Dnes
Teplota: 0,8 °C

Nejdůležitější používané předpisy

(v platném znění), dle nichž město a jeho orgány jednají


- úst. zák. č.1/1993 Sb., Ústava ČR
- Listina zákl. práv a svobod jejíž znění je vyhlášeno pod číslem 2/1993 Sb.
- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- nař. vlády ČR č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy a obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
- zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
- zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
- zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
- zák. č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
- sdělení č. 187/1999 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
- zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
- zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
- zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
- zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
- zák. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
- zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
- zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
- zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
- zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
- vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
- zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon
- zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
- zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon
- zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
- zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
- zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
- zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
- zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
- zák č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
- zák. č. 94/1963 Sb., o rodině
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
- zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
- zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
- zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
- zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
- nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
- zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
- zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
- zák. č. 159/2006 Sb., o střetů zájmů
- zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
- zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době