Dnes
Teplota: 7.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Zpracování územního plánu Náchod


loga

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Průběžné výzvy č. 2 Územní plány je od září 2015 do března 2017 možné žádat o dotaci na zpracování územních plánů pro území obce s rozšířenou působností (ORP).

Žadatelem mohla být po úpravě podmínek dotačního titulu v květnu 2016 i ta obec s rozšířenou působností, která měla schválené zadání územního plánu před 1.1.2014 a současně v termínu podání žádosti o podporu ještě nebyl předán upravený návrh územního plánu po veřejném projednání pořizovateli.

Dne 26.4.2010 Zastupitelstvo města Náchod schválilo pořízení Územního plánu Náchod a následně dne 11.11.2013 zadání územního plánu Náchod. Pořizovatelem nového územního plánu Náchod byl Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování.

Územní plán Náchod byl vydán usnesením zastupitelstva města č. III/a dne 20.6.2016, formou opatření obecné povahy č. 1/2016. Územní plán Náchod nabyl účinnosti dne 7.7.2016.

V rámci projektu "Zpracování územního plánu Náchod", předloženého do IROP, bylo řešeno zpracování nového územního plánu pro správní území obce s rozšířenou působností Náchod v souladu s platnou legislativou tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími předpisy, jehož výchozí principy směřují k vyváženému sociálnímu a hospodářskému rozvoji města při důsledném respektování územně-technických podmínek, přírodních i kulturněspolečenských hodnot a s ohledem na klíčové parametry životního prostředí v řešeném území.

Projekt "Zpracování územního plánu Náchod", registrační číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001228 je podpořen z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční podpora z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, uvedená v právním aktu, je ve výši 1 573 605 Kč a ze státního rozpočtu ČR ve výši 92 565 Kč.