Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Město Náchod
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 13.12.2010 usneslo vydat na základě § 10b, § 14 a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Zrušovací ustanovení

1) Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto: zrušuje se příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nahrazuje se přílohou č. 1 této vyhlášky

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Jan Birke
starosta
Ing. Tomáš Šubert
místostarosta


Příloha č. 1

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu podle skutečných nákladů města předchozího roku. Příloha č. 1

Výpočet nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území města Náchoda pro rok 2011 podle skutečnosti v roce 2009

počet obyvatel k 31.12.2009 (včetně majitelů chat) 21 864

1. Výpočet části sazby poplatku dle zákona č. 565/1990 Sb. § 10b, odstavec 3, písm. b) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu podle nákladů roku 2008

náklady na svoz TKO a objemného odpadu v roce 2009 celkem 12 232 000,- Kč

náklady na nákup a opravy nádob v roce 2009 0,- Kč

inflační nárůst (1,6 % 2010, 1,9 % 2011) 431 838,- Kč

předpokládané rozšíření a zvýšení frekvence v r. 2011 110 149,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

předpokládané náklady na svoz TKO v roce 2011 12 773 987,- Kč

předpokládané náklady na 1 osobu a rok v roce 2011 12 773 987 : 21 864 = 584,25 Kč

Maximální částka na tuto část poplatku je zákonem stanovena na 250,- Kč na osobu a rok,

vyšší částku je možno zahrnout do části poplatku na tříděný odpad.

2. Výpočet části sazby poplatku dle zákona č. 565/1990 Sb. § 10b, odstavec 3, písmeno a)

na provoz systému shromažďování, sběru, třídění a využívaní tříděného komunálního

odpadu na území města Náchoda podle nákladů roku 2009

náklady na tříděný odpad v r. 2009 2 483 000,- Kč

příjem od firmy Eko-kom za třídění obalů v r. 2009 - 2 104 000,- Kč

náklady na nákup a opravy nádob v r. 2009 50 000,- Kč

inflační nárůst (1,6 % 2010, 1,9 % 2011) 89 425,- Kč

předpokládaný snížený příjem od firmy Eko-kom (2 000 000-2 104 000) 104 000,- Kč

předpokládané rozšíření a zvýšení frekvence svozu, nákup pytlů v r. 2011 25 000,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

předpokládané náklady na separaci odpadů v roce 2011 celkem 647 425,- Kč

předpokládané náklady na 1 osobu a rok v roce 2011 647 425 : 21 864 = 29,61 Kč

Maximální výše této části poplatku je stanovena zákonem na 250,- Kč. Je možné do ní zahrnout

vyšší náklady na svoz netříděného odpadu.

Maximální částka celkového poplatku je zákonem stanovena na 500,- Kč na osobu a rok, z toho část na svoz tuhého komunálního odpadu může dosáhnout maximálně 250 Kč na osobu a rok a část na svoz tříděného odpadu rovněž maximálně 250 Kč na osobu a rok. Vyšší částku na svoz TKO je možno zahrnout do části poplatku na tříděný odpad. O výši poplatku rozhoduje městské zastupitelstvo, částka převyšující výši poplatku je dotována městem Náchod.

Vzhledem k tomu, že výpočet je prováděn na základě skutečnosti roku 2009, je v něm zahrnut očekávaný inflační nárůst za rok 2010 (1,6 %), a předpoklad inflace na rok 2011 (1,9 %), zahrnuje tedy předpokládanou inflaci za 2 roky.

Výpočet je podle zákona proveden v porovnání s náklady roku 2009. V porovnání s předchozím rokem (podle výpočtu) je náklad na 1 občana a rok obdobný.

příloha č. 1 platná na rok

2010

2011

náklady na netřídělný komunální odpad v Kč

583,56

584,25

náklady na tříděný komunální odpad v Kč

29,20

29,61

V roce 2011 bude navýšena cena za uložení dopadu na skládce o 20 Kč/t.

Předpokládané množství směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu v roce 2011 je 4500,- tun.

Skutečný náklad na zabezpečení separace odpadů bez započtení příjmů od firmy Eko-kom dosáhne v roce 2011 výše 2 647 425,- Kč, tj. 121,09 Kč/osoba a rok.

V Náchodě 15.11.2010
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv