Dnes
Teplota: 1.6 °C

Středa, 18.10.2017Územní studie

Územní studie


V polovině letošního roku bylo zahájeno zpracování dvou územních studií.

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod řeší území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod, který se skládá z 36 obcí. V současné době neexistuje žádný ucelený průzkum volné krajiny pro celé území ORP Náchod, ani studie životního prostředí mimo zastavěné části obci, kterými by byly řešeny návaznosti volné krajiny mezi obcemi. Část území spadá do chráněné krajinné oblasti Broumovsko, pro kterou je zpracována samostatná studie, která je však zaměřena pouze na životní prostředí a neřeší návaznosti a komplexnost potřeb člověka v krajině.

Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Náchod je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Zhotovitelem této studie je společnost Ekola group, spol. s.r.o. Praha, náklady na zhotovení studie činí cca 1 800 000 Kč vč. DPH. Územní studie by měla být dokončena do konce roku konce září 2019.

Územní studie veřejného prostranství „Nad nemocnicí"  řeší území v k.ú. Náchod, k.ú. Staré Město nad Metují (lokality Z/21n, Z9/sm a P13/n + koridor ZDk4 Územního plánu Náchod).

V Územním plánu města Náchod je vymezena zastavitelná plocha značného rozsahu, součástí které je i návrh nového obytného celku nad areálem nemocnice. Účelem územní studie je definovat umístění veřejných prostranství a jejich vazby na veřejnou infrastrukturu - zejména dopravní a technickou a stanovit jejich jednotlivé funkce, provozní a kompoziční vazby a systém zeleně včetně prověření variant návrhu veřejných prostranství. V návaznosti na řešení veřejných prostranství bude stanovena urbanistická koncepce celého řešeného území v souladu s územním plánem.

Cílem pořízení územní studie je vymezit veřejné prostranství pro vybrané území a získat dokument podmiňující rozhodování v daném území.

Zhotovitelem této studie je Ing. Eduard Žaluda, Praha, náklady na zhotovení studie činí cca 300 000 Kč vč. DPH. Územní studie by měla být dokončena do konce roku 2018.

Projekt „Územní studie - město Náchod", registrovaný pod číslem CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004824, je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

logo


Ilustrační foto Ilustrační foto

logo logo

Další zprávy /