Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Vyhláška č. 7 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru NÁCHOD

Městské zastupitelsvo Náchoda schválilo dne 7. září 1998 podle § 16 zákona č. 376/1990 Sb. o obcích, ve znění zákona č. 410/1992 Sb. a podle ustanovení § 29 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:


Část první
Úvodní ustanovení


Článek 1
Účel vyhlášky


1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru města Náchoda schváleného městským zastupitelstvem Náchoda dne 7. září 1998 (dále jen územní plán).

2. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje místní územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.


Článek 2
Rozsah platnosti vyhlášky


1. Tato vyhláška platí pro správní území Náchoda, vymezené katastry Babí, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí, Náchod, Pavlišov a Staré Město nad Metují.


Článek 3
Návrhové období územního plánu


1. Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2010. Výchozí stav vykazuje skutečnosti z let 1991-97.


Článek 4
Vymezení pojmů


1. Z hlediska zastavitelnosti jsou rozlišována urbanizovaná a neurbanizovaná území.

2. Urbanizované území tvoří území a plochy zastavěné nebo určené k zastavění, které jsou:

a) stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání nebude změněno,

b) rozvojové, zahnující nezastavěné území určené k zastavění a území určené ke změně funkčního a prostorového uspořádání.

Urbanizované území je z hlediska funkčního využití členěno na:


- území bydlení venkovského typu
- území bydlení městského typu - čisté
- území bydlení městského typu - obecné
- smíšené území venkovské
- smíšené území městské
- smíšené území centrální
- plochy občanského vybavení
- území lázeňství
- sportovní a rekreační plochy
- území drobné výroby a služeb
- území průmyslové výroby
- území zemědělské výroby
- území technického vybavení
- plochy pro dopravu
- plochy sídelní zeleně

3. Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění:

- vodní plochy

- plochy krajinné zeleně:


zemědělský půdní fond (ZPF)
lesní půdní fond (LPF)
systém ekologické stability (SES)

- plochy pro skládkování a ostatní plochy mimo zastavěné území

4. Závazné regulativy stanoví zejména:

- urbanistickou koncepci, funkční a prostorové uspořádání území
- limity využití území
- zásady uspořádání jednotlivých funkčních složek
- systém ekologické stability
- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby


Část druhá
Závazné regulativy


Článek 5
Urbanistická koncepce


1. Náchod bude rozvíjen kolem centrální oblasti jako souvisle urbanizovaný celek při respektování stanoveného funkčního využití ploch a navrženého dopravního řešení.

2. Nutno zachovat organizační členění města na centrální část a 3 základní obytné sektory: Plhov - Babí, Klínek - Nový Svět a Skalka - Montace.

3. Samostatné urbanizované části tvoří administrativně připojené obce Lipí, Jizbice, Dobrošov a Pavlišov.

4. Při dalším rozvoji města je nutné uplatňovat jasnější funkční zónování, které by přispělo ke zmírnění dnešních kolizí mezi dopravou, bydlením a výrobou.

5. Obslužné a společenské funkce města nutno posilovat kolem historického jádra, směrem k nádraží ČD a jižně od železniční trati mezi ulicí Na Hamrech a Husovým náměstím.

6. Bydlení rozvíjet v návrhovém období do r. 2010 především v oblasti Skalka - Montace, výhledově na Klínku pod Homolkou.

7. Výrobní funkci posilovat především v oblasti Malého Poříčí a v rámci městského regionu také v přilehlé části Velkého Poříčí a mezi Č. Skalicí a Vysokovem.

8. Nevhodně umístěnou výrobu v centrální oblasti postupně omezovat a ve výhledu počítat s jejím přemístěním.

9. Respektovat to řeky Metuje a posilovat její doprovodnou zeleň tak, aby mohla plnit funkci přírodní osy řešené území.

10. Posílit přírodní rámec města zvláště ve vrcholových partiích terénu, využívat zeleň při řešení přechodu zástavby do volné krajiny a při návrhu nových komunikací. Respektovat navržená boicentra a biokoridory dle územního systému ekologické stability.

11. Chránit nemovité kulturní památky uvedené v "Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek" průběžně doplňovaném. Chránit objekty památkového zájmu a zajistit organické začlenění kulturních památek do veřejných prostorů. Respektovat omezující podmínky stavební činnosti ve vyhlášené městské památkové zóně.

12. Rozdělení centrální oblasti náspem železniční trati částečně eliminovat navrhovanými podjezdy a podchody.

13. Při urbanistické kompozici centrální oblasti věnovat zvýšenou pozornost tvorbě městských nábřeží podél Metuje.

14. Postupnou dostavbou a přestavbou dát osídlení jasnější prostorový řád a zvýšit jeho urbanistickou i architektonickou kvalitu.

15. Novou výstavbu citlivě začleňovat do organismu města, respektovat převládající hladinu zástavby a dálkové pohledy na historické dominanty.

16. Důsledně respektovat neurbanizovaná území a chránit volnou krajinu před znehodnocením další rozptýlenou zástavbou.


Článek 6
Funkční uspořádání


1. Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmějí být na tomto území nebo na těchto plochách umístěny nebo povoleny. Funkční využití jednotlivých území a ploch je vymezeno na výkrese č. 6 schváleného územního plánu.

2. Území bydlení venkovského typu (Bv) je určeno pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného zvířectva. V tomto území mohou být umisťovány stavby pro rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zvířectva dále stavby pro obchod, veřejné stravování, služby a drobnou výrobu sloužící pro obsluhu tohoto území a zahradnictví.

Výjimečně jsou přípustné stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, sport a drobnou výrobu a služby, malá ubytovací zařízení a veřejné čarpací stanice pohonných hmot.

3. Území bydlení městského typu - čisté (Bč) slouží převážně pro bydlení s vysokými nároky na kvalitu obytného prostředí. Umisťují se zde obytné domy a nezbytná zařízení občanského vybavení sloužící pro obsluhu tohoto území a nenarušující trvalé bydlení.

Výjimečně přípustné jsou zařízení správy, veř. ubytování a nerušící zařízení drobné výroby a služeb, sloužící pro obsluhu tohoto území.

4. Území bydlení městského typu - obecné (Bo) slouží převážně pro bydlení. Umisťují se zde obytné domy, stavby pro obchody, veřejné stravování a služby, stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči a stavby pro sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a nenarušují trvalé bydlení.

5. Smíšené území venkovské (Sv) slouží pro bydlení s hospodářským zázemím většího rozsahu (pěstitelsví, chovatelství), pro zemědělskou malovýrobu a řemeslnické služby bez negativních vlivů na okolí. Umisťují se zde stavby a zařízení prozemědělství a lesnictví včetně příslušných bytů, stavby pto rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zvířectva, stavby a zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce, stavby pro obchod, služby, veřejné stravování a ubytování, stavby pto drobnou výrobu, pokud nenarušují základní funkci území, stavby pro místní správu, kulturu, zdravotnictví, veřejné čerpací stanice pohonných hmot.

Výjimečně jsou zde přípustné stavby zábavních středisek a stavby pro individuální rekreaci.

6. Smíšené území městské (Sm) je určeno pro bydlení a pro stavby a zařízení drobné výroby a služeb, které podstatně neruší bydlení. Umisťují se zde stavby obytných budov, stavby pro obchod, správu, služby, veřejné stravování a ubytování a stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro sport a čerpací stanice pohonných hmot.

Výjimečně jsou zde přípustné výrobní provozy podstatně nerušící životní prostředí.

7. Smíšené území centrální (Sc) slouží především pro městské integrované bydlení a celoměstskou občanskou vybavenost. Umisťují se zde stavby pro obchod, správu, veřejné stravování, ubytování, stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro sport, garáže, veřejné čerpací stanice, odstavná a parkovací stání, bytové domy s integrovanou vybaveností a drobná výroba nerušící životní prostředí.

Výjimečně přípustné jsou zde výrobní provozy podstatně nerušící životní prostředí.

8. Plochy občanského vybavení (Ov) slouží pro zařízení základního a vyššího občanského vybavení, mající nárok na urbanistickou plochu s převažující funkcí občanského vybavení. Umisťují se zde stavby pro obchod a služby, veřejné stravování a ubytování, zařízení pro školství, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální péči, veřejnou administrativu, vědu a výzkum, garáže v provozních objektech, parkovací stání pro potřebu zařízení, doprovodné byty a technické vybavení.

Výjimečně přípustné jsou zde podnikatelské aktivity nerušící životné prostředí a provoz uvedených zařízení.

9. Území lázeňství (L) slouží především pro lázeňská zařízení všeho druhu, výběrové obchody a služby sloužící pro obsluhu tohoto území bez nároků na dopravu, kulturně společenská zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území a území navazujícího, veřejná prostranství a zeleň. Přípustné jsou pohotovostní byty majitelů a správců lázeňských zařízení a podmíněně i sportovní zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území.

10. Sportovní a rekreační plochy (R) slouží především pro sportovní a rekreační areály a samostatná větší hřiště (mimo dětská hřiště v obytných zónách nebo hřiště v areálech občanského vybavení). Umisťují se zde areály zdraví, sportovní stadióny, hřiště, plavecké bazény otevřené a kryté, zimní stadióny, jízdárny, rekreační areály, objekty individuální rekreace (rekreační chaty, domky, chalupy, zahrádkářské osady), přírodní koupaliště, stanové tábory, autokempy, parkoviště aut pro návštěvníky zařízení.

Výjimečně přípustné jsou zde stavby veřejného ubytování a stravování, byty majitelů a správců zařízení.

11. Území drobné výroby a služeb (Vd) slouží převážně podnikatelům pro zařízení drobné výroby a služeb výrobního charakteru podstatně neobtěžující okolí.

Umisťují se zde živnostenské provozy, výrobní služby, drobná výroba, opravárenské služby pro motoristy, hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot, garáže pro autobusy a nákladní auta, sklady.

Výjimečně přípustné jsou zde byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení, stavby obchodní, administrativní, sportovní a zdravotní.

12. Území průmyslové výroby (Vp) slouží pro umisťování staveb pro průmysl s doprovodným podílem zejména technického a dopravního vybavení. Umisťují se zde stavby pro průmysl a služby všeho druhu, sklady, čerpací stanice pohonných hmot, služby motoristům, živnostenské provozy, hromadné garáže a parkoviště pro nákladní auta, zemědělské zpracovatelské provozy.

Výjimečně přípustné jsou zde zařízení sportovní, obchodní, administrativní a zdravotní.

13. Území zemědělské výroby (Vz) slouží pro zařízení zemědělské výroby, která nemohou být umístěna ve smíšeném venkovském území vzhledem k negativním vlivům na bydlení. Umisťují se zde zařízení zemědělské velkovýroby, zařízení na skladování a zpracování zemědělské produkce, ostatní zemědělská zařízení a zahradnictví.

Výjimečně přípustné jsou zde pohotovostní byty a zařízení drobné výroby a služeb.

14. Území technického vybavení (Tv) slouží pro stavby a zařízení technického vybavení a zahrnuje stavby a zařízení pro zásobování elektrickou energií, plynem, tepem, vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidace odpadů, telekomunikační a radiokomunikační zařízení.

Výjimečně přípustné jsou zde sportovní, ubytovací, obchodní a administrativní zařízení.

15. Plochy pro dopravu (D) slouží hlavně pro zařízení dopravy silniční a železniční. Představují plochy pozemních komunikací, plochy drah a staveb na dráze (nádraží a stanice, překladiště a jiná doprovodná zařízení) a ostatní dopravní plochy (autobusová nádraží, zařízení MHD, záchytná a jiná parkoviště, hromadné garáže, pěší zóny a veřejná prostranství).

Výjimečně přípustné jsou zde zařízení pro obchod, služby a veřejné stravování.

16. Plochy sídelní zeleně (Z) slouží pro doplnění a propojení jednotlivých funkčních ploch v zastavěném území. Přípustné jsou parkově upravené plochy, trávníky, odpočivné plochy a pěší komunikace.

Výjimečně přípustné jsou parkovací stání na zatravňovacích dlaždicích, objekty technické infrastruktury a informační zařízení.


Článek 7
Prostorové uspořádání


1. Zástavba Náchoda bude posilovat svůj městský charakter především v centrální oblasti a v navazujících urbanistických obvodech Plhov, Běloves, Montace, Skalka, Staré Město n. M. a Nový Svět. Příměstská zástavba je rozvíjena zejména v Lipí a na Babí.

2. V centrální oblasti dojde k intenzivnějšímu využívání pozemků a kompaktnější zástavbě ve formě uzavřených a polootevřených bloků i koridorového zastavění podél hlavních městských ulic.

3. Navrhovaná výstavba nepřesáhne maximální podlažnost stanovenou ve výkrese č. 15 Výškové zónování. V souladu s terénními podmínkami a charakterem okolní zástavby budou využívány mimo centrální oblast uvolněné zastavovací systémy a řádkové zastavění izolovanými objekty podél obslužných komunikací.

4. Jednoúčelové objekty občanského vybavení mimo centrální oblast nepřevýší hladinu okolní zástavby.

5. Nová výstavba v připojených obcích bude nízkopodlažní a musí respektovat charakter okolní zástavby dle charakteristiky funkčních ploch a jejich označení ve výkrese č. 6 (Bv, Bo, Sv).

6. V území je možno provádět stavby a jejich změny jen v takovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území.

7. K regulaci prostorového využití území jsou stanoveny tyto limity:


- koeficient zastavění pozemku
- koeficient podlažní plochy
- maximální podlažnost

8. Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku.

9. Koeficient podlažní plochy vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních ploch k celkové ploše pozemku.

10. Maximální podlažnost udává maximální počet nadzemních podlaží objektu (bez podkroví).

11. Závazné limity prostorového uspořádání pro jednotlivá funkční území:


Funkční území Koeficient zastavění pozemků Koeficient podlažní plochy Maximální podl.
území bydlení venkov. typu (Bv) 20 0,4 2
území bydlení městs. typu čisté (Bč) 40 1,2 4
území bydlení městs. typu obecné (Bo) 50 1,8 6
smíšené území venkovské (Sv) 40 1,2 3
smíšené území městské (Sm) 60 1,8 6
smíšené území centrální (Sc) 90 2,6 6
území drobné výroby a služeb (Vd) 60 2,2 3
území průmyslové výroby (Vp) 80 2,4 3
území zemědělské výroby (Vz) 60 1,2 2
území lázeňství (L) 40 1,2 3

Článek 8
Zásady uspořádání jednotlivých funkčních složek


a) Bydlení a občanská vybavenost

1. Vícepodlažní bytovou výstavbu soustředit v návrhovém období do r. 2010 na II. etapu sídliště u nemocnice, do ul. Pod Vyhlídkou a Bartoňovy ul.

2. Výstavbu rodinných domů soustřeďovat především do prostoru sídliště u nemocnice, ulic Pod Vyhlídkou, U Vodojemu, Dolní Úvoz, V Třešinkách, Pod Rozkoší, Lidická, Klínek - u vodojemu, ul. Pod Homolkou, a Kašparák. Doplňujícími staveništi rod. domů jsou okrajové části města, především Lipí.

3. Vícepodlažní bytovou výstavbu po návrhovém období uvažovat na Klínku - pod Homolkou po vybudování nové silnice spojující Náchod s Kramolnou a v ul. 1.máje v Bělovsi po likvidaci dnešní dožívající zástavby.

4. Výstavbu rodinných domů po návrhovém období soustředit především do lokalit Klínek, Babí, Pavlišov, ul. U vodojemu, Lipí a Malé Poříčí.

5. Základní občanskou vybavenost rozvíjet jako součást obytné zóny v závislosti na postupu bytové výstavby a posilovat ji i ve stávajících sídlištích u nemocnice a Branka.

6. Vyšší občanskou vybavenost soustřeďovat dle druhu ve městské centrální oblasti nebo v navazujících účelových plochách.

7. Centrální oblast uvažovat jako smíšenou zónu občanské vybavenosti, podnikatelských aktivit a bydlení, které je nezbytné pro život městského centra.

8. Rozvíjet přírodní léčebné lázně Běloves jako specifický druh vyššího občanského vybavení a vytvářet pro ně dle návrhu potřebné územní podmínky. Respektovat lázeňský statut lázeňského místa a ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves a chránit je před jakýmkoliv znehodnocením.

9. Podnikatelské aktivity v oblasti obchodu, veřejného stravování, ubytování a cestovního ruchu rozvíjet v Bělovsi podél silnice I/33 při respektování nadřazených vodohospodářských a dopravních zájmů.


b) Sport a rekreace

10. Rozšířit sportovní plochy v sídlišti Branka, v Bělovsi a Lipí.

11. Posílit rekreační funkci areálu Montace, zámeckého kopce a lázní Běloves.

12. Umožnit rozšíření zahrádkářských osad v pohledově méně exponovaných polohách jižně od sídliště Branka, v Plhově nad koupalištěm v kat. úz. Lipí.Výstavbu rekreačních chat ve volné krajině již nepovolovat.


c)Výroba, podnikatelské aktivity

13. Nové průmyslové podniky a sklady umisťovat především v oblasti Malé Poříčí -Velké Poříčí, kdo jsou pro to relativně nejlepší prostorové podmínky.

14. Drobnou výrobu a podnikatelské aktivity charakteru výrobních služeb obyvatelstvu rozvíjet v prostoru Branky, Cihlářské ulice, v Malém Poříčí, Bražci, Jizbici a v rámci městské smíšené zóny také v ulici Za přádelnou.

15. Z centrální části města postupně vymisťovat nežádoucí výrobní podniky a sklady ve prospěch ostatních městských funkcí, zvláště obč. vybavení, bydlení a klidové dopravy.

16. Ostatní výrobní podniky a sklady v zastavěném území, kde je navrhována změna funkčního využití dle výkresu č. 6 omezovat a postupně rovněž přemístit do rozvojových zón.

17. Postupně omezovat a rušit nežádoucí zemědělskou výrobu, která se nachází v ochranném pásmu 1. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves.

18. Rozšiřování stávajících areálů zemědělské velkovýroby již neuvažovat, zemědělskou malovýrobu bez negativních vlivů na bydlení povolovat hlavně ve smíšeném venkovském území.


d) Doprava

19. Zajistit předpoklady a podmínky pro vymístění "zbytné" dopravy ze zastavěné části města - severní objezd města - s navedením maximální části radiální dopravy na tuto trasu. Tomu přizpůsobit tvar křižovatek na objezdové trase.

20. V součinnosti s polskou stranou realizovat stavební a organizační úpravy tak, aby provoz na hraničním přechodu negativně neovlivňoval provoz ve městě - omezení vzdutí vozidel (I. etapa - rozšíření příhraničního úseku silnice I/33).

21. Pro odlehčení území od železniční stanice Náchod po Poříčí realizovat přeložku silnice II/303 ve směru na Hronov.

22. Zklidněnou ulici Kamenice změnit na pěší zónu od hotelu Itálie přes jižní část náměstí po ul. Riegrovu s výhledovým bezkolizním křížením stávající silnice I/14 na Červený Kostelec.

23. Prostor přednádraží vymezit pouze pro stanoviště taxi a nezbytný příjezd a parkování osobních vozidel a stávající stání autobusů situovat do prostoru dnešního servisního střediska ČSAD.

24. Stávající nedostatečný průtah silnice III/31413 směr Kramolna nahradit novou trasou napojenou přímo na stávající trasu I/33 - pro zpřístupnění a rozvoj tohoto sektoru města a napojení obce Kramolna.

25. V rámci podnikatelských aktivit uvažovat na vhodných místech s dopravní vybaveností - čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, myčky vozidel apod.

26. Vytvořit podmínky pro realizaci místní servisní komunikace v souběhu se stávající I/33 pro obsluhu přilehlého území v Bělovsi.

27. Ve vhodných trasách vytvářet podmínky pro pěší i cyklistickou dopravu, nejen v rámci běžných potřeb, ale i pro účely turistického a rekreačního využití.

28. U nových místních komunikací vytvářet dostatečně dimenzované uliční profily odpovídající platným ČSN.

29. V rámci drobných oprav kontinuálně zlepšovat návrhové parametry silnic a místních komunikací.


e) Elektrorozvody

30. Respektovat ochranná pásma stávajících i navržených vrchních linek 35 a 110 kV, které procházejí řešeným prostorem. Zejména:


- zajistit ochranné pásmo pro vrchní vývod z R 110/35 kV Babí do sídliště Pod Homolkou
- zajistit ochranné pásmo pro vrchní vedení 110 kV R 400/110 kV - R 110/35 kV Babí
- zajistit ochranné pásmo pro zdvojení vrchního vedení 110 kV R 110/35 kV Babí - R 110/35 kV Police

31. Zajistit plochu pro rozlišení rozvodny 110/35 kV Babí severním směrem.

32. Reservovat prostor pro navržené transformační stanice. Navržené trafostanice realizovat postupně, podle vznikajících požadavků na elektr. příkon.

33. Provedení navržených transformačních stanic a způsob jejich primerního napájení musí odpovídat jejich dislokaci (sféry primerního rozvodu 35 a 10 kV, kabel nebo vrch.).

Kabelizován bude systém 35 kV v prostoru Bělovsi.

34. Všechny záležitosti akce, týkající se elektrických rozvodů, konsultovat s technickým odborem VČE, a. s., Hradec Králové a s VČE, a. s., oblastníředitelství Náchod.


f) Zásobování vodou

35. Doplnit vodovodní síť pro stávající i navrhovanou zástavbu.

36. Postupně sledovat rozšíření vodojemů Branka a Kašparák.

37. Ve výhledu uvažovat s napojením Dolní Radechové na vodárenskou skupinu Náchod.


g) Kanalizace

38. Ke zlepšení hygienických poměrů na Metuji zajistit připojení maximálního množství odpadních vod na kanalizační systém Náchoda včetně splaškové kanalizace z Dolní Radechové.

39. Doplnit kanalizační síť pro stávající i navrhovanou zástavbu.

Realizovat odlehčovací stoku OIL v Bělovsi.

40. Realizovat samostatné ČOV pro Dobrošov, Pavlišov, část Babí, případně Lipí a Jizbici.


h) Vodní toky

41. Na základě nové vodohospodářské studie odtokových poměrů Metuje zpracovat povodňové plány MÚ Náchod, správců vodního toku, vodních děl a dotčených průmyslových podniků.


i) Zásobování teplem a plynem

42. V dosahu parní sítě CZT teplofikovat navrhované i vhodné stávající objekty v maximální možné míře.

43. Mimo dosah parní sítě řešit zásobování navrhovaných i stávajících objektů zemním plynem.

44. V některých lokalitách bude možno řešit vytápění jak ze soustavy CZT, tak i zemním plynem. Při volbě média je možno ponechat volbu i na odběratelích.

45. Realizovat výstavbu nové VTL/STL regulační stanice u silnice I/14.

46. Prodloužit trasy parovodů a plynovodů do lokalit, kde se uvažuje s jejich využíváním.

47. Optimalizovat řešení CZT v prostoru Kamenice a nábřeží Metuje z hlediska tras a topného média.

48. Pro plynofikaci Pavlišova vybudovat VTL regulační stanici plynu a rozvody místní plynovodní sítě.


j) Telekomunikace a radiokomunikace

49. Rozvoj telefonní sítě řešit dle zpracované koncepce. Respektovat stávající i navržené trasy dálkových optických kabelů.

Respektovat trasy stávajících dálkových telekomunikačních kabelů.

50. Respektovat stávající i navrhované radiouzlové trasy a ochranná pásma televizních převáděčů Kašparák a Na Vyhlídce.


Článek 9
Ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability


1. Územní systém ekologické stability spolu s plochami významných krajinných prvků a přírodní rezervací Peklo je vymezen v přílohách č. 3 a 14 a převzat ve formě zelených funkčních ploch do výkresů č. 5 a 6 ÚPSÚ.

2. Na pozemcích zahrnutých do územních systémů ekologické stability a pozemcích registrovaných významných krajinných prvků je zakázáno umísťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, stavby pro skladování a skládky odpadů. Výjimečně při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny mohou být na dotčených plochách umisťovány a povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území a meliorační stavby zemědělské a lesní půdy, dále se připouští opravy a stavební úpravy stávajících objektů a úpravy vodních toků.

3. U biocentra nadregionálního významu je nutné zachovat území o rozsahu 20 - 30 ha (lesní společenstva).

4. U biokoridoru regionálního významu je nutné zachovat šířku 40 m (lesní společenstva a mokřady), 50 m (luční společenstva),u biokoridoru lokálního významu je nutné zachovat či vytvořit pás široký 20 m (luční společenstva a mokřady), 15 m (lesní společenstva), u biocentra lokálního významu zachovat plochu 3 ha (lesní, luční společenstva a mokřady).

5. Dodržovat nezbytnou péči o Bc a Bk, zamezit změně trofosti, zanášení cizorodých látek splachy a úlety z výrobních ploch, změny hydrických poměrů stanovišť odvodněním či naopak zamokřením, změny druhové stavby porostů zanášením agresivních druhů dřevin, mechanické poškození okrajů mechanizací (dooráváním, lámáním větví atd.), nadměrnou rekreací, přemnožením zvěře, chovem hospodářských zvířat.

6. V první řadě se jedná o ochranu existujících částí SES a dále realizace v návrhovém období (např. doplnění Bc a Bk prostově či strukturně). V další fázi realizace prvků SES, u kterých je vzhledem ke konkrétním realizačním podmínkách území nebo vzhledem k současným právním předpisům realizace problematická.

7. Na zvláště chráněných územích přírody (přírodní rezervace) dodržovat zák. 114/92, ČNR o ochraně přírody a krajiny a řídit se plánem péče, která je na tomto území zpracován a který řeší hospodářské využívání tohoto území. To je nutné dodržovat také na ostatních chráněných územích a lokalitách, i když nepatří dle zák. 114/92 do kategorie zvl. chráň. území. Jedná se o registrované významné krajinné prvky.

8. Doplnit zelený pás po obvodě zástavby a propojit jej s vnitroměstskou zelení.Vytvořit postupně ucelený systém zelených ploch s vazbou na příměstskou krajinu.

9. Dodržovat pravidelnou údržbu a ochranu již stávající vzrostlé zeleně a pečovat o dobrý zdravotní stav stromů.


Článek 10
Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana zemědělského pldního fondu

1. Při rozvoji jednotlivých funkčních složek je nutné odstraňovat dnešní střety v území (hlavně mezi dopravou a ostatními městskými funkcemi) a zabezpečit ochranu půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje.

2. Omezovat produkci emisí z bytové zástavby její plynofikací nebo teplofikací. Mimo dosah soustavy CZT i budoucích plynovodů nutno řešit vytápění i jinými druhy ekologického paliva nebo energie (zejména propan-butan).

3. Snížit množství emisí z dopravy odvedením tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu.

4. Sledovat produkci nejvýznačnějších znečišťovatelů ovzduší a vést je k zavádění odlučovačů a úpravám technologie.

5. Napojit maximum znečišťovatelů vod na městskou kanalizaci s ČOV v Bražci.

6. Lokality, které nejdou z technických důvodů napojit na centrální ČOV, řešit samostatně s ohledem na únosné zatížení vodotečí.

7. Usměrňovat zemědělskou výrobu v PHO vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů tak, aby nedocházelo k jejich narušení.

8. Úpravy toků řešit převážně negativním způsobem ve spolupráci s Povodím Labe.

9. Sledovat důsledky složiště popílku TNA na kvalitu podzemních vod.

10. Asanovat staré skládky TKO a jiných odpadů.

11. Rozšířit možnosti separovaného sběru odpadků.

12. Likvidaci TKO řešit dle zpracované koncepce v rámci regionu.

13. Lokality určené pro rozvoj města na zemědělské půdě, mimo současně zastavěné území, vyjímat ze ZPF postupně na základě podrobnější územně plánovací dokumentace. Ta musí řešit danou lokalitu komplexně, aby nedocházelo ke zbytkovým plochám.

14. Zabránit kontaminaci půdy škodlivými látkami a vyřešit protierozní opatření v souladu s ochranou přírody a krajiny.

15. Problémové pozemky zatravnit, eventuelně zalesnit, nepřipustit degradaci půdy.


Článek 11
Ostatní limity využití území a další omezení


1. Při využívání území muší být dodržovány podmínky ochranných pásem:


- vodních zdrojů
- přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves
- čistírny odpadních vod
- středisek živočišné výroby
- železnice
- silnic
- rozvodů elektrické energie
- plynovodů
- radioreléových tras a stanic

2. Omezujícím prvkem výstavby jsou inundační území řeky Metuje a dalších toků, která je nutno respektovat.

3. Respektovat podmínky stavební činnosti v ochranném pásmu zámku, pevnosti Dobrošov a v ženijním ochranném pásmu.

4. Respektovat omezení vyplývající z lázeňského statutu lázeňského místa Běloves, zejména pak jeho vnitřní lázeňské území.


Část třetí Plochy pro veřejně prospěšné stavby


Článek 12


1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 12 územního plánu v měřítku 1:5000.

2. Seznam navrhovaných veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze této vyhlášky.

3. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodu nebo jiným způsobem.


Část čtvrtá Závěrečná ustanovení


Článek 13


Dokumentace územního plánu sídelního útvaru města Náchod je uložena na Městském úřadu v Náchodě.


Článek 14


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. 9. 1998. Současně se ruší platnost ÚPSÚ Náchoda, schváleného dne 26. 11. 1981.


V Náchodě dne 7. září 1998MVDr. Josef Řehák
místostarosta
Ing. Vladislav Žídek
starostaPříloha k vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru NáchodVeřejně prospěšné stavby

I. Veřejně prospěšné dopravní stavby

I/1 Rozšíření silnice I/33 o 1 jízdní pruh v úseku od závodu ATAS po hraniční přechod v Bělovsi včetně řešení příjezdu do ČR novým mostem přes Metuji a dvoupruhovou komunikací, která se v prostoru staré celnice napojí na stávající silnici I/33 (5-0,4-0).

I/2 Severní objezd Náchoda v kat. úz. Vysokov, Náchod, Kramolna, Městská Kramolna, Dolní Radechová, Babí a Běloves včetně úrovňových a mimoúrovňových křižovatek na Vysokově, Kramolně, v Dolní Radechové, Babí a Bělovsi (6-1, 6-0, 5-0, 4-0).

I/3 Parkoviště TIR na Babí včetně příjezdů (5-0)

I/4 Přeložka silnice II/303 Náchod - Hronov v kat. úz. Běloves, Malé Poříčí a Velké Poříčí (5-0, 4-0, 4-9, 5-9)

I/5 Přeložka silnice III 30413 Náchod - Kramolna na Klínku pod Homolkou (6-1)

I/6 Rekonstrukce stávající silnice I/14 od čerpací stanice PH na Plhově po křižovatku se severním objezdem v Dolní Radechové (6-0)

I/7 Napojení silnice I/14 na severní objezd na Vysokově a její výhledová přeložka ve směru na Červený Kostelec (6-1, 6-0, 7-0)

I/8 Nová komunikace propojující Poštovní a Janáčkovu ul. (5-1)

I/9 Rekonstrukce a rozšíření ulic Příkopy a Za továrnou mezi Karlovým a Plhovským náměstím (5-1, 5-0)

I/10 Rekonstrukce a rozšíření ulice Za přádelnou včetně napojení na ul. Českoskalickou (6-1)

I/11 Autobusové nádraží mezi ulicemi Tkalcovskou, Kladskou a Borskou

I/12 Hlavní pěší trasa od nádraží ČD ulicí Kamenice na náměstí TGM včetně mimoúrovňového vykřížení s Plhovskou ulicí u hotelu Itálie a úprav přednádražního prostoru (5-1)

I/13 Dopravní segregace na náměstí TGM včetně pokračování pěší trasy od Kamenice Strnadovou ulicí k parkovišti osobních vozů (6-1, 5-1)

I/14 Záchytná parkoviště v centrální oblasti:

- mezi ulicemi Tyršovou, Riegrovou a železniční tratí včetně pěšího napojení do Strnadovy ul. (6-1)

- v ul. Raisově podél železniční trati včetně podchodu pod železniční tratí a pěšího propojení s Kamenicí (5-1)

- v ul. Tepenské včetně pěšího propojení s Karlovým nám. (5-1)


I/15 Parkoviště pro lázně Běloves v ul. U zbrojnice včetně pěšího propojení s Promenádní ulicí a lávky přes Metuji (5-0)
I/16 Parkoviště pro hřbitov ve Hřbitovní ul. (6-1)
I/17 Pěší trasa mezi náměstím TGM a Zámeckou ul. (6-1)
I/18 Pěší trasa mezi ul. 1. máje a Mánesovým nábřežím v Bělovsi (5-1)O
I/19 Ostatní pěší trasy včetně cyklistických stezek podél Metuje v úseku mezi hraničním přechodem v Bělovsi a ul. Bratří Čapků (6-1, 5-1, 5-0, 4-0)
I/20 Nové obslužné komunikace a chodníky v rozvojových zónách bydlení a obč. vybavení, zvláště v oblasti Skalka - Montace - bude upřesněno v dalším stupni ÚPD (6-1, 5-1)


II. Veřejně prospěšná technická vybavenost

II/1 Rozšíření vodojemů Branka a Kašparák (6-1, 5-0)
II/2 Trasy kanalizací pro navrhovanou i stávající zástavbu, zejména v oblasti Skalka - Montace, na Klínku, v Malém Poříčí, Bělovsi a Bražci (6-1, 5-1, 5-0, 5-9, 4-9, 6-2)
II/3 Samostatné ČOV pro Dobrošov, Pavlišov, Babí, Lipí a Jizbici (5-2, 5-9, 5-0)
II/4 Stoka 01L Běloves (5-0, 5-1)
II/5 Rozšíření rozvodny 110/35 KU Babí (5-0)
II/6 Nové VTL/STL regulační stanice plynu u silnice 1/14 a na Pavlišově (6-1,5- 9)
II/7 Výstavba vedení 2x110 kV Neznášov - Náchod (6-0, 6-1, 5-0)


III. Veřejně prospěšná občanská vybavenost

III/1 Domov - penzión pro důchodce nad nemocnicí (5-1)
III/2 Rozvoj lázní Běloves (5-1)
III/3 Dostavba radnice v Poštovní a Krámské ul. (5-1)
III/4 Dostavba bloku mezi ul. Palachovou, Dvořákovou a Pražskou pro veř. administrativu (Okresní a finanční úřady, 5-1)
III/5 Sportoviště v sídlišti Branka a hřiště v Bělovsi za požární zbrojnicí (6-1, 5-0)
III/6 Rozšíření hřbitova k Českoskalické ul. (6-1)
III/7 Zeleň plnící funkci biocenter a biokoridorů dle návrhu SES
III/8 Ostatní navrhovaná veřejná a izolační zeleň, zejména kolem Metuje, komunikací a záchytných parkovišť
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv