Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru
NÁCHOD

Zastupitelstvo města Náchoda vydává podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění a podle §29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování v úplném znění tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.7/1998 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Náchoda schválená dne 7. září 1998.


Část první


Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části schválené změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru města Náchoda schváleného Zastupitelstvem města Náchoda dne 11.října, usnesením č.III/b.

Návrh lhůt aktualizace

Město Náchod jako orgán územního plánování příslušný k pořízení této územně plánovací dokumentace na základě závažnosti změny podmínek, za kterých bude tato Změna č. 1 schválena, předloží Zastupitelstvu města Náchod podnět k rozhodnutí o její aktualizaci - pořízení další Změny ÚPSÚ Náchod.

Část druhá

OBSAH


A. Úvod
B. Vymezení pojmů
C. Urbanistická koncepce
D. Funkční využití území
E. Charakteristika funkčních ploch použitých ve změně č. 1 ÚPSÚ
F. Zásady funkčního využití jednotlivých lokalit
G. Grafické opravy ÚPSÚ vyplývající z usnesení Rady města Náchoda
H. Zeleň, ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
I. Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana ZPF
J. Ostatní limity využití území a další omezení
K. Veřejně prospěšné stavby

A. Úvod

Ve smyslu zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, § 29, odst. 1, obsahuje ÚPD závazné a směrné části řešení. Závazné jsou základní zásady uspořádání území a limity jeho využití vyjádřené v regulativech, ostatní části řešení jsou směrné.

Závazná část ÚPD s ohledem na hodnoty území omezuje, vylučuje, popřípadě podmiňuje umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.


Závazná část ÚP obce zejména obsahuje :
- urbanistickou koncepci
- využití ploch a jejich uspořádání
- vymezení zastavitelného území
- omezení změn v užívání staveb
- zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
- vymezení územního systému ekologické stability
- limity využití území
- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav
Závazná část ÚP obce je vyhlašována obecně závaznou vyhláškou obce.
Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD schválena, pořídí orgán územního plánování změnu ÚPD.
Na obsah zadání, konceptu a návrhu změn ÚPD se přiměřeně vztahuje ustanovení § 20 - 29 stavebního zákona.

B. Vymezení pojmů

Z hlediska zastavitelnosti jsou rozlišována urbanizovaná a neurbanizovaná území.

Urbanizované území tvoří území a plochy současně zastavěné nebo určené k zastavění (zastavitelné).

Dle schváleného ÚPSÚ Náchod z roku 1998 je urbanizované území členěno na :
- území bydlení venkovského typu (Bv)
- území bydlení městského typu - čisté (Bč)
- území bydlení městského typu - obecné (Bo)
- smíšené území venkovské (Sv)
- smíšené území městské (Sm)
- smíšené území centrální (Sc)
- území občanského vybavení (Ov)
- území lázeňství (L)
- sportovní a rekreační plochy (S, R)
- území drobné výroby a služeb (Vd)
- území průmyslové výroby (Vp)
- území zemědělské výroby (Vz)
- území technického vybavení
- plochy pro dopravu
- plochy sídelní zeleně

Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění : - lesy
- plochy krajinné zeleně ( doprovodná zeleň, ÚSES )
- zemědělsky obdělávané plochy
- vodní plochy a toky
- ostatní plochy mimo zastavitelné území

C. Urbanistická koncepce

Základní urbanistická koncepce ÚPSÚ Náchod není projednanými změnami dotčena. Do návrhu změny č. 1 byly zařazeny lokality č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65 (1. skupina dle kritérií konceptu změny č. 1) a za splnění určitých podmínek lokality č. 8, 17, 18, 29, 30, 37, 40, 61, 62, 64 (2. skupina dle kritérií konceptu změny č. 1). Kromě toho jsou do návrhu změny č. 1 zařazeny grafické opravy ÚPSÚ dle usnesení Rady města ze dne 2.10.2001 (poř. č. RM1), 29.1.2002 (RM2), 12.2.2002 (RM3) a 7.5.2002 (RM4 - 4a, 4b,4c,4d). Tyto grafické opravy aktualizují ÚPSÚ a rovněž nemají vliv na jeho urbanistickou koncepci. Zásady funkčního využití jednotlivých lokalit, které jsou ve změně č.1 jsou uvedeny v odd. F.


D. Funkční využití území
1. Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmějí být na tomto území nebo na těchto plochách umístěny nebo povoleny.
2. Lokality, které byly zařazeny do návrhu změny č. 1 jsou znázorněny v hlavním výkrese 1 : 5 000 (příloha č. 7) příslušnou funkční plochou.
3. Obsah regulativů a limitů využití jednotlivých funkčních ploch použitých ve změně č. 1 je uveden v kapitole E. "Charakteristika funkčních ploch s vymezením regulačních prvků".
4. Navrhovaná zástavba musí svým umístěním, velikostí, tvarem i použitými povrchovými materiály odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí.

E. Charakteristika funkčních ploch použitých ve změně č. 1 ÚPSÚ
1. V urbanizovaném území

a) Území bydlení venkovského typu Bv
A. Slouží - pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva
B. Doporučené využití - rodinné izolované domy s 1 nadzemním podlažím a obytným podkrovím , -oplocené zahrady s funkcí převážně užitkovou
C. Přípustné využití -garáže a drobné stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní ( ve smyslu § 139 b zákona č. 50/76 Sb. ),stavby pro podnikatelskou činnost splňující ustanovení § 50 vyhl. č. 137/98 Sb.

Podmínky -Stavby musí splňovat podmínky vyhl. č. 137/98 Sb. zejména §§ 4, 8-13, stavby pro rodinné bydlení a drobné stavby na pozemcích rodinných domů rovněž § 50 cit. vyhlášky.-Negativní vlivy způsobené hospodářskou činností nesmí přesáhnout meze stanovené právními předpisy.-Parkování vozidel návštěvníků objektů a uživatelů služeb je třeba řešit přímo na pozemku vlastníka objektu nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích.
D. Nepřípustné využití -Všechny druhy činností, které svými negativními vlivy narušují sousední pozemky a nesplňují hygienické předpisy pro bydlení., Výrobní a skladovací objekty, stavby pro živočišnou výrobu a dopravní zařízení.,

b) Území bydlení městského typu - čisté Bč
A. Slouží -převážně pro bydlení s vysokými nároky na kvalitu obytného prostředí
B. Doporučené využití-rodinné domy o max. 2 nadzemních podlažích a obytné podkroví-bytové domy o 3-4 podlažích se sedlovou nebo valbovou střechou-zahrady s funkcí rekreační, okrasnou či užitkovou
C. Přípustné využití-garáže a drobné stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (ve smyslu § 139 b zákona č. 50/76 Sb. v platném znění), bez staveb pro chov drobného zvířectva-stavby pro podnikatelskou činnost splňující ustanovení § 50 vyhl č. 137/98 Sb.
D. Podmínky-Stavby musí splňovat podmínky vyhl. č. 137/98 Sb. zejména §§ 4, 8-13, stavby pro rodinné bydlení a drobné stavby na pozemcích rodinných domů rovněž § 50 cit. vyhlášky.-Negativní vlivy způsobené hospodářskou činností nesmí přesáhnout meze stanovené právními předpisy.-Parkování vozidel návštěvníků objektů a uživatelů služeb je třeba řešit přímo na pozemku vlastníka objektu nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích.
E. Nepřípustné využití-Všechny druhy činností, které svými negativními vlivy narušují sousední pozemky a nesplňují hygienické předpisy pro bydlení.-Výrobní a skladovací objekty, stavby pro živočišnou výrobu a dopravní zařízení.

c) Území bydlení městského typu - obecné Bo
A. Slouží- převážně pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě
B. Doporučené využití-rodinné domy izolované, bytové domy izolované, řadové-oplocené zahrady především s funkcí okrasnou, rekreační či užitkovou
C. Přípustné využití-garáže a drobné stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní ( ve smyslu § 139 b zákona č. 50/76 Sb. v platném znění), včetně staveb pro chov drobného zvířectva u rodinných domů-stavby pro podnikatelskou činnost splňující ustanovení § 50 vyhl č. 137/98 Sb.
Podmínky-Stavby musí splňovat podmínky vyhl. č. 137/98 Sb. zejména §§ 4, 8-13, stavby pro rodinné bydlení a drobné stavby na pozemcích rodinných domů rovněž § 50 cit. vyhlášky.-Negativní vlivy způsobené hospodářskou činností nesmí přesáhnout meze stanovené právními předpisy.-Parkování vozidel návštěvníků objektů a uživatelů služeb je třeba řešit přímo na pozemku vlastníka objektu nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích.
F. Nepřípustné využití-Všechny druhy činností, které svými negativními vlivy narušují sousední pozemky a nesplňují hygienické předpisy pro bydlení.-Výrobní a skladovací objekty, stavby pro živočišnou výrobu a dopravní zařízení.

d) Smíšené území venkovské Sv
A. Slouží-pro bydlení s hospodářským zázemím většího rozsahu (pěstitelství, chovatelství)-pro zemědělskou malovýrobu a výrobní služby bez negativních vlivů na bydlení
B. Doporučené využití-stavby pro rodinné bydlení-oplocené zahrady převážně s užitkovou funkcí, sady -garáže a drobné stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, včetně staveb pro chov drobného zvířectva-stavby pro podnikatelskou činnost splňující ustanovení § 50 vyhl. č. 137/98 Sb.
C. Přípustné využití-nerušící zařízení drobné výroby a služeb, max. do 10 zaměstnanců
Podmínky-Stavby musí splňovat podmínky vyhl. č. 137/98 Sb. zejména §§ 4, 8-13, stavby pro rodinné bydlení a drobné stavby na pozemcích rodinných domů rovněž § 50 cit. vyhlášky.-Negativní vlivy způsobené hospodářskou činností nesmí přesáhnout meze stanovené právními předpisy.-Parkování vozidel návštěvníků objektů a uživatelů služeb je třeba řešit přímo na pozemku vlastníka objektu nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích.
D. Nepřípustné využití-Výstavba průmyslových objektů, velkokapacitních objektů živočišné výroby.

e) Smíšené území městské Sm A.Slouží-pro bydlení různých forem ve spojení s občanským vybavením a podnikatelskou činností charakteru služeb obyvatelstvu bez negativních vlivů na bydlení
B. Doporučené využití-stavby pro rodinné bydlení-integrované bytové domy s občanským vybavením-garáže a drobné stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní -stavby pro podnikatelskou činnost splňující ustanovení § 50 vyhl. č. 137/98 Sb.
C. Přípustné využití-maloobchodní prodejny a zařízení pro veřejné stravování-kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení-objekty technické infrastruktury-hromadné garáže
Podmínky-Stavby musí splňovat podmínky vyhl. č. 137/98 Sb. zejména §§ 4, 8-13, stavby pro rodinné bydlení a drobné stavby na pozemcích rodinných domů rovněž § 50 citované vyhlášky.-Negativní vlivy způsobené hospodářskou činností nesmí přesáhnout meze stanovené právními předpisy.-Parkování vozidel návštěvníků objektů a uživatelů služeb je třeba řešit přímo na pozemku vlastníka objektu nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích.
D. Nepřípustné využití-Výstavba průmyslových objektů, velkokapacitních objektů živočišné výroby.-Výstavba objektů pro školství.

f) Území občanského vybavení Ov
A. Slouží-pro umísťování občanského vybavení majícího nárok na urbanistickou plochu
B. Doporučené využití-obchod a služby-restaurační zařízení-zařízení školská a výchovná, sociální, kulturní a osvětová, zdravotnická, sportovní a tělovýchovná-ubytovací zařízení-veřejná administrativa-plochy pro shromažďování-doprovodná zeleň
C. Přípustné využití-obytné domy s integrovanou občanskou vybaveností-služební byty a byty majitelů provozoven v polyfunkčních objektech-provozovny výrobních služeb nerušící životní prostředí-objekty technické vybavenosti potřebné pro funkci území
Podmínky-Stavby musí splňovat podmínky vyhl. č. 137/98 Sb. zejména §§ 4, 8-13.-Parkování vozidel uživatelů musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích a parkovacích plochách.-Věnovat zvýšenou pozornost architektonické úrovni umísťovaných staveb a úpravě veřejných prostranství.
D. Nepřípustné využití-Výrobní a skladovací objekty, stavby pro živočišnou výrobu.-Výstavba objektů pro chov drobného zvířectva.

g) Sportovní a rekreační plochy S,R A. Slouží-pro zařízení organizované, neorganizované a školské tělovýchovy-pro uspokojení každodenní rekreace obyvatelstva
B. Doporučené využití-sportovní hřiště-klubovny a šatny-odpočinkové plochy-doprovodná zeleň
C. Přípustné využití-parkoviště aut pro návštěvníky-zařízení maloobchodu a veřejné stravování-zařízení technické infrastruktury-byty majitelů a správců zařízení
Podmínky-Otevřené stavby pro tělesnou výchovu a rekreační areály musí být umístěny v místech, kde nadměrný hluk co nejméně obtěžuje okolí.-Kolem sportovních areálů nutno zřídit ochranná pásma zeleně nebo jiná opatření zabezpečující účinné tlumení hluku-Podstatnou část rekreační zóny tvoří zeleň, případně vodní plochy.
D. Nepřípustné využití-Stavby pro zemědělskou a průmyslovou výrobu, sklady pro drobnou výrobu a výrobní služby.-Stavby pro trvalé bydlení.

h) Území drobné výroby a služeb Vd
A. Slouží-převážně pro zařízení drobné výroby a služeb výrobního charakteru neobtěžujících okolí
B. Doporučené využití-drobné provozovny-živnostenské provozy, výrobní služby-opravárenské služby pro motoristy-sklady-parkovací plochy
C. Přípustné využití-hromadné a řadové garáže-dopravní zařízení-byty pohotovostní a majitelů zařízení-zařízení maloobchodu-potřebná technická infrastruktura
Podmínky-Stavby musí splňovat podmínky vyhl. č. 137/98 Sb. zejména §§ 4, 8-13.
D. Nepřípustné využití-Výstavba zařízení školství, zdravotnictví, kultury a rekreačních objektů-Výstavba obytných objektů.

ch) Území zemědělské výroby Vz A. Slouží-pro umístění zařízení zemědělské výroby, která vzhledem ke svému rozsahu a dopadu na životní prostředí nemohou být umístěna ve smíšeném území venkovském
B. Doporučené využití-objekty živočišné výroby ( kravín, teletník, OMD, chov koní )-objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce-garáže zemědělských strojů
C. Přípustné využití-administrativní objekty provozovatelů zemědělské výroby-pohotovostní byty-zařízení drobné výroby a výrobních služeb
Podmínky-Objekty živočišné výroby musí být umístěny tak, aby negativní vlivy způsobené hospodářskou činností nepřesáhly meze stanovené právními předpisy.-Zemědělské stavby musí splňovat podmínky vyhlášky č. 137/98 Sb. zejména § 55.
D. Nepřípustné využití-Výstavba obytných objektů,zařízení pro školství,zdravotnictví, kulturu a rekreaci

i) Plochy pro dopravu
A. Slouží-pro zařízení dopravy silniční, včetně ochranných pásem
B. Doporučené využití-silnice a místní komunikace včetně chodníků-veřejné odstavné a parkovací plochy-autobusové zastávky-veřejná prostranství
C. Přípustné využití-zařízení maloobchodu, služeb, veřejného stravování-služby motoristům-stavby pro technickou infrastrukturu
Podmínky-Stavby a zařízení pro dopravu musí splňovat podmínky vyhlášky č. 137/98 Sb., zejména §§ 56 a 57.-Ochranná pásma pozemních komunikací jsou dána zákonem č. 13/1997 Sb v platném znění., ochranné pásmo dráhy zákonem č. 266/1994 Sb. v platném znění
D. Nepřípustné využití-V rámci dopravních ploch nelze umísťovat stavby pro bydlení, zařízení pro kulturu, školství, zdravotnictví a rekreaci.

j) Plochy sídelní zeleně
A. Slouží-pro doplnění a propojení jednotlivých funkčních ploch v zastavěném území, kde plní funkci rekreační, estetickou, zdravotně hygienickou a krajinně ekologickou
B. Doporučené využití-veřejná zeleň, izolační a ochranná zeleň-liniové a plošné sadovnické porosty-samostatné zahrady a sady-zahrádkářská osada-vodní toky a plochy s břehovými porosty-hřbitov s parkovou úpravou
C. Přípustné využití-účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty-objekty technické infrastruktury-účelové stavby sloužící pro obhospodařování zeleně
-Podmínky-Ve veřejných sadech musí zeleň tvořit alespoň 75% celkové plochy pozemku.-Způsob úpravy ploch zeleně se řídí účelovým posláním, přírodními podmínkami a významem místa.
D. Nepřípustné využití-Výstavba jakýchkoliv objektů ( s výjimkou uvedených v odd. C ) včetně drobných staveb ( ve smyslu § 139 b stavebního zákona č. 50/76 Sb. v platném znění).

2. V neurbanizovaném území

a) Lesy
A. Slouží-ke zvýšení ekologické stability území, plní funkci hospodářskou, rekreační a estetickou, i funkci vodohospodářskou a půdoochrannou
B. Doporučené využití-lesní porosty pro hospodářské účely-lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny-travní porosty
C. Přípustné využití-stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti-účelové komunikace a stezky pro pěší-místní obslužné komunikace a cyklistické stezky-trasy inženýrských sítí
D. Nepřípustné využití-stavby pro bydlení-stavby pro výrobu-stavby pro skladování, nesouvisející s přípustným využitím území-stavby pro občanskou vybavenost-stavby pro individuální rekreaci-ostatní stavby a využití území nesouvisející s přípustným využitím území
Podmínky-při návrhu zastavitelného území je nutno respektovat ochranné pásmo lesa 50 m dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění

b) Plochy krajinné zeleně
A. Slouží-ke zvýšení ekologické stability území, plní funkci protierozní, estetickou, rekreační i hospodářskou
B. Doporučené využití-liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty-keřové porosty vodních toků a vodních ploch-trvalé travní porosty (louky, pastviny)
C. Přípustné využití-stavby a zařízení technického vybavení území ( liniové stavby )-místní a účelové komunikace pro motorová vozidla-komunikace pro pěší a cyklisty
D. Nepřípustné využití-stavby pro bydlení a občanské vybavení-stavby pro výrobu-stavby pro individuální rekreaci-oplocení volné krajiny mimo zastavěnou část obce-ukládání odpadů, materiálů a techniky-ostatní stavby a využití území nesouvisející s přípustným využitím území
Podmínky-ochrana zeleně v krajině se provádí podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

c) Zemědělsky obdělávané plochy
A. Slouží-jako výrobní prostředek zemědělské výroby rostlinné i živočišné
B. Doporučené využití-orná půda-louky a pastviny-ovocné sady a zahrady
C. Přípustné využití-dočasně neobdělávané pozemky-rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže-polní cesty-zavlažovací a meliorační systémy
D. Výjimečně přípustné využití-stavby a zařízení technického vybavení území (liniové stavby)-sezónní stavby pro ustájení hospodářského zvířectva-sezónní úložiště hnoje a slámy-pěší a turistické stezky, místní a účelové komunikace pro motorová vozidla
F. Nepřípustné využití-stavby pro bydlení a občanskou vybavenost-stavby pro výrobu-stavby pro skladování nesouvisející se zemědělským obhospodařováním půdy-stavby pro sport a individuální rekreaci
Podmínky-ochrana zemědělského půdního fondu se provádí podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96

F. Zásady funkčního využití jednotlivých lokalit

1. Změna ve využití pozemku v k.ú. Náchod, (6-1)
a) Pozemek č. kat 1562 v k.ú. Náchod zařadit do ostatních ploch vzhledem k tomu, že nemá charakter lesa.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (les) změněno na izolační a ochrannou zeleň dle charakteristiky funkčních ploch (Plochy sídelní zeleně).

3. Změna funkčního využití pozemku v Kostelecké ul., (6-0)
a) Objekty na stav. parc. č. kat. 1370 v k.ú. Náchod jsou využívány jako autodílna i pro bydlení majitele.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (veřejné parkoviště) změněno na území drobné výroby a služeb.
c) Limity využití území :
- ochranné pásmo lesa 50 m
- max. podlažnost 1-2

4. Změna funkčního využití území v ul. Pod Homolkou, Město Náchod (6-1)
a) Parcely č. kat. 1573/6/7/8 v k.ú. Náchod jsou využívány jako dětské hřiště.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (území bydlení městského typu - obecné, nízkopodlažní) změněno na sportovní plochy (stávající stav).

5. Výstavba rod. domu v k.ú. Lipí, (5-2)
a) Stavba RD se uskuteční na parcele č. kat. 513 v k.ú. Lipí.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změněno na území bydlení venkovského typu v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- výstavba v ochranném pásmu lesa 50 m
- max. podlažnost 1 + podkroví

6. Výstavba rod. domů v k.ú. Staré Město nad Metují, (6-2)
a) Stavba manželů Haklových se uskuteční na parcele č. kat. 311/29, dalších RD na parcelách č. kat. 211/4/5/6 v k.ú. Staré Město nad Metují.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrádkářská osada) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- výstavba v ochranném pásmu lesa 50 m
- max. podlažnost 1 + podkroví

7. Výstavba rod. domu v k.ú. Lipí, (5-2)
a) Stavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 103/3 v k.ú. Lipí.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období
c) Limity využití území :
- výstavba v ochranném pásmu lesa 50 m
- ochranné pásmo silnice III/28526 15 m
- max. podlažnost 1 + podkroví

8. Výstavba rod. domů v k.ú. Lipí, (5-2)
a) stavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 358, 356/1//3 v k.ú. Lipí.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1 + podkroví

9. Změna funkčního využití území na Klínku, Město Náchod (6-1) a) Parcely č. kat. 1260/25, 1260/11, 1260/24, 1261 a 1257/3 v k.ú. Náchod jsou užívány jako zahrady.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (veřejná zeleň) změněno na zahrady dle charakteristiky funkčních ploch (Plochy sídelní zeleně).

10. Změna funkčního využití území na Pavlišově, (5-9)
a) Parcela č. kat. 124/9 kat. území Pavlišov bude zalesněna.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny) změněno na les v návrhovém období dle charakteristiky funkčních ploch.

11. Změna funkčního využití pozemku na Pavlišově, (5-9)
a) Parcela č. kat. 124/10 kat. území Pavlišov bude zalesněna.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny) změněno na les v návrhovém období dle charakteristiky funkčních ploch

12. Změna funkčního využití pozemku v k.ú. Dobrošov, (4-1)
a) Pozemky č. kat. 143/2 a 143/7 v k.ú. Dobrošov budou zalesněny.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny) změněno na les v návrhovém období dle charakteristiky funkčních ploch.

13. Změna funkčního využití pozemku v k.ú. Náchod (5-0)
a) Parcela č kat. 675/1 v k.ú. Náchod je využívána jako louka.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (les) změnit na louku, pastvinu dle charakteristiky funkčních ploch (Plochy krajinné zeleně).

14. Změna funkčního využití části zahrádkářské osady na Kašparáku (5-0)
a) Stavební parcela č. kat. 3175 v k.ú. Náchod je ve skutečnosti rodinným domem v ZO. Navrhuje se postupná změna i sousedních parcel č. kat. 669/4/5/6/7/8/9/10/11/13 na stavební pozemky pro RD.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrádkářská osada) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1 + podkroví

15. Změna funkčního využití pozemku na Vyhlídce, (5-1)
a) Část pozemku č kat. 1050 v k.ú. Náchod je využívána jako občanskou vybavenost k hotelu Vyhlídka.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrada) změněno na občanské vybavení (stávající stav).
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1 + podkroví

16. Rozšíření ranče Lipí, (5-2)
a) Rozšíření ploch pro zemědělské stavby (chov koní) bude provedeno na parc. č. kat. 130/3 a 98/5 v k.ú. Lipí.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka, pole) změněno na území zemědělské výroby (živočišná výroba, chov koní)
c) Limity využití území :
- výstavba v ochranném pásmu lesa 50 m
- max. podlažnost 1 + podkroví

17. Výstavba rod. domu v k.ú. Běloves, (5-0)
a) Stavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 570/30 v k.ú. Běloves.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrada) změněno na území bydlení městského typu - čisté v návrhovém období
c) Limity využití území :
- ochranné pásmo II. stupně "II.A" přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves
- max. podlažnost 1 + podkroví

18. Výstavba rod. domů v k.ú. Lipí, (5-2)
a) Stavba RD J. Ládra se uskuteční na parc. č. kat. 192/38 v k.ú. Lipí, dalších RD na sousedních pozemcích č. kat. 192/5, 166/2 a 192/39.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka, pastviny) změněno na území bydlení městského zypu - obecné po návrhovém období.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1 + podkroví
d) Další požadavky na řešení :
- Pozemky mohou být využity až v poslední etapě výstavby, po vyčerpání návrhových ploch určených pro obytnou výstavbu.

19. Rozšíření pozemku firmy Repon Náchod v k.ú. Bražec (6-2)
a) Rozšíření areálu firmy o 15 m do parc. č. kat. 272/20 v k.ú. Bražec.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka, pastviny) změněno na území drobné výroby a služeb.
c) Limity využití území :
- ochranné pásmo linky VN 10 m
- ochranné pásmo ČOV Náchod - Bražec

20. Změna funkčního využití pozemku u ZŠ Plhov, Město Náchod (5-0)
a) Pozemek č. kat. 490/1 v k.ú. Náchod bude využit na veřejnou zeleň a parkoviště vozů pro obyvatele sídliště Plhov a okolní občanskou vybavenost.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (občanská vybavenost, veřejná zeleň) změněno na veřejnou zeleň a parkoviště vozů v návrhovém období dle zpracované dokumentace.

21. Změna funkčního využití pozemků ve Václavické ul. u sídliště Branka, Město Náchod (6-1)
a) Stavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 1912/2, 1912/12 a 1913/2 v k.ú. Náchod.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (občanská vybavenost) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1- 2 dle charakteru okolní zástavby

22. Výstavba rodinných domů ve Vodárenské ul., k.ú. Běloves, (5-0)
a) Výstavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 688/1 a 617/12 v k.ú. Běloves.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrada, zahrádkářská osada) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- ochranné pásmo II. stupně "II.B" přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves
- max. podlažnost 1- 2 dle charakteru okolní zástavby

24. Výstavba rod. domu Na Drážkách v k.ú. Babí, (5-0)
a) Výstavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 392/17/18 a 387/3 v k.ú. Babí.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrada) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období
c) Limity využití území :
- výstavba v ochranném pásmu lesa 50 m
- max. podlažnost 1+ podkroví

25. Výstavba rod. domu v k.ú. Náchod, (5-0)
a) Stavba RD se uskuteční na částech parc. č. kat. 675/1 a 674/2 v k.ú. Náchod.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka, pastvina) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1+ podkroví

26. Rozšíření plochy pro výstavbu rod. domu v k.ú. Lipí, Město Náchod (5-2)
a) Zadní část parcely č. kat. 350/1 v k.ú. Lipí přesahující hranici zastavitelného území bude využívána jako zahrada.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka, pastvina) změněno na zahradu dle charakteristiky funkčních ploch (Plochy sídelní zeleně).

28. Změna funkčního využití pozemku v Americké ulici na Kašparáku, (5-0)
a) Rekreační objekt na parc. č. kat. 668/30 v k.ú. Náchod bude upraven na RD k trvalému užívání. Navrhuje se postupná změna i sousedních pozemků č. kat.
668/2/22/24/25/26/27/28/29/31/32/33/34/35/36/40 v k.ú. Náchod na stavební pozemky pro RD.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrádkářská osada) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1+ podkroví

29. Výstavba rod. domů v k.ú. Lipí, (5-2)
a) Výstavba RD na parc. č. kat. 189/1 v k.ú. Lipí bez vyřešení širších vztahů není v návrhovém období vhodná. Požaduje se komplexní řešení parc. č. kat. 189/1, 188/3 a 198/1 a jejich využití pro výstavbu RD po návrhovém období.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka, pastvina) změněno na území bydlení městského typu - obecné po návrhovém období.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1+ podkroví
d) Další požadavky na řešení :
- přes pozemky je vedena povrchová voda ze silnice a pramenů, nad silnicí žlabem, který vybudovalo město Náchod. Toto odvodnění musí zůstat i v budoucnu zachováno.
- pozemky mohou být využity až v poslední etapě výstavby, po vyčerpání návrhových ploch určených pro obytnou výstavbu.

30. Změna funkčního využití území v Kladské ulici, Město Náchod (5-1)
a) Stavební parc. č. kat. 2293, 2307. 465/1/2, 523 a 645 v k.ú. Náchod budou v návrhovém období ÚPSÚ využívány dosavadním způsobem, převážně pro bydlení.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (ochranná a izolační zeleň) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- v návrhovém období respektovat současný stav bez možnosti přístaveb a nástaveb d) Další požadavky na řešení :
- vyhodnotit hlukovou situaci ve venkovním prostoru a v případě překročení hygienických limitů navrhnout potřebná protihluková opatření

31. Změna funkčního využití území v k.ú. Jizbice (5-2)
a) Pozemky č. kat. 78/6/7, 79/4/6/7 v k.ú. Jizbice jsou využívány jako zahrady.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka, pastvina) změněno na zahrady dle charakteristiky funkčních ploch (Plochy sídelní zeleně).

33. Změna funkčního využití pozemku v k.ú. Malé Poříčí, (5-0)
a) Pozemek č. kat. 208/10 v k.ú. Malé Poříčí bude využíván jako manipulační plocha pro provádění oprav automobilů.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změněno na smíšené území městské, nízkopodlažní dle charakteristiky funkčních ploch.
c) Limity využití území :
- ochranné pásmo II. stupně "II.B" přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves

34. Změna funkčního využití objektů a pozemku firmy TENNEX, spol. s r.o., Náchod (6-1)
a) Stav. parc. č. kat. 2879, 1388 a na poz. parc. 1662/1 v k.ú. Náchod jsou využívány k podnikatelské činnosti firmy Tennex.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (veřejná zeleň, hřbitov) změněno na občanskou vybavenost (stávající stav).
c) Limity využití území :
- podlažnost 2+ podkroví

35. Částečná změna trasy přeložky silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí v k.ú. Malé Poříčí, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pardubice (4-0,5-0)
a) Změna trasy přeložky silnice II/303 se dotýká parc. č. 340/1, 355, 354, 351, 352, 340/6, 346/7/8/3/10/11, 356, 357, 368/2/3/5/15, 331/1 a 358 v k.ú. Malé Poříčí.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny, vodní toky, veřejná zeleň, občanská vybavenost) změněno na základní komunikační systém, silnice II. třídy dle charakteristiky funkčních ploch (Plochy pro dopravu).
c) Limity využití území :
- pozemky se nacházejí v záplavovém území řeky Metuje
- ochranné pásmo II. stupně "II.A" a "II.B" přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves
- ochranné pásmo železnice 60 m
- ÚSES - RBK č. 20

36. Změna funkčního využití areálu bývalých Potravin v ulici Českých bratří, AUTO-AKU, s.r.o. (6-1)
a) Staveb. parc. č. kat. 506/2/3/5 v k.ú. Náchod jsou využívány společností Auto-Aku, s.r.o., pro podnikatelskou činnost v oblasti autobaterií, náhradních dílů a drobné opravy a služby motoristům.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (občanská vybavenost - školství) změněno na území drobné výroby a služeb (současný stav). S využitím území pro občanskou vybavenost se počítá ve výhledu.
c) Limity využití území :
- v návrhovém období respektovat současný stav bez možnosti přístaveb a nástaveb zhodnocujících dnešní stavební fond
- výhledově přestavba území pro občanskou vybavenost v centrální oblasti

37. Změna funkčního využití pozemku v k.ú. Běloves, (5-0)
a) Pozemek č. kat. 211/1 v k.ú. Běloves je evidován jako louka.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (veřejná, izolační a ochranná zeleň) změněno na zahradu v návrhovém období dle charakteristiky funkčních ploch (Plochy sídelní zeleně).
c) Limity využití území :
- ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves
- pozemek se nachází v záplavovém území řeky Metuje

38. Výstavba rod. domů v ul. Smiřických, (5-0)
a) Stavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 361/6, 362/10/13 v k.ú. Náchod.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrada) změněno na území bydlení městského typu - čisté v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- výstavba v ochranném pásmu lesa 50 m
- výstavba v ochranném pásmu NKP státního zámku v Náchodě
- max. podlažnost 1+ podkroví

40. Změna funkčního využití pozemku a výstavba rod. domu v ul. Nový Svět, (6-0)
a) Výstavba RD se uskuteční na částech parc. č. kat. 1351/1 a 1350 v k.ú. Náchod v sousedství čp. 254 (stav. parc. č. kat. 309/1).
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrada) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- pozemky se nacházejí v ochranném pásmu NKP státního zámku v Náchodě
- max. podlažnost 1+ podkroví

42. Změna funkčního využití pozemků v k.ú. Dobrošov, (5-1)
a) Pozemky č. kat. 398/2/4/5 a 399 v k.ú. Dobrošov jsou navrženy k zalesnění.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny) změněno na les dle charakteristiky funkčních ploch v návrhovém období.

43. Změna funkčního využití pozemků v k.ú. Dobrošov, (4-1)
a) Pozemky č. kat. 202/1/4 a 207/1 v k.ú. Dobrošov jsou navrženy k zalesnění.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ ( louky, pastviny) změněno na les dle charakteristiky funkčních ploch v návrhovém období.

44. Změna využití pozemků v k.ú. Dobrošov, (4-1)
a) Pozemek č. kat. 121/4 v k.ú. Dobrošov je zalesněn.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny) změněno na les dle charakteristiky funkčních ploch (současný stav).

45. Změna funkčního využití pozemků v k.ú. Běloves, (5-1)
a) Pozemky č. kat. 118, 111, 123, 103, 122/2, 676 v k.ú. Běloves jsou zalesněny.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny) změněno na les dle charakteristiky funkčních ploch (současný stav).
c) Limity využití území :
- ochranné pásmo II. stupně "II.B" přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves

46. Změna funkčního využití pozemku v k.ú. Babí, (5-0)
a) Pozemek č. kat. 283/1 v k.ú. Babí je navržen k zalesnění.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny) změněno na les dle charakteristiky funkčních ploch v návrhovém období.

47. Změna funkčního využití pozemků v k.ú. Lipí, (5-2)
a) Pozemek č. kat. 278/2/4 a 281 v k.ú. Lipí složí jako sad.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louky, pastviny) změněno na ovocný sad dle charakteristiky funkčních ploch.
c) Požadavky na řešení :
- pozemky nebudou zahrnuty do zastavitelného území obce a nebudou oploceny

48. Změna funkčního využití pozemků v k.ú. Jizbice, (5-2)
a) Pozemky č. kat. 138/12/13 v k.ú. Jizbice jsou využívány zahrady.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (pole) změněno na zahrady dle charakteristiky funkčních ploch, současný stav (Plochy sídelní zeleně).

49. Změna funkčního využití pozemků v k.ú. Dobrošov (5-2)
a) Pozemky č. kat. 327/2 a 329/8 v k.ú. Dobrošov jsou využívány jako zahrady.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změněno na zahrady dle charakteristiky funkčních ploch (Plochy sídelní zeleně).

51. Změna funkčního využití pozemku a objektu v ul. B. Němcové, OkÚ Náchod (6-1)
a) Veřejná budova na stav. parc. č. kat. 278/1 v k.ú. Náchod byla zrekonstruována pro administrativní účely.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (občanská vybavenost - školství) změněno na občanskou vybavenost - veřejná administrativa (současný stav).
52. Změna funkčního využití pozemků ve Smetanově ul., Město Náchod (5-1)
a) Pozemky č. kat. 922/1 a 924/1 v k.ú. Náchod jsou využívány jako dětská hřiště.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (území bydlení městského typu - obecné, nízkopodlažní) změněno na sportovní plochy dle charakteristiky funkčních ploch (současný stav).

53. Změna funkčního využití pozemku v Nové ul., Na Brance, Město Náchod (6-1) a) Stavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 1907/1 v k.ú. Náchod.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (veřejná zeleň) změněno na území bydlení městského typu - čisté v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- podlažnost 1

54. Změna funkčního využití pozemků a výstavba RD v ul. Na Výsluní, Město Náchod (6-1)
a) Pozemky č. kat. 1894/24/25 a 1895/2 v k.ú. Náchod jsou využívány jako zahrádky.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (veřejná zeleň) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- podlažnost 1 + podkroví

55. Změna funkčního využití pozemku a objektu bývalé školy na Pavlišově, Město Náchod (5-9)
a) Dosavadní funkční využití stav. parc. č. 107 v k.ú. Pavlišov dle ÚPSÚ (občanská vybavenost) změněno na smíšené území venkovské dle charakteristiky funkčních ploch.
b) Limity využití území :
- ochranné pásmo II. stupně přírodního léčivého zdroje v Hronově

56. Změna funkčního využití pozemku a objektu v k.ú. Babí, Město Náchod (5-0)
a) Stávající rod. dům čp. 28 je umístěn na stav. parc. č. kat. 32 a poz. parc. č. kat. 28 v k.ú. Babí.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (občanská vybavenost) změněno na smíšené území venkovské dle charakteristiky funkčních ploch (stávající stav).

57. Změna funkčního využití území v k.ú. Staré Město nad Metují (6-1, 6-2)
a) Parcely č. kat. 375/2 a stav. č. 536 v k.ú. Staré Město nad Metují v místě bývalého písníku jsou využívány jako sportoviště TJ Sokol Staré Město.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (les) změněno na sportovní plochy dle charakteristiky funkčních ploch (současný stav).

58. Změna funkčního využití objektu bývalé mateřské školy v ul. Za Přádelnou, Město Náchod (6-1)
a) Bývalá mateřská škola je umístěna na parc. č. kat. 19/1/3/4 a stav. parc. č. 148 v k.ú. Staré Město nad Metují.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (občanská vybavenost) změněno na smíšené území městské dle charakteristiky funkčních ploch.

61. Výstavba rodinného domu na Pavlišově, (5-9)
a) Stavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 1231 v k.ú. Pavlišov.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (pole) změněno na území bydlení venkovského typu v návrhovém období.
c) Omezující podmínky ve využití území :
- pozemky zařazeny do I. třídy ochrany zemědělské půdy
d) Limity využití území :
- max. podlažnost 1 + podkroví
d) Další požadavky na řešení :
- respektování příjezdu ke stávajícímu vodojemu

62. Změna funkčního využití pozemku pro stavbu rod. domů v k.ú. Lipí,(5-2)
a) Stavba RD se uskuteční na části parc. č. kat. 264/1 v k.ú. Lipí.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změnit na území bydlení městského typu - obecné ve výhledu.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1+ podkroví
d) Další požadavky na řešení :
- Vzhledem k tomu. že tato lokalita je z hlediska krajinného rázu nejhodnotnější, bude zde výstavba zahájena až po vyčerpání návrhových a ostatních výhledových ploch v k.ú. Lipí, určených v tomto územním plánu pro obytnou výstavbu.

63. Změna funkčního využití pozemků pro stavbu rod. domů v ul. Na Výsluní, Město Náchod (6-1)
a) Stavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 1889/1, 1890/1 a 1899/5 v k.ú. Náchod.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (veřejná zeleň) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- podlažnost 1 + podkroví

64. Změna zóny komerčního občanského vybavení v Bělovsi, Město Náchod (5-0)
a) Změny trasy příjezdové komunikace a hranice občanské vybavenosti v prostoru OD Kaufland se týkají parc. č. kat. 544/1, 545/1/2/3, 548/2, 550/9/10/11 v k.ú. Běloves.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (občanská vybavenost, veřejná zeleň, ostatní obslužné komunikace) upraveno na občanskou vybavenost a ostatní obslužné komunikace.
c) Limity využití území :
- ochranná pásma I. a II. stupně "II.A" přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves
- ochranné pásmo vodovodního zásobního řadu 4 m
- ochranné pásmo linky VN 10 m
- max. podlažnost 3
d) Další požadavky na řešení :
- sjezd ze silnice I/33 k OD Kaufland pouze pravostranný, hlavní připojení obslužnou komunikací z ul. Kpt. Jaroše.

65. Změna funkčního využití pozemků pro výstavbu budovy soudu v Raisově ulici, Okresní soud Náchod (6-1)
a) Stavba soudu bude uskutečněna na pozemcích č. kat. 122/1/4 a 2058/29 v k.ú. Náchod.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (občanská vybavenost, zeleň) upraveno na občanskou vybavenost, parkoviště vozů, izolační zeleň.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 4 - 5

66. Změna funkčního využití pozemku a objektu čp. 112 v Kladské ulici, Město Náchod (5-0)
a) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (území drobné výroby a služeb) změněno na území bydlení městského typu - obecné, vícepodlažní.
b) Limity využití území :
- ochranné pásmo II. stupně "II.B" přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves
- ochranné pásmo železnice 60 m

G. Grafické opravy ÚPSÚ vyplývající z usnesení Rady města Náchoda


RM1 (usnesení z 2.10.2001), vyznačení stávajících RD v zahrádkářské osadě v k.ú. Bražec (5-2,6-2)

a) Stávající domy čp. 84, 85, 95, 105 a 107 v zahrádkářské osadě v k.ú. Bražec mezi ulicí Za Řekou a V Naměrkách jsou využívány k trvalému bydlení.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (zahrádkářská osada) změněno u stavebních parcel rodinných domů na území bydlení městského typu - obecné, nízkopodlažní (současný stav).
RM2 (usnesení z 29.1.2002), oprava hranice zastavěného území a výstavba RD v k.ú. Dobrošov (5-2)
a) Oprava hranice současně zastavěného území a výstavba RD se uskuteční na parc. č. kat. 338/16 v k.ú. Dobrošov.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změněno na území bydlení venkovského typu v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- ochranné pásmo silnice III. třídy 15 m
- podlažnost 1 + podkroví

RM3 (usnesení z 12.2.2002), oprava tras komunikací v zahrádkářské osadě Kašparák (5-0)

a) V zahrádkářské osadě "Kašparák" byly realizovány komunikace v jiné poloze než je vyznačeno v územním plánu.
b) Při ponechání dosavadního funkčního využití území změněno trasy komunikací dle realizovaného stavu.

RM4a (usnesení z 7.5.2002), změna funkčního využití pozemku v k.ú. Bražec (5-2)
a) Na parc. č. kat. 263/3 v k.ú. Bražec byl postaven rodinný dům čp. 111. Nutno dát do souladu ÚPSÚ se skutečným stavem a změnit hranici současně zastavěného území.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změněno na území bydlení městského typu - obecné, nízkopodlažní (současný stav).

RM4b (usnesení z 7.5.2002), změna hranice současně zastavěného území v k.ú. Babí (5-0)
a) Parcely č. kat. 98/1 a 99/11 v k.ú. Babí jsou využívány jako příjezdová komunikace k RD, Třešňová čp. 20. Nutno dát do souladu ÚPSÚ se skutečným stavem a změnit hranici současně zastavěného území.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka, pole) změněno na přístupovou komunikaci a zpevněnou plochu (současný stav).

RM4c (usnesení z 7.5.2002), změna funkčního využití pozemků v k.ú. Lipí (5-2)
a) Parcely č. kat. 272/2, 262/1 a 221/2 v k.ú. Lipí jsou navrženy k zástavbě rodinnými domy vzhledem k tomu, že oprava ÚPSÚ byla vlastníkovi pozemků přislíbena MÚ v Náchodě již v roce v 1998. b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (louka) změněno na území bydlení městského typu - obecné v návrhovém období.
c) Limity využití území :
- max. podlažnost 1 + podkroví

RM4d (usnesení z 7.5.2002), úprava hranic nízkopodlažního bydlení a posun místní komunikace v k.ú. Náchod nad nemocnicí (5-1)
a) Území pro nízkopodlažní obytnou výstavbu nad nemocnicí rozšířit dle zastavovací studie z roku 1998, která respektuje majetkové hranice (zahrnuje mimo jiné celé parc. č. kat. 934/1/3/4/5) a posun navržené místní komunikace mezi ulicemi v Úvoze a Nemocniční.
b) Dosavadní funkční využití dle ÚPSÚ (území bydlení městského typu - obecné a obč. vybavení - zdravotnictví s místní komunikací na rozhraní funkčních ploch) změněno na území bydlení městského typu - obecné, nízkopodlažní s posunem místní komunikace v návrhovém období.
Tato vyhláška platí pro správní území Náchoda, vymezené katastry Babí, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí, Náchod, Pavlišov a Staré Město nad Metují.

H. Zeleň, ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
Navrhované změny se nedotýkají koncepce zeleně, ani prvků ÚSES. Z hlediska ochrany krajiny je nutné respektovat požadavky na řešení uvedené u lokalit č. 18, 29 47 a 62.

I. Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana ZPF
Základní požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí nejsou uvedenými změnami dotčeny.
Zábor zemědělských pozemků v I. třídě ochrany je omezen na lokalitu č. 61 (RD v Pavlišově, kde se jedná o doplnění stávající zástavby podél komunikace). Zábor pozemků ve II. třídě ochrany je připuštěn u lokalit č. 35 (přeložka silnice II/303) a 64 (Kaufland) vzhledem k tomu, že vhodnější varianty umístění nebyly nalezeny.

J. Ostatní limity využití území a další omezení
1. Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných a bezpečnostních pásem:
- rozvodů elektrické energie a trafostanic
- dálkových telekomunikačních kabelů
- radioreléových tras a TVP
- plynovodů
- vodovodních řadů
- silnic II. a III. třídy
- železnice
- přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves
- přírodního léčivého zdroje Hronov
- čistírny odpadních vod Bražec
- NKP státního zámku Náchod
- lesa

2. Dalšími limity a omezujícími prvky využití území jsou :
- záplavové území řeky Metuje
- lázeňský statut lázeňského místa Běloves

K. Veřejně prospěšné stavby
Navrhované změny se nedotýkají seznamu veřejně prospěšných staveb uvedených ve chváleném ÚPSÚ Náchod z roku 1998.

Část třetí
Závěrečná ustanovení1.Touto vyhláškou se ruší vyhláška Města Náchoda č. 1/2004 o závazných částech změny č.1 Územního plánu sídelního útvaru Náchod
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.11.2004


Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv