Dnes
Teplota: -2.2 °C

Informace pro volební strany

Ilustrační obrázek

Informace pro volební strany

Městský úřad Náchod je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva:

obce Borová,
obce Česká Čermná,
obce Dolní Radechová

obce Kramolna

obce Studnice

Městyse Nový Hrádek

obce Vysokov

Termín voleb do zastupitelstev obcí byl prezidentem republiky vyhlášen:
 pátek 23. září (14 - 22 h) a sobotu 24. září (8 - 14 h).

 

REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN:
Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje Bc. Hana Horáková, vedoucí správního odboru, kanc. č. 224, budova Němcové 20201, 1. patro, tel. 491405134, 736613425. Zastupují  p. Renata Brahová, p. Lenka Vintrová, pracovnice odboru správního kanc. č. 224, budova Němcové 20201, 1. patro, tel. 491405 182, 491 405 152

Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb tj. do 19. 7. 2022 do 16:00 hod. Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu objednat telefonicky na výše uvedená telefonní čísla. Vyhnete se tak případnému čekání.

Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete níže. Potřebný počet podpisů podporující kandidaturu naleznete níže.

Volební strany mají možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich pořadí 60 dnů přede dnem voleb tj. do 25. 7. 2022 do 16:00 hod.

Případné závady kandidátních listin je nutné odstranit nejpozději 53 dnů přede dnem voleb tj. do 1. 8. 2022.

 

ePETICE:
V souvislosti s nástrojem ePetice upozorňujeme na to, že tento nástroj neslouží pro petice na podporu kandidatury podle volebních zákonů, ani jako petiční nástroj pro podporu založení politické strany či politického hnutí. Pokud by např. volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů prováděla sběr podpisů na podporu kandidatury prostřednictvím nástroje ePetice, registrační úřady nemohou tyto podpisy akceptovat.

Odbor voleb informaci o nepřihlížení ke shora uvedeným podpisům skrze nástroj ePetice zveřejnil na svém mikrowebu právě v těch textech, které se věnují sběru podpisů, např. Chci být kandidátem - Volby (mvcr.cz).

 

DELEGACE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ:
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 24. 8. 2022 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.
Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 24. 8. 2022 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.
Kontaktní osoba pro podání delegace do OVK :    Vendulka Mrštíková, odbor kanceláře tajemníka ,budova Masarykovo náměstí 40, 1. patro, tel. 491405211

 

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí obsahovat:
· jméno a příjmení delegovaného
· datum narození delegovaného
· adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince
· jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována
· podpis zmocněnce

dalšími doporučenými údaji jsou:
· telefonní číslo delegovaného
· doručovací adresa delegovaného
· email delegovaného
· údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 31. 8. a 1. 9. 2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK (včetně školení ČSÚ):
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Termín 1. zasedání OVK pro město Náchod  :   31.8.2022, členové obdrží pozvánku

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Městský úřad Náchod, budova Masarykovo náměstí 40, zasedací místnost č.5 , 1. patro budovy

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz


Další dokumenty