Dnes
Teplota: 9.1 °C

Pondělí, 13.11.2017Informace k novým trasám pro cyklisty na průtahu Náchodem

Informace k novým trasám pro cyklisty na průtahu Náchodem


Na základě řady připomínek a dotazů, jak bude organizován provoz cyklistů po dokončení rekonstrukce průtahu Náchoda, přinášíme následující komentář projektanta: 

Co na to projektant? 

V první řadě je třeba se zabývat konečným navrhovaným stavem a nečinit závěry před dokončením kompletního vodorovného a svislého dopravního značení, ze kterého bude celková koncepce cyklodopravy v řešeném úseku zřejmá.   

V navržené koncepci provozu cyklistů v ulicích Českoskalická a Pražská jsou použita standardní a v praxi již aplikovaná řešení, která respektují platné zákony, vyhlášky, požadavky norem a technických podmínek Ministerstva dopravy ČR. Každé dílčí řešení v jednotlivých místech trasy bylo řešeno v souladu s požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, s přihlédnutím k možnostem šířkového uspořádání a místním podmínkám v konkrétním místě stavby.  

Navržené stavební úpravy komunikací pro usměrnění cyklistů jsou pouze dílčím příspěvkem k bezpečnosti provozu. Pro její komplexní zajištění je mimo jiné nutné respektování pravidel silničního provozu jednotlivými účastníky (chodci, cyklisté, řidiči) a jejich vzájemný respekt a ohleduplnost.

Cyklisté se budou po nových trasách pohybovat v zásadě ve dvou jízdních režimech.

1)      V jízdních pruzích pro cyklisty, tj. na chodníku, kde se budou pohybovat v souběhu s chodci (v úrovni chodníku) v samostatném jízdním pruhu odděleném od pásu pro chodce hmatným pásem. Oddělení provozu je kromě hmatného pásu zdůrazněno použitím odlišné barvy povrchu, v tomto případě tmavé betonové dlažby.  

2)      Ve vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty, tj. na části pozemní komunikace vymezené vodorovným dopravním značením, která je vyhrazena pro provoz cyklistů a nemá být souvisle pojížděna ostatními vozidly. V tomto vyhrazeném jízdním pruhu, který je označen svislým dopravním značením, jsou cyklisté od ostatního provozu odděleni vodorovným dopravním značením podélnou čárou souvislou nebo přerušovanou. Režim v těchto pruzích se od jízdních pruhů v přidruženém prostoru z hlediska pravidel provozu na pozemní komunikaci zásadně liší. Na tento pruh mohou ostatní vozidla vjíždět pouze jen v zákonem vyjmenovaných případech a řidiči vozidel přitom cyklisty nesmí ohrozit, ani omezit v jízdě. Při odbočování vozidel vpravo navíc musí dát řidič jedoucí v souběžném pruhu cyklistům ve vyhrazeném jízdním pruhu přednost. Stejně tak mají cyklisté jedoucí v tomto pruhu po hlavní komunikaci přednost před vozidly na vedlejší komunikaci. Proto bylo toto řešení pohybu cyklistů zvoleno hlavně v místech dopravně výrazně zatížených křižovatek, kde by bylo řešení formou příčného přejezdu pro cyklisty problematické. Tj. v křižovatkách ulic Českoskalická, Jugoslávská a Bílkova. Dalšími úseky, kde bylo toto řešení aplikováno, jsou nástupiště hromadné dopravy. Cyklisty, jedoucí na kolech, není možné prostorem zastávky dostat bez kolize s čekajícími lidmi na nástupišti. Teoreticky možné přerušení stezky pro cyklisty v těchto místech není na základě zkušeností bohužel cyklisty vůbec respektováno a dochází ke střetům chodců a cyklistů.  Proto je navrženo převedení cyklistů do hlavního dopravního prostoru do vyhrazeného jízdního pruhu. V těchto jízdních pruzích bude v místech, kde to předpisy doporučují (začátky a konce pruhů, křižovatky) nebo kde je to na základě zkušeností a místních podmínek vhodné (zastávky MHD) doplněno červené zvýraznění v ploše komunikace.

Nutno podotknout, že všechny tyto úpravy pro usměrnění cyklistů jsou pouze dílčím příspěvkem k bezpečnosti provozu. Tím nejdůležitějším je respektování pravidel silničního provozu jednotlivými účastníky (chodci, cyklisté, řidiči) a jejich vzájemný respekt a ohleduplnost.


Informace k novým trasám pro cyklisty na průtahu Náchodem Informace k novým trasám pro cyklisty na průtahu Náchodem

Informace k novým trasám pro cyklisty na průtahu Náchodem Informace k novým trasám pro cyklisty na průtahu Náchodem

Další v galerii 3

Další zprávy /