela v 10.40 do Náchoda. Setkal se tu na radnici s představiteli města i starosty okolních měst a obcí. Hejtman Bradík tu přednesl a předal prezidentovi prohlášení za urychlení výstavby dálnice D 11 a rychlostní komunikace R 35, zaslané už v únoru vládě. Starosta Čtvrtečka předal panu prezidentovi obraz Milana Hencla Jazz. Jeho autorovi dal pan prezident najevo své uspokojení. Účastníci setkání pak společně poobědvali v Beránku. Odpoledne navštívili v Polici i muzeum Merkuru a zbytek dne byl věnován Broumovu. Tam se setkal také s hradeckým biskupem Dominikem Dukou. - Návštěva našeho města nebyla předem nijak propagována, na dveřích radnice jsme se jen dočetli, že bude budova ve čtvrtek pro občany uzavřena. Mnozí lidé se tak domnívali, že půjde jen o setkání prezidenta s vedením města, proto nebylo na náměstí v době prezidentova příjezdu mnoho lidí. Pan prezident připomněl, že ho tam na rohu vítával Libor Volný. O prezidentově návštěvě kraje informovaly slovem i obrazem východočeské Deníky, Náchodský deník podrobně v pátek 13. 4. (na s.1 byla mj. i fotografie předávání obrazu, na s.3 byla reportáž s fotografiemi, těm byla věnována i celá s.6).

O víkendech koncem dubna zorganizovali Technické služby a hasiči pravidelný každoroční sběr nebezpečného odpadu a železa. V jarních měsících roku se objevily na řádce budov ve městě „kresby" sprejerů. Rada města vypsala odměnu 10 000 Kč za dopadení, příp. informace vedoucí k dopadení pachatelů. Pro boj proti sprejerům a jiným vandalům zakoupí město mobilní kameru (asi za 150 000 Kč) a bude ji umísťovat na nejcitlivější místa.

Na prvomájové odpoledne bylo naplánováno oficiální otevření dokončeného Karlova náměstí. V úvodu hrály hudební skupiny, vystoupily tam náchodské mažoretky, u podkovy byl „grošovaný kůň", na němž se mohly fotit děti, razila se pamětní mince, na jedné straně s portrétem Fridricha Falckého, na druhé s podkovou a městským znakem. Hlavním bodem bylo po projevu starosty města spuštění fontány. Pak následovalo v Hrašeho ulici odhalení pamětní desky J. K. Hrašeho (k 100. výročí úmrtí). Desku vytvořil mistrně zdejší sochař Jan Plíšek. Odhalení provedli ředitelka archivu Mgr. Baštecká s ředitelem muzea PhDr. Sádlem. Nakonec byla ve výstavní síni otevřena k tomuto výročí náchodského historika výstava. Účast náchodských občanů byla zejména na náměstí značná, slunce paprsky nešetřilo, ale foukal dost studený vítr. Celostránkovou fotoreportáž přinesl Náchodský deník 4. května. Den před tím v něm byla rovněž celá stránka fotografií o komunistické oslavě Svátku práce v Riegrově ulici s titulkem „Na „soudružskou" oslavu 1. máje přišli varovat před nebezpečím komunismu". Na studenty s transparenty přivolala poslankyně Soňa Marková policii, ta však neshledala důvod k přítomnosti. Starší straníci pak vytvořili jakési hlídky, které oddělily oponující skupinu většinou studentů gymnázia od „manifestantů".

Jako každoročně byly ve výroční dny ukončení druhé světové války položeny věnce a květiny k pomníkům u celnice a na hřbitově.

V sobotu 19. května se konala už třetí Hliněná Běloves. Návštěvníci mohli vidět při práci řádku řemeslníků, mj. kováře, truhláře, výrobu keramiky, tkaní, ukázku sítotisku, malování i broušení skla, vystoupily i náchodské mažoretky a loutkáři.

Koncem května navštívila skupina starostů a zastupitelů za ČSSD z našeho kraje sídlo Europarlamentu Štrasburk. Z Náchoda byl ve skupině zastupitel Mirek Brát.

V pátek 15. června bylo slavnostně předáno veřejnosti k užívání rekonstruované koupaliště. Odpoledne před 15. hod. se v prostoru krásně upraveného koupaliště soustředily stovky lidí, jak zvědavců, tak zejména těch, kdo toužili „okusit" vodu v bazénech. Po několika projevech byl krátký program, v němž byl vodní aerobic, vystoupily náchodské mažoretky, taneční kroužek ZUŠ, účastníci viděli i ukázku první pomoci, při níž předvedli plavčíci svou pohotovost a dovednost. Koupaliště je vybaveno novou skluzavkou (za tři miliony), masážními tryskami v hlavním bazénu aj. Rekonstrukcí prošly bazény, úpravna vody a kanalizace. Úhrnná cena včetně předúpravny zdrojové vody a skluzavky činily něco přes 28 milionů korun, z toho 15 milionů bylo získáno ze státního rozpočtu a zbytek hradilo ze svých zdrojů město. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé města, poslanci Horníková a Snítilý, i firem, které se na rekonstrukci podílely, a další hosté. Po programu se bazény ihned zaplnily, protože počasí koupání vysloveně přálo. Největší zájem byl o čtyřproudou skluzavku v hlavním bazénu, u níž se ihned vytvořila dlouhá fronta, takže provoz, zejména dodržování intervalů musel organizovat plavčík. S kvalitou koupaliště byla všeobecná spokojenost. Areál zdobí jako kdysi socha - akt od Břetislava Bendy. K 30. září byla ukončena smlouva na pronájem restaurace na koupališti a vypsáno na její provoz nové výběrové řízení.

Od soboty 12. května do 30. září jezdily i letos víkendové cyklobusy do Adršpachu, Stolových hor nebo na Pomezní boudy v Krkonoších. Do konce července by měla být hotová územní studie nového terminálu veřejné dopravy v Náchodě, navrhne odjezdová stání autobusů, zastřešení nástupišť, parkoviště osobních aut, zázemí pro cestující i dopravce a jednotný informační systém.

V květnu rada rozhodla o doplnění jmen osobností na deskách na hřbitově o spisovatele Václava Erbena, kronikáře Oldřicha Šafáře, básníka a ochotníka Libora Volného, stavitele ing. Antonína Hartmana a režiséra prof. Františka Štěpánka.

Zástupci náchodské samosprávy se zúčastnili studijní cesty do Barcelony, kde v rámci projektu Akkord získávali zkušenosti při přípravě a realizaci projektů pro čerpání z fondu EU. Účastnící stáže jednali především o investicích do infrastruktury, do rozvoje cestovního ruchu, venkova i životního prostředí.

Ve středu 27. června položili zástupci Konfederace politických vězňů květiny k památníku Obětem komunismu. Koncem června byl vyřešen dlouholetý problém někdejšího přírodního divadla nad zámkem, byla tu zřízena malá obora pro spárkatou zvěř. Pečují o ni Lesy města Náchoda, spol. s r.o. V její dozorčí radě jsou od konce května ing. Karel Maršík, ing. Jaroslav Rohulán a Helena Bauerová. Domov Betánie, v němž jsou převážně lidé s roztroušenou sklerozou, získal v červenci sociální automobil. Na šest let jej propůjčila firma Kompakt, reklamy na ploše automobilu by jej měly uhradit. Bude sloužit převozu klientů a další dopravní službě.

Jako v letech minulých se uskutečnila o víkendu 11. a 12. srpna tradiční vavřinecká pouť, náměstí bylo zaplněno atrakcemi a stánky. Na Masarykově i Karlově náměstí se v průběhu pouti vystřídalo několik kapel, vystoupily i mažoretky. Při slavnostní nedělní mši byl posvěcen také vavřinecký chléb. Rozdávaly se také vavřinecké koláčky a pro děti byla uspořádána pekařská soutěž. Delegace náchodského klubu vojenských důchodců se zúčastnila ve vojenském posádkovém domě v Kladsku 31. srpna vzpomínkové akce k výročí vypuknutí druhé světové války napadením Polska dne 1. září 1939.

Školní rok začal dětem a studentům v pondělí 3. září. Na odpoledne připravilo Déčko na Karlově náměstí pro ty menší řadu her a soutěží (podrobněji viz dále). Ve středu 5. září přijali představitelé města na radnici pana Alexandra Skalického, aby mu blahopřáli k 75. narozeninám. O víkendu 8. a 9. září proběhly na zámku Kuronské slavnosti (viz Kultura-zámek) a již tradiční Dny evropského kulturního dědictví - otevřených dveří památek, jak na zámku, tak i ve městě. Byl otevřen kostel sv. Vavřince, prohlídka expozice muzea na náměstí byla v neděli zdarma, připomenut byl i Žižkův stůl na zámeckém kopci, pranýř na Masarykově a podkova na Karlově náměstí. Město přispělo na Kuronské slavnosti částkou 12 500 Kč, Kulturní a sportovní nadace částkou 29 tisíc. Ta přispěla 8 000 Kč církvi čs. husitské na mozartovský koncert a nakladatelství Bor na vydání publikace Pamětihodnosti panství Náchod 20 000 Kč. V říjnu rada města posílila fond na opravy a údržbu pro Sportovní zařízení města Náchoda ve výši 86 000 Kč

Ve středu 5. září po 16. hod. došlo k dopravnímu kolapsu na Pražské, průjezd kruhovým objezdem u Slavie museli řídit policisté, nechávali průjezd Pražskou a omezovali příjezd z postranních ulic, kde ovšem vznikaly dlouhé fronty. RNDr. Bohumil Kotík ze Státního zdravotního ústavu v Praze seznámil 6. září odpoledne v přednáškovém sále Beránku občany s výsledky měření znečištění ovzduší z loňského srpna. Na sedmi místech města bylo měřeno množství oxidu siřičitého, dusičitého a uhelnatého, ozonu a prašnost, ale ani u jedné z látek nebyly překročeny povolené limity. Nejhorší ovzduší je kolem dopravní tepny - Pražské ulice (nejvyšší limity prachu ve dne, v noci byly naměřeny nejvyšší na Plhově, asi vlivem blízké teplárny). Znečištění nezpůsobují jen auta, ale i továrny a domácí topení. Podobně dopadlo i měření 19. a 20. listopadu, naměřené hodnoty byly asi na 50% limitů.

Rada města přijala v září návrh strategie prevence kriminality a sociálně patologických jevů na období let 2007-2010. Součástí prevence je i dobudování kamerového systému. Pokračovat budou již fungující programy práce s rizikovými skupinami dětí, prevence drogové závislosti, alkoholismu ad. Půlmilionovou dotaci na to letos dostalo město z programu Partnerství a 1 a půl milionu z projektu Systém včasné intervence. V rámci prevence kriminality bylo ve městě umístěno 30 bezpečnostních stojanů na kola - na náměstích, u škol a dalších veřejných budov. Ministerstvo vnitra na to přispělo částkou 220 tisíc Kč, město 60 000 Kč. Rada také rozhodla vyhlásit výběrové řízení na zpracování Integrovaného plánu rozvoje města, který by koordinoval činnost a soustředil se na řešení nejzávažnějších problémů s využíváním finančních prostředků ze strukturálních fondů. K zpracování plánu byla vybrána firma Centrum evropského projektování Hradec Králové.

V sobotu 20. října předal starosta města Ing. Čtvrtečka náchodským dobrovolným hasičům novou cisternovou automobilovou stříkačku v hodnotě 5 milionů (2 miliony na ni přispělo ministerstvo vnitra). Využívání a někdy až zneužívání služeb sboru je až absurdní. V pondělí 14. května např. byli hasiči volání k odchycení korely na stromě v Řezníčkově ulici. Korela samozřejmě nečekala na přistavení žebříku a uletěla. Informace v novinách neuvedla, zaplatil-li zbytečný výjezd objednavatel. V zámku v Kolodějích 26. října dostal z náchodského sboru Zdeněk Slavík ocenění - medaili Za věrnost I. stupně.

V sobotu 27. října se i Náchod připojil k celosvětovým oslavám Dne stromů. Organizoval jej nově vzniklý „Sbor dobrovolných občanů" (?) a skupina studentů gymnázia vedená prof. Janem Ježkem. Vysadili na čtyřech místech ve městě celkem šest stromů (pět lip a jeden dub). Oslavu státního svátku 28. října zorganizovali jako v minulých letech sokolové, v sále sokolovny promluvila Mgr. Věra Vlčková a Ing. Jaroslav Rohulán, zpíval pěvecký sbor Hron, následovala tělocvičná akademie. V úterý 30. října byla na náměstí uspořádána akce propagující lidská práva a práva dětí, byly rozdávány informační brožurky. V obřadní síni nad hřbitovem se v pátek 2. listopadu uskutečnila tradiční vzpomínka na zesnulé. Církev českobratrská evangelická oslavila v listopadu 50. výročí otevření své modlitebny v Purkyňově ulici. Den veteránů, který připadá na 11. listopad, kdy skončila první světová válka, byl připomenut v pátek 9. aktem u památníku na Dobrošově. V sobotu 10. listopadu uspořádalo Déčko pro obyvatele města Martinské slavnosti, dopoledne na Karlově náměstí předváděli řemeslníci ve stáncích své umění, hrála lidová muzika a zpívala českoskalická folklorní skupina Barunka, navečer vyjel od Itálie průvod se sv. Martinem na koni, světlonoši a lampiony. Večer pak byla martinská zábava ve Vatikánu. V neděli (na sv. Martina) pak skutečně „zasypala" sněhová nadílka celé Čechy. V noci pak na silnice vyjely pluhy a sypače.

V pondělí 12. listopadu začaly Dny španělské kultury, dopoledne na gymnáziu přednáškou o španělské literatuře, pak v Beránku vystoupily v pořadu Carmen a Flamenco operní pěvkyně Edita Adlerová a tanečnice Jana Drdácká, odpoledne byla zahájena výstava výtvarných prací a fotografií na téma Španělsko, v podvečer pak byly v aule gymnázia promítány filmy. V úterý večer byla módní přehlídka, po celý týden nabízeli v Beránku i španělská jídla. Dne 13. listopadu se v přednáškovém sále Beránka uskutečnila panelová diskuse na téma „Snížení trestní odpovědnosti na 14 let, ano či ne", na níž hovořila Michaela Veselá z ministerstva vnitra a ředitel náchodské policie Pavel Křivka. Náchodský Klub vojenských důchodců dostal na své bilanční schůzi 21. listopadu od ředitele krajského vojenského velitelství plk. ing. Václava Špačka standartu s vyobrazením náchodského zámku a hesly Pravda vítězí a Věrni zůstaneme. Od pátku 23. do neděle 25. listopadu se v Náchodě sešli čeští Euroindiáni, valnou hromadu tu konala asi stovka členů Indian Corralu. V sobotu odpoledne předvedli v areálu plhovské školy indiánské tance, hudbu, hry, ale i předměty jako mokasiny aj.

Náchodská televize se zúčastnila i letos podzimní soutěže menších televizních studií KAFKA, kde získala 3. místo za dokumentární snímek o náchodském rodáku, hudebním skladateli Jaroslavu Celbovi. Dvoučlenný tým náchodské televize, redaktorka Jitka Štěpánková a kameraman Petr Rousek dělají už třináct let velmi dobře svou práci, v níž vedle běžného zpravodajství propagují naše město i region. Spolupracují i s ČT mj. na programech Toulavé kamery.

Už půli listopadu byla ve městě instalována vánoční výzdoba. Na rozdíl od minulých let bylo vyzdobeno letos nově upravené Karlovo náměstí, do rozšířené výzdoby město investovalo asi 250 000 Kč. V neděli 2. prosince se rozsvítil před radnicí vánoční strom a v 17 hodin začalo první adventní setkání, ta pak byla v dalších dvou nedělích. Program zajišťovaly postupně jednotlivé církve. Ve středu 5. prosince tam zorganizovalo Déčko „nevídané čertovské hrátky" s čerty, andílky i Mikulášem.

Ve středu 5. prosince se v zasedací místnosti městského úřadu sešli zástupci České policie a polské Stráže graničnej se starosty obcí příhraniční oblasti Náchodska, Rychnovska a Orlickoústecka, aby si ujasnili změny, které nastanou se vstupem do tzv. schengenského prostoru. Hraniční kontroly na česko-polské hranici i u nás v Bělovsi skončily o půlnoci 21. prosince. Zvedla se definitivně závora, zazněla salva ze zbraní vojenských historických jednotek, oslava vyvrcholila menším ohňostrojem. Občané mohou od té chvíle překračovat hranice kdekoliv (mimo rezervace apod.) s jedinou povinností, mít u sebe občanský průkaz. Na zasedání regionálního sněmu Euroregionu Glacensis (má 195 členů - měst a obcí) v prosinci v Ústí nad Orlicí byl novým předsedou zvolen starosta Bílé Vody (okr. Jeseník) Miroslav Kocián, náchodský starosta Oldřich Čtvrtečka 1. místopředsedou.

Na prosincovém zasedání jednala rada i o pojmenování mostů a lávek v obvodu města. V pátek 14. prosince se zástupci vedení města sešli s představiteli církví, které ve městě působí. Římskokatolickou církev reprezentoval děkan P. Boguslaw Partyka a kaplan P. Mariusz Nowaczyk, církev čs. husitskou farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík, českobratrskou evangelickou faráři Mgr. Marek Bárta a Miloslav Vašina, církev bratrskou kazatel Ing. Rostislav Staněk a církev Adventistů sedmého dne kazatel Petr Adame.

Již řádku let se jedná o postavení nové budovy pro okresní soud ve vytipované lokalitě Bílá růže. Na jednání na ministerstvu spravedlnosti v prosinci byly dohodnuty podmínky zadávacího řízení, jak informovala předsedkyně okresního soudu JUDr. Olga Galová. Vlastní stavba je tedy věcí budoucnosti.

Komunikace a výstavba ve městě

Na začátku března bylo v rámci přípravy stavby obchvatu města zadáno provedení inženýrsko-geologického průzkumu a vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení. Hotova by měla být do konce roku. Investor stavby, ředitelství silnic a dálnic vyčlenilo na dokumentaci asi 10 milionů korun. Obchvat by měl přijít asi na 1,7 miliardy. Náchodský deník přinesl 9. března i připomínky k obchvatu z obcí Vysokov, Kramolna a Dolní Radechová, jimiž by měl procházet. Největší připomínky jsou asi z Vysokova. Tomu slibuje město Náchod odpustit pětimilionovou půjčku (z r. 1999) na kanalizaci, Kramolně pak dvoumilionovou půjčku na plynofikaci. V říjnu byl projekt obchvatu představen obcím, jimiž má procházet.

Ve středu 14. února bylo v návštěvnickém centru pivovaru jednání o problémech dopravy na Náchodsku. Zúčastnili se jej mj. náměstek hejtmana pro dopravu P. Kuřík, zástupce ředitele Ředitelství silnic a dálnic J. Švec, ředitel Správy a údržby silnic KH kraje Z. Kos a další, náchodskou dopravní policii zastupoval mjr. M. Suchánek. Městský odbor dopravy sdělil výsledek sčítání dopravy v Pražské ulici, projelo jí loni v prosinci průměrně 20 tisíc vozidel denně. ŘSD zadalo provedení inženýrsko-geologického průzkumu a vypsalo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení. Koncem března tam starostové obcí Náchodska měli seminář o zvládání mimořádných událostí. Přednášeli zástupci policie, hasičů i krajského úřadu. Návrh změnit směr jízdy po Volovnici, který měl odlehčit Pražské ulici, nebyl realizován. Na problémy v náchodské dopravě upozornila 24. května i Mladá fronta Dnes, silnici I/33 - průjezd Náchodem zařadila mezi nebezpečné. Vedení města uvažuje o úpravě křižovatky u Bartoňovy továrny ve Starém Městě pro průjezd přes Myslbekův most na sídliště u nemocnice, aby se tak alespoň trochu snížila doprava v Pražské ulici. Stávající most je ovšem v havarijním stavu, předpokládá se jeho stržení a nahrazení mostem novým. Další část uvažované komunikace od řeky k sídlišti u nemocnice bude ovšem také náročná. S projektem seznámil listopadový Náchodský zpravodaj.

Diskuse o dopravní situaci ve městě se na stránkách tisku opakuje velmi často. I „Den s Deníkem", který proběhl na náchodském náměstí ve čtvrtek 21. června, měl v náplni obchvat a problémy s parkováním, které ovšem trápí většinu měst. V Náchodě navíc mají automobilisté tendenci parkovat pokud možno tam, kde se nemusí platit parkovné.

Největší akcí ve městě byla úprava Českoskalické ulice. Při zpočátku částečné, pak od půli července úplné uzavírce byla upravena vozovka v délce 365 m. Práce byly zahájeny v dubnu opravami sítí, byly provedeny přeložky kabelových rozvodů, vodovodu i kanalizace, opraveny chodníky, veřejné osvětlení, přibyla parkovací místa. Stávající stromy musely být vykáceny. Nově bylo vysázeno padesát javorů, deset konifer a další drobnější zeleň. Původně navrhované travnaté plochy u nových chodníků byly vydlážděny, protože dosavadní trávníky byly neúměrně znečišťovány psími exkrementy. Začátkem července podalo asi 80 občanů z této ulice petici proti předpokládanému zvýšení provozu po dokončení rekonstrukce. Koncem října byl položen nový povrch, pak byly ještě dokončovány poslední úpravy, slavnostní otevření bylo 21. listopadu. Na financování akce si město vzalo úvěr od České spořitelny do výše 18 milionů, čerpán byl od října do konce roku, splácen bude do září 2011. Náklady na úpravu přesáhly 18 milionů. V říjnu ještě komplikovala dopravu v této části města uzávěrka části ulice Komenského, kde se opravovalo parovodní vedení.

Po loňských úpravách parku na Husově náměstí letos pokračovala rekonstrukce sítí, od 10. dubna prováděli pracovníci teplárny opravu parovodu podle řeky, následovala výměna plynovodu, ČEZ provedl kabelové rozvody. Hlavní práce proběhly v září a říjnu. Od Čedoku k mostu byla rozšířena vozovka, upravena šikmá parkovací stání, nově upraveny chodníky i veřejné osvětlení. K uzavření mostu pod pivovarem a úpravě dalších částí vozovek má dojít později.

Už v průběhu března začaly práce na dokončení rekonstrukce Borské ulice. Tam byla také opravena kanalizace u objektu Harmonie a upravena i křižovatka pod plhovskou kapličkou. Provoz v Borské ulici byl obnoven v půli července. V září začala oprava rybníka v Rybářské ul. bagrováním nánosů bahna a úpravou břehů. Generální opravy se dočkala letos na Babí i Prodloužená ulice, na místní komunikaci Ryšavého (objízdná trasa II/303) byl rovněž opraven povrch. V posledním zářijovém týdnu bylo uzavřeno Mánesovo nábřeží, aby mohl být položen nový asfaltový povrch.

V půli listopadu začaly opravy silnice na Brance ve směru na Nové Město. Frézování, sanace a pokládání nového živičného povrchu (v délce něco přes 2 km) komplikovalo počasí se sněhem. Dokončeno bylo po oblevě. Kompletní uzávěrka byla jen asi týden, jinak se jezdilo v jednom pruhu, od Náchoda beze změn, od Nového Města byla osobní doprava vedena z Vrchovin přes Provodov a Šonov, nákladní - tranzitní z Nového Města na Nahořany a Jaroměř.

V Bražci bylo na rozhraní března a dubna vybudováno provizorní přemostění Metuje, aby mohl být rozebrán stávající most a vybudován nový. Na zpevněné stávající mostní opěry doplněné novým středovým pilířem byla dána nová železobetonová deska. Akce za téměř šest milionů korun byla hotova do září, v říjnu se již po novém mostě jezdilo.

V úseku Bražec - lávka za Ostrovy byl v říjnu položen v délce téměř 3 km a v šíři 3 m povrch cyklostezky z asfaltového betonu. Přípravné práce, mj. oprava regulace řeky a úpravy stezku podtékajících vodotečí, začaly v srpnu. Úprava cyklostezky stála téměř 8 mil. Kč, z toho většinu pokryly dotace. Ze Státního fondu dopravní infrastrukury město dostalo 4,8 milionu, od Královéhradeckého kraje na asfaltový povrch cyklostezky 74% stavebních nákladů, tedy asi 1 a půl milionu Kč. Město plánuje další úsek cyklostezky, který by v Bělovsi na stávající cyklostezku do Hronova napojil přeshraniční odbočku přes Slané do Chudoby.

V lednu byl uveden do provozu mobilní laserový radar, který zakoupilo město pro svou policii. Už v prvních dnech byly uděleny blokové pokuty a „trestné body" za překročení dovolené rychlosti v ulicích města. Informační navigační systém byl ve městě uveden do provozu na jaře. Má usnadnit řidičům cestu k cíli - jak k úřadům, tak k podnikům. Ty jsou označeny čísly od 1 do 99. Směrové tabulky a ukazatele jsou bohužel pro řidiče jedoucího i jen 40-50 km rychlostí dost těžko čitelné. Oficiálně byl předán 21. května, drobné nedostatky byly záhy odstraněny. Se zavedením nového dopravního informačního systému bylo odstraněno asi 35 stávajících směrovek a poutačů, z nichž většina byla kdysi instalována „na černo".

Letos pokračovaly i opravy na kostele sv. Vavřince, severní věž kostela byla nově pokryta měděným plechem. Náklady na opravu věže dosáhly výše 320 tisíc korun. Hotel Vyhlídka byl na jaře po letech oprav a úprav opět otevřen pro normální provoz. V pátek 15. června bylo po delší rekonstrukci otevřeno na Plhově Koupaliště Jiráskova kraje, jak znělo původní jméno (nyní se v tisku označuje jako Jiráskovo koupaliště). (Podrobněji v předchozí kapitole.) Ve 4. etapě regenerace sídliště Plhov byla rekonstruována komunikace U Hřiště, Havlíčkova a Příkopy, opravena dětská hřiště a provedena částečná úprava Plhovského náměstí. Asi 30% nákladů šlo z rozpočtu města a 70% z dotací.

Technické služby byly opět pověřeny mj. údržbou veřejné zeleně. Na ni uvolnilo města přes 5 milionů korun.

V příštím roce se plánuje zateplení budovy polikliniky, rada města k tomu zadala projektovou dokumentaci. Připravuje se i dokumentace na cylostezku Náchod - Dolní Radechová a na opravy komunikací Denisovo nábřeží, Na Strži, Lipí-Peklo a Běloves, Promenádní. Zástupci příměstské části Klínek požadovali zlepšení dopravní situace, navrhují komunikaci ze Starého Města Kovářovým dolem. Problémem je tam ovšem mj. úzký průjezd pod tratí u zastávky.


Hospodářské poměry

Úřad práce vyhlásil v lednu možnost žádat o příspěvky z regionálního programu Společně za náchodský okres atraktivnější s cílem vytvořit pracovní místa pro osoby s nižším vzděláním a sociálně méně přizpůsobivé. Snaží se také rozšířit počet dotovaných pracovních míst pro veřejně prospěšné práce i sezonní. Regionální hospodářská komora zorganizovala na 9. březen v Kladsku burzu práce. Na 70 českých firem z obou východočeských krajů nabídlo na 800 volných míst, o něž není mezi našimi „nezaměstnanými" zájem. I to signalizuje nezdravou sociální politiku u nás. Pro zaměstnávání občanů ze států Evropské unie (např. Poláků) platí stejné podmínky a pracovně právní vztahy jako pro naše občany, složitější je zaměstnávat zájemce ze zemí mimo EU (např. Ukrajince). Na dny 18. a 19. května zorganizovala Hospodářská komora ve Walbrzychu Česko-polský veletrh partnerských měst, který má dále posílit přeshraniční spolupráci a hospodářské styky. K snižování nezaměstnanosti přispívají i veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa dotovaná z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti. Pro absolventy bylo v okrese ke konci školního roku připraveno na dvě stě volných míst. V říjnu zahájil Úřad práce Náchod rekvalifikační kurzy pro obráběče, svářeče, šičky, kurz základů stavebních prací a kurz zpracování masa pro výrobu polotovarů.

V okrese bylo v lednu asi 3 a půl tisíce nezaměstnaných, tj. 6,2% nezaměstnanost, na konci března klesla na 5,2 %, ke konci května byla 4,1%, na podzim pak jen 3,8 %. Taková je i v užším Náchodsku, značně vyšší je na Broumovsku. V okrese bylo v říjnu i pak v listopadu už jen asi 2300 nezaměstnaných (3,7 %), ovšem vedle toho byla i řada volných míst. Pokles nezaměstnanosti byl celostátní.

Jednatele Hospodářské komory z Náchoda Františka Molíka ocenilo představenstvo Sudetského svazu zaměstnavatelů z Walbřichu v půli září za dlouholetou dobrou spolupráci jubilejní medailí k 15. výročí činnosti svazu. Už v červenci dostal v Radkově sošku Promethea za rozvoj a podporu kultury v pohraničí. Jednatel Molík se spoluprací se sousedním polskou oblastí zabývá soustavně, je členem Polsko-české komise pro přeshraniční spolupráci, zúčastnil se jednání o výstavbě silnice od Trutnova k Lehnici, která by řešila přepravu zboží mezi našimi zeměmi a snad i odlehčila průtahu Náchodem. Hospodářská komora připravuje spolu s polskou Gminou Radkov katalog firem z česko-polského pohraničí. Projekt Nové horizonty je financován z prostředků Evropské unie.

Od půl dubna do konce června byla opět trojice španělských studentů na stáži u zaměstnavatelů na Náchodsku. V pondělí 28. května se konala v Beránku závěrečná konference projektu Zahraniční stáž nezaměstnaných absolventů jako součást programu Leonardo da Vinci, realizovaná úřadem práce s podporou Evropské společnosti. Na tříměsíční stáži ve Španělsku bylo 16 studentů z okresů Náchod a Rychnov, pracovali tam ve firmách, školách i knihovnách. Většina z nich našla práci do dvou měsíců po návratu. Stážisté uskutečnili i několik besed ve školách. Na měsíčním výměnném pobytu v hotelu Beránek bylo v září šest mladých z Magdeburku (čtyři kuchaři, servírka a pokojská). S prací zde byli zřejmě spokojeni. Podobné výměny přispívají i další popularizaci našeho regionu.

Pivovar Primátor Náchod byl úspěšný i v tomto roce. Loni vykázal po zdanění zisk ve výši 131 tisíc korun. Na přelomu ledna a února získal na 17. ročníku Reprezentačních slavností piva v Táboře stříbrnou Českou pivní pečeť za diapivo Primátor Diamant, v červnu pak na Slavnosti piva v Českých Budějovicích získalo toto pivo se sníženým obsahem cukru titul Pivo ČR roku 2007. Dne 8. dubna uplynulo 135 let od položení základního kamene k vybudování dnešního pivovaru. První várka se pak vařila v říjnu 1873. V sobotu 19. května zavítaly stovky návštěvníků do Pivovaru na Den s Primátorem. Zúčastnili se i přátelé piva z polské Lodže. O kulturní program se při ochutnávkách všech druhů náchodských piv vystřídalo osm hudebních souborů. Součástí oslav byly i exkurze v provoze. V červnu uvedl pivovar do provozu nové oddělení přetlačných tanků, které slouží ke skladování nafitrovaného a stabilizovaného piva do doby jeho stáčení do transportních sudů nebo lahví, a sanitační stanice, kde byla zlepšena technologie, skleněné potrubí bylo nahrazeno nerezovým. Investice dosáhla výše 20 milionů korun. V prázdninových měsících uspořádal pivovar několik pondělních exkurzí pro široký okruh zájemců. Na Dočesné 2007 na konci srpna v Žatci získal Primátor čtyři ocenění, první místo 13% polotmavý ležák, druhá místa pivo nealkoholické a pivo se sníženým obsahem cukru, třetí místo pak tmavý ležák. V Kutné Hoře na podzimní Ceně českých sládků získal koncem září Primátor druhé ceny za světlý ležák Premium a tmavý ležák Primátor Dark, nealkoholické pivo obsadilo třetí místo. I díky oceněním se letos zvýšil podíl exportu na celkovém výstavu piva. Na podzim se postupně začaly na lahvích Primátora objevovat nové etikety, řekl bych, že méně vkusné, než byly ty dosavadní. V listopadu vyhlásilo Sdružení přátel piva v minipivovaru ve Zvíkovském Podhradí výsledky za rok 2007, náš pivovar zde získal již podruhé titul Pivovar roku. Na soutěži European Beer Star Award 2007 v Norimberku získal tmavý ležák Primátor Premium Dark zlatou pivní hvězdu v kategorii tmavých piv, polotmavý ležák Primátor English Pale Ale byl ve své kategorii třetí. V předvánoční době se opět objevila vánoční balení některých druhů piv. Za podstatné však považuji, že (nejen) náchodským pivařům „chutná" běžná „desítka" a ovšem i „plnotučná" dvanáctka.

V pondělí 1. října se konala mimořádná valná hromada náchodské textilní společnosti Bartoň, svolaná na žádost minoritního akcionáře Aleše Hodiny, který navrhoval likvidaci společnosti, protože v minulých dvou letech byla společnost ve čtyřmilionové ztrátě. Návrh neprošel, výroba „u Bartoňů" bude pokračovat. Letos v pololetí vykazovala firma zisk asi dva miliony korun. Zabývá se zejména výrobou podkladových tkanin pod brusná plátna. Společnost, jejímž majoritním akcionářem je Josef Marian Bartoň (63% akcií), má asi 180 zaměstnanců, loňský obrat byl 264 miliony korun.

Rubena Náchod V pátek 2. března došlo v Rubeně ke smrtelnému úrazu, když nabalovací stroj zachytil ruku ženy a vtáhl ji do stroje. Žena úrazu podlehla týž den v nemocnici. O Rubeně se dovídáme také „ze soudní síně". Před senátem krajského soudu v Hradci stanuli 3. října opět čtyři bývalí představitelé a.s. Rubena Náchod Josef Klimeš, Otakar Svatoš, Ladislav Šafařík a Milan Šnajdr, kteří v letech 1991-1993 okradli firmu o více než 248 milionů korun, když svým jednáním mohli způsobit další škodu ve výši téměř 400 milionů. Loni jim tento soud uložil tresty od čtyř do šesti a půl roku, vrchní soud však rozsudky zrušil a vrátil krajskému soudu k dalšímu projednání.

Správkyni konkurzní podstaty náchodské Tepny Ing. Elišce Šobkové se podařilo prodat komplex budov někdejší tkalcovny a dalších provozů, hlavní areál koupil v březnu Jaroslav Třešňák za 18 milionů, podstatnou jeho část plánuje zbourat. Prodáno bylo i strojní zařízení. Loni dvakrát neúspěšně dražený prodej budovy někdejší přádelny se podařilo realizovat v dubnu, náchodská společnost Protivítr Invest jej koupila za 39,5 mil. Kč. Chce zde zřídit garážová stání a ve dvou podlažích byty. Závazky Tepny činily ovšem asi 200 milionů, takže podstatnou část z nich prodej zřejmě neuhradí.

Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, která zajišťuje dodávky vody ve větší části okresu, zvýšila od ledna celkovou cenu vody na 43,68 Kč/m3, pro příští rok počítá s dalším navýšením asi o 10%. Základní kapitál VAKu je 692 milionů korun, společnost zaměstnává asi 180 pracovníků. Hlavními akcionáři jsou města Náchod a Nové Město nad Metují (asi 90% akcií).

Generální ředitel firmy Sněžka Náchod Miloslav Čermák postoupil 9. března do finále soutěže Manažer roku. V soutěži je kladen důraz na dlouhodobé výsledky manažerské činnosti. 14. ročník soutěže byl 19. dubna v Praze na Žofíně.


Školství


V závěru školního roku, 7. června 2007 byli titulem Náchodský pedagog roku 2007 oceněni ze ZŠ TGM Mgr. Iva Prouzová a Ing. Jiří Dusbaba, ze ZŠ Komenského Mgr. Venuše Zelená, z Plhova Mgr. Šárka Havlíčková a z MŠ Plhov Dana Roušarová, čestné uznání za dlouholetou práci dostal ředitel ZUŠ Jan Schejbal a čestná uznání za práci s dětmi Helena Nekulová z galerie a Irena Macurová z knihovny.

Rada stanovila výši úhrad neinvestičních nákladů na žáky z jiných obcí v roce 2007, u žáků základních škol na 7000 Kč, u dětí docházejících do náchodských mateřských škol v posledním roce před zahájením povinné školní docházky na 3500 Kč. Úplata v náchodských mateřských školách bude ve školním roce 2007-08 činit 300 Kč měsíčně.

Zápis do prvních tříd základních škol v Náchodě byl letos ve čtvrtek 8. a v pátek 9. února odpoledne. K zápisu se dostavilo celkem 269 dětí, nedostavilo se 32 dětí, ty byly vyzvány k dodatečnému zápisu. Do náchodských prvních tříd bylo zapsáno celkem 227 dětí, rozdíl mezi výše uvedeným počtem jde na vrub odkladu docházky. ZŠ Komenského zapsala 91 dítě, Plhov 40, ZŠ TGM 32, Staré Město 29, Běloves 22 a Babí 13 dětí. Zápis do náchodských mateřských škol byl stanoven v rozmezí od 16. do 27. dubna.

Na středu 4. prosince vyhlásily školské odbory stávku učitelů za zvýšení platů a další přísun financí do školství. Připojila se k ní i většina náchodských škol, ZŠ TGM sdělila, že s požadavky souhlasí, ale ke stávce se nepřipojila. Ředitel Odvářka prohlásil, že má raději děti než peníze, a proto nestávkuje.

Ve dnech 5. až 7. prosince byla v hale SK Rubeny na Hamrech prezentační akce středních škol okresu, na níž se zejména žáci 9. tříd a jejich rodiče seznámili s nabídkou vzdělávacích i učebních programů. Burzu škol navštívilo přes tisíc žáků škol okresu.

Jiráskovo gymnázium a SPŠ stavební vyhlásili koncem ledna soutěž Malé granty, do níž se mohou přihlásit žáci, kteří chtějí s pomocí grantu realizovat svůj „školní sen", např. školní časopis, Miss školy, různé soutěže společenské nebo sportovní. V projektu Malé granty byly mezi desítkou nejlepších profesorky těchto dvou náchodských škol Štěpánka Térová a Hana Vrátilová. Cílem projektu je naučit psát projekty a získávat granty. V kraji byla zadána asi stovka projektů, na vítězné projekty je pamatováno částkou 60 000 Kč. Na stavebce byly projekty vyhlášeny poslední den prvního pololetí při cvičné hromadné evakuaci a hromadném přesunu do tělocvičny. V polovině března pak v galerii Slavie byly předány symbolické šeky sedmi projektům, které by měly být realizovány od dubna do konce školního roku. Mezi nimi byla např. oprava a modernizace horolezecké stěny v tělocvičně SPŠ stavební nebo Bořkovy školní noviny.

SPŠ stavební Od nového školního roku (tj. od září 2007) mělo být zavedeno místo Vyšší odborné školy na náchodské stavebce čtyřleté bakalářské studium oboru Architektura a stavebnictví se zaměřením na obnovu památkových objektů. Má to být odloučené pracoviště stavební fakulty pražského ČVUT. Přijímací zkoušky k tomuto studiu proběhly 18. a 19. června, bohužel nebylo pro nedostatek přihlášených letos otevřeno. Náchod snad bude poprvé v historii „vysokoškolským městem". Na začátku října navštívilo asi dvacet studentů školy Anglii, získali tam odborné poznatky, prošli např. tunelem pod Temží, zhlédli protipovodňové bariéry na Temži aj. Studenti VOŠ stavební se úspěšně zúčastnili 2. ročníku soutěže „Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň". Zaštiťuje ji Ministerstvo kultury, krajští hejtmanové, rakouské, polské a slovenské velvyslanectví, Český rozhlas a Poštovní spořitelna. Michaela Kajnarová řešila situaci bývalého Panklova bytu v Ratibořicích, objektem tamního Panského hostince se zabýval Jan Šafář, Pavel Ravinger navrhl rekonstrukci náchodského židovského obřadního domu, Kateřina Lušková a Dita Ducháčková vytvořily skládačku o historii Varty (Bardo Sl.), polského partnerského města České Skalice. Za systematické pedagogické vedení studentů byla ministrem kultury oceněna Mgr. Věra Vlčková.

V únoru zorganizovalo Jiráskovo gymnáziu týdenní akci (besedy, filmy, výstavy) Porušování lidských práv komunistickým režimem. Nevelká výstava o porušování lidských práv v Tibetu byla uskutečněna v půli března. V březnovém zpravodaji jsme četli o záslužné práci mladých přírodovědců z Jiráskova gymnázia. Starají se mj. o vzácné botanické lokality - louku u hřbitova v České Čermné a rašeliniště Pod hájenkou na Dobrošově. Roste tam např. rosnatka okrouhlolistá, kozlík dvoudomý, orchidej prstenec májový nebo tolije bahenní. K tomu účelu se např. museli naučit sekat kosou. V případě nesekání by lokalita zarostla kopřivami a jinými podobnými rostlinami. Od 16. do 20. dubna zorganizovali přednáškové i další akce a výstavy v rámci Týdne pro Zemi. Den Země oslavili sázením stromů a cyklojízdou. Koupili 150 m2 stoletého bělokarpatského lesa, aby jej zachránili před lidskými zásahy (včetně těžby dřeva), v České Čermné vysadili asi 25 ohrožených původních ovocných dřevin. Hlavním iniciátorem všech těchto akcí je prof. biologie Jan Ježek. - V květnu uspořádali v gymnáziu třídenní festival Gott mit uns o druhé světové válce a holocaustu. Součástí byla beseda o Lidicích mj. i s paní Eliškou Levinskou, která jako tehdy devatenáctiletá lidickou hrůzu, koncentrák i pochod smrti přežila.

Na podzim se studenti gymnázia úspěšně zúčastnili okresního i krajského kola Středoškolského atletického poháru. V kraji získalo družstvo chlapců 3. a družstvo dívek 4. místo. V krajském kole přespolního běhu zvítězila ve své kategorii Pavla Rousková, nejstarší dívky byly celkově třetí. Ve škole hrají nejen chlapci, ale i dívky florbal.

Již 15 let organizuje gymnázium výměnné pobyty studentů z Německa, vystřídalo se už na tisíc studentů. Na gymnáziu v Oesede celoročně bezplatně studují tři studenti zdejšího gymnázia, bydlí v rodinách svých spolužáků. Student Tomáš Burdych obsadil v mezinárodní zeměpisné soutěži International Geography Olympiad v září na Slovensku třetí místo. Jedenáct studentů se zapojilo do projektu Zajímavá biomedicina, v němž se seznamují ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Novém Hrádku s odbornou mirkobilogií. V říjnu pobývalo u nás v Náchodě 36 studentů se dvěma pedagogy z Georgsmarienhütte. V listopadu byla škola spolupořadatelem Dnů španělské kultury. Od 19. do 25. listopadu byl ve škole uspořádán Týden poezie, na chodbách a odpočívadlech se objevily básně klasické i studentské, transparenty aj.

Obchodní akademie již druhým rokem vyučuje předmět Obchodní firma. Studenti si sami založí (fiktivní) kapitálovou společnost, která obchoduje s jiným firmami, přijímá pracovníky, vede podvojné účetnictví a další činnosti běžné ve skutečné firmě. V loňském „veletrhu firem" obsadili 2. a 5. místo (ze 17 „firem"), letos místo páté. V soutěži o nejlepší webové stránky byli první. Na 13. mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze získala „firma Force" zdejší OA 2. místo v kategorii nejlepší reklamní spot. Pro studenty při tom byla příležitost pocvičit se v konverzaci v cizím jazyce. Skupina třiceti žáků se třemi učiteli byla v Rakousku v rámci partnerské spolupráce s obchodní akademií v Tamswegu.

Gymnázium a Střední odborná škola cestovního ruchu Náchod (řed. Ing. Anna Ptáčková) se stará i o zahraniční spolupráci, skupina jejich studentů byla v létě v Německu, v září pak byla skupina šesti mladých z Magdeburku na praxi v Beránku (4 kuchaři, servírka a pokojská). Poznávali tu nejen práci, ale i krásy regionu. Od 1. září se škola „přeorganizovala", zvolila si nový název Academia Mercurii s podtitulem všeobecné gymnázium, ekonomické lyceum a management cestovního ruchu. Škola úspěšně využívá i zahraniční lektory. (Školné je 1200 Kč měsíčně.) Škola získala certifikát tzv. přidružené školy UNESCO, začala vyučovat i latinu. V říjnu se zástupci pedagogů školy zúčastnili setkání středoškolských pedagogů v rámci projektu Comenius v Irsku. Na jaře příštího roku chtějí podobné setkání uskutečnit zde v Náchodě.

Do školní budovy někdejší tkalcovské školy, pak strojnické průmyslovky a posléze dlouhá léta zvláštní - speciální školy v Kladské ulici přesídlila o prázdninách SOŠ sociální - Evangelická akademie (řed. Mgr. David Hanuš). Její prostory v někdejší školce za sokolovnou převzala ZŠ a MŠ Josefa Zemana (tj. dříve zvláštní, pak speciální škola). Šlo tedy o výměnu budov mezi těmito školami. Škola v Kladské ulici si vyžádala řádku nezbytných oprav (hygienická zařízení, osvětlení aj.) Město uhradilo tyto opravy ve výši asi 365 000 Kč s tím, že škola uhradila už v srpnu ve stejné výši nájemné za roky 2007-2009. V září uspořádali (jako v minulých letech) pro děti mateřských a I. stupně základních škol v Bělovsi a Montaci akci s názvem Putování se Shrekem. Zúčastnilo se jí přes 500 dětí. Město na akci přispělo dotací 10 000 Kč. Sdružení pro podporu evangelické akademie, které vzniklo v roce 2004, aby se pokusilo zrekonstruovat pro potřeby školy tzv. Bartoňův sirotčinec v areálu dolní nemocnice, se svého záměru vzdalo a objekt, získaný tehdy od krajského úřadu s podmínkou zrekonstruovat jej do konce roku 2008, krajskému úřadu koncem roku vrátilo. V roce 2004 sice byla opravena střecha budovy, ale na další náročné rekonstrukce se nepodařilo získat finanční prostředky.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ výtvarnou soutěž Jak čelit nedostatku vody. Mezi vítězi soutěže byla náchodská žákyně Michaela Helbichová s obrázkem Smutný slon šel noc a den... Ocenění dostala v červnu v Praze.

V pátek 21. září připravilo obvodní oddělení policie pro žáky 2. stupně základních škol Den otevřených dveří, při němž poznali běžnou práci policie, viděli mj. snímání otisků prstů a zajišťování stop, zbraně a střelivo, které policie používá.

ZŠ TGM (řed. Mgr. Roman Odvářka, celkem asi 600 žáci v 19 třídách) má školní jídelnu, tělocvičnu, školní hřiště a skleník. Pracuje zde řádka kroužků, zejména z oblasti přírodovědné. Při školní družině úspěšně pracuje Klub správných děvčat, vyrábějí tam dárky, náročné dekorace aj. Škola spolupracuje se školami v anglickém Cheltenhamu, ve Vingromu v Norsku a s polskou z Kladska. Jako jedna ze šesti ZŠ v kraji zajišťuje výuku českého jazyka pro cizince. Na začátku dubna dali v tělocvičně I. stupně do provozu horolezeckou stěnu. Ve středu 7. března poskytla svou aulu pracovníkům školních jídelen okresu k semináři o hygienických předpisech. V dubnu hráli v aule členové školního dramatického kroužku pro děti z téměř všech náchodských mateřských škol pohádku Lotrando a Zubejda. Žáky 5. tříd školil v první pomoci MUDr. Petr Štěpánek. Již potřetí se zdravotnická hlídka školy probojovala do celostátního kola dětské záchranářské soutěže Helpíkův pohár. Ta se letos konala v Jeseníkách v Rejvízu. Od září nabízí žákům 6. tříd studium ve výběrové třídě, kde má být výuka srovnatelná s osmiletým gymnáziem. Tito „šesťáci" se letos v dubnu v rámci projektového vyučování inspirovali řeckými pověstmi a dějinami (dramatizace, recitace, vše v „řeckých" oděvech), další třídy pak poznávaly jednotlivá období v dějinách města. Na konci školního roku uskutečnili v prvních třídách Slavnost Slabikáře. Při ní předvedli své znalosti rodičům i prarodičům, ale i návštěvníkům z mateřských škol. V novém školním roce realizovali ve dnech 12. - 14. září seznamovací pobyt žáků 6. tříd v Dlouhých Rzech. 22. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří s prohlídkou budovy, odborných učeben ad. Vzhledem k značnému počtu romských a jiných problémových dětí pracují ve škole asistenti. Škola se věnuje i projektu věnovanému romské historii a životu.

ZŠ v Komenského ul. (řed. Mgr. Ladislav Domáň, celkem 821 žáků v 32 třídách, z toho 5 žáků z Ukrajiny, 3 z Vietnamu, 2 z Velké Británie a po 1 z Kuby a Guinejské republiky) Vedle hlavního objektu má škola ještě objekty v ulici Českých bratří, Sokolské a Českoskalické. Má přírodovědnou stanici, dvě školní jídelny a tělocvičnu, jako hřiště využívá stadion Na Hamrech. Organizuje řadu kroužků jazykových, výtvarných, tělovýchovných a dalších, má pěvecký sbor a dramatický kroužek. Spolupracuje se školami v Halberstadtu v Německa a Woldendorpu v Holandsku. V Halberstadtu se v květnu zabývali alternativními zdroji energie. V březnu školili záchranáři z motolské nemocnice žáky 5. - 9. tříd v poskytování první pomoci. Ke Dni Země uspořádali v dubnu výstavu a další akce k třídění odpadů. Aktivně se také zúčastnili 13. dubna úklidu v Bělovsi. Od 7. do 11. května proběhl ve škole Týden pro UNICEF. Akce „Adoptuj panenku, zachráníš dítě" se prodejem dětmi vyrobených panenek snaží zajistit dětem v rozvojových zemích očkování proti šesti smrtelným dětským chorobám. V rámci akce byla výstava a ve středu 9. května odpoledne program pro veřejnost. Na konci školního roku uspořádala v městském divadle dvě slavnostní akademie, 21. června žáků I. stupně, 28. 6. žáků II. stupně. Na podzim uspořádala škola pro žáky 6. tříd adaptační pobyty v Orlickém Záhoří, pro žáky osmých tříd branně-turistický kurz ve Sněžném v Orlických horách. V říjnu se někteří žáci školy podíleli na vysázení několika desítek keřů na železničním náspu v Raisově ulici. Žáci 9. tříd navštívili v rámci výuky chemie Muzeum papírnictví v Dušníkách v Kladsku. Seznámili se tam s výrobou ručního papíru.

ZŠ Plhov (řed. Mgr. Ladislava Simonová, celkem 434 žáci v 21 třídách, z toho 22 z cizích zemí - Vietnam, Makedonie, Ukrajina, Bulharsko, Itálie, Mongolsko, Guinejská republika, Filipíny, Kuba a Slovensko) má školní jídelnu, tělocvičnu, ale i hřiště s umělým povrchem a atletickou tartanovou dráhu. Organizuje „dětskou olympiádu" v atletických disciplinách pro žáky 1. stupně všech náchodských škol. Letošní (2. ročník) se uskutečnil v květnu a zúčastnilo se jej na 200 dětí. Soutěžily v atletickém trojboji, štafetě, fotbale a vybíjené. „Olympijský oheň" byl nesen od radnice na hřiště u školy. Jako sportovně zaměřená škola má i třídy fotbalové (6.-9., 5.tř. přípravka), kde se o mladé talenty stará trenér Jaroslav Panenka. Vedle sportovních má i kroužky výtvarné a další, pěvecký sbor, vydává časopis Poškoláček. Již třetím rokem se účastní mezinárodního projektu Sokrates. Pracují na něm společně se školami z Portugalska, Maďarska a Polska. Skupina učitelů z Plhova zavítala v březnu do severopolského města Elblag, v červnu se setkání uskutečnilo v portugalském městě Setúbal. Žáci pod vedením svých učitelů pracují na společných tématech, zpracovávají je v angličtině a němčině. V rámci „projektového dne" se žáci 8. tříd zaměřili na baroko a nedaleký Kuks. Město požádalo kraj o přispění na plánovanou rekonstrukci školy. Žáci školy se úspěšně zúčastnili soutěže Matematico v arcibiskupském gymnáziu v Praze. Obsadili celkově 5. místo mezi 16 zúčastněnými školami, Aneta Sedloňová byla celkově sedmá.

ZŠ Staré Město (řed. Mgr. Dagmar Švorcová, 149 žáků v 8 třídách) má školní jídelnu, tělocvičnu, organizuje mj. kroužky výtvarné, dramatický, pěvecký nebo sportovně-turistický. Žáci páté třídy vypracovaly letos projekt o své škole, kterou v červnu definitivně opustili. V listopadu připravili „pohádkovou školu", na níž pozvali budoucí prvňáčky i jejich rodiče, aby se seznámili už předem s příjemným školním prostředím. V prosinci připravili pro žáky i veřejnost „taneční diashow" a vánoční výstavu.

ZŠ Běloves (řed. Mgr. Libor Zelený, 103 žáci v 5 třídách), má školní jídelnu, pro tělesnou výchovu využívá zařízení Sokola Běloves. Od 2. třídy se snaží o systematickou výuku angličtiny. „Zimu" ukončili v únoru karnevalem, jaro přivítali táborákem a „utopením" Morany, účastnili se akcí ke Dni Země, včetně úklidu prostor v Bělovsi (zejména kolem Metuje). Připravili si i program na Svátek sousedů. Na podzim byla rekonstruována školní kuchyně a jídelna. Tu nahradila nedaleká hasičská spolková místnost, obědy byl dováženy ze ZŠ TGM. V půli prosince byla ve škole vánoční výstava žákovských prací spojená s dnem otevřených dveří.

ZŠ Babí (řed. Mgr. Zuzana Hoffmannová, 44 žáci ve 3 třídách) má školní jídelnu, k tělovýchově užívá pozemek u školy. Organizuje kroužky kulturní i jazykový - angličtinu. Škola organizuje pravidelně dětský karneval, masopustní průvod obcí, na noci dubna na školní zahradě „pálili čarodějnice". Hlavním úspěchem školy je vysoké procento žáků přijímaných do primy náchodského gymnázia. Pro školní rok 2007-2008 schválila rada města výjimku z počtu dětí.

ZUŠ má 554 žáků v oborech hudebních, tanečním i výtvarných. V dubnu uspořádala ve svém koncertním sálku pro rodiče i další zájemce tři koncerty svých žáků. Na krajských soutěžích získali žáci školy významné úspěchy, v Jičíně (dechové nástroje) tři první místa, jedno s postupem do celostátní soutěže (klarinety a klavír), a tři druhá i třetí místa, v Novém Městě (smyčce) jedno první a jedno druhé místo a v Hradci Králové (jazzové orchestry) jedno první a tři druhá místa. Závěrečný koncert, tentokrát V rytmu jazzu, uspořádala v Beránku 19. června. Nemocného ředitele Jana Schejbala, který se vzdal funkce, zastupovala Mgr. Jana Matoušová. Na místo ředitele bylo vypsáno výběrové řízení, na jehož základě byl od 1. 8. jmenován ředitelem Mgr. Zbyněk Mokrejš. Pro školní rok 2007/08 byly stanoveny roční poplatky v přípravném ročníku a ve skupinové výuce na 2000 Kč, ve hře na nástroj 2400 Kč, v pěveckém sboru na 100 Kč, ve výtvarném a tanečním oboru na 2100 Kč. Při druhém nástroji nebo oboru se poskytuje sleva 50%. V listopadu se umístil akordeonový orchestr na Pražských dnech harmoniky ve stříbrném pásmu, v německém Auerbachu na mezinárodní soutěži v sólové hře na zobcovou flétnu reprezentovaly školy Martina Hrubá a Rozálie Hůlková, které byly úspěšné už v naší celostátní soutěži v Jičíně. Koncem roku se žáci ZUŠ představili na dvou koncertech, 4. prosince měly jazzový recitál posluchačky 4. ročníku Markéta Kubová a Kateřina Janečková (klarinet, saxofon) se svými hosty, 12. prosince byl pak reprezentativní vánoční koncert ZUŠ v Beránku, v jehož programu postupně účinkovalo na 130 žáků.

Město přispělo z fondu rezerv a rozvoje města na úhradu nájemného a na nákup a opravy hudebních nástrojů. Požádalo také Královéhradecký kraj o finanční podporu na stavební úpravy a přístavbu domu v Tyršově ulici 247 pro potřeby ZUŠ, která tam má potom přesídlit.


Mateřské školy se o prázdninách vystřídaly v uzavření - dovolených. Ty, které měly větší opravy, byly i delší dobu uzavřeny.

MŠ Alšova (řed. Domáňová, 60 dětí ve 3 odděleních) má kroužky dramatický a flétničky, věnují se i logopedické péči. Na nákup kopírky škola dostala od města z fondu rezerv 18 400 Kč.

MS Březinova (řed. Lukešová, 50 dětí ve 2 odd.) má kroužky šikovných rukou, flétničky, tělovýchovný. V létě proběhla výměna oken a nátěry klempířských prvků.

MŠ Havlíčkova (tj. Plhov, řed. Dušková) má 112 dětí v pěti třídách. Město přispělo částkou 64 tisíc na nákup sporáku pro školní kuchyni.

MŠ Komenského letos zateplila plášť budovy, opravila bránu, plot a schodiště na zahradě. Z fondu rezerv a rozvoje získala škola 140 000 Kč na úhradu energií, vody a tepla a běžné opravy.

MŠ Myslbekova uskutečnila stavební úpravy kuchyně a ředitelny a výměnu stoupaček. Z rezervního fondu a fondu reprodukce majetku získala téměř sto tisíc na nákup lehátek a elektrického sporáku.

MŠ U Kočovny (tj. v Bražci) prováděla nezbytné stavební úpravy.

MŠ Vančurova (řed. Jiráková, 70 dětí ve 3 odd.) má kroužky flétnový a dramatický. Opravovala terasy a schodiště, nátěry oplechování a dveří.

MŠ Vítkova (tj. Běloves, řídí i MŠ U Písníku, tj. dolní Babí) zateplovala část střechy, vyměňovala radiátory, rekonstruovala jídelnu s výdejnou obědů a kuchyň.

Hronovského Skřivánka, už 14. setkání pěveckých sborů mateřských škol, se na jaře z Náchoda úspěšně zúčastnily děti MŠ z Plhova a Komenského ulice. Polského festivalu pohádek 3. června v Lázních Chudobě se zúčastnily v rámci projektu Kulturní most z našeho města Srdíčko z MŠ Vančurova s hudební pohádkou Alibaba a 40 loupežníků (ved. řed. Lenka Jiránková), divadelní kroužek ZŠ TGM s pohádkou Lotrando a Zubejda (ved. Mgr. Bohuslava Provazníková). V Moniuszkově divadle předvedli studenti nižších třd Jiráskova gymnázia pohádku O Smíškovi a trilogii Honzové v českých pohádkách (ved. Mgr. Blanka Dvořáčková). Hry studenti zopakovali v červnu i mateřské škole v Březinově ulici.


Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků přesídlilo do budovy čp. 1759 na Hamrech. Organizuje i v tomto roce zejména pro pedagogy přednášky a semináře jak k jednotlivým předmětům, tak zejména k „novým maturitám", organizuje i jazykové a další kurzy, z nich některé jsou i pro zájemce ze širší veřejnosti. Jen v říjnu bylo např. uspořádáno 16 přednášek, mimo to dvoudenní kurz pro výchovné poradce, v listopadu např. kurz Právo pro řadového učitele.


Mimoškolní práce s dětmi a mládeží

Výchově dětí k dopravním znalostem i kázni se věnuje soustavně již řadu let dětské dopravní hřiště v Bělovsi, vedené Milošem Benešem. Děti tu mohou získat průkaz cyklisty, ale i účastnit se i různých soutěží a zábav, např. Vítání jara, Sletu čarodějnic, Dne s policií, Dětského dne, Loučení s létem apod. Den s policií byl letos již po sedmé, v sobotu 26. května děti soutěžily ve znalostech o bezpečnosti, první pomoci, v jízdě zručnosti aj., zhlédli práci profesionálních záchranářů i policie. Ukázku výcviku psů přerušila průtrž mračen. Komunitní centrum tam uspořádalo 1. června Den dětí. Přišlo a soutěžilo 114 dětí (většinou romských).

Loni založené neformální sdružení mládeže Klacek (tj. Kladské centrum kultury, které je ovšem centrem náchodským) uskutečnilo o posledním lednovém víkendu v zrcadlovém sále Jiráskova gymnázia divadelně-pohybovou dílnu. Organizovala ji Lucie Peterková, se třinácti zájemci (od 13 do 22 let) ji vedla herečka a pedagožka, absolventka DAMU Iveta Dušková (žena herce Jaroslava Duška). Druhá dílna se tam uskutečnila o čtvrtém březnovém víkendu pod vedením Blanky Šourkové ze ZUŠ Červený Kostelec. Zúčastnilo se jí i několik zájemkyň z Polska.


Dům dětí a mládeže Déčko pořádá vedle své pravidelné činnosti desítek kroužků a kurzů i jednorázové akce. V Déčku je i fitcentrum s celotýdenním programem. Nadace Proměny, která podporuje rozvoj městské zeleně v zemi, jednala o podpoře rekonstrukce parku okolo Domu dětí a mládeže Déčko. Z 61 žádostí o podporu se dostaly do nejužšího výběru tři, mezi nimi právě i Déčko, ale nakonec vyšlo naprázdno. Déčko se rovněž ucházelo o účast na projektu Mládež v akci, to by umožnilo půlroční stáž dvou dobrovolníků (z Velké Británie a Nizozemí) v Déčku. Ti by pomohli v rozvoji jazykových kroužků.

V únoru byla mj. Klauní párty (4/2), recesní zlatokopecké a zálesácké putování dvojic nebo rodin Klondike (24/2). Tato soutěž obsahuje mj. střelbu z luku, házení lasem, rýžování zlata v potoce aj. Den byl zakončen Country bálem pro mladé i dospělé ve Vatikánu. O jarních prázdninách byly v provozu jak kroužky, tak i další akce jako např. výlet do zasněžených skal. Ve čtvrtek 15. března uspořádalo Déčko pro pedagogické pracovníky v rámci Kulturního mostu dílnu výroby polských velikonočních ozdob, vedla ji ředitelka galerie z Chudoby Jolanta Drawrell. Naše děti z mateřských i základních škol se mohly zúčastnit soutěže na téma Velikonoční přání, organizované galerií Cyganeria v Chudobě. V dubnu uspořádalo Déčko ve Vižňově velikonoční hrátky a legrácky, na Dobrošově čarodějnickou stezku, bylo i školení hlavních vedoucích pro připravované letní tábory. (Spoluúčast Déčka při Náchodské prima sezoně je v samostatné kapitole.) Ve dnech 25.-26. května byla na zahradě Déčka prezentace činnosti asi 20 „volnočasových" organizací pro děti a mládež Bambiriáda, určená pro školy i veřejnost. Přilákala stovky dětí. Ty malovaly, lezly po lanech, střílely z kuše, mohly se projet na koni, soutěžily, hrály si. Akci obohatily svým vystoupením i mažoretky, kouzelník, taneční a další soubory. Jako každoročně uspořádalo Déčko řadu prázdninových táborů.

První školní den (v pondělí 3.9. odpoledne) uspořádalo Déčko na Karlově náměstí akci Ahoj po prázdninách. Pro děti tam byly připraveny lanové lávky, trampolina, cyklistická jízda zručnosti a řada dalších her a zábav. V září a říjnu se opět rozvinula normální práce kroužků a dílen. V říjnu zorganizovali pracovníci Déčka regionální výměnu zkušeností pro vedoucí dětských táborů na témata Příprava tábora, hry, bezpečnost, hygiena, zdravověda ad. Začal také cyklus tvořivých dílen pro ženy a dívky, bude vždy první sobotu v měsíci. V sobotu 20. října uspořádalo Déčko drakiádu, bohužel nepřálo počasí, takže drak s rekordně dlouhým ocasem (2 721,9 m !) do vzduchu nevzlétl. A tak draka zavěsili na hotel Slavie a jeho téměř 3 km dlouhý ocas táhli po sloupech osvětlení až k sídlišti u nemocnice ke Klubu SUN. Na 10. listopad připravilo Déčko už tradiční Martinské slavnosti, v neděli 25. listopadu akci pro děti i rodiče Ať přiletí čáp, královno. V prosinci byla uskutečněna dílna adventních a vánočních dekorací, výstava dětských výrobků, pro instruktory a vedoucí škola zimních her, mikulášská besídka, na náměstí pak 5. prosince čertovské hrátky a 25. prosince u tradiční živý betlém (viz i kap. o vánočních akcích v odd. Kultura).

Občanské sdružení Klub SUN a jeho „Hopsáček" na sídlišti u nemocnice pracují i v tomto roce. V sobotu 17. února byl uspořádán karneval s programem přizpůsobeným zejména předškolákům. Vedení Hopsáčku bude spravovat sportovní „Oranžové" hřiště, které má vzniknout na sídlišti, pokud město na ně získá dotaci dva miliony korun. V dubnu si zorganizovali Velikonoční týden v Teplicích nad Metují a akci na dopravním hřišti, v květnu mj. i seminář břišních tanců. Na prázdniny přichystali pět příměstských táborů, zejména pro děti předškolního věku. Činnost rozvinuli i na podzim, zorganizovali besedy s dětskou psycholožkou, bramboriádu a další akce. 23. a 24. listopadu uskutečnili prodejní vánoční výstavu a předvánoční burzu dětských potřeb, v prosinci mikulášské i vánoční besídky.

Náchodští skauti stejně jako skauti na celém světě letos slavili sto let existence skautské organizace. Výstavou v hale knihovny oslavili i 90. výročí Junáka v Náchodě. Výstava byla zahájena na sv. Jiří 24. 4. a trvala do 26. 4. Při hojně navštívené vernisáži měl projev okrskový velitel Ing. Jindřich Bradna. Okresní rada Junáka vydala k té příležitosti knížku vyprávění Jiřího Šimáně-Šípa Údolí zelených plamenů. Večer pak zapálili slavnostní oheň. V únoru oslavilo několik oddílů společně Den sesterství, v březnu uspořádali pro své mladší členy dětský karneval a večer pak country bál. V květnu se konalo střediskové kolo Svojsíkova závodu. Hlídka 3. oddílu náchodských skautů, která pak zvítězila v oblastním kole Svojsíkova závodu, se zúčastnila koncem září celorepublikového kola v Táboře, kde skončila na 4. místě. O prázdninách proběhlo celkem deset většinou dvoutýdenních táborů, jak v okolí Náchoda, tak i v místech vzdálenějších. Tábory jsou vyvrcholením práce jednotlivých oddílů, skauti si tam doplňují znalosti a skládají odborné i jiné zkoušky. Ve středu 1. srpna vystoupili náchodští skauti spolu se skauty z širokého okolí na junáckou vyhlídku, kde si připomněli, že právě v ten den roku 1907 zahájil Lord Baden-Powell první skautský tábor. Junáckou vyhlídku nad Řeřišným navštěvují pravidelně už mnoho let ke konci kalendářního roku. I letos přinesli skauti do Náchoda před Vánocemi betlémské světlo.

Náchodské středisko „Táty Dvořáčka" registruje v osmi oddílech 260 členů, z toho 92 nejmladších (světlušky a vlčata), 68 skautů a skautek a 24 starších - roverů a rangers. Pracuje i klub Oldskautů.


Zdravotnictví

Jako každoročně, ohlásila se na přelomu ledna a února řada viróz, respiračních onemocnění a chřipek. Postiženy byly zejména děti, ale onemocnění se nevyhnula ani dalším generacím. Vzhledem k těmto onemocněním byly od 5. do 26. února zakázány návštěvy v nemocnicích.

Představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v čele se svým předsedou, náměstkem hejtmana Rostislavem Všetečkou odvolalo 15. února představenstvo Oblastní nemocnice v Náchodě a jmenovalo nové ve složení RNDr. Jiří Stejskal, MUDr. Jiří Veselý, Ing. Josef Prokeš, RSDr.(?!) Jaroslav Ošťádal, MUDr. Miroslav Švábl, Ing. Petr Pakosta a MUDr. Leoš Žďárský. To vzápětí odvolalo ředitele nemocnice Ing. Josefa Šimurdu, jemuž to bylo sděleno ten den na primářské poradě. Odvolání ředitele vzbudilo velký rozruch. Primáři, vrchní sestry a další zdravotníci vydali prohlášení, v němž se za dosavadního ředitele staví a žádali revokaci rozhodnutí. O důvodech odvolání se jen spekuluje, údajně jím měl být záměr na zrušení nerentabilní porodnice v Opočně. Jak náměstek hejtmana Všetečka, tak člen rady města Náchoda Ing. Šimurda jsou představiteli Občanské demokratické strany. Zastupujícím ředitelem byl jmenován do ukončení výběrového řízení primář broumovské nemocnice MUDr. Miroslav Švábl, jemuž je vytýkáno kumulování funkcí. Rada města se otevřeným dopisem postavila proti tomuto řešení. V Echu 9. března uveřejnil svou verzi zdůvodňující odvolání senátor Ing. Pakosta, člen nového představenstva. Obvinil tam Ing. Šimurdu a bývalé představenstvo ze špatného hospodaření. Na to reagoval v Echu 23. března Ing. Šimurda ekonomickým rozkladem situace v Oblastní nemocnici Náchod za jeho vedení. Jeho argumenty se zdají být logické a rozumné. Protože Ing. Pakosta ve svém článku napadl i poslankyni Mgr. Horníkovou, zdá se pravděpodobné, že asi nešlo tolik o nemocnici, jako o nějaké rozpory uvnitř ODS, což vyznívá trapně. Výběrové řízení na nového ředitele nemocnice bylo vyhlášeno až v půli listopadu s uzávěrkou přihlášek 15. ledna 2008.

Koncem února začala místní skupina Vodní záchranné služby, která je součástí Integrovaného záchranného systému, připravovat na tuto odpovědnou práci asi 15 osob teoreticky i prakticky (to v plaveckém bazénu).

Po delší rekonstrukci (od loňského srpna) byla v pondělí 2. dubna ráno znovuotevřena v náchodské nemocnici porodnice. Rekonstrukce přišla asi na 25 milionů, porodnice má nyní kapacitu 20 lůžek. Prvním narozeným zde byl hned 2. dubna po poledni David Bitnar. Za první půlrok se v novém prostředí uskutečnilo 542 porodů (235 holčiček a 297 kluků, 9x dvojčata). V minulých letech (před rekonstrukcí) bývalo kolem 700 porodů ročně.

Ve středu 19. září opět stávkovali praktičtí lékaři i u nás na protest proti nízkým platbám od pojišťoven. Své ordinace zavřelo přes šest tisíc (tj. asi 85%) praktických lékařů a pediatrů. Pojišťovny přislíbily zvýšit měsíční platbu za pacienta z 36 Kč na 42 Kč. Předchozí stávky 28. března se zúčastnilo jen asi 25 % praktických lékařů.

Od 1. října je reorganizována pohotovostní lékařská služba, pro celý okres je v náchodské nemocnici. Ve čtvrtek 8. listopadu přijelo do náchodského Beránku na tři sta zdravotních sester z kraje na Náchodský ošetřovatelský den, který byl letos určen zejména pro porodní asistentky, zdravotní laborantky a fyzioterapeuty. Týž den převzal ředitel nemocnice MUDr. Miroslav Švábl od pěti firem z Náchodska sponzorské dary v celkové výši asi 700 000 Kč na přístroj pro urologické oddělení na laparoskopické operace. Koncem listopadu oslavilo dětské oddělení nemocnice šedesát let své existence. 27. listopadu byla otevřena dvě nová oddělení - klinická onkologie a jednotka intenzivní péče na neurologii. Kraj do nich investoval 25 milionů korun. S koncem roku mění nemocnice firmu, která zajišťuje stravování.

Transfuzní oddělení nemocnice zajišťuje měsíčně kolem 400 odběrů krve. V únoru např. dovršili 50 odběrů z náchodských občanů Jaromír Hančík a Vladimír Srba. Během května přišlo na pět set dárců. Padesátkrát věnoval svou krev mj. Jiří Beneš z Náchoda, Antonín Vrátil dovršil dokonce 70 odběrů. I v prázdninových měsících přišlo přes 400 dárců. 50 odběrů absolvovali z Náchoda Ferdinand Hamp a Jiří Kutina, šedesát Pavel Hanuš a Petr Tóth. V září přišlo do transfuzní stanice 447 dárců, z nichž po padesáté byli z Náchoda Břetislav Jirman a Václav Šubrt, v říjnu darovalo krev 555 dárců, mezi nimi již po sté Ivan Vintra. V listopadu přišlo 550 dárců, Stanislav Teplý už po 70. odběr, Emilie Nováková po padesáté. Ve čtvrtek 15. listopadu byli v obřadní síni na radnici oceněni dárci krve bronzovými, stříbrnými a zlatými medailemi. Zlaté dostali z Náchoda Naďa Gulánová, Marta Pohlová, Jaroslav Balada, Jiří Dörner, Zdeněk Hlušička, Pavel Kejmar, Vladimír Kuchta, Roman Nagl, ing. Ivan Říha, Miloslav Slavík, Jiří Slezák, Kamil Škoda a Zdeněk Vrátný.


Kulturní život ve městě

Koncerty, hudba

V kostele sv. Vavřince na náměstí byl 5. ledna od 16 hod. koncert na podporu Třkrálové sbírky. Účinkoval smyčcový orchestr ZUŠ Náchod, vokální sdružení Canto a dětský sbor ZŠ z Českého Meziříčí. V neděli 7. ledna odpoledne byl v Husově sboru koncert Loučení s Vánocemi. Účinkovaly Jana Jedličková (soprán), Jana Táborská (flétna) a Jiřina Marešová (varhany). Ve středu 24. ledna uchvátili posluchače v prvním abonentním koncertu roku violoncellisté - manželé Petra a Lukáš Pospíšilovi. S klavírním doprovodem Jany Turkové přednesli několik skladeb vesměs klasického repertoáru. Ve středu 21. února se uskutečnil za mimořádného zájmu posluchačů koncert Filharmonie Hradec Králové, řízené Františkem Vajnarem, s houslovým virtuosem Václavem Hudečkem, který mistrně přednesl Dvořákův houslový koncert a moll. Březnový pěvecký koncert abonentního cyklu (15.3.) přinesl změnu proti ohlášenému obsazení, klasické operní árie a písně nám zpívali mladí pěvci, barytonista Jakub Pustina a basista Jan Kučera za klavírního doprovodu Lucie Kaucké. Ve středu 11. dubna se klasickým repertoárem představilo Panochovo kvarteto. V galerii byl 4. dubna akordeonový koncert souboru Musica harmonica vedeného Jaroslavem Kubečkem z červenokostelecké ZUŠ. V neděli 8. dubna (na Hod boží velikonoční) v Husově sboru zpíval při sváteční bohoslužbě přenášené Českým rozhlasem Praha 2 Komorní pěvecký sbor ze Slezské Ostravy, v neděli 13. května tam zpíval a hrál soubor Calata z Ostravy k svátku matek písně duchovní, žákovské i úpravy písní lidových. Pěvecký sbor Hron hostil koncem třetího květnového víkendu pěvecký sbor z Friedrich Bert-Schulle z Giessenu. Společný koncert měly oba sbory v kostele sv. Vavřince v pátek 18. května večer. Pak zpívaly oba sbory ještě v Hradci Králové. 37. ročník festivalu neprofesionálních komorních sdružení Camerata nova Náchod 2007 byl zahájen koncertem polského pěveckého sboru z Kladska Concerto Glacensis v kostele sv. Vavřince v pondělí 28. května večer. Bohužel byla na něm malá účast, byla asi poněkud zanedbána propagace. (Další koncerty byly v Novém Městě, Opočně, České Skalici, Dobrušce, Chudobě-Čermné, Červeném Kostelci a v Kladsku.) V Ratibořickém sále náchodského zámku zpívali v pátek 1. června v podvečer Skřivánci Mgr. Poutníka a jejich hosté, dívčí pěvecký sbor Ozvěna z Vranova nad Topľou. Abonentní předplatné ukončil závěrečný koncert festivalu Camerata nova v pátek 8. června. S komorním orchestrem Slávy Vorlové hrála violistka Věra Binarová a zpíval pěvecký sbor Concerto Glacensis. Dechová harmonie Náchod hrála 23. června ve slovinské Nové Gorici na koncertě Hudba nezná hranic, v místech, kde v první světové válce padly tisíce vojáků. Gymnazijní „sboreček" zpíval už tradičně 28. června v galerii.

Prvním koncertem populární hudby v Beránku bylo 30. ledna vystoupení Pavla Bobka s Malinabandem. Spolu s nimi se představil i písničkář Wabi Daněk. Ve čtvrtek 15. února byl hostem na večeru Swing sextetu americký zpěvák Lee Andrew Davidson, vystoupil i zdejší Vráťa Zochr a jazzová houslistka Anna Mlináriková. Turné „30"Mekyho Žbirky byl název koncertu Miroslava Žbirky, v němž shrnul ve středu 28. února svou třicetiletou písničkovou tvorbu. O měsíc později tu hrála Moravěnka (27.3.) a 29. 3. ve velikonočním klubovém turné 2007 skupina Mig 21. Ve Vatikánu uspořádalo v pátek 30.3. neformální sdružení mládeže „Klacek" (Kladské centrum kultury) vystoupení asi pěti skupin z našeho regionu. Marie Rottrová zpívala v divadle se skupinou Neřež 17. dubna, 18. pak Jaroslav Samson Lenk. V neděli 6. května hrála v Beránku kapela Divokej Bill z Úval. Koncerty Prima sezony jsou uvedeny v samostatné kapitole. V pátek 18. května byl v Beránku mimořádný jazzový koncert, hostoval tu americký Georgia College a State University, hrál i domácí Danny Smiřický a Náchodská prima sezóna Jazz band vedený Štěpánem Přibylem, přednesl mj. i jazzové skladby zmiňované ve Škvoreckého knihách. Záznam z koncertu měl vysílat Český rozhlas. V úterý 22. května tu koncertoval jeden z představitelů trampské písně Jan Nedvěd. V rytmu jazzu byl závěrečný koncert náchodské ZUŠ v úterý 19. června. Na Evropský den hudby připravila Prima sezona spolu s Déčkem program na neděli 24. června odpoledne na Karlovo náměstí. K účasti vyzvali kapely a hudebníky, zúčastnilo se několik kapel z našeho regionu i sousedního Polska, vystoupily i náchodské mažoretky.

Podzimní koncertní sezonu zahájili v rámci Kuronských slavností na zámku v sobotu 8. září hronovští sólisté a Musica per Quatro. Předvedli Mozartovu komorní operu Bastien a Bastienka a doplnili ji ariemi z Mozartových oper (před 210 lety byla na zámku provedena opera Don Giovanni). Na zámku byl i koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové se sborem z Kladska Concerto Galcensis (provedli mj. Hekovo Te Deum laudamus), v neděli 9. tam koncertovala polská houslistka Jolanta Stopková za doprovodu klavíristky Magdaleny Blumové. Cyklus abonentních koncertů Komorní hudby byl zahájen 19. září koncertem skupiny Barocco semper giovane se sólisty Žofií Vokálkovou (flétna), Ivou Kramperovou (housle) a Editou Keglerovou (cembalo). Přednesli skladby barokních mistrů, vyvrcholením byl Bachův 5. Braniborský koncert. V neděli 30. září v Husově sboru (jako součást Kuronských slavností) zpívala v koncertu z díla W. A. Mozarta sopranistka Jana Jedličková, hrály Jana Táborská na flétnu a Jiřina Marešová na varhany. Při dopoledních bohoslužbách přednesly ukázky z kancionálu Jana Josefa Božana Slavíček Rajský, vydaného v roce 1719 v Hradci Králové. Mimořádnou událostí byla kolaudace opravených varhan v chrámu sv. Vavřince 10. října. Při „malém koncertu" varhany „vyzkoušel" Martin Strejc z Hradce Králové, Dvořákovy Biblické písně zpíval farář církve čs. husitské Kovalčík. Varhanním koncertem ve čtvrtek 11. října ukončil v Husově sboru polský varhaník Piotr Rojek 11. ročník Orlicko-kladského varhanního festivalu. Brněnští komorní sólisté s violoncellistou Janem Škdlíkem přednesli klasické skladby v abonentním koncertu 31. října. V úterý 20. listopadu byl Operní galavečer, v němž Filharmonie Hradec Králové s hradeckým pěveckým sborem Smetana, sborem evangelického kostela z Wiesbadenu a sólisty Alexandrou Berti (soprán) a Tomášem Černým (tenor) přednesli ukázky zejména z operní tvorby Guiseppe Verdiho. Na posledním abonentním koncertu roku hrál Komorní orchestr Slávy Vorlové s violoncellistou Lukášem Pospíšilem. (Vánoční koncerty viz níže samostatně.)

Podzimní sezonu koncertů populární hudby v městském divadle zahájila 26. září skupina Kamelot Romana Horkého, 3. října tu opět zpíval Láďa Kerndl doprovázený zdejším Swing sextetem. V pátek 12. hrála v Déčku v čajovém klubu Poklop skupina Alaf, v neděli 21. října pokřtila své album For you v hotelu Hron skupina P.R.S.T. Ve středu 24. října zpívali v Beránku Pavla Břínková a Jan Ježek v pořadu Souznění. Příběh lásky člověka a víly mohli sledovat návštěvníci irské taneční show Mystery of the Dance v pondělí 26. listopadu. Ve středu 5. prosince tu účinkoval zpěvák Jakub Smolík se svou kapelou. (Vánoční koncerty viz níže.)


Vánoční programy a koncerty

V neděli 2. prosince od 17 hodin bylo u vánočného stromu na náměstí první adventní setkání, jehož program zajišťovali katolíci a adventisté, druhé adventní setkání zajistila církev bratrská, třetí církev čs. husitská a Českobratrská církev evangelická. V pondělí 3. prosince měli v Hopsáčku na sídlišti u nemocnice mikulášskou besídku, vánoční besídku pak v neděli 16. Ve středu 5. navečer byly na náměstí Čertovské hrátky s čerty, anděly i Mikulášem (organizovalo Déčko). Sérii vánočních koncertů nazvanou Ave Maria - Vánoce 2007 organizovala v šesti městech kraje Kooperativa, u nás v kostele sv. Vavřince ve čtvrtek 6. prosince od 19 hodin. Ve středu 12. prosince byl na náměstí Vánoční kamion Coca Cola 2007, v podvečer v Beránku koncert náchodské ZUŠ. Ve čtvrtek tam pak dvakrát koncertoval orchestr Václava Hybše. Další den byl na zámku v sále na 1. nádvoří vánoční koncert žáků ZUŠ z Police nad Metují. Vokálně-instrumentální soubor Jiráskova gymnázia Skřivánci koncertoval v úterý 18. v galerii, den na to byl v divadle abonentní koncert orchestru Slávy Vorlové. V sobotu 22. prosince se ve velkém sále divadla uskutečnilo 4. adventní setkání - XVIII. svobodný advent, komponovaný pořad náchodských církví, moderovaný farářem CČSH dr. Kovalčíkem. Týž den odpoledne přivezli skauti do Náchoda Betlémské světlo, roznesli je v pečovatelském domě Marie, v neděli bylo k dispozici zájemcům u vánočního stromu na náměstí. Tradiční vánoční koncert Hronu a pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia byl v neděli 23. prosince v kostele sv. Vavřince. Tam mohli zájemci slyšet v podání chrámového sboru a orchestru Slávy Vorlové (řídil Jindřich Roubíček) Rybovu Českou mši vánoční při štědrovečerní půlnoční a pak od 9 hodin 25. prosince. Na ten den odpoledne zajistilo Déčko před radnicí třikrát Živý betlém - Příběh o narození Ježíše Krista. Na realizaci představení se podílelo asi 35 lidí (a také živá zvířata). Poslední akcí byl na náměstí tentokrát ne silvestrovský, ale novoroční ohňostroj 1. ledna od 18 hodin.


Divadlo

Jako v řádce let minulých zahájil divadelní rok v našem divadle už 4. ledna soubor Divadla Jára Cimrmana, letos hrou Posel z Liptákova. Prvním abonentním představením byla populární hra Hello, Dolly! v provedení Městského divadla z Mladé Boleslavi. V neděli 28. ledna odpoledne se děti potěšily pohádkou Kocour Modroočko doplněnou písničkami Marka Ebena. Divadelní soubor Čáp z Dobrušky předvedl 8. února hru Michaela Cooneyho Habaďůra aneb Nájemníci pana Swana. V neděli 18. února odpoledne přivezla pražská divadelní agentura dětem pohádkový muzikál Princezna a loupežníci. V Baladě o smutné kavárně Mc Cullerové a Ed. Albeeho se představilo Divadlo v Řeznické se Simonou Stašovou v hlavní roli. Ve středu 7. března tu sehrálo liberecké divadlo Stroupežnického Naše furianty, týden na to 13. 3. upoutali diváky zejména Petr Nárožný a Naďa Konvalinková v komedii Antonína Procházky S tvojí dcerou ne. V neděli 18. odpoledne zhlédly děti pohádku Boženy Šimkové Zázračný pramínek. Předplatitelé viděli 5. dubna hru Johna Patricka Duchu, jsi přítomen? Taneček přes dvě pekla zahráli pro děti v neděli 29. dubna odpoledne červenokostelečtí ochotníci. (Divadelní představení Prima sezony jsou uvedena v samostatné kapitole.) V květnu (17.) zhlédli předplatitelé hru Příliš počestná žena Armanda Salacroua v podání Divadla ABC. Abonentní cyklus zakončilo 14. června Divadlo pod Palmovkou hrou Evy Pataki Edith a Marlene.

V Červeném Kostelci byly v neděli 18. března vyhlášeny výsledky 10. přehlídky Východočeského amatérského činoherního divadla. Z náchodských získali režisérka a herečka Ludmila Šmídová cenu za roli paní Boylové ve hře Past na myši a Josef Kindl čestné uznání za herecký výkon v téže inscenaci.

Loutková scéna Dětem pro radost hraje i letos vzadu v sokolovně vždy v sobotu odpoledne. První tři lednové soboty hráli Čertimlýn, další tři soboty byla pohádka Kašpárek a Jaga baba, ve druhé půli února a první sobotu březnovou Začarovaný Kašpárek. O dalších březnových sobotách se hrála pohádka Sněhurka a sedm permoníků, na poslední sobotu pak mladí členové souboru připravili Povídání o človíčkovi. V dubnu sehrála pro děti maňáskovou pohádku Kocour Chlubílek., jíž byla 21. dubna sezona ukončena.

Podzimní divadelní sezonu zahájilo pražské divadlo ABC 10. září Moliérovou komedií Šibalství Scapinova. Náchodská divadelní scéna zahrála dvakrát (24. a 25.9.) v režii Lídy Šmídové hru Simona Williamse Polib tetičku, v pohostinské režii Ing. Miroslava Houšťka pak hráli náchodští ochotníci 9. října Drdovy Hrátky s čertem. V úterý 16. října tu vystoupilo Divadlo v Dlouhé s hrou Michaila Bulgakova Moliére. Titulní roli v ní podal mistrně Miroslav Táborský. Divadlo Ungelt přijelo 15. listopadu s komedií Elisabeth Fullerové Perla Hollywoodu a já. O dva týdny později zazářil Oldřich Navrátil v klasické Moliérově komedii Chudák manžel. V neděli 18. listopadu přijela hrát dětem divadelní společnost Julie Jurištové s Dobrodužstvím hastrmana Tatrmana, náchodští ochotníci pro děti zopakovali 9. prosince Drdovy Hrátky s čertem. Východočeské divadlo z Pardubic předvedlo předplatitelům 11. prosince muzikál My fair Lady.

Loutkové divadlo Dětem pro radost zahájilo podzimní sezonu v sobotu 6. října zopakováním pohádky Začarovaný Kašpárek, na přelomu října a listopadu hráli Sněhurku a sedm permoníků, v listopadu O Budulínkovi a Červené Karkulce a pak Vodníkovu Haničku, v prosinci Čertovskou podkovu a Dřevěný domeček.


Kino

I letos pokračuje v našem kině Vesmír snaha předvádět návštěvníkům zejména nové české filmy v nejkratším možném termínu. Od 11. ledna promítali premiérově nový český film režiséra Jiřího Menzla podle románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Už v půli února byl uveden pozoruhodný film Miloše Formana Goyovy přízraky (koprodukce USA, Španělsko, ČR). V pondělí 5. března byla regionální premiéra českého filmu Kvaska, jíž se zúčastnili režisérka Miriam Landová a herci Filip Tomsa, Rudolf Hrušínský nejml. a Roman Pomajbo. A už koncem března jsme tu mohli zhlédnout nový film otce Zdeňka a syna Jana Svěráků Vratné lahve, na přelomu dubna a května další nový český film Bestiář, natočený podle novely spisovatelky Barbory Nesvatbové. V půli roku jsme se dočetli, že v loňském roce navštívilo náchodské kino 35 tisíc diváků, což je asi o 5 tisíc více než před rokem. Videopůjčovna evidovala na 5 tisíc výpůjček asi 2000 zákazníky.

V pátek 7. září přivítali v kině režiséra Jiřího Menzla, který se tu vyznal i ze svého vztahu k Náchodu (jezdíval sem v mládí k příbuzným). Po besedě byl promítnut jeho film Obsluhoval jsem anglického krále. Na přelomu září a října se promítal nový český film Medvídek, od 11. října pak další nový český film, veselohra režiséra Tomáše Vorla Gympl, na přelomu listopadu a prosince nová česká komedie Poslední plavky a v půli prosince nová česká tragikomedie režiséra Vejdělka Václav. Na den nedožitých 75. narozenin Jana Špáty (25.10.) připravilo kino Vesmír večer jeho filmů s prezentací knihy Martina Štolla Jan Špáta, přítomna byla i dcera Olga Špátová a manželka Olga Sommerová, která spolu s p. Štollem filmy uváděla.

Město počítá v budoucnu s úpravami a dostavbou kina Vesmír na kulturní a vzdělávací centrum, které by sloužilo i zájmům polského města Chudoba k pořádání sympozií, konferencí apod. i v rozsahu mezinárodním.


Přednášky, literární večery

Cyklus večerů Potomci našich slavných pokračoval hned ve středu 3. ledna večerem Tři generace rodu Šimáně. První generaci - Jana Šimáně, autora knihy Je tady gestapo (z r.1945), představila Lydia Baštecká, druhou - skauta a učitele Jiřího Aleš Fetters, generaci žijící zastupovali syn Jiřího Milíč a dcera Dagmar. Každý čtvrtek pořádá Senior klub ve své místnosti v Hurdálkově ulici besedy a vyprávění s programy „cestovními", kulturními i zdravotními. O svých cestách po Egyptě (Egypt, země dvou světadílů) mluvil a promítal Ondřej Valášek v úterý 16. ledna v přednáškovém sále. Večer s Prof. Ing. Milíkem Tichým, DrSc., vnukem někdejšího starosty Náchoda Jana Tichého, s názvem Memoáry konzulského chlapečka uvedla v malém sále ve středu 14. února Mgr. Baštecká. Ta uvedla ve středu 21. března i komenioložku a polonistku PhDr. Martu Bečkovou, která vzpomínala na své předky v pořadu nazvaném V rodinné tradici ke Komenskému. V přednáškovém sále o týden později (22.) přednášel a promítal diasnímky MUDr. Ladislav Holub o Mauritiu a Réunionu. V dubnu (12.) přednášeli a promítali o Indii Dušan Jirásek a Alexandra Poláková, v květnu (10.) tu byl opět MUDr. Ladislav Holub s přednáškou a diaprojekcí o Ekvádoru. V cyklu o slavných náchodských rodech, připravovaném Mgr. Bašteckou, byla 25. dubna hostem Ivana Grimmová z rodu Šrůtků „ze Slovana", v květnu (23.) byl pořad o rodině Raichlových s Janem a Jiřím Raichlovými. Mimořádný, slavnostní literárně hudební večer byl ve středu 9. května ve velkém sále divadla k poctě historika města, archiváře, pedagoga a spisovatele Jana Karla Hraše k 100. výročí jeho úmrtí. Večer připravila a hlavní slovo měla Mgr. L. Baštecká, malou scénku předvedlo dětské divadelní studio a zazpíval pěvecký sbor Hron. V knihovně přednášel 4. června Mgr. Jan Harvilko o filozofu Janu Patočkovi (k 100. výročí jeho narození). Závěrečným literárně hudebním večerem sezony byl 13. června pořad věnovaný básníku Šrámkovi Léto budiž pochváleno... Šrámkovské reminiscence. Účastníci si připomněli i inscenace Šrámkových her v Náchodě. Večer připravil Aleš Fetters, recitovala Marianne Šraitrová.

Podzimní sezonu zahájil až v sobotu 29. září literárně hudební večer Po stopách Zbabělců Josefa Škvoreckého nad knihou Putování k Port Arthuru s jejím autorem Tomášem Mazalem. Mgr. Baštecká večer připravila vskutku velkoryse, ve velkém sále Beránku, s jazzovou kapelou, knihu „pokřtil" starosta města Ing. Čtvrtečka, mluvila mj. paní dr. Marie Štichová - Lizetka z některých knih Škvoreckého, která uchovávala korespondenci s ním i strojopis Zbabělců (což oboje poskytla autorovi knihy T. Mazalovi). Ke slovu přišli i pamětníci ze „zbabělecké generace", Ing. Vladimír Šilhánek, Dr. H. Temlík, prof. B. Španiel a Dr. Boris Mědílek. Účastníci (více než dvě stě posluchačů) se tak dověděli leccos ze „zákulisí" knihy i tehdejšího života. Pořad ve středu 17. října patřil učiteli hudby a skladateli Dušanu Vrchoslavovi. Co jsem přijal, předal jsem dál byl nejen titul večera, ale i jeho náplň. O tom svědčila zejména hojná účast jeho někdejších žáků, z nichž někteří přednesli jeho skladby. Už 1. listopadu přijali pozvání Mgr. Baštecké tvůrci televizního pořadu Toulavá kamera Iveta Toušlová a Josef Maršál s ředitelkou nakladatelství, které vydává jejich knižní podobu, Ing. L. Přenosilovou. Besedovali o pořadu, promítli ukázky a prezentovali právě vydaný 5. díl knižního vydání Toulavé kamery. V přednáškové sále 6. listopadu byla diashow cestovatele a hudebníka Karla Kocůrka o poznatcích z Japonska a Jižní Koreje Kontrast techniky a přírody. Pro sdružení zdravotně postižených vyprávěla o svém ročním pobytu v Africe Ing. L. Pohanková v Odasu ve středu 14. listopadu. Dne 27. listopadu (odpoledne i večer) v přednáškovém sále Beránku mluvil a promítal cestovatel Leoš Šimánek o kanadském severu v pořadu Zpátky do divočiny. Už adventní ráz měl literárně hudební večer Hvězda nad betlémem Jiřího Škopka 6. prosince v malém sále. Povídání s akademickým malířem Jiřím Škopkem organizoval a moderoval Aleš Fetters.

Výstavy

Ve většině výstavních síní pokračovaly v lednu výstavy z konce loňského roku.

V pátek 26. ledna byla vernisáž prvních letošních výstav v Galerii výtvarného umění. Populární autor kresleného humoru Stanislav Holý vystavoval v přízemí galerie kresby a grafiku, ale také své známé televizní figury Jů a Hele. Expozice Jaroslava Malátka na ochozu měla název Metafory prostoru. (Obě do 18.3.) Pro školy zorganizovali v rámci výstavy ve čtvrtek 1. března dopoledne představení loutkářů, kteří v televizi vodí loutky Jů a Hele. Ve středu 28. března v Koncertu mezi obrazy zpívali gymnazisté z Petrohradu (Sankt Petěrburg), sbor Kvítek z Kostelce nad Orlicí a náchodští Skřivánci, soubor Mgr. Milana Poutníka ze zdejšího gymnázia, jehož zásluhou se koncert uskutečnil. Od pátku 30. března bylo v galerii opět vystaveno ruské malířství 19. století, na ochoze pak vystavoval své kresby, obrazy a litografie čerstvý „padesátník" Stanislav Kulda. Při vernisáži upoutala houslistka Iva Kramperová přednesem skladeb Niccola Paganiniho. Ke Kuldově výstavě připravila galerie i interaktivní program, při němž autor seznámil zájemce zejména s technikou litografie. Ve čtvrtek 12. dubna tam proslovila Mgr. Julie Jančárková přednášku Od ruské ikony k umění doby Petra Velikého, 25. května pak v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií druhou - Ruské umění 18. a 19. století. Na tento den byla zorganizována pro děti soutěž Cesta za pokladem a večer vystoupení náchodské šansonové skupiny. Na ochoze byla 8. června otevřena výstava foto a slovo Pavla Matysky a Jaroslava Dvorského. V programu vystoupila hudební skupina studentů trutnovského gymnázia. Sbor studentů náchodského gymnázia vedený Ing. Čejpem tu zpíval už tradičně 28. června večer. Od pátku 7. září byla na ochoze výstava výběru z díla Vladimíra Holuba. Dne 13. září přednesla Mgr. Julie Jančárková další přednášku - Ruská secese, 11. října přednášela o ruské avantgardě z počátku 20. století a 15. listopadu o ruském emigrantském umění v meziválečném období. O státním svátku 28. října byl v rámci Dne krajů volný vstup do galerie, navíc byly pro návštěvníky připraveny soutěže a hry. Galerie vyhlásila také další ročník výtvarné soutěže Naše galerie, opět v kategoriích mládež a dospělí. Soutěžní práce byly vystaveny od 2. do 18. listopadu, vítězné při vernisáži oceněny. Poslední vernisáží roku byl v pátek 30. listopadu už 24. ročník Náchodského výtvarného podzimu. Účinkoval už tradičně pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia, výstavu uvedl ředitel Mgr. Jan Kapusta. Vystavovalo 66 umělců všech generací z regionu, návštěvníci zhlédli 149 vystavených výtvarných prací.

Regionální muzeum vedle stálé expozice v budově na náměstí a pevnosti Dobrošov (otevřené v sezoně od dubna) nabídlo v únoru ve výstavní síni výstavu zkamenělin ze středních Čech a Náchodska Toulky českou křídou. 9.2. byla v budově muzea zahájena výstava Diplomy a čestná uznání osobností, spolků a měst Náchodska z let 1834-1946. Jedno z nejstarších je spjato se jménem malíře Jakuba Bonata. 7. března ji vystřídala výstava kreseb Milana Jíchy, od 4. dubna výstava obrazů Miroslava Lazara a Petra Čuhaniče. vystřídala 26. dubna výstava fotografií Kladské pomezí bez hranic k 10. výročí založení obecně prospěšné společnosti Branka, která se stará o propagaci našeho regionu. Ve výstavní síni byla 6. března otevřena výstava fotografií z cesty po Madagaskaru. V dubnu tam byla výstava keramiky a obrazů skupiny mladých umělců nazvaná Mezi nebem a zemí. Výstava k 100. výročí úmrtí pedagoga, archeologa, historika a zakladatele muzea města Náchoda Jana Karla Hrašeho byla slavnostně otevřena 1. května. V pátek 1. června byla v sálku budovy muzea na náměstí otevřena výstava návrhů plakátů (zejména k Jiráskovým Hronovům) a dalších grafických prací Jiřího Zhiba (k jeho blížícím se 75. narozeninám). Od středy 4. července ji tam vystřídala výstava koláží šéfredaktora Náchodského deníku Hynka Šnajdara Krátká spojení. V hlavní výstavní síni byla 1. července otevřena výstava fotografií Boženy Pytelové Kostel míru, která přiblížila tento pozoruhodný kostel v polské Svídnici. 1. srpna tam byla vernisáž obrazů akad. mal. Jiřího Kodyma k jeho osmdesátým narozeninám. O dva dny později byla v budově muzea vernisáž výstavy Setkání věnované nedožitým 75. narozeninám režiséra a kameramana Jan Špáty a 70. narozeninám akad. malíře Ivo Švorčíka. Obě výstavy byly do konce srpna. V září byla ve výstavní síni výstava Fotografie 2007, v říjnu koláží jaroměřského výtvarníka Františka Milichovského, v budově muzea po oba měsíce výstava kreseb Jiřího Vavřiny a grafiky Tomáše Vavřiny. V listopadu byli připomenuti ve výstavní síni svými díly legionáři - malíři z Náchodska Jindra Vlček a Jindřich Havlíček, expozici doplnily dobové vojenské památky. Od 5. prosince tam byla výstava o historii cukrářství Pojďte s námi do cukrárny. V budově muzea vystavovaly své obrazy Jarmila Zárubová a Jana Harantová, v prosinci pak žáci i učitelé ZŠ Plhov výtvarné práce, především keramiku, ve výstavě nazvané Hej mistře, vstaň bystře!

Mimo pevnostní systém na Dobrošově mohou zájemci v sezoně navštívit také Kahan za Dobrošovem směrem k České Čermné, a nad Bělovsí srub Březinka, pečlivě vybavený a udržovaný skupinou nadšenců z Klubu vojenské historie.

Náchodský fotoklub obměnil v pátek 12. ledna výstavu v přízemí radnice, fotografie z polské Lodže tam byly do konce února. V dubnu tam vystavovali své fotografie studenti zdejší stavebky, od května do konce června byly k vidění fotografie italské fotografky Sary Cotozzolo „Pirifool". V prodejně PEKO otevřeli 12. ledna první část výstavy Náchod včera a dnes. Výstava, otevřená do konce února, se těšila velkému zájmu náchodské veřejnosti. V dubnu ji vystřídaly fotografie klubu Safír z Turnova, v květnu a červnu tu vystavoval polský fotograf Konrad Buss. V přízemí radnice byla do konce srpna výstava fotografií náchodského Matěje Teichmana. V kavárničce PEKO vystavoval v září své fotografie Miroslav Kolátor, v půli října je vystřídaly fotografie polského autora Zbigniewa Muziewicza. Po něm tu byla 7. prosince zahájena charitativní prodejní akce Výtvarníci pro Manjullu, jejímž cílem bylo pro toto indické děvče zajistit na další, již šestý rok možnost vzdělávání. Loni bylo při této akci získáno 6300 Kč, letos se přes šest tisíc korun podařilo získat již při vernisáži, takže účel akce byl naplněn. Na podzim vystavovali členové fotoklubu Konrad Busse, Dominik Škoda a Karolina Trudičová své snímky i v chodbě 1. poschodí budovy MÚ u polikliniky. Před Vánocemi byly stěny chodby zaplněny výtvarnými pracemi žáků náchodských škol, od mateřských po střední. V přízemí budovy byl na podzim slavnostně odhalen soubor plastik, reliéfů z umělého pískovce, které vytvořili žáci Jindřicha Roubíčka z náchodské ZUŠ. Soubor tam zůstane jako stálá výzdoba. V radnici na náměstí byla v listopadu a prosinci výstava fotografií Jany Čížkové nazvaná Za císaře pána.

V galerii Slavie byly i letos výstavy více méně extravagantní, v lednu výstava obrazů a kreseb Josefa Bolfa My Empire of Dirt. Od 19. ledna ji vystřídala (do 9. února) výstava fotografa Jana Dyntery, náchodského rodáka, nazvaná Panoramic years 2001-2007. Od půli února do 21. března tam byly Textilní obrazy, výstava prací absolventů ateliéru textilní tvorby Univerzity Hradec Králové. Od 22. března vystavovala kolekci maleb ve tvaru kompaktních disků mladá výtvarnice Patricie Fexová, od soboty 28. dubna do 9. května vystavoval fotograf a cestovatel Petr Ficek záběry ze života domorodců z Papuy. Od 11. května tu byla letos už čtvrtá výstava fotografií, tentokrát studentky Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, náchodské rodačky Gity Skaličkové, nazvaná Duch místa - Místo duchů. V pátek 25. května tam přednášel rekordman v přeskoku ze sály na skálu a umělecký puškař Milan „Kyslík" Zdvořilý. Od 10. srpna byly vystaveny s názvem Vzpomínka saudkovsky laděné fotografie MUDr. Jiřího Dvořáka. Pracoval v náchodské nemocnici, před pěti lety dobrovolně odešel ze života. V sobotu 15. září byla zahájena výstava pražské malířky a performerky Dariny Alster a její spolužačky Magdaleny Novákové, po vernisáži hrála skupina Dunaj (Vladimír Václavek a Miloš Dvořáček). Od 25. října do 5. prosince vystavoval počítačové tisky Jan Šerých, člen zaniklé skupiny Bezhlavý jezdec. Ve čtvrtek 6. prosince tam byla módní přehlídka, na níž Dana Jansová a Smiling Sun předváděli kolekci modelů z přírodních materiálů (vlny, bavlny lnu, hedvábí) a skleněné a bronzové šperky.

V Galerii U mistra s palmou byla v sobotu 7. července vernisáž výstavy Šťastný svět akad. malíře Romana Franty, který s oblibou maluje svět brouků a sestavuje z nich i kompozice.

V Déčku je už od loňska o nedělních odpoledních otevřena výstava minerálů Není šutr jako šutr, výstava zvířecích lebek Krása lebek aneb Od agamy po žraloka a stálá expozice hadů, ještěrů, želv aj.

Výstavou v hale knihovny oslavili náchodští skauti 100 let existence hnutí a 90. výročí Junáka v Náchodě. Výstava byla zahájena na sv. Jiří 24. 4. a trvala do 26. 4. Při hojně navštívené vernisáži měl projev bývalý okresní velitel Junáka Ing. Jindřich Bradna. Náchodští amatérští výtvarníci spojení ve spolku AMAG vystavovali tam svá díla od 19. do 26. května. V červnu tu byla výstava velkoformátových fotografií Sedm úžasných pralesů. V září tu vystavovalo sedm náchodských výtvarnic, v prosinci byly předvánoční výstavy (viz kap. Knihovna).

I letos byli úspěšní náchodští modeláři. Členové MK Náchod se o víkendu 24.-25. března zúčastnili mezinárodní modelářské soutěže Plastic Session Slovenskia Open 2007 v Popradu. Martin Schuster získal zlatou medaili a titul Mistr Slovenska za model Alarm! Cavalry v kategorii Diorámy, dvě třetí místa získal Václav Chmelař a jedno Jonáš Macek, nejmladší náchodský účastník. V půli dubna získali v Maďarsku na XI. ročníku výstavy a soutěže International Model Show Václav Chmelař za své modely letadel 1. a 2. cenu, Martin Schuster 3. cenu za diorama s bojovou technikou Alarm Cavalry.

Tradiční výstava drobného hospodářského zvířectva se psím korzem o víkendu 12. a 13. května opět v areálu U cihelny ve Starém Městě.

Knihovna

Knihovna funguje jako v roce předchozím. Ve výroční zprávě za rok 2006 jsme zjistili, že fond knihovny byl 176 079 jednotek, navštívilo ji přes 70 000 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 185 225 knížek, knihovna uskutečnila 233 vzdělávacích a kulturních akcí. V tomto roce navštívilo knihovnu na 70 tisíc lidí, uskutečnili téměř 200 tisíc výpůjček.

Dětské oddělení připravuje pravidelné soutěže a hry, jednou z nich byla písmenkovačka. Výuku internetu pro seniory organizovala knihovna v březnu. Ve vstupní hale byla od 10. do 20. března výstava výtvarných prací dětí škol okresu ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem Kytička pro maminku, v dubnu (24.-26.) výstava 90 let skautingu v Náchodě. (O výstavách i v předchozí kapitole.) Již po sedmé zorganizovala knihovna pro své mladé čtenáře ze 30. na 31. března Noc s Andersenem, letos na téma knížky Ronja, dcera loupežníkova. Zúčastnilo se jí 23 dětí, s nimi dvě knihovnice, pět juniorů a spisovatelka Petra Braunová. Ta četla ze své knihy Ztraceni v čase, která má vyjít na podzim. V dětském oddělení zahráli členové čtenářského kroužku v úterý 15. května dramatizaci příběhu Daisy Mrázkové o síle přátelství Slon a mravenec. Bojíte se rádi? zeptali se v knihovně dětí 8. června při prezentaci knihy hororových příběhů Zuby nehty. V pondělí 18. června odpoledne zpíval na schodech knihovny českoskalický dětský sbor Viktorka. Den na to pasoval na čtenáře v dětském oddělení rytíř Hron prvňáčky ze ZŠ Komenského, v dalších dnech pak přišli na řadu žáčci z dalších škol. Už 1. června byla v Zrcadlové kapli pražského Klementina pasována na rytířku krásného slova Hanka Plachtová z Náchoda, vítězka Královéhradeckého kraje v soutěži Kde končí svět. Oceněna byla její „knížka" Vip a Pip, kterou nejen napsala, ale i ilustrovala a „vyrobila". Na prázdniny doporučilo dětské oddělení svým čtenářům, aby si udělali prázdninový zápisník „vandrovníček", do něhož si budou zapisovat své prázdninové zážitky. Po prázdninách byly vandrovníčky vystaveny a nejhezčí z nich oceněny. Dětské oddělení zahájilo nový školní rok „obalovou dílnou", v níž si děti mohly balit učebnice a sešity, i novu verzí soutěže Písmenkovačka a pokračovala soutěž „měsíců", „Neuvěřitelným září". Křest knížky Petry Braunové Ztraceni v čase byl 25. září spolu s besedou s autorkou a autogramiádou.

Od 17. do 27. září byla v hale knihovny výstava výtvarné tvorby sedmi náchodských žen - výtvarnic, průřez generacemi, žánry a technikami. První týden v říjnu byl opět Týdnem knihoven, byl uspořádán krátký kurz internetu pro seniory, literární procházka Po stopách Danny Smiřického a další akce jak v oddělení pro dospělé, tak i v dětském oddělení. V říjnu byly i dvě besedy, 8. 10. s Věrou Vlčkovou, překladatelkou a editorkou, a Evou Koudelkovou, nakladatelkou knihy Pamětihodnosti panství Náchod důchodního náchodského panství Jana Müllera a 16. 10. se spisovatelkou Ivou Procházkovou, letošní držitelkou literární ceny Magnesia Litera 2007. V rámci listopadových Dnů poezie rozdávali v knihovně opět ruličky s básněmi českých i světových básníků, v pondělí 12. se uskutečnilo autorské čtení Martina Černera (nar. 1980, žije na Novém Hrádku) s křtem knížky poezie a textů Nelehký úděl hodinek. V sobotu 1. prosince byl Den pro dětskou knihu. V dětském oddělení, otevřeném celé dopoledne, byla řádka akcí - výstava dětských prací ze soutěží, čtení pohádek, maňáskové divadlo, soutěže aj., byla také vyhlášena výtvarná a literární soutěž Kde končí svět?, výtvarná část i pro děti mateřských škol. Soutěž bude ukončena v dubnu 2008.

V hale knihovny byla koncem listopadu vánoční prodejní výstava prací zdravotně postižených dětí Klubu Vánek, od 10. do 14. prosince prodejní výstava žáků Déčka a dětí z mateřských škol Děti dětem.


Společenské dění a zábava

Plesová sezona se rozběhla hned od začátku ledna, studentský maturitní ples měli zdejší gymnazisté (13.1.), 3.2. byl Roztančený Beránek, v sobotu 10. února Valentýnský ples. Reprezentační ples města Náchoda a Pivovaru Náchod, při němž byly předány ceny nadace za rok 2006, byl v sobotu 24. února. Ceny obdrželi v oblasti kultury Mgr. Věra Vlčková za svou publikační činnost, Emerich Drtina za dlouholetou propagaci jazzové hudby, Jazzový orchestr F. A. Band ZUŠ Náchod jako Talent roku. Totéž ocenění v oblasti sportu získaly mažoretky SK Rubena Náchod a plavec Pavel Janeček, cenu v oblasti sportu pak plavecký trenér Roman Hakl.

Od 20. do 24. srpna hostoval na louce v Bělovsi u Kauflandu Berouskův cirkus Sultán se svým zvěřincem a akrobaty.

Ve dnech 24. a 25. srpna se v divadle opět uskutečnila akce Den dobrých skutků se soutěží Muž roku, jejichž hlavním organizátorem je David Novotný. Mužem roku se stal Albert Smola ze Psár u Prahy. V kulturním programu vystoupila i Eva Pilarová. Mezi posluchači byli klienti z deseti stacionářů, dětských domovů a ústavů. Výtěžek akce asi 111 tisíc korun byl určen na dobročinné účely a rozdělen mezi Stacionář Cesta v Náchodě, Ústav sociální péče v České Skalici, Stacionář Nona v Novém Městě a Speciální pedagogické centrum v Náchodě. Záhy pak převzal David Novotný certifikát Největší porota. V porotě Muže roku bylo totiž 73 porotců! (známých českých i zahraničních osobností).

Náchodští kouzelníci se pravidelně zúčastňují různých akcí a soutěží. Jan Tomeš získal v říjnu 2. místo na kongrese v Bratislavě a na mezinárodní soutěži Velký Magik získal ve své kategorii hlavní cenu - Velkého skleněného magika.

KLACEK - Kladské centrum(alternativní) kultury, vedený Luckou Peterkovou, za své roční trvání zorganizoval šest koncertů, několik workshopů, výstavu a hudební festival. Na činnost získal příspěvky od agentury Mládež a z nadace Vodafonu, hospodařil s rozpočtem kolem 350 000 Kč.

Jako loni, byl i letos uspořádán v náchodském domově důchodců v odpoledních hodinách v úterý 23. října ples pro seniory. V pondělí a úterý 12. a 13. listopadu proběhly na několika místech Náchoda Dny Španělské kultury. Ve středu 21. listopadu byla v Beránku módní show Galavečer v Paříži, předcházela jí před hotelem Ohnivá show.

Náchodská prima sezona

Občanské sdružení Náchodská prima sezóna už nepořádá jen tuto jednorázovou květnovou akci, ale stará se o kulturní život zejména mladší generace. K tomu zpracovala projekt Kulturní most. Byl podán společně s partnerským městem Chudobou. Z Euroregionu Glacensis získali částku 20 000 eur. Projekt se rozhodlo podpořit i vedení města. Diskutovalo se o něm 28. února odpoledne v přednáškovém sále Městského divadla.

Vlastní program Prima sezóny začal už tradičními „čarodějnicemi" na Dobrošově 30. dubna večer, kdy vzplála „čarodějnická" vatra. Pro děti předcházela odpolední „kouzelná cesta" s hrami a soutěžemi lesem Montací přes Ameriku na Dobrošov, kde bylo i opékání vuřtů. Záležitost to byla více méně jen náchodských dětí a občanů.

V úterý 1. května dopoledne byla tradiční procházka po stopách Josefa Škvoreckého z náměstí do Port Arturu, kterou vedla Mgr. Lydia Baštecká. Připomněla tu i připravovanou knihu Tomáše Mazala Putování k Port Arturu. Odpoledne bylo otevřeno Karlovo náměstí, pak odhalena pamětní deska J. K. Hrašeho v Hrašeho ulici a k jeho 100. výročí úmrtí zahájena výstava, což s Prima sezónou souviselo jen volně (podrobněji výše). Večer byl na zahradě Déčka hudební večer a pak přednesen Máchův Máj.

Vlastní program jubilejního desátého ročníku národního festivalu studentské tvořivosti Náchodská prima sezóna byl zahájen ve středu 2. května ráno v Beránku třemi představeními divadelní přehlídky, odpoledne byla ve vstupní hale hotelu vernisáž soutěžních výtvarných prací a fotografií, při níž promluvil prezident festivalu, bývalý starosta města Miloslav Čermák, současný starosta Ing. Čtvrtečka a zazpíval „sboreček" Jiráskova gymnázia. I letos Prima sezóna oslovila děti mateřských a základních škol. Malá Prima sezóna přinesla ve středu čtyři dětská divadelní představení (z MŠ Kramolna, ZŠ TGM, Komenského a Babí), dětské výtvarné práce byly vystaveny v knihovně. V části hudební mohli zájemci denně slyšet koncerty postupně celkem 14 skupin, ty hrály ve Vatikánu, v divadle, v zahradě Déčka i na náměstí. Činnost zahájily i workshopy - dílny: výtvarné (mj. fotografická, keramická, šperkařská a smaltovací), jazzové, taneční, herecké a další, rozborové semináře k soutěžím aj. (celkem 33 dílen a seminářů). Divadelní přehlídka pokračovala i v dalších dnech, o divadlech malých forem přednášel účastníkům a zájemcům prof. Jiří Černý. Celkem přinesla letos Prima sezóna 16 studentských divadelních představení, z nichž byl na Jiráskův Hronov nominován soubor ze Včelné u Prostějova s hrou Tragaču, tragaču.

Ve čtvrtek 3. května odpoledne se v rámci studentských majales v horní části náměstí objevila písečná pláž se slunečníky, mladí se tam opalovali, děti stavěly z písku hrady. Na náměstí byla i koloběžkiáda a v dolní části náměstí piškvorkový turnaj. V aule gymnázia byly promítány soutěžní filmy. Program byl i letos opravdu bohatý.

Festival přivedl do města stovky mladých lidí. Slavnostně byl ukončen 7. května večer lampionovým průvodem, světelnou show a ohňostrojem ze zámeckých hradeb.

Zámek a kultura tam

Začátkem února jsme četli, že advokátka rodu Schaumburg-Lippe podala ústavní stížnost proti rozhodnutím Okresního soudu v Náchodě a Krajského soudu v Hradci Králové, které nevyhověly žádosti o vydání majetku zkonfiskovaného v roce 1945. I přesto probíhaly postupně opravy, v tomto roce zejména fasád a kamenosochařských prvků na prvním nádvoří.

Už od počátku března otevřel zámek o sobotách a nedělích malý okruh (gotický sklep, terasa a věž s hladomornou). Základní prohlídky (Piccolominská expozice a okruh druhého patra) začaly v dubnu o víkendech a od května denně (mimo pondělky). V rámci mezinárodních dnů památek 14. a 15. dubna zněla na zámku renesanční a barokní hudba v podání souboru ZUŠ z Police nad Metují. Návštěvníky o prázdninách přilákali šermíři z Křenovic u Slavkova Buhurti, koncerty žáků polické ZUŠ a také noční prohlídky s kostýmovanými průvodci a „černou paní", což natáčela i Česká televize. V ratibořickém sále byla od 1. července po celou sezonu výstava Fantastické obrazy a podivuhodnosti Jiřího Vavřiny. Týž den tam v pořadu Setkání s písničkou zpíval českoskalický soubor Barunka spolu se dvěma soubory s Polska. Začátkem srpna byla otevřena třetí prohlídková trasa, nazvaná Na dvoře vévodském. Jde o devět místností s mobiliářem z období klasicismu, empíru a biedermaieru. Restaurování si vyžádalo 1,5 milionu, vybavení expozice další půlmilion.

O víkendu 8. a 9. září proběhly na zámku Náchodské Kuronské slavnosti, které připomněly i provedení Mozartovy opery Don Giovanni na náchodském zámku v době Petra Kuronského. V sobotu navečer „přijel" vévoda Petr Kuronský se svou družinou (skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara, kejklíři, tanečnice a další postavy), na nádvoří byla provozována i některá ze starých dobrých řemesel. Vpodvečer předvedli hronovští umělci „malou" Mozartovu operu Bastien a Bastiena, zazpívali i další arie z Mozartových oper, hlavní postavou a režisérkou byla učitelka a pěvkyně Zuzana Meierová. Od 20 hod. koncertoval v sále na prvním nádvoří komorní orchestr Slávy Vorlové s pěveckým sborem Concerto Glacensis. V neděli odpoledne byla do obory (býv. přírodní divadlo) vypuštěna další zvířata - mufloni a daněly, v Piccolominské zahradě koncertovala dechová hudba vedená Jaroslavem Vlčkem, od 17 hodin byl v sále koncert polské houslistky Jolanty Stopkové. Večer měli hrát na nádvoří hronovští ochotníci Shakespearovu veselohru Veselé paničky windsorské, ale pro nepřízeň počasí bylo představení zrušeno. Kromě běžných prohlídek doplněných hudbou žáků polické ZUŠ byly večer i prohlídky „s černou paní". Po celé září byla v ratibořickém sále výstava fotografií členů Fotoklubu Náchod. Rok byl završen vánočním koncertem žáků ZUŠ z Police nad Metují. Zámek v tomto roce navštívilo téměř 42 tisíc osob.

Byl vyřešen také problém s využitím někdejšího přírodního divadla a kina, léta chátrajícího. Byla tu zřízena obůrka a do ní bylo koncem června vypuštěno osm kusů zvěře - daňci skvrnití a mufloni. K patnáctiletým medvědům Ludvíkovi a Dáše v zámeckém příkopu, kteří tam jsou již od roku 1995, přibyla tedy v areálu další zajímavost.

Tělovýchova a sport

Ve sportovní hale na Hamrech uspořádali OS ČSTV a OS Náchodský sport pro všechny vyhlášení sportovců roku 2006 v okrese Náchod. Nominace na sportovce roku byla vyhlášena v Náchodském deníku 21. února 2007, slavnostní vyhlášení bylo v březnu. V okresní soutěži Sportovec roku 2006 v kategoriích jednotlivců mezi dospělými obsadili první dvě místa Michal Jirouš a Ondřej Sobčák z SKK Primátor Náchod, z mládeže 1. místo plavec Pavel Janeček (Delfín Náchod) a 2. mažoretka Anna Bergerová (SK Rubena Náchod). Mezi handicapovanými jednoznačně zvítězila plavkyně Běla Hlaváčková (TJ Delfín Náchod). V družstvech dospělých bylo oceněno kuželkářské mužstvo mužů SKK Primátor Náchod a z mládeže družstvo mažoretek - juniorek. Jako nejlepší trenérka byla oceněna jejich trenérka Monika Bergerová, na 2. místě fotbalový trenér žáků Jaroslav Panenka. Nominováni z Náchoda ještě byli mažoretka Jana Maršíková, družstvo FTS florbal Náchod, Delfín Náchod, starší žáci FK Náchod-Deštné, družstvo žactva dvanáctiletých, z mažoretek byly nominovány i kadetky a juniorky duo a z trenérů Stanislav Jirásek (florbal) a Václav Přibyl (sálový fotbal). Mezi nejúspěšnějšími sportovci Královéhradeckého kraje za rok 2006 byla z Náchoda oceněna Běla Hlaváčková (plavání, TJ Delfín).


TJ Sokol

uspořádal první lednovou neděli (7/1) tradiční posezení v sále dr. Čížka. Na padesát členů zhlédlo mj. i videofilm o loňském všesokolském sletu. I v tomto roce pracují oddíly pro rodiče s dětmi od dvou let, pro předškolní děti, mladší žactvo, dva oddíly žen, oddíl mužů, oddíly aerobiku, sportovní gymnastiky, výrazového tance, break dance, jógy a nohejbalu.

V sobotu 24. března uspořádali akademii s tělocvičným i kulturním programem a po ní valnou hromadu s volbou nového výboru. Ve středu 20. června pozvali sokolové do tělocvičny zájemce na náborovou volnou prohlídku a zacvičení si.

Reprezentantka v aerobiku Anna Bergerová (patnáctiletá juniorka z Dolní Radechové) je letos úspěšná. Získala první místo v soutěži Novoměstská růže, Zlatý pohár v Hradci Králové, úspěšná byla i v dalších soutěžích, ve finále mistrovství ČR v klasickém aerobiku koncem května v Praze se stala ve své kategorii mistryní republiky a postoupila do finále Miss aerobik. V červenci v Novém Městě na závodech ve šplhu na třímetrovém laně zvítězila Míša Adamů, druhá byla Lucie Havlíčková, obě ze Sokola Náchod. Gymnastka Míša Adamu se zúčastnila v červenci i Olympiády dětí a mládeže ČR v Ústí nad Labem, kde obsadila ve víceboji 12. místo. V celostátní soutěži České obce sokolské získala náchodská Eliška Vondráčková zlatou v atletice (vyhrála skok daleký a stovku, v kouli byla sedmá a v běhu na 800 m pátá), za čtyřboj ve sportovní gymnastice získala stříbro, bronz získala za celkové umístění. Koncem listopadu získala Míša Adamů „bronz" na kladině na závodě ve sportovní gymnastice Euro cup 2007 v Šumperku. Úspěšná byla i v nejvyšší soutěži České obce sokolské v prosinci v Praze, kde mezi 82 závodnicemi z celé republiky obsadila v celkové klasifikaci šesté místo. Na 70 závodnic se v náchodské sokolovně zúčastnilo krajských přeborů ve sportovní gymnastice. Úspěšně si vedly i starší žákyně Susan Simonová a Lucie Havlíčková.

V průběhu září začal další cvičební rok. Činnost zahájil i oddíl sokolské všestrannosti mladšího žactva, děvčata se už v říjnu zúčastnila závodu v zálesácké zdatnosti. V listopadu pak čtyři předškoláci soutěžili v desetiboji ve Dvoře Králové, náš Daniel Ježek v závodě zvítězil. Jako jediní v Náchodě oslavili Sokolové státní svátek 28. října, a to ve sváteční odpoledne slavnostní akademií s kulturním a tělovýchovným programem (viz i výše v kap. Život města). Upoutalo vystoupení gymnastek Míši Adamů a Elišky Vondráčkové na kladině, akrobatický rokenrol nebo aerobik žákyň. Z úspěchů oddílu rokenrolu uvádíme, že se přeborníkem ČOS 2007 stal pár Adéla Zemanová a Dominik Dušek ( první v kategorii Děti) a v kategorii C byl pár Iveta Svatošová a Jiří Köhler první a Dita Třešňáková a Jan Dostál druzí. Dne 10. listopadu se sokolové rozloučili se svým dlouholetým starostou, aktivním členem Josefem Havlíčkem.

Atletika

Tréninková skupina Jiřího Vondřejce (závodící ovšem za Hvězdu SKP Pardubice) se zúčastnila v únoru v hale v Praze ve Stromovce mistrovství ČR dorostu a juniorů v atletice. V závodě na 3000 m dorostenek získala titul mistryně ČR a zlatou medaili Markéta Kopecká, druhá za ní byla Veronika Linhartová. V kategorii žáků na 3000m vyhrál Ondřej Ciasto, třetí byl Michal Kopecký. Sprintérka Marcela Vondřejcová získala dvě stříbrné (60 a 200m), Aleš Voborník byl třetí v závodě na 400 m. Spolu s Milošem Cvejnem skončili čtvrtí ve štafetě na 4x200 m. Na 6. ročníku Českých akademických her na přelomu dubna a května v Liberci byli úspěšní ve štafetě bratři Jiří a Jan Vondřejcové, Jiří vybojoval bronz ve čtyřstovce. Sedm atletů z Vondřejcovy skupiny splnilo ve svých kategoriích už v květnu limity na Mistrovství ČR. O druhém květnovém víkendu na atletickém krajském přeboru v Pardubicích zvítězila Marcela Vondřejcová ve stovce, Eliška Vídeňská byla ve stovce třetí a druhá na 200 m, Aleš Voborník vyhrál čtyřstovku a ve stovce byl druhý. O týden později soutěžili v Praze na Strahově s velmi dobrými výsledky, ovšem v jednotlivcích bez medailí. Jiří Vondřejc a Aleš Voborník však byli členy vítězné štafety na 4x400 m. V sobotu 26. května na přeboru mužů i žen Královéhradeckého a Pardubického kraje v atletice vyhrála Marcela Vondřejcová stovku, dvoustovku a další „zlato" ve štafetě 4x100m. Jiří Vondřejc byl třetí ve stovce a druhý na trati 400 m. V neděli pak v Ústí nad Orlicí závodili žáci a žákyně, z mladších žáků vyhrál Michal Kopecký závod na 1500 m, starší žák Michal Vávra získal dvě třetí místa, úspěšní byli i další z Vondřejcovy skupiny. Na mezinárodním utkání dorostu v Uherském Hradišti získala Marcela Vondřejcová zlato ve stovce a bronz ve dvoustovce, byla i ve „zlaté" štafetě. Od 11. do 15. července se mistrovství světa do 17 let v atletice v Ostravě zúčastnila i Marcela Vondřejcová, ve dvoustovce obsadila 24. místo, Aleš Voborník byl ve čtyřstovce na světě 38. O druhém srpnovém víkendu bylo v Dobrušce a Dvoře Králové východočeské turné v atletice, Marcela Vondřejcová zvítězila ve stovce i třístovce, Jiří Vondřejc zvítězil ve skoku dalekém i ve stovce, tam byl jeho bratr Jan druhý, žák František Pop byl druhý v šedesátce i na 150 m. Turné pokračovalo ve Slatiňanech. Tam Marcela zvítězila na tratích 200 m i 400 m. Čtyřstovku pak vyhrála i na Velké ceně města Pardubic, na stejné trati zvítězil mezi dorostenci Aleš Voborník, Jiří Vondřejc byl třetí. Poslední srpnovou sobotu byli hoši úspěšní v Jablonci nad Nisou, kde byli se štafetou Hvězdy Pardubice na 4x100 m třetí a 4x400 m první. Ve východočeském turné v atletice v Chrudimi koncem srpna zvítězila Marcela Vondřejcová (2543 body), v mužském sprintérském trojboji (60 m, 100 m a 200 m) zvítězil Jiří Vondřejc (2458 b.) před Alešem Voborníkem a Janem Vondřejcem. Na memoriálu Karla Bani 11. září v Liberci získala ve sprinterském trojboji Marcela Vondřejcová 2. místo, Jan Vondřejc třetí. V Třebíči 23. září vyhrál závod žáků v chůzi na 3 km Ondřej Ciasto. Markéta Kopecká se po úspěchu na mezistátním utkání dorostenek v chůzi v Poděbradech probojovala na mezinárodní závody do Litvy. Jiří a Jan Vondřejcovi s Alešem Voborníkem pomohli družstvu mužů postoupit pro příští sezonu do extraligy. Z mistrovství ČR různých věkových kategorií jednotlivců získali letos členové Vondřejcovy tréninkové skupiny 6 zlatých, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile.

Gymnastky náchodského Sokola se zúčastnily v půli dubna ve Vrchlabí soutěže O pohár Krakonoše. Nejúspěšnější byla Míša Adamů, v prostných obsadila 2. místo, v přeskoku byla 4. Úspěšné byly i další závodnice. Míša byla úspěšná i na Memoriálu Evy Bosákové v květnu v Praze. Mezi 78 závodnicemi z Česka, Maďarska, Slovinska, Belgie a Slovenska získala v prostných druhou nejvyšší známku a tedy „stříbro", na kladině byla osmá, ale od „bronzu" ji dělily jen 4 desetiny bodu. Na přeborech II. ligy žen na podzim v Olomouci získala 3. místo.

V sobotu 7. dubna se běžel první ze seriálu Dobrošovských běžeckých potěšeníček 2007 - Pekelný půlmaraton. Z náchodských byl mezi muži na 2. místě Jiří Klimeš (AC Náchod), na kratší trati (13 km) zvítězil Bedřich Nejman (rovněž AC Náchod). Ten suverénně zvítězil i 26. května v závodě Junior vrchů (4,3 km, převýšení 340 m). Jeho klubový kolega Miloš Linhart byl třetí. V půli června se běžel III. ročník závodu Náchod - pekelské lávky - Dobrošov, nejúspěšnější byl Jiří Doucha ze Startu Náchod. V neděli 15. července se závodu v běhu do vrchu Náchod - Dobrošov zúčastnilo 104 běžců, náchodští „nebodovali". V dalším „menším" závodě na téže trati zvítězil Jiří Doucha před Luďkem Zeleným (oba AC Náchod). 1. srpna se konal od Bonata na Dobrošov závod horských kol Horokolo vršky 2007. V úterý 4. září se běžel XIII. ročník Pekelné třináctky (13 km, 480 m převýšení), zvítězil Jiří Doucha (Start Náchod), další dvě místa si zajistili Luděk Zelený a Petr Frinta (oba AC Náchod).

V pátek 15. června se konal už tradiční Běh Terryho Foxe. Výtěžek z dobrovolných příspěvku akce je věnován na výzkum rakoviny.

V závodě na 10 km „Zlatá desítka" na novoměstském stadionu 7. srpna se ve skupině muži A umístil na 3. místě Richard Herzán (Apollo Doldy Náchod), v celkovém pořadí byl sedmý.

V sobotu 20. října byl v 10.30 na náměstí v Hronově odstartován jubilejní 50. ročník silničního běhu Hronov - Náchod (8 850 m). Letos byl zároveň mistrovstvím ČR v silničním běhu veteránů 2007 i krajským a okresním přeborem. Zúčastnilo se ho přes nevlídné počasí více než tři sta závodníků. Zvítězil Jakub Burghardt z Bardějova, z žen byla nejrychlejší Táňa Metelková z Týniště nad Orlicí.


Mažoretky

si úspěšně vedly na mistrovství ČR v Hronově 5. a 6. května. Kadetky (8-11let) byly druhé jak s batonem, tak s pom-pomem, juniorky (12-14 let) i seniorky (nad 15 let) v obou kategoriích zvítězily. Zajistily si tak účast ve finále Mistrovství ČR (koncem června v Hustopečích). Do mistrovství ČR v sóloformacích (v červnu v Písku) postoupilo 14 náchodských mažoretek. Na úspěchu má jistě hlavní zásluhu jejich vedoucí Monika Bergerová. Velký úspěch sklidily u diváků i při zahájení Jiráskova Hronova.

Od 7. do 9. září se konalo mistrovství Evropy v Opole v Polsku. Startovalo 83 skupin a 214 sóloformací. V nich Kristýna Jedličková (v kategorii juniorek) zvítězila v „sólo pom-pom /třásně/" a v „sólo baton (hůlky)" byla třetí. V kategorii duo-trio pom-pom se staly mistryněmi Evropy Anna Bergerová s Michaelou Popkovou. Miniformace seniorek pom-pom získala třetí místo, stejně pak i kadetky a juniorky ve velkých formacích, seniorky získaly druhé místo. Svěřenkyně Moniky Bergerové tak vzorně reprezentují nejen Náchod, ale i celou Českou republiku.


I v letošním roce soutěžilo (již po třetí) šest týmů mladých žen ve „víceboji" nazvaném Babacup. V lednu hrály volejbal, v únoru absolvovaly běh na lyžích, v březnu hrály kuželky, v dubnu absolvovaly soutěž ve stolním tenise, v květnu závodily v časovce na kole, v červnu byl tenis, v září duatlon, v říjnu fotbal a na začátku listopadu zakončily III. ročník „babacupu" plaváním v náchodském bazénu. Letos zvítězily pracovnice Integrafu před UFO teamem a děvčaty z hotelu Hynek.

Sportovní kluby a jejich soutěže

Fotbal

V sobotu 17. března byl na valné hromadě ČMFS okresu Náchod zvolen předsedou Okresního fotbalového svazu opět Antonín Prouza.

V lednu hrál třetiligový tým (Náchod/Deštné) několik přípravných utkání, v Kladsku s druholigovým Unia Janikowo prohrál 5:0, v Polsku hrál i s běloruským FK Gomel. Jarní kolo zahájili fotbalisté 10. března „doma" s FK Mladá Boleslav. Po 20. kole byli (mezi 18 mužstvy) na 15. místě, na němž „přezimovali", po 25. kole koncem dubna postoupili na 14. místo s 27 body. V dubnu byl uvolněn z funkce trenér Milan Petřík, na jeho místo nastoupil Roman Čáp. Změna trenéra se, jak se zdá, vyplatila, po 26. kole na počátku května se posunuli na 12. místo (s 33 body), po 20. květnu už byli na 11. místě (s 39 body), po vítězství nad Chebem (3:0) ve 30. kole postoupili na 10. místo. Po konfliktu mezi trenérem a hráčem Kopeckým musel trenér Čáp odejít. Vystřídal ho Karel Krejčík. Sezonu skončili na 12. místě se 42 body a pasivním skore 40:54. Béčko v krajském přeboru zahajovalo jarní sezonu na 12. místě (z 16 družstev, s 15 body).

Starší dorostenci Náchod-Deštné v divizi začínali sezonu na 5. místě, v červnu po 26. kole byli na 4. místě s 46 body, mladší na 7. s 37 body, v obou případech mezi 14 kluby. Dorostenci Babí byli v krajském přeboru poslední (17., ze 17 zápasů bez jediného bodu).

V dubnu proběhl v České Skalici Břížďalův memoriál za účasti 8 fotbalových mužstev ze 3 okresů. Zvítězilo v něm mužstvo FK Náchod-Deštné s 19 body a „čistým" skóre 23:0. Memoriálu Lukáše Macka se koncem července zúčastnila jen dvě družstva, zvítězili náchodští dorostenci. Stará garda Náchod zvítězila na konci června ve 30. ročníku Havlovického poháru, nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Marcel Janovský.

Přípravu na podzimní kolo zahájili třetiligoví fotbalisté v červenci několika zápasy i v Polsku, v Czenstochové prohráli 2:0. Pod vedením trenéra Karla Krejčíka pak 4. srpna úspěšně zahájili podzimní sezonu, když doma porazili Sezimovo Ústí 5:1. Ve Vlašimi zvítězili 1:0, a tak byli po druhém kole v čele tabulky se 6 body a skore 6:1, po třetím kole na 2. místě, po 4. kole už na 5. místě (2 vítězství, jedna remíza a jedna porážka), po 5. kole na 7. a po 6. kole už na „obvyklém" 12. místě (přibyly dvě porážky). V 7. kole si polepšili (na 7. místo) vítězstvím nad Slavií B 3:1, ale po 8. kole „spadli" na 15. místo (z 18 klubů), po 10. kole se opět vyšvihli (na 7. místo), ale po 11 zápasech klesli na 10. příčku, na konci října po 14 zápasech měli s 19 body 9. místo, pak už jen prohrávali, takže klesli na 12. místo, kde také (s 19 body) „přezimovali". „Doma" získali celkem 14 bodů (z 9 zápasů 4 výhry a 2 remízy), na cizích hřištích jen pět (z 8 zápasů 1 výhra a 2 remízy). Poslední zápas podzimního kola se vzhledem ke sněhové nadílce posunul až na sobotu 24. listopadu. V soutěži O nejlepšího fotbalového kanonýra zvítězil na podzim Merganc se 7 brankami, za ním jsou náchodští Nejman a Hubička (spolu s hradeckým Muncterem) se 4 brankami. „Béčko" v krajském přeboru Královéhradecka až do konce září uzavíralo tabulku, pak se posunulo na 14. místo, po 11. kole na 15, o zápas později na 12. m.

V půli srpna začaly i dorostenecké soutěže, starší i mladší dorostenci hrají stejně jako obojí žáci českou divizi skupinu C. Pohybují se v dolní polovině tabulky. O náchodském odchovanci Vojtěchu Kulovaném jsme se v říjnu dočetli, že výrazně „pomohl" reprezentaci sedmnáctiletých k postupu do užší kvalifikace o mistrovství Evropy. V Hradci Králové se v listopadu pořádal turnaj mladších přípravek. V konečném pořadí zvítězila přípravka FK Náchod-Deštné, nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Denny Samko.

V zámecké restauraci byly v prosinci oceněny „fotbalové osobnosti regionu roku 2007", mezi nimi Václav Přibyl z Gollu Běloves a Miloš Fidler a Jiří Zeman z SK Babí.


Volejbal

V Zimním volejbalovém poháru 2007 žen zvítězily ženy Sokola Staré Město B, vítězné byly i žákyně Rubeny Náchod, všech devět zápasů vyhrály.

V krajském přeboru skončili v jarním kole muži Rubeny Náchod na 5. místě z desíti družstev, ženy Rubeny Náchod v krajském přeboru výrazně zvítězily (32 výher z 36 zápasů). Úspěšné byly i ženy Sokola Staré Město. V červnu byli v okresním přeboru I. třídy muži Sokola Staré Město na 5. místě (z osmi družstev), ženy Rubeny Náchod B vedly tabulku, žákyně Rubeny Náchod byly na 2. místě. Na podzim hráli muži i ženy krajský přebor I. třídy, pohybovali se v půli tabulky. Ženy Rubeny Náchod B hrály okresní přebor I. tř., skončily na 1. místě, muži Starého Města A byli v okresním přeboru I. tř. na 5. místě.


Basketbal

Oddíl basketbalu náchodské SPŠ stavební je iniciátorem projektu Basket v česko-polském příhraničí, dávající možnost přátelských střetnutí basketbalistům v regionu na obou stranách hranice. Ve východočeské basketbalové lize mužů nebyl Náchod úspěšný, na podzim hrál krajský přebor mužů, kde byl obvykle v polovině tabulky.

Házená

Náchodský házenkář a trenér, profesor náchodského gymnázia Petr Šulc přijal loni nabídku trénovat v Bahrajnu reprezentační výběr do 19 let. Letos v lednu přijeli na třítýdenní soustředění do České republiky, sehráli tu asi desítku utkání, mj. i u nás v Náchodě, kde nad Šulcovými svěřenci zvítězili místní jen velmi těsně 29:28. Náchodští trenéři Šulc a Vaněček dovedli juniorský reprezentační tým Bahrajnu v mistrovství světa na 8. místo. Před podzimní sezonou se vrátili do Náchoda.

Házenkáři oslavili letos malé jubileum, v létě roku 1962 se starší dorostenci „Jiskry Rubena" po získání titulu přeborníka ČSSR rozhodli přejít z české házené na házenou mezinárodní do kategorie mužů. Hrají ji tedy už 45 let. Ženy zůstaly věrné české házené.

V hale SK Rubena se uskutečnil v lednu a únoru 3. ročník Memoriálu Ladislava Semeráka v národní házené žen. Zúčastnilo se osm družstev, zvítězil Sokol Dobruška, ženy SK Rubena Náchod skončily na 2. místě. V 6. ročníku memoriálu Jan Václavka st. vyhrály Spoje Praha, domácí Rubena skončila na předposledním, 4. místě.

Do jarního kola první házenkářské ligy nastoupil tým TJ Náchod na předposledním místě z 12 družstev a bojoval o záchranu v I. lize. Nakonec se zachránil na 10. místě před posledními dvěma sestupujícími kluby. Podzimní sezonu zahájili házenkáři 1. ligy 9. září v Plzni pod vedením trenérů Petra Šulce a Zdeňka Vaněčka. Byli v ní úspěšnější, v prosinci šestí s 10 body. Béčko bylo v krajském přeboru po 21 zápasech na 11. místě s 23 body.

V půli února se starší žáci oddílu házené TJ Náchod úspěšně zúčastnili žákovské ligy, ve své skupině skončili na 4. místě a postoupili tak mezi 16 nejlepších družstev z ČR. Mladší žáci HC TJ Náchod prošli podzimní částí oblastního přeboru bez ztráty bodu (25 zápasů) s celkovým skóre 338:164, nejlepším střelcem byl Pich s 91 gólem. Svou kvalitu prokázali i v prosinci vítězstvím v Handball Tour v Českém Dubu.

Družstvo žen těsně neuspělo v červenci v kvalifikaci o účast v 1. lize.


Florbal

V první florbalové lize byli muži FTS Florbal Náchod mezi 12 družstvy začátkem roku na 7. místě, nakonec přes několik neúspěchů (doma prohráli na konci února se Znojmem i Jihlavou) postoupili do play-off, ale do semifinále se už nedostali. První ligu hráli i na podzim rovněž obvykle v půli tabulky. Béčko uzavíralo III. ligu. Ve II. lize žen (divize IV) se náchodské ženy pohybovaly v závěru tabulky.


Hokejbal

V oblastní soutěži - východ se v jarním kole TJ HSK Sokol Náchod pohyboval ve druhé půli tabulky, pak se zlepšil a hrál o play-off. Rovněž mladší dorost Náchoda si vedl dobře. Na podzim hrál Sokol Náchod úspěšně oblastní hokejbalovou ligu. Po 9 zápasech, všech vítězných (27 b., sc. 49:9), vedl tabulku.


Nohejbal

V jarní soutěži okresního přeboru I. třídy obsadila 1. místo VOŠ Náchod bez ztráty bodu (všech devět vítězných utkání, skore 34:11). Úspěšní byli i na podzim.


Futsal

V broumovském turnaji LoMacup 2006 skončil SK Goll Běloves na 7. místě, podobně si vedli i v celostátní lize futsalu. Ve čtvrtfinále vypadl s družstvem Chemcomex Praha. V kole podzimním v celostátní lize - základní části byl na konci roku po 14 zápasech na 4. místě s 28 body.


Tenis

V tenise není Náchod „velmocí", ačkoliv podmínky na běloveských kurtech jsou dobré. Náchodští veteráni hráli úspěšně okresní přebor, jejich Béčko okresní soutěž.


Stolní tenis

V regionálním přeboru I. třídy hrál Náchod A i B celkem průměrně. V regionálním přeboru hrál i dorost.


Kuželky

V kuželkářské hale SKK Primátor Náchod hrálo v sobotu 27. ledna v rámci Ligy mistrů družstvo SKV Rott Weis Zerbst z SRN a zvítězilo nad hráči domácího SKK Primátor. Jako jednotlivec byl úspěšný náchodský Jaroslav Hažva.

V I. kuželkářské lize mužů SKK Primátor Náchod obhájil již po páté mistrovský titul. Ženy naopak před posledním kolem uzavíraly tabulku, nakonec se zachránily na 10. místě (z 12 družstev). Béčko mužů vyhrálo III. ligu skupinu C a postoupilo do II. ligy, Céčko hrálo východočeskou divizi. Dorostenci ani dorostenky ve své I. lize moc úspěšní nebyli, v březnu uzavírali tabulku. V posledním jarním kole se dorostenky v I. lize zachránily, dorostenci se s ní museli rozloučit.

Po dva dubnové víkendy se bojovalo v kuželkářských halách kraje o mistrovské tituly jednotlivců a postup na mistrovství ČR. Ze zástupců Náchoda byla v žákyních Lucie Moravcová druhá, stejně i mezi žáky Pavel Trudič, mezi dorostenkami získaly 1. a 2. místo náchodské Kateřina Stránská a Petra Vlčková. Mezi juniorkami ani seniorkami náchodské Aneta Cvejnová a Nataša Majerová neuspěly, bronzový Jiří Tesař mezi seniory rovněž nepostoupil. Z pátého místa postupila v ženách Dana Adamů. Z mužů postoupili na mistrovství ČR Jaroslav Hažva (1.), Petr Holý (3.), ale i Jan Horn (7.) a Tomáš Majer (9.) To se konalo v Náchodě 12. a 13. května, na startu bylo 48 hráčů. Zúčastnil se i domácí Michal Jirouš, nejlepší jednotlivec uplynulého ročníku, z žen Michaela Divišová a Nataša Majerová. Michal Jirouš obhájil v neděli 13. května mezi jednotlivci republikový mistrovský titul. Patří k mistrovskému družstvu SKK Primátor Náchod, zahrál si i prestižní Ligu mistrů a zúčastnil se kuželkářského mistrovství světa v Košicích.

V sobotu 16. června oslavili náchodští kuželkáři padesát let činnosti.

Podzimní část I. ligy muži Náchod vyhráli s 20 body před Opavou (16 b.), ženy jsou v I. lize šesté s 10 body. Ve II. lize mužů skup. B uzavírají Náchod B spolu s Vyškovem tabulku (oba se7 b.), ve východočeské divize mužů je Náchod C na 10. místě se 6 body. Rovněž Déčku se ve východočeském přeboru (skup. B) nedaří. V I. lize dorostenců „přezimuje" SKK Primátor Náchod na 6. místě s 11 body, dorostenky v téže soutěži skončily až na desátém místě s pouhými třemi body.

Ligu mistrů začal Náchod s mistrem SRN, tam prohrál 6:2, prohrál i v odvetném utkání 8. prosince „doma", a tím účast v lize mistrů skončila.


Bowling

Dana Hanušová (z Náchoda), mistryně republiky 2006 a mistryně republiky ve smíšených dvojicích 2007, byla členkou družstva reprezentujícího Českou republiku na mistrovství světa v Monterrey v Mexiku.


Šachy

Krajský přebor hrálo na jaře družstvo Sněžky Náchod a Sokola Náchod. TJ Sněžka Náchod v něm zvítězila (s 30 body) a postoupila do druhé ligy, Sokol Náchod skončil na posledním, 12. místě (s pouhými 2 body), a sestoupil. V krajské soutěži bylo v jarním kole Béčko na 1. místě (s 33 body), Céčko na 11 (z 12 družstev, s 8 body). Na podzim se družstvu TJ Náchod A ve II. lize nedařilo a sestoupilo. V krajském přeboru družstev TJ Náchod B bylo na 8. místě, v krajské soutěži - východ C na prvním místě a D na posledním, 12. V regionální soutěži byl Náchod E na 5., Náchod F na 8. místě. Životní sedmdesátku oslavili šachisté se Zdeňkem Hejzlarem.

Mezinárodního turnaje O pohár starosty Náchoda se v červenci zúčastnilo 58 šachistů ze čtyř států, nejlepší byl velmistr Leonid Vološin (hraje za Turnov), náchodští Jan Mojžíš a Otto Nývlt se dělili s dalšími o 8.-17. místo. V turnaji čtyřčlenných družstev mistrovství ČR v Pardubicích Open F si šachisté TJ Náchod zajistili 4. místo v republice. Na Štěpána byl už 44. ročník bleskového turnaje v aule ZŠ TGM. Na 3. místě v 1. finále skončil náchodský Petr Čechura, který ovšem hraje za Rychnov nad Kněžnou.

Hokej

Na začátku února skončila 28. kolem základní část krajské soutěže hokejistů, Náchod skončil mezi 7 družstvy na 4. místě (s 46 body) a postoupil do play-off. Tam získal 3. místo za Dvorem Králové a Novým Městem. V červnu jsme se dočetli, že se náchodské hokejové družstvo sezony 2007-08 nezúčastní. Důvodem jsou malé návštěvy a nedostatek financí.

Hrála se ovšem NHLA (Náchodská hokejová liga amatérů), v níž soutěžilo 8 týmů z hráčů nad 18 let, kteří nejsou registrováni v žádném klubu. Jde většinou o „veterány", minulou sezonu vyhráli Old Boys. Letos se začalo hrát od 15. října, hraje se do příštího 16. března.

Mladí hokejisté HC Dvůr Králové-Náchod se začátkem dubna účastnili hokejového turnaje Füssen Cup 2007. Ročník 1994 ve Füssenu zvítězil a převzal zlaté medaile.

V jarní části žákovské ligy byl HC Dvůr/Náchod - žáci 9 tříd na 1. místě, 8. tříd na 5., 7. tříd na 4. a 6. tříd na 7. místě (vesměs z 10 družstev). Mládežnické soutěže tedy zůstávají.

Na podzim v žákovské hokejové lize (vždy 9 družstev) tým 9. tříd HC Dvůr-Náchod v září ještě po 3. kole vedl tabulku, pak vystřídal 4. a 3. místo, na konci roku byl 2., po 17 zápasech s 25 body. Žákům 8. tříd se tak nedařilo, zůstávali povětšině na 8. (předposledním) místě, kde letos se 13 body skončili. Žáci 7. tř. se pohybovali v půli tabulky, po 19 zápasech koncem roku na 4. místě se 20 body, žáci 6. tříd byli o trochu lepší, v prosinci skončili na 3. místě s 26 body. V krajském přeboru juniorů byl tým Dvůr-Náchod na 1. místě (po 10 zápasech 29 bodů); v krajském přeboru dorostu ukončil Dvůr-Náchod rok po 11 zápasech na 2. místě s 16 body.

Krasobruslení

V lednu se uskutečnil 16. ročník Velké ceny Náchoda v krasobruslení. V kategorii nováčků zvítězila Daniela Felgrová, v chlapecké kategorii byl Tomáš Kupka druhý. Na žákovském mistrovství ČR v Uherském Hradišti koncem února zvítězil. Mistrovství se zúčastnila i Adina Hovorková. Ta byla úspěšná i v prosinci v závodech v Plzni. Spolu s Leovou a Smolovou patří mezi úspěšné mladší žákyně. Dobře si vedly i nejmladší žákyně Andršová, Rýdlová a Čermanová. Zejména tyto členky TJ Kraso Náchod zdárně reprezentují na řadě závodů.


Rychlobruslení

Rychlobruslaři BK Náchod se po týdenním soustředění v Itálii (trenér Jindřich Pařík) úspěšně zúčastnili v Praze koncem května závodu Nestlé Life InLine Tour 2007. První místa získala štafeta na 10 km (M. Žďárková, A. Kolesáriková, R. Mayerhoferová) a Markéta Dvořáková v závodě na 1 km, Jan Žďárek byl druhý na 2 km (10-12 let), na 4 km trati byla Klára Prokopová (13-15 let) třetí. Dobře se umístili i další závodníci. Náchodští rychlobruslaři se zúčastnili i závodů Czech in-line Open 2007 na dráze v Benátkách nad Jizerou, kde mezi juniorkami uspěla ve skupině B Markéta Žďárková (celkově 13., 3. z ČR), bronz ve skupině do 8 let získali Markéta Dvořáková a Matyáš Falta. V červnu se zúčastnili 7. ročníku Povltavského maratonu v Praze, v kategorii do 15 let na 7 km zvítězila Klára Prokopová, Markéta Žďárková byla třetí. Bronz (do 12 let - 5 km) získal Jan Žďárek. Úspěšní byli i na začátku září v Brně, na 10 km trati byla Markéta Žďárková druhá a Klára Prokopová třetí, Klára vyhrála i na trati 4 km v kategorii do 13 let. V kategorii do 11 let získali Jan Žďárek a Tereza Kolesáriková „stříbro", Markéta Dvořáková byla třetí v kategorii do 9 let. V říjnu Jan Žďárek zvítězil na 2 km (do 12 let), Klára Prokopová byla druhá na 4 km (do 15 let) a Renata Mayerhoferová druhá na 10 km žen. Celkově se náchodští rychlobruslaři zúčastnili deseti závodů Nestlé Life v deseti českých a slovenských městech.

Plavecké sporty

Oddíl dálkového a zimního plavání - Metujští tygři uspořádal v sobotu 13. ledna odpoledne již 36. ročník soutěže zimního plavání na Metuji. Letos nebylo nutné prosekávat led jako loni, voda byla „teplá" 4°C, vzduch 8°C. Z téměř 60 účastníků bylo nejstaršímu 93 let, nejmladší byl jedenáctiletý.

Šestice náchodských „Delfínů" se zúčastnila koncem února „Malé ceny Prosen" v Lounech. Získali tam 7 zlatých, 1 stříbrnou a 5 bronzových medailí, nejúspěšnější byli Pepa Matyáš s 5 zlatými a 1 bronzovou a Aneta Nyčová se 2 zlatými, 1 stříbrnou a 3 bronzovými medailemi (oba 1996).

Již 19. ročník plaveckých závodů Modrá stuha města Náchoda se konal 5. května. Z náchodských se umístil mezi muži Josef Hakl na druhém místě, v prsařském dvojboji zvítězil Pavel Janeček, třetí byl Martin Cöger. Ze 12 oddílů, které soutěžily O pohár starosty města Náchoda, byli naši „delfíni" druzí. Ve stovce znak o Cenu náchodského pivovaru Primátor zvítězili z našich plavců Marek Tomeš a Pavel Janeček. O dva týdny později byla soutěž pro stacionáře a tělesně postižené. Koncem června se zúčastnili naši „delfíni" olympiády dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Pavel Janeček tam byl druhý na 200 m polohově, bronz získal na 100 m znak, 200 m znak a 100 m motýlek. Aneta Nýčová byla nejlepší z ročníku 1996 na 200 m prsa.

V listopadu se konal ve Svitavách krajský přebor plavání starších žáků a dorostu. Z náchodského Delfína se jich zúčastnilo 13 plavců pod vedením trenéra Romana Hakla. Dorostenka Tereza Brothánková získala 5 zlatých a po jedné stříbrné a bronzové, Pavla Marková dvě 1. a pět 2. míst, Pavel Janeček vybojoval 9 zlatých medailí, Jiří Valášek 4 zlaté a 4 stříbrné, Marek Rajsner vybojoval 1 zlatou, 2 stříbrné a 5 bronzových, Josef Hakl získal 3 první a 2 druhá místa, Martin Cögler dvě 1., 3 druhá a 1 třetí místo, Štěpán Remeš dvě 1. a tři 2. místa; stříbro a bronz si přivezli i další plavci. Ve dvou prosincových víkendech proběhly republikové šampionáty 11 - 14 letých. Pavel Janeček (1994) získal ve všech šesti startech zlaté medaile, vytvořil i dva nové české rekordy. Jedenáctiletí plavci Josef Matyáš a Aneta Nýčová získali pět medailí, úspěšní byť bez medailí byli i další náchodští „delfíni".


Cyklistika

Závodu bajkerů v neděli 25. března „Wzdechy" v Novém Městě nad Met. zvítězil Tomáš Doležal (Apollo Doldy Náchod), v kategorii žen Kateřina Kramlová (Tri-Sli-Klub Koha Náchod). V pátek 18. května odstartoval od náchodské radnice do Potštejna 6. ročník setkání cyklistů z oblasti Orlických hor Cyklo Glacensis 2007. Náchodský KČT uspořádal spolu s městem Náchodem v sobotu 1. září již 4. ročník projížďky po okruhu T. G. Masaryka (36 km). Zúčastnilo se ho 22 cyklistů.


Minikáry

Pamětníci začátků minikár v Náchodě (1973) se sešli v sobotu 15. září na dopravním hřišti v Bělovsi, vzpomínali i při promítání dokumentů z minulých let, kdy v zatáčkách v Babí soutěžilo i na 150 závodníků. Za ta léta získali přes 20 titulů Mistr ČSR, Radim Fiedler i titul Mistr Evropy. Někteří se později prosadili i v motoristických sportech.


Motokros

Tento sport reprezentuje v Náchodě Racing team RM Náchod. Na mezinárodním mistrovství Slovenské republiky zvítězil ve třídě do 85 ccm Radovan Míl jr. a stal se juniorským přeborníkem Slovenska (14 let, žákovská kategorie). Zvítězil i v několika jiných letošních závodech. Spolu se Zdeňkem Špačkem patří stabilně k české motokrosové špičce.

Na mistrovství ČR v závodech automobilů do vrchu v Náměšti nad Oslavou o druhém květnovém víkendu se umístil náchodský Miloš Beneš v celkovém pořadí na 2. místě. V závodech do vrchu Laudon v Lanškrouně (mistrovství ČR, září) Miloš Beneš dvakrát zvítězil.


Turistika

Klub českých turistů jako první akcí roku zorganizoval Novoroční čtyřlístek - pochod na Nový rok dopoledne od pivovaru na Dobrošov. Dobrovolný příspěvek účastníků byl věnován na pomoc nevidomým dětem. Tradiční pochod a cyklojízda Okolo pevnosti Dobrošov 28. dubna měla letos asi šedesát účastníků, opět byly tři trasy pro pěší (15, 25 a 35 km) a cyklotrasa 40 km, pro všechny byl start u ubytovny KČT v Bělovsi, kontrola v Pekle a cíl u Jiráskovy chaty na Dobrošově. Organizoval Oblastní sraz turistů v Machovské Lhotě, jehož se zúčastnilo přes sto lidí. Spolu s městem Náchodem uspořádal náchodský KČT v sobotu 1. září již 4. ročník projížďky po okruhu T. G. Masaryka (36 km). Zúčastnilo se ho 22 cyklistů. Na státní svátek 28. září bylo na Dobrošově k výročí znovuotevření chaty krajské setkání turistů, o historii tamních turistických chat pohovořila Mgr. Baštecká.

Celkem KČT pro své členy zorganizoval 12 lyžařských výletů do hor a byl připraven udržovat běžecké trati na Dobrošově, celou zimu však prakticky nebyl sníh. Uspořádal šest cykloakcí, dva poznávací zájezdy a několik akcí společenských, v letní sezoně každé úterý večerní vycházky. KČT má v Bělovsi turistickou ubytovnu, v tomto roce byla modernizována a dovybavena.

Na začátku roku vydala obecně prospěšná společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka mapu s textem Lyžařské výlety v kladském pomezí (bohužel letošní zima běžkařům nepřála) a katalog ubytování. Na výstavě uspořádané v Regionálním muzeu (viz i výstavy) prezentovala svou činnost a nabídla i řádku dalších materiálů, propagujících náš turisticky atraktivní region. Internetové stránky Kladské pomezí, spuštěné loni v červnu, se těší značnému zájmu, po ročním provoze je letos v květnu „navštívilo" asi 5500 zájemců o informace, v červenci na 6800 návštěvníků, z toho asi 8% cizinců. Branka připravila o víkendu 15. a 16. září dvoudenní poznávací cestu pro pracovníky informačních center, novináře a zástupce měst a obcí, v sobotu po turisticky zajímavých českých místech, v neděli po místech v Polsku.

Počasí

Stejně jako loňský prosinec, i leden byl letos teplotně značně nad normálem, až do 23. ledna bez sněhu. V noci z 18. na 19. ledna postihl naši republiku silný vítr, který měl místy (zejména na horách) sílu orkánu, tomu se dostalo jméno Kyrill. Byl provázen i silnou bouřkou, ta spolu s vichřicí způsobila značné komplikace na dodávkách proudu a na elektrické rozvodné síti. Noční výpadek proudu byl v Náchodě naštěstí jen krátkodobý. Silný vítr se u nás tak intenzivně neprojevil, stromy porážel zejména v okrajových částech města - na Brance, pod Dobrošovem, na Babí. V náchodském okrese bylo po tomto orkánu evidováno 362 pojistných událostí. Ani únor nepřinesl zejména dětmi očekávanou zimu se sněhem, ten byl jen krátce, teploty, které se většinou pohybovaly nad nulou, časté mlhy a mrholení však přinesly potíže zdravotní, chřipky, virózy apod. Letošní zima byla vskutku mimořádně mírná, sníh tu v nižších polohách ležel jen několik dní, odklízet se za celou zimu musel jen asi dvakrát, koncem února se objevil asi dvakrát lehký poprašek.

Už od počátku března kvetly na zahrádkách bledule, sněženky, krokusy a řada dalších jarniček. Ale na rozhraní astronomické zimy a jara (20. a 21. 3.) napadlo dost sněhu, u nás naštěstí ne v kalamitním množství jako na Vysočině nebo v oblasti Jeseníků. Ve výše položených oblastech (Dobrošov apod.) se sníh držel asi týden. Koncem března se ve dne oteplilo, ale v noci klesala teplota k nule, někdy i mírně pod nulu. Celé jarní období bylo mimořádně suché, mírné deště 17. a pak 25. dubna mnoho nezměnily. Do 28.4. bylo i mimořádné takřka letní teplo, pak se vzhledem ke studenému severnímu větru podstatně ochladilo. Letošní duben byl nejsušší od roku 1921. Ovocné stromy postupně kvetly již od počátku měsíce, i jabloně rozkvetly už před 1. májem. Ochladilo se a zapršelo až ve druhém týdnu květnovém a pak v půli měsíce. Převažovalo krásné slunné počasí s většinou dost vysokými teplotami a jen s málo srážkami, mírné ochlazení a několik nevelkých bouřek a dešťů přišlo koncem měsíce. Teplo s poměrně malým množstvím srážek bylo i v červnu, červenec potom počasí změnil, v první půli bylo poměrně chladno a o deště nebyla nouze, takže třešně a višně na stromech zčásti shnily. I v srpnu bylo počasí střídavé, u nás spíš sušší než v jiných částech republiky, koncem měsíce spíše chladnější. Houby ovšem rostly. I září bylo chladné a deštivé, dnů teplého „babího léta" mnoho nebylo. V první části října pak bylo slunečné počasí, ale přišly i ranní mrazíky, které spálily např. do té doby krásně kvetoucí jiřiny. A pak koncem třetího říjnového týdne nastal jeden den „apríl", střídalo se slunečno s přeháňkami promíšenými sněhem, 19. a 20. října byly vršky nad Náchodem (Dobrošov aj.) lehce zasněženy. Pak se na krátko mírně oteplilo, bylo deštivo, foukal po několik dní dost prudký vítr a silně se ochladilo. Na konci října a počátkem listopadu vládlo „dušičkové počasí", po krásném pondělí 5. listopadu v úterý nachumelilo i dole v Náchodě, sníh se ovšem neudržel a pokračovalo deštivé i větrné počasí. Sněhovou nadílku přivezl „na svém bílém koni" sv. Martin, sníh letos napadl skutečně 11. listopadu, několik dní se držel i ve městě. V noci z neděle 11.11. na pondělí vyjely na silnice poprvé v této sezoně sypače a pluhy. Skoro zimní počasí bylo do konce listopadu, 1. prosince se dost výrazně oteplilo, začalo deštivé počasí s teplotami mírně nad nulou, od půli prosince se mírně ochladilo, teploty se pohybovaly kolem nuly, byl povětšině inverzní ráz počasí. S teplotami mírně pod nulou bylo toto počasí až do konce roku, problémy se sněhem nebyly.Regionální tisk

I letos vycházel Náchodský deník (Deníky Bohemia, jedna z devíti mutací východočeského regionu). Náchodskou redakci vede Hynek Šnajdar. O způsobu informování o našem městě svědčí např. jeho nevelký článek Objekt soudu má nového majitele, v němž se píše o vyhlášení výběrového řízení na získání budovy bývalého Okresního úřadu. Tu ale dostalo už loni na začátku října město, které tam má část úřadu. Je divné, odkud bere redakce občas takové zavádějící informace. Od dubna se změnilo vnitřní uspořádání v Denících, okresní a krajové zpravodajství přestalo být na samostatných stránkách, ale rozptýleno po čísle včetně stránky titulní. Postupně se však uspořádání ustálilo. Informování o našem městě postupně získalo na objektivitě. Hlavním „náchodským" tématem byla po celý rok dopravní situace.

Náchodský zpravodaj má od letoška rozšířenou redakční radu, redaktorka Nina Svobodová odešla koncem března na mateřskou dovolenou, ale i z ní zpravodaj redigovala. Tradiční seriál Mgr. Lydie Baštecké na 7. stránce byl letos věnován historii jednotlivých sportů v Náchodě. Jako v minulých letech jsou pravidelně připomínána výročí jak osobností spjatých s Náchodskem, tak i událostí historických. V únorovém čísle byl prezentován podrobně návrh rozpočtu města, v dubnovém byla věnována mimořádná pozornost historii a úpravám Karlova náměstí.

Třikrát do měsíce vychází opět inzertní Echo stejně jako v letech minulých. Jako jeho příloha vyšel 23. února jeden list Náchodského kurýra s podtitulem Fórum informací, názorů a komentářů. Deklaroval, že chce být „mediálním servisem opozičních proudů v náchodské komunální politice", byl tedy tribunou zejména sociálně demokratických zastupitelů. První číslo přineslo jejich názory na obchvat města, parkování a na situaci kolem běloveských lázní, druhé kritizovalo rozdělování financí. Pak se „kurýr" objevil až v červnu s označením „léto", počtvrté vyšel s označením „podzim, zima" v půli prosince. Jako „koordinátor projektu" vystoupil v tomto čísle redaktor Echa Mirek Brát, když po letním čísle mi v redakci Echa tvrdili, že Kurýra jen distribuují, ale jinak s ním nemají nic společného, že prý ani nemá žádnou redakci.

V nevybíravých útocích na vše, co se děje v našem městě i ve státě, pokračoval i letos Miro Rousek ve svém soukromém Náchodském nečase. Rozdával jej obvykle jednou v měsíci.

Inzertní měsíčník Náchodský posel se věnuje výhradně inzerci. V září se ve schránkách objevil Akcent, „časopis pro širokou veřejnost Náchoda, Hronova a Nového Města n. Met." redaktorky Mgr. Věry Pellyové. Vedle reklam přinesl i řádku kulturních informací. Vyšel ještě v říjnu a listopadu, v prosinci se už neobjevil. Na začátku listopadu a pak i prosince vyšel ve vkusné úpravě a menším formátu další měsíčník Náchodský swing, prezentující se jako „Vaše kulturní navigace". Vydavatel a obchodní ředitel je Daniel Šafr, šéfredaktorkou je Hana Stoklasová. Klade si za úkol „mapovat kulturní dění v regionu". Vedle reklam přinesl přehled kulturních akcí z širšího Náchodska a Novoměstska.

Jako každoročně vyšla i letos dvě čísla sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem s řádkou příspěvků i o našem městě.

Firma GARP Hradec Králové vydala propagační brožuru Náchod a okolí s tím, že město dodalo část textu a fotografií a získalo část nákladu. Náklady snad uhradila inzerce. Správa národního parku Stolové hory vydala Turistického průvodce okolím Náchoda a Chudoby s kvalitní mapou v měřítku 1 : 50 000.

V červnu vyšla kniha Tomáše Mazala Putování k Port Arthuru s podtitulem Cestopis Zbabělců. Autor loni prošel některými z míst, která jsou ve Škvoreckého knize zmíněna, a došel k závěru, že se Náchod od května 1945 do června 2006 změnil. Podnětem k napsání knížky bylo poskytnutí dotud neznámé korespondence Škvoreckého s literární „Lizetkou", Marií Štichovou. S tou se Škvorecký seznámil za studií na filozofické fakultě. U ní se zachovala i kopie strojopisu Zbabělců a plánek Náchoda z roku 1938, na nějž si Škvorecký zaznamenal místa, která v knize zachytil. Ten byl přetištěn na rubu obálky knihy.

V říjnu vyšly v překladu Mgr. Věry Vlčkové Pamětihodnosti panství Náchod důchodního Jana Müllera (z roku 1842). Vedle překladu dávného textu je v knize i podrobná dokumentace a vysvětlivky dobových reálií. Knihu vydalo nakladatelství Bor Evy Koudelkové (Liberec 2007). Redaktor Echa Mirek Brát, zkušený potápěč, napsal a nafotografoval knihu Thalassa - Evropou v kapce vody (Naše vojsko 2007).

Už v jubilejním roce 2004 ohlášená publikace o historii náchodské městské samosprávy dosud bohužel nevyšla.

Osobní zprávy

SK Rubena Náchod oslavil v únoru s volejbalistou a trenérem Josefem Simlerem jeho 85. narozeniny. Začátkem března zemřel ve věku 80 let bývalý druholigový hráč a později trenér SK Náchod Jaroslav Styblík. V úterý 13. března zemřel známý náchodský dentista Eduard Tylš, před lety platný zpěvák Tylšova sboru, později Hronu.

V neděli 25. března byly v divadle Na fidlovačce vyhlášeny a oceněny osobnosti 2. ročníku soutěže Zlaté srdce. Mezi více než stovkou nominovaných byl i organizátor charitativních akcí v našem regionu David Novotný, vrcholné ocenění sice nezískal, ale dostal diplom za pomoc ohroženým dětem. Při příležitosti státního svátku byly v Hradci Králové uděleny rezortní medaile a vyznamenání příslušníkům bezpečnostních složek. Mezi desítkou vyznamenaných hasičů byla i Helena Černá z Náchoda. Náchodští kouzelníci Karel Kašpar, Jan Tomeš a Miloš Malý byli úspěšní v mezinárodní soutěži v moderní magii o druhém květnové víkendu v Liberci. Malý získal zvláštní cenu za kouzla s kartami, Tomeš byl druhý v kategorii všeobecné magie, Karel Kašpar s partnerkou získali za své tématické vystoupení z období biedermeieru bronzovou medaili. Náchodský malíř Hynek Martínek žijící v Paříži byl letos v létě v Londýně oceněn v soutěži o nejlepší portrét roku (za portrét Zuzana) jako nejlepší umělec do 30 let i od návštěvníků výstavy.

Cyklista Martin Adámek zahájil v pondělí 13. srpna svou čtvrtou cestu Evropou. Zvolil si trasu přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska a zpět přes Bosnu a Rakousku. Jede sám bez doprovodu na kole, které s brašnami váží 54 kg. Cestu si naplánoval na šest týdnů. (V předchozích třech cestách ujel za 109 dní přes 10 000 km.) V neděli 30. září se ze své „vyjížďky" vrátil. Najel tentokrát 3 a půl tisíce kilometrů. Celkem navštívil již 22 zemí a ujel 14 tisíc km.

V anketě Osobnost roku Gaystars 2007 zvítězil organizátor charitativních akcí David Novotný, cenu Gaystars 2007 převzal v půli listopadu v pražské restauraci Solidní nejistota.

V listopadu (5.) zemřel pan Josef Havlíček (88 let), dlouholetý činovník Sokola, jeden z těch, kdo jeho činnost v roce 1990 obnovovali, 20. listopadu učitel náchodského stavebního učiliště a dlouholetý taneční mistr Václav Štěp (82 let) a 24. 11. MUDr. Libor Nesládek, lékař, který celý život působil v našem městě, vnuk legendárního náchodského starosty JUDr. Josefa Čížka.


Různé

I letos zorganizovala Farní charita Náchod tříkrálovou sbírku jak na Náchodsku, tak i na Broumovsku. Celkem se vybralo přes 600 000 Kč, z toho dvě třetiny jsou určeny na potřeby v regionu a třetina na pomoc v širším smyslu. Dne 26. dubna se konala v řadě měst sbírka pro nadační fond Rozum a cit, Sluníčkový den. V Náchodě studenti soukromé podnikatelské školy vybrali asi 7500 Kč. Dne 16. května byla uskutečněna sbírka na podporu Ligy proti rakovině - Květinový den. Žlutým květem měsíčku lékařského se ten den ozdobilo mnoho občanů.

První sníh, který napadl až kolem 24. ledna, způsobil během posledního lednového víkendu na náchodských silnicích deset dopravních nehod, při nichž byly naštěstí jen škody materiální. Náchodská policejní hlídka dopadla v sobotu 27. ledna dva mladíky ve věku 19 a 24 let podezřelé z několika vloupání do osobních automobilů, se škodou odhadnutou zatím asi na 15 000 Kč.

V Náchodě sídlí okresní ředitelství Policie České republiky, to má devět obvodních oddělení, v tom i náchodské. Součástí okresního ředitelství jsou i Služba kriminální policie a vyšetřování, Dopravní inspektorát, Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, Preventivně informační skupina a skupiny vnitřní kontroly, služební kynologie a služební přípravy. V roce 2007 stoupla v okrese Náchod kriminalita, bylo spácháno 2.706 trestných činů (o 384 více než loni), přibližně čtvrtinu z nich spáchalo 583 recidivistů. Výrazný byl nárůst kriminality mládeže (proti minulému roku téměř o 100%), 44 pachatelů mladších 15 let spáchalo 43 trestních skutků, 80 pachatelů ve věku od 15 do 17 let 124 zločinů. To je bilance značně nepříznivá, i když našeho města se týká jen zlomek zaznamenaného. Na silnicích náchodského okresu bylo v tomto roce 1475 dopravních nehod, z toho 105 pod vlivem alkoholu. Zahynulo při nich 5 lidí, 65 bylo těžce zraněno, 284 osob lehce. Celkové škody byly téměř 60 milionů. Hasiči vyjížděli k 171 požárům, z toho v Náchodě k 25, „asistovali" při 166 dopravních nehodách.

I u nás v Náchodě, zejména v částech okrajových dochází ke krádežím barevných kovů, v Bražci zmizely někdy v půli ledna u rekreační chalupy okapové svody. V půli února informoval Náchodský deník o krádeži Škody Felicie z garáže v Kladské ulici a čtyř hliníkových kol na BMW. Dochází bohužel občas i k „nájezdu" sprejerů, kteří někdy dost bezohledně ničí omítky domů, v předjaří dokonce na boční stěně knihovny vytvořili „obraz" provedený ze střechy sousední nižší budovy, nebo asi v dubnu nad vchodem do školní jídelny v Raisově ulici. Rada města vypsala desetitisícovou odměnu za informace, které by vedly k dopadení pachatelů. V neděli 8. dubna večer napadla skupina mladíků na autobusové zastávce před soudem starší ženu a odcizili jí kabelku. Budou někdy zjištěni? Od jara zařadili v Náchodském deníku „Černou kroniku", v níž se dočítáme i dalších nepěkných činech, většinou však neadresně, např. že v pátek 11. května „někdo" vnikl do (blíže neurčené) směnárny a odcizil asi 835 tisíc korun. Dočteme se i jaký trest viníkovi hrozí, ale zatím jsme se nikdy nedověděli, byl-li viník dopaden a jak potrestán.

V květnu se Náchod dostal opět i do regionálního vysílání televize. Jednak byla zaznamenána honička za nebezpečným řidičem - 9. května odpoledne jej zastavilo poblíž benzinové pumpy na Pražské až nastavené policejní auto, které bylo střetem vážně poškozeno. Nebezpečný řidič byl zadržen. V pátek 11. spadla z otevřeného okna bytu ve třetím patře Nikolka, naštěstí na trávník pod okny. S vážnými zraněními byla převezena do nemocnice. Někdy v půli května došlo k vloupání do stavební buňky a odcizení nářadí a kanystrů s naftou. Různých krádeží a dalších trestních činů, stejně jako dopravních nehod je ovšem u nás ve městě více. Např. v pondělí 6. srpna dopoledne se „neznámý pachatel" vloupal do bytu v 6. patře paneláku na Plhově a odnesl si věci v hodnotě přes 110 tisíc korun. Hrozí mu až tři roky vězení - bude-li kdy dopaden a usvědčen. Městští policisté byli úspěšní v noci 17. srpna, kdy zadrželi tři mladíky ničící plot u železnice v Běloveské ulici, policie ČR dopadla i jednoho ze sprejerů. V září došlo ke dvěma úrazům dětí, které zřejmě bez rozhlédnutí vběhly na vozovku pod auto, v jednom z případů do boku jedoucího auta. V takových případech je řidič už bezmocný.

Ve středu 29. srpna upoutal občany nízko a dlouho prolétající vrtulník. Hledal důchodce Jana Zeleného, který den před tím odešel z penzionu Harmonie a byl nezvěstný. Nakonec byl objeven u nedalekého bývalého tepenského skladu, uzamčen za vraty teplárenské vlečky. Vnikl tam v době, kdy byla vrata otevřena pro přísun vagonů s uhlím, a zůstal tam z nejasných důvodů přes noc. Náklady na toto v podstatě zbytečné pátrání byly asi dost značné. V září jsme se dočetli o majiteli auta, který chytil jednoho z dvojice patnáctiletých zlodějíčků, kteří mu rozbili okénko a kradli.

V půli října se konala už po osmé sbírka na pomoc nevidomým a slabozrakým Bílá pastelka. Mezinárodní den za odstranění chudoby 17. říjen proběhl letos i na Karlově náměstí, kdy byly v improvizovaném stanu nabízeny informační letáky a další materiály, upozorňující na bídu třetího světa.

V pondělí 1. října došlo za bílého dne k vloupání do bytu na sídlišti u nemocnice. Zloděj tam způsobil škodu přes 60 tisíc korun. V úterý 2. října odpoledne někdo ohlásil bombu na náchodském nádraží. Policie provedla prohlídku, ale nic nenašla. To vše stojí „daňové poplatníky" značné, zbytečně „vyhazované" částky. O týden později jsem četli o přepadení třicetiletého muže skupinou mladíků, použili slzný plyn a ukradli mu batoh, v němž měl peníze, doklady aj. „Hrozí (!) jim trest od dvou do deseti let." Ve čtvrtek 11. října narazilo v Kladské ulici osobní auto na teplárenské vlečce do boku „uhelného" vagonu. Z 12. na 13. října kontrolovalo osm policejních hlídek přes dvě stě řidičů, u devíti zkouška prokázala požití alkoholu. Dne 24. října došlo v Pražské ulici na společné chodbě v přízemí činžáku k úmyslně založenému požáru, hořely dva dětské kočárky v blízkosti plynových rozvodů. Díky duchapřítomnosti paní Jaroslavy Drašnarové a okamžitému přivolání hasičů, policie i záchranné služby byl požár včas uhašen a nedošlo k jeho rozšíření. O týden později hořelo od elektrospotřebiče v bytě v Růžové ulici. V pátek 9.11 večer dopadli strážníci městské policie dva sprejery na Karlově náměstí při malování na zeď obchodního domu Delvita. V půli listopadu došlo např. i ke krádeži auta Renault v hodnotě asi 140 tisíc v Raisově ulici, s autem zmizela i řada cenných věcí, které v něm majitel nechal. Ke krádežím věcí z aut dochází častěji, v noci z 29. na 30. 11. byl vykraden Renault, zmizel z něj mj. i kufřík s kouzelnickým rekvizitami. V pátek 23. listopadu došlo v rodinném domku na Babí k tragické nehodě, kdy otec zastřelil legálně drženou pistolí nešťastnou náhodou vlastní tříletou dcerku. V prosinci sdělila policie, že za měsíc listopad bylo v okrese celkem 133 dopravních nehod, z toho 123 zaviněných řidiči. V pondělí 26. 11. večer zavolal anonym a hrozil požárem. Na místo vyjela policie i hasiči, ohnisko požáru neodhalili. „Vtipálka" z České Skalice pak policisté vypátrali. O trestu jsme se nedověděli nic. Tísňová linka 158 měsíčně přijímá asi tisíc hovorů, z toho bývá nejméně polovina zbytečných. Např. 27. prosince bylo z 38 volání 24 zbytečných. V prosinci náchodské oddělení Policie ČR zaznamenalo 49 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit jen 21. 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 101133 návštěv