Dnes
Teplota: 12.6 °C

Pátek, 1.9.2017Pokračuje naplňování aktivit v projektu Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

Pokračuje naplňování aktivit v projektu Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu


Město Náchod od listopadu 2016 realizuje projekt „Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu", CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002786, spolufinancovaný z EU - Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

- školení zaměstnanců a vytvoření interní sítě lektorů

V rámci projektu vybraní zaměstnanci již absolvovali odborná školení na zadávání veřejných zakázek, průběžně se školí v aktuálních problémech z oblasti finančního řízení (např. problematika DPH, dlouhodobého majetku, účtování dotací, účetnictví příspěvkových organizací apod.). Následovat budou školení na témata z projektového řízení, finančního řízení projektů, komunikaci s veřejností, komunikační a prezentační dovednosti apod.

Dále byla vytvořena ze dvou osob na pozici pracovníků informačních technologií a pracovnice na pozici personalistky síť interních lektorů, kteří pod vedením odborného lektora získaly znalosti a dovednosti ve vzdělávání dospělých. Tito interní lektoři školí ostatní vybrané zaměstnance v oblasti informačních technologií na pokročilé nástroje eGovernmentu (např. elektronická spisová služba, elektronická skartace dokumentů, autorizovaná konverze dokumentů) a v oblasti personalistiky a pracovního práva.

- implementace on-line systému pro zkvalitnění řízení lidských zdrojů úřadu města, konkrétně pro procesy výběr a přijímání zaměstnanců a vzdělávání zaměstnanců

V rámci projektu byl vytvořen a zprovozněn účet pro užívání systému Thomas On-line - služby systému jsou určeny k osobnostnímu hodnocení pro účely pracovního zařazení, dále byl pořízen kredit (jednotky), ze kterého je postupně čerpáno při vytváření zpráv, jakými jsou např. analýza osobního profilu či profil funkce a také byly proškoleny dvě osoby pro práci se systémem.

Systém již byl využit pro zmapování pracovního potenciálu vedoucích zaměstnanců úřadu, je uplatňován při procesu výběru a přijímání nových zaměstnanců.

 

V první polovině roku 2017 proběhla příprava pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců, systém bude vytvořen a implementován do konce letošního roku. Vytvořený proces hodnocení bude začleněn do systému řízení lidských zdrojů.

 

Po dokončení realizace výše uvedených aktivit dojde k logickému provázání všech procesů řízení lidských zdrojů - výběr a přijímání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců.


logo EU logo EU

Další zprávy /