Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003,
o povinné ochranné deratizaci ve městě

Článek 1
Úvod


Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 22.9.2003 usneslo vydat podle ustanovení § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 2
Předmět úpravy


Město Náchod nařizuje v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví provedení speciální ochranné deratizace na území města Náchoda, kterou se podle ustanovení § 55 zák. č. 258/2000 Sb., rozumí odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz, zvýšeného výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.


Vlastníci, nájemci, uživatelé nebo odpovědné osoby ve všech objektech jsou povinni zajistit průzkum a provedení deratizace, případně umožnit provedení průzkumu městem pověřené firmě a podrobit se následně všem opatřením, souvisejícím s deratizací.


Deratizací pro účely této vyhlášky se rozumí soubor odborných opatření k hubení hygienicky a epidemiologicky významných škodlivých myšovitých hlodavců.


Článek 3
Termín provedení


Celoplošná deratizace bude na území města Náchoda provedena v termínu
od 1.10.2003 do 30.11.2003


Článek 4
Základní ustanovení


1. Povinná deratizace se na katastrálním území města provádí v objektech a na prostranstvích ve vlastnictví fyzických a právnických osob, v kanalizační nebo parovodní síti a ostatních prostorách, kde se škodliví myšovití hlodavci vyskytují.

2. Zahájení deratizačních prací, jméno a kvalifikaci oprávněné osoby, která provádí deratizační práce, je nutné nahlásit odboru správy majetku MěÚ Náchod.

3. Veškeré deratizační práce je nutné provádět v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu hlavního hygienika ČR. Deratizaci mohou provádět pouze oprávněné osoby s potřebnou kvalifikací dle platných předpisů. O provedené deratizaci musí být vyhotoven protokol.

4. Náklady na tuto povinnou deratizaci, včetně jednorázových preventivních nutných opatření, k zabránění dalšího šíření hlodavců nese ten, na jehož pozemku nebo v jehož budově, popřípadě v jehož zařízení se škodliví myšovití hlodavci hubí, pokud pozemek, budova nebo zařízení jsou v užívání jiného, nese náklady tento uživatel.

5. Úklid a likvidaci uhynulých hlodavců provede oprávněná firma do 10ti dnů po ukončení deratizace. Odklízení nepovolanými osobami je nepřípustné. Zejména je zakázáno odkládání uhynulých zvířat do odpadkových nádob a košů.

6. Kontrolou deratizace je pověřena kontrolní komise schválena radou města.

7. Deratizací vyhlášenou dle čl.2 nebudou dotčeny deratizační zásahy prováděné z jiných důvodů (pravidelné provozní nebo technologické postupy).


Článek 5
Závěrečná ustanovení


1. Porušení této vyhlášky lze postihnout podle zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.


Článek 6
Účinnost


Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání zastupitelstva města Náchoda dne 22.9.2003 a z důvodu naléhavého obecního zájmu nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


V Náchodě dne 23.9.2003Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv