Dnes
Teplota: 13.5 °C

Pondělí, 3.12.2018Cena vodného a stočného na rok 2019

Cena vodného a stočného na rok 2019


Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 22. listopadu 2018 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2019 a vyhlašuje od 1. 1. 2019 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 40,42 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 40,48 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 14,31 Kč/m3
Vodné a stočné 80,90 Kč/m3

 

Na základě rozhodnutí OPŽP č.j.: MZP/2017/330/973 byla provedena konsolidace FA a pro provozované kanalizace v obcích Nové Město nad Metují - VrchovinyStudniceHejtmánkovice a Jetřichov bude uplatňována cena za stočné ve výši ceny solidární. 

 Oproti roku 2018 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní o 4,69 Kč za m3, tj. o 6,2% včetně DPH. Důvodem zvýšení ceny je nárůst vstupních nákladů, zejména nákladů na energie, mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod. Na růst ceny má vliv i předpokládaná výše inflace, která je na rok 2019 očekávaná ve výši 2,5%.
    Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vycházejí z pravidel stanovených SFŽP při přijetí dotačních prostředků, které společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují. Naše společnost se zavázala naplňovat plán obnovy stanovený podmínkami SFŽP a cena stočného pro rok 2019 je plně v souladu s těmito podmínkami.
    I v roce 2019 společnost bude pokračovat v naplňování plánu obnovy a do oprav infrastruktumího majetku vloží téměř 54 mil. Kč. Z toho připadá cca 33 mil. Kč na opravy vodovodů a cca 21 mil. Kč na opravy kanalizací a čistíren odpadních vod. V plánu investic na rok 2019 počítáme s částkou cca 64 mil. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu ve Velkém Poříčí v Olšině a rekonstrukce vodovodu v Benešově u Broumova. V roce 2019 se uskuteční rekonstrukce kanalizace v ulici Havlíčkova v Novém Městě nad Metují a bude dobudována splašková kanalizace v Benešově u Broumova. Společnost se dlouhodobě zabývá přípravou rekonstrukce přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy a v roce 2019 bude opět investovat do této páteřní infrastruktury. Z důvodu schválených legislativních změn v oblasti odpadů, které od roku 2020 zpřísňují pravidla pro likvidaci kalů, připravuje společnost doplnění technologického zařízení na čistírně odpadních vod v Náchodě tak, aby likvidace kalů byla v souladu s platnou legislativou.
    Dlouhodobě cena vodného a stočného v našem regionu patří mezi nižší v porovnání s cenami společnosti, které naplňují plán obnovy v souladu s doporučením MZE a vkládají každoročně do obnovy částku ve výši 2% hodnoty svého majetku. I v roce 2019 chceme pro naše odběratele zajistit kvalitní dodávky pitné vody a odvod vod odpadních, bez poruch a odstávek.

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %

 

http://www.vakna.cz/zakaznicky-servis/ceny-vody.php


logo logo

Další zprávy /