Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2000 kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD města Náchoda


Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 11.12.2000 usneslo vydat na základě § 29 odstavec 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.; o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.


1.Účel

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany ve městě.Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území města a jejich místních částí. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany ve městě.


2.Úkoly pověřených osob

· rada města zřizuje svým usnesením v souladu s požárním zákonem jednotku sboru dobrovolných hasičů města s místní působností

· pro zajištění požární prevence ve městě starosta ustavuje preventistu

· pro zajištění požární represe ve městě starosta ustavuje velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů města , zaměstnance městského úřadu

· Město Náchod uzavírá dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů města


3.Úkoly právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany

· obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku,věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.U vyhrazené požární techniky,věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení , kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,lze instalovat a používat pouze schválené druhy.

· vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce , zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody,plynu,topení a produktovodům, k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

· dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

· označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami,příkazy,zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně a to včetně míst , na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

· pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby , technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady

· umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany,poskytovat mu požadované doklady,dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření

· poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny požáru

· bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech , které provozují,nebo v prostorách ,které vlastní nebo užívají · nesmí vypalovat porosty.Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinni , se zřetelem na rozsah této činnosti , stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a toto předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje

· u zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí zajistit další požadavky podle zákona č.133/1985 Sb. ve znění zákona č.237/2000 Sb.§6 , 6a , 6b

· vlastník nebo uživatel lesů v souvislých porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů zajistí hlídkovou činnost s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany


4.Fyzická osoba je povinna

· počínat si tak , aby nedocházelo ke vzniku požáru,zejména při používání tepelných elektrických,plynových a jiných spotřebičů a komínů , při skladování a používání hořlavých látek , manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

· plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech

· vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce

· bez odkladu oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech , které vykonává , nebo v prostorách , které vlastní nebo užívá

· dbát na plnění dalších povinností dle zákona č.133/85 Sb. ve znění zákona §17 č.237/2000 Sb.


5. Jednotka požární ochrany města

· druh : JPO V/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů města , která zabezpečuje výjezd družstva

· velikost a vybavení jednotky požární ochrany :

- celkem členů - 34 + 1 + 3

- počet členů v pohotovosti - 6 (3)

- velitel - 1

- velitel družstva- 3

- stříkačka CAS- 2

- dopravní automobil- 1

- odsavač kouře- 1

- požární stříkačka- 4

- izolační dýchací přístroj- 2


5.Přehled zdrojů požární vody

· hydranty rozvodu pitné vody - vlastník VAK a.s.

· požární nádrže na vodu :

- katastr Lipí

- katastr Dobrošov

- katastr Náchod

- katastr Jizbice

- katastr Babí

· řeka Metuje

· koupaliště Plhov


6.Ohlašovny po žáru

· služebna městské policie - telefon 156

· hasičský záchranný sbor - telefon 150

· všechny veřejné telef. automaty Telecom na katastru města Náchod , včetně příměstských částí : Pavlíšov , Babí , Malé Poříčí , Staré Město , Lipí , Jizbice , Dobrošov


Označení

· tabulkou : Ohlašovna požáru


Vyhlášení požárního poplachu v obci

· je-li požár ohlášen na tel.č. 156 - je službou neprodleně ohlášen na hasičský záchranný sbor a jednotce požární ochrany města

· je-li požár ohlášen na tel. č.150 - hasičský záchranný sbor postupuje v souladu s požárním poplachovým plánem č.41 pro město Náchod


7.Trvalé zabezpečení požární ochrany ve městě a příměstských částí

· sdružení dobrovolných hasičů Čech ,Moravy a Sleska


7.Požární poplachový plán č.41 pro město Náchod

· stupeň I. , jednotka :

- HZS Velké Poříčí

- jednotka požární ochrany města

- Rubena Náchod

· stupeň II. , jednotka :

- Nové Město nad Metují

- Hronov

- Velké Poříčí

· stupeň III. :

- Červený Kostelec

- Česká Skalice

- Kramolna


Požární jednotky jsou na místo zásahu (nebo do zálohy na požární útvar) povolány prostřednictvím okresní ohlašovny požárů na vyžádání velitele zásahu.


Účinnost od 1. ledna 2001


Touto vyhláškou pozbývá platnost dosavadní požární řád ze dne 1.10.1992.


MVDr. Josef Řehák
místostarosta
Miloslav Čermák
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv