Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č.6/1998,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj v úplném znění, která je platná na území obvodu Města Náchod

Městské zastupitelstvo města Náchoda vyhlásilo dne 12.8. 1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f), zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 6/1998 - úplné znění vyhlášky č. 1/1998 ve znění vyhlášky č. 5/1998.


Čl. 1


Poplatku podléhá každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 2


1. Poplatník je právnická osoba, která je provozovatelem výherních hracích přístrojů.

2. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do třech dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu a doložit tuto skutečnost tzv. zahajovacím protokolem ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění.

3. Poplatník je povinen oznámit do třech dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, které doloží tzv. ukončovacím protokolem ve smyslu § 5 odst. 3 vyhlášky č.223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen písemně doložit svůj název, sídlo, IČO a uvést čísla účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.


Čl. 3


1. Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.

V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný kratší dobu než 3 měsíce, poplatek se vyměří v poměrné části.


2. Poplatek je samovyměřitelný, to znamená, že poplatník je povinen za povolený provozovaný výherní hrací přístroj si poplatek vypočítat sám a uhradit jej v daném termínu.

Při výpočtu poměrné části poplatku za dobu provozu kratší než tři měsíce je povinnost odeslat výpočet poplatku na MěÚ Náchod.


3. Splatnost poplatku:

Poplatek je vždy splatný za období 3 měsíců. Příslušné období začíná následujícím dnem po ohlášení o uvedení výherního hracího přístroje do provozu.

Poplatník je povinen poplatek zaplatit do 3 dnů po skončení příslušného 3 měsíčního období. Poplatek za provozování výherního hracího přístroje, které bylo kratší než 3 měsíce, je poplatník povinen zaplatit do 3 dnů po oznámení o ukončení provozování výherního hracího přístroje.

4. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.


Čl. 4


1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.


Čl. 5


Správu místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj vykonává Městský úřad v Náchodě.


Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.1998.Mgr. Drahomíra Benešová
místostarosta
Ing. Vladislav Žídek
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv