Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Vyhláška o placeném stání na místech komunikacích

Městská rada v Náchodě vydává dne 20. června 1997 na základě ustanovení § 24 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a po projednání s orgánem Policie ČR v Náchodě, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Předmět úpravy


Touto vyhláškou se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky (uvedeno v článku 2), které lze v souladu s ustanovením § 23 užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.


Článek 2


Předmětem parkovacími plochami pro účely této vyhlášky jsou vyznačené parkovací plochy na Masarykově náměstí a v ulici Riegrově.


Článek 3


1. Způsob stíní a parkování vozidel na parkovacích plochách uvedených v článku 2 této vyhlášky upravuje zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 99/1989 Sb. a tato vyhláška.

2. Parkovací plochy musí být označeny vodorovným a svislým značením v souladu s vyhláškou č. 99/1989 Sb., a musí být vybaveny informační tabulí s provozním řádem a provozní dobou parkování.


Článek 4


1. Řidič motorového vozidla je při zaparkování na vymezené parkovací ploše povinen neprodleně u parkovacího automatu zaplatit úhradu za parkování zakoupením parkovacího lístku na celou dobu, po kterou bude vozidlo na vymezené parkovací ploše zaparkováno.

2. Parkovací lístek (parkovací karta) musí být po celou dobu parkování vozidla umístěna na viditelném místě za jeho předním sklem tak, aby údaje o zaplacené době parkování byly čitelné z vně vozidla.

3. V případě nezaplacení nebo překročení doby vyznačené na parkovacím lístku bude postupováno dle článku 7 této vyhlášky.

4. Výše ceny za stání vozidla za určitou časovou jednotku a vymezení časových úseků, ve kterých se parkovné platí - je upraveno v příloze č. 1 této vyhlášky.


Článek 5
Osvobození od placení ceny za stání vozidla


Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, jejichž vozidla jsou označena znakem 01 nebo 02 a pro vozidla policie, požární ochrany, zdravotní služby a městské policie při výkonu služby neplatí ustanovení článku 4.


Článek 6


Na parkovacích plochách, uvedených v článku 2 této vyhlášky, je povoleno nepřetržité stání silničních motorových vozidel dle § 23, odst. 2 zákona 13/97 Sb. jen osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti za cenu stanovenou v souladu s touto vyhláškou. Dokladem o zaplacení ceny za stání silničního motorového vozidla těchto osob je parkovací karta.

Pro občany, mající ve vymezené oblasti nemovitost, je povoleno stání na parkovacích plochách dle článku 2 této vyhlášky denně v době od 7:00 hodin do 23:00 hodin z zvýhodněnou roční cenu stanovenou v souladu s touto vyhláškou. Dokladem o zaplacení ceny za toto zvýhodněné stání je rovněž parkovací karta.

Vymezené oblasti pro účely této vyhlášky se rozumí Masarykovo náměstí, Strnadova ulice, Palackého ulice, Weyrova ulice, Tyršova ulice (po křižovatku s Riegrovou ulicí) a Riegrova ulice.

Stání silničních motorových vozidel ostatních vlastníků dle § 23 odst. 1 zákona 13/97 Sb., je povoleno pouze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za cenu stanovenou v souladu s touto vyhláškou. Dokladem o zaplacení ceny za stání silničního motorového vozidla těchto ostatních osob je parkovací lístek.


Článek 7
Porušení povinností


Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude stíháno jako přestupek dle § 48 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších novel s použitím možnosti dle § 17a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.

Porušení povinností právnickou osobou bude stíháno dle § 50 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění.


Článek 8
Závěrečná ustanovení


1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem od vyhlášení, t.j. 7. července 1997

2. Touto vyhláškou se ruší vyhláška o parkování ve městě vydaná dne 6. června 1995


Náchod dne 20. června 1997Náchod dne 20. června 1997
Mgr. Drahomíra Benešová
místostarosta
Ing. Vladislav Žídek
starostaPříloha č. 1Věc: Maximální ceny pro zavedení systému placeného parkování

Provozní doba:
pondělí - neděle denní tarif 07 - 19 hodin
  večerní tarif 19 - 23 hodin
  noční tarif 23 - 07 hodin

Ceny:
denní: 1. hodina 15,-- Kč/hod.
  2. a 3. hodina 20,-- Kč/hod.
  další hodiny 25,-- Kč/hod.
večerní:   5,-- Kč/hod.
noční:   zdarma

Cena pro osoby, vlastníci ve vymezené oblasti nemovitost           2.000,-- Kč/rok

za celoroční stání denně v době od 07.00 hodin do 23.00 hodin (Dokladem o platbě placeného parkovného bude parkovací karta s vyznačením této vymezené doby stání)

Ceny parkovacích karet:

Osoby mající ve vymezené oblasti trvalé bydliště:2.000,-- Kč/rok

Právnické osoby mající ve vymezené oblasti sídlo: 10.000,-- Kč/rok

Právnické osoby mající ve vymezené oblasti sídlo

a požádají o rezervaci parkovacího místa: 20.000,-- Kč/rok

parkovací karty, které byly na rok 1997 zakoupeny dle dříve sjednaných cen z původní smlouvy, zůstávají nadále v platnosti.


 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv