Dnes
Teplota: 17.8 °C

1.8.2022   Rušení klidu Komenského

Zasláno: 1.8.2022
Zveřejněno: 1.8.2022

Obsah:

Dobrý den,jak dlouho budeme muset snášet víkendové hudební produkce,z obecního domu čp. 577 na Komenského ulici. V pátek to bylona dvorku tohoto domu a v sobotu to bylo uvnitř. Na dvorku si zřídili pergolu, mají to vůbec od města povolené? Zesilovače, mikrofon a další hudební nástroje, je to normální? Konstatování, že do 22:00 hod. můžou vše nic neřeší. Asi nemusím říkat, o jaké naše spoluobčany jde. Prosíme o vyřešení tohoto problému.Děkujeme, obyvatelé Komenského ulice.


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Bc. Valicovi, veliteli Městské policie Náchod.


Vyjádření:
4.8.2022

 

Vážení obyvatelé Komenského ulice,

pokusím se vám podat vysvětlení, protože řešení není jednoduché a možností není mnoho. Nepřiměřený hluk nemusí mít na svědomí jen bujaré večírky, ale také polovinu dne štěkající pes, soused, který se rozhodl přesunout svou dílnu do obýváku, nekontrolované a hlasité hry dětí, či cholerický pár, který se neustále hádá a řve na sebe.

Pokud by k uvedenému docházelo v době od  22 do 06 hodin, je řešení jednoduché, protože tím se fyzická osoba dopouští přestupku proti veřejnému pořádku neboť poruší noční klid. V denní době (06-22 hodin) by se teoreticky mohlo jednat i o přestupek proti občanskému soužití tím, že fyzická osoba  úmyslně naruší občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí schválnosti. Nevím, jakým způsobem by v těchto případech správní orgán dokazoval fyzické osobě úmysl, že hudbu pouští schválně nahlas, aby to rušilo sousedy.

I během dne se musí sousedé chovat přiměřeně tak, aby nikoho neobtěžovali. To vychází z § 1013 odst. 1 občanského zákoníku, který říká: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku." Je potřeba si uvědomit, že zde se již nacházíme v rovině občanskoprávní, a nikoliv přestupkové nebo dokonce trestní. V praxi to znamená, že městská ani státní policie to nemůže dle zákona řešit.

Pokud se budeme bavit konkrétně o hluku, prováděcím předpisem k zákonu o ochraně veřejného zdraví jsou stanoveny limity, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Za hluk se pro účely postupu podle tohoto zákona považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných parcích a v tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech v krajině, v blízkosti škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. V praxi hlídá dodržování tohoto zákona krajská hygienická stanice. Na ni se můžete obrátit a konzultovat další postup. Například je možné změřit míru hluku a zjistit, zda nepřekračuje přípustnou mez. Za hluk se ale nepovažuje hlasový projev fyzické osoby (nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově), hlasový projev zvířete, zvuk z produkce provozované ve venkovním prostoru, zvuk způsobený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením či zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo.

Skutečnost, že hlasové projevy lidí nejsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví považovány za hluk, má poměrně významný dopad na možný postih nežádoucích hlasových projevů. Vztahuje se to totiž i na situace, kdy dochází k hlasitým projevům hostů restauračních zařízení, barů a diskoték. Krajská hygienická stanice je tak podle zákona nemůže postihovat. Hlučné hlasové projevy hostů mohou být nyní pouze klasifikovány jako přestupek porušení nočního klidu. V případě tzv. (před)zahrádek je situace identická.     Tolik tedy obecně k možnostem eliminování nežádoucích hlučných projevů osob.

Teď již konkrétně k domu čp. 577. Nájemníci bytů v domě čp. 577 mají uzavřeny s městem nájemní smlouvy, kde jsou sjednána práva a povinnosti obou stran nájemního vztahu. Je mezi nimi i  povinnost nájemníků po dobu nájmu dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě  a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování pořádku obvyklého podle místních poměrů. Pravidla a pokyny jsou pak konkretizovány i v domovním řádu. V souvislosti s hlukem, který popisujete, mezi povinnosti uživatelů bytů patří povinnost zdržet se bezdůvodného obtěžování sousedů nadměrným hlukem, zejména v době nočního klidu.

Na základě vašeho podnětu z 1.8.2022 bylo ověřeno, že zmiňovaná denní „hudební produkce" se konala u příležitosti svatby. Je pochopitelné, že vás to mohlo obtěžovat, už proto, že jde o hluk v městské zástavbě. Na druhou stranu je to možná omluvitelné právě důvodem konání - svatebním veselím, které bývá bujaré. Městská policie výjezdem na místo tehdy ověřila, že hlučná produkce se v době nočního klidu, tedy po  22. hodině, již nekonala.

Noční klid, resp. jeho rušení zapříčiněné hlukem z domu čp. 577 městská policie již dříve  několikrát řešila; jsou o tom vyhotoveny úřední záznamy. Původci hluku byli upozorněni na závadnost svého chování, což ke zklidnění postačilo.

O nadměrné hlučnosti během denní doby podle vaší mms se domníváme, že jde o záležitost právě v souvislosti se svatbou. Nicméně bylo dohodnuto, že příslušný pracovník města, který má na starosti komunikaci s nájemníky, jim připomene pravidla řádného užívání bytů tak, jak jsou zakotvena v nájemních smlouvách a v domovním řádu.

Žádáme vás, abyste v případě dalších problémů nepsali mms, nevolali vedení města, ale ihned volali přímo na městskou policii. Strážníci přijedou, událost zaznamenají a sepíší úřední záznam. Ten pak bude podkladem pro další jednání s nájemníky městských bytů, kteří ruší sousedy.

 

S pozdravem

Bc. Petr Valica

velitel Městské policie Náchod