Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Kronika města Náchoda rok 2004

Změna kronikáře


V pátek 6.února 2004 náhle zemřel dlouholetý kronikář města Náchoda pan Oldřich Šafář, mimořádný znalec historie města, zejména jeho proměn v minulém století. Text kroniky za loňský rok ještě stihl napsat, po drobných doplňcích a úpravách byl ve Státním okresním archivu v Náchodě pořízen čistopis zápisu. Rozloučili jsme se s ním v obřadní síni u hřbitova v pátek 13. února.

Oldřich Šafář byl nejen po čtyřicet let kronikářem, ale napsal i stovky článků do okresního i místního tisku a řádku samostatných publikací o městě, jeho památkách, životě v něm i zajímavých lidech. Řadu let redigoval městský kulturní zpravodaj.

Jako člen letopisecké komise jsem byl požádán o další psaní kroniky. Jmenuji se Aleš Fetters, jsem středoškolský pedagog (Mgr.), od roku 1958 žiji v Náchodě - Babí a od roku 1959 v Náchodě působím. Pracoval jsem řádku let jako dobrovolný knihovník v pobočce knihovny v Babí, v Náchodě přednesl desítky přednášek, přispěl jsem množstvím článků do regionálního tisku, většinou o významných osobnostech města či regionu, publikuji i v tisku celostátním.

Ze svých větších prací se vztahem k regionu mohu uvést publikaci 120 let Hronu v hudebním životě Náchoda (vydalo Náchodské kulturní středisko 1981), na ni navázala repertoárová studie 125 let Hronu (NKS 1986), dále 130 let pěveckého sboru Hron v Náchodě (NKS 1991) a 140. výročí založení pěveckého sboru Hron (Beránek, a.s., Náchod 2001). Základem těchto prací je kronika pěveckého sboru Hron, kterou jsem na počátku 70. let založil a zapsal do ní vše, co se mi podařilo zjistit o minulosti spolku od jeho založení v roce 1861. Do roku 2000 jsem ji vedl. V Hronu jsem 40 let působil, byl jsem i jeho jednatelem a pak předsedou. Ve Zpravodaji Místopisné komise ČSAV (1981) jsem publikoval studii Jména pěveckých sborů ve Východočeském kraji a 15 hesly o náchodských sbormistrech jsem přispěl do Slovníku českých sbormistrů (vydalo hudební oddělení Divadelního ústavu, Praha 1982). Na přelomu tisíciletí byla v Náchodském zpravodaji otištěna (na tři pokračování) má studie Hudební život v Náchodě ve XX. století a ve sborníku Vladimír Wolf et Opera Corcontica (Univerzita Hradec Králové 2002) Hudební život v Náchodě za protektorátu.

Ve sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku (sv.3, Okresní muzeum Náchod 1989) byla otištěna má studie Metuje a její přítoky. Hydronymie povodí Metuje. (Zpracoval jsem a uveřejnil ve sbornících podobné studie také o povodí Úpy a Stěnavy.)

Jako literární historik jsem publikoval mj. místopis pohádek bratří Čapků Krajem Devatera pohádek (Dům kultury Trutnov 1990) nebo k 400. výročí narození Jana Amose Komenského edici básně Svatopluka Čecha Komenský, napsanou v roce 1892 pro tehdejší náchodské oslavy Komenského. K nedožitým 90. narozeninám prof. Václava Černého (1995) a zdejší konferenci o něm, již jsem spoluinicioval a na níž jsem se i organizačně podílel, jsem připravil sborník Václav Černý v rodném kraji (JUKO, Náchod 1994).

Od 1. února 1990 jsem byl ředitelem Jiráskova gymnázia v Náchodě. Podílel jsem se pak i na oslavách školy a na textech a redakci almanachu k jejímu stému výročí (1997). Ve výročních zprávách školy i jinde píši o významných profesorech i absolventech náchodského gymnázia. Připravil jsem také publikaci Sto let školy v Náchodě - Babí (1895-1995).

Jsem dlouholetým členem redakční rady vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem, do něhož pravidelně přispívám mj. přehledy literatury se vztahem k regionu.

Aleš Fetters


Oslavy 750 let od první písemné zmínky o Náchodě


Vzhledem k tomu, že jde o událost výjimečnou, dávám tuto mimořádnou kapitolu do čela letošního zápisu, před kapitoly pravidelné.

Na rok 2004 připadlo významné jubileum našeho města, 750 let od první písemné zmínky o Náchodě. Na listině majetkoprávního charakteru dochované v dobovém opise je uvedeno jméno Hron z Náchoda, tedy jméno zakladatele hradu a města Náchoda. Jak dlouho před tímto rokem byl hrad zbudován a město založeno, to se již zjistit těžko podaří.

Záštitu nad oslavami výročí města převzala poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Zdeňka Horníková, o záštitu nad hlavní částí oslav v září byl požádán prezident republiky. Organizačně zajišťovala oslavy spolu s pracovníky odboru školství a kultury MÚ komise v čele s Hanou Kopeckou a ing. Radkem Teichmannem. Paní Kopecká se starala zejména o akce sportovní, pan ing. Teichmann zajišťoval akce vojensko-historické.

Jubilejní rok byl zahájen 1. ledna ekumenickou bohoslužbou v kostele sv. Vavřince. O pravidelných „podvečerních setkáních s historií" v budově muzea píšeme v části o kultuře, v podkapitole o přednáškách.

K základnímu jubileu se připínala i další výročí. Hned v lednu jsme oslavili sté výročí otevření budovy dnešní radnice. Tato významná novorenesanční stavba si důstojnou připomínku jistě zasloužila. Pozvánka svou formou připomněla pozvánku na slavnostní otevření radnice ve čtvrtek 21. ledna 1904. Slavnostní večer se konal v sobotu 24. ledna v obřadní síni radnice, zúčastnili se jej představitelé města a řada dalších pozvaných hostů. Program zorganizovaný Mgr. Bašteckou dal mj. slovo kronikáři města panu Oldřichu Šafářovi, který připravil jubilejní publikaci Náchodská radnice (vydalo město Náchod 2004, fotografie pořídili Horst Bauer a Jan Dyntera, historické snímky ze sbírky Oldřicha Šafáře). Dostali ji darem všichni zúčastnění. Nikdo z přítomných nemohl tušit, že vidíme pana Šafáře na veřejnosti naposledy. Dodejme, že pan Šafář připravil i reprezentační kalendář na tento rok - Město Náchod - Ohlédnutí za minulostí, sestavený z historických fotografií doprovázených jeho texty. Po programu na radnici byli účastníci pozváni na malý raut do vinárny U Beránka.

Při této příležitosti si mohli účastníci zakoupit (za 50 Kč) pamětní minci. Je z bílého kovu, průměr má 30 mm, na líci je v podkladu znak města, z něho vystupuje postava rytíře Hrona a nápis 750 let Město Náchod, na rubu je připomínka stého výročí radnice. (Tutéž minci razili pro zájemce na náměstí při hlavních oslavách v sobotu 11. září, byla i varianta ve stříbře.) Ke koupi tu byla také kniha Náchod 1254 - 2004, kterou připravil textově PhDr. Stanislav Bohadlo, fotograficky Lubomír Imlauf. Kniha sleduje jednotlivá stoletá období života města (1254-1354, 1354-1454 atd., v závěru je „jen" půlstoletí - 1954-2004). Je to publikace, která seznamuje populárním způsobem a mnoha obrazovými dokumenty s historií i současností našeho města.

Součástí slavnostního večera bylo i předání čestných občanství čtyřem významným osobnostem, komenioložce (bohemistce a polonistce) PhDr. Martě Bečkové (roz. Ringesové), CSc., a doc. Ing. Jaroslavu Foltýnovi, DrSc., ekonomovi se světovým rozhledem. Ti byli přítomni a čestné občanství přijali. Herečka Luba Skořepová se omluvila nemocí (vyslechli jsme její omluvu nahranou na pásku), prof. Josef Bartoň-Dobenín, který žije v USA, přijal čestné občanství při své návštěvě Náchoda dne 17. února.

Další publikací, která byla na jaře vydána k jubileu města, je Staroměstský hřbitov v Náchodě. Napsala ji Věra Vlčková ve spolupráci s Alešem Fettersem a Oldřichem Šafářem, jehož památce je věnováno smutné „post scriptum" v závěru publikace. Publikace připomíná i historii hřbitova a tamního kostela sv. Jana Křtitele, věnována je významným osobnostem zde pohřbeným. Na desce u vstupu na hřbitov v tomto roce přibyla jména P. Josef Blahník (kněz a tajně vysvěcený biskup) a PhDr. Jaroslav Suchý (významný rodák, celoživotní kulturní pracovník, ředitel knihovny). Připomeňme, že letos byla na hřbitově uložena urna s popelem náchodského rodáka, spisovatele Václava Erbena do nově upraveného rodinného hrobu.

Město vydalo k výročí také čtyři pohlednice: Náchod na starých fotografiích, reprodukující několik snímků historických, radnice a reprodukce obou Wenigových triptychů z malého sálu divadla. Dále byl vydán devítiznámkový aršík k výročí města a osmdesáti letům filatelie v Náchodě. (Vydání podobných aršíků pošta nabízí i soukromým osobám.) Vlastní známka v hodnotě 6,50 Kč má motivy pražských věží a na kuponu lze reprodukovat obrázek podle přání objednavatele. Na tom „našem" je pohled na starou radnici a zámek.

Součástí oslav byl 21. února i ples města Náchoda, o něm v odd. kultura - společenská zábava.

Dalším nepřehlédnutelným jubileem bylo 90. výročí slavnostního otevření městského divadla - divadelního sálu v Beránku. Divadlo bylo otevřeno v neděli 26. dubna 1914 slavnostním matiné a večerním představením Jiráskovy hry Jan Žižka, kde v titulní roli hostoval slavný Eduard Vojan. V úterý 27. dubna 2004 byl uspořádán slavnostní večer nazvaný Náchodské múzy městskému divadlu, na němž se představily městská dechová hudba, pěvecký sbor Hron, Komorní orchestr Slávy Vorlové, ochotníci Náchodské divadelní scény, taneční klub Takt Náchod a hudební skupina Swing sextet, která hrála pak i k tanci. Skladba programu nebyla bohužel příliš šťastná. O den později byl slavnostní koncert pořádaný k tomuto jubileu. Hrála Komorní filharmonie Pardubice řízená Janem Šrámkem, zpívali sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová a tenorista Tomáš Černý. Náplní koncertu byla česká a světová hudební, zejména operní klasika. Po koncertu byl v malém sále pro pozvané význačné hosty uspořádán raut.

Do rámce oslav města byly zařazeny i oslavy 75 let Husova sboru, otevřeného v květnu 1929. V sobotu 8. května byla vernisáž výstavy, dokumentující historii náboženské obce a jejího chrámu, doplněná varhanním a pěveckým programem, v podvečer zde pak koncertovalo Polyfonní sdružení z Nového Města nad Metují vedené Lukášem Jankem s varhaníkem Jiřím Tymelem. Nedělní bohoslužby 9. května sloužil spolu s farářem PaedDr. Zdeňkem Kovalčíkem patriarcha Církve čs. husitské ThDr. Jan Schwarz. Už při bohoslužbách a pak zejména ve večerním koncertu uchvátilo posluchače vynikající pěvecké umění Pěveckého sdružení moravských učitelů, řízené doc. dr. Lubomírem Mátlem. Současný farář působil donedávna v Ostravě a v PSMU zpíval, jemu patří zásluha, že jsme po čtyřiceti letech mohli v Náchodě opět slyšet tento u nás vůbec nejlepší mužský pěvecký sbor.

Na přelomu dubna a května byl uspořádán II. mezinárodní houslařský festival Věnceslava Metelky, o něm in kultura - koncerty, hudba.

Ve staré radnici byly po celý červen (a zčásti i déle) vystaveny na schodišti a chodbách výtvarné práce žáků náchodských mateřských škol zaměřené k jubileu města. K jubileu se vztahoval i červnový literární večer o knížkách Libora Volného a Pavla Gryma „Svému městu k výročí", o něm i o nich v kapitole o kultuře.

Do Novin Náchodska (Deníky Bohemia, č.164) v pátek 16. července byla přidána šestnáctistránková příloha Město Náchod 750 let. Přinesla slovo starosty a seznámila čtenáře těchto novin s programem oslav, historií města, v reklamní části s významnějšími podniky sídlícími ve městě.

V neděli 8. srpna byl při slavnostní svatovavřinecké poutní mši vysvěcen nový městský prapor, má na modrém podkladě bílou městskou bránu - stylizovanou podle městského znaku. Pro všechny účastníky byl připraven text dr. Hladkého k výročí města s popisem nového městského praporu. Slavnostní mši celebroval královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka, spolu s ním dva polští biskupové, zúčastnili se jí představitelé města, polští hosté, vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví ČR Anna Olszewska, starosta Kladska Roman Lipski se svým zástupcem, senátor Fejfar, poslanci Horníková a Hanuš a další hosté. Účinkovali trubači ZUŠ vedení p. Vlčkem, chrámový sbor, prapor nesli a střežili vlajkonoši v historických uniformách. Biskup Duka posvětil nejen prapor, ale světil i dary úrody, vavřinecký chléb, jehož krajíčky pak byli poděleni všichni přítomní. Po hojně navštívené slavnostní mši pokračovalo na náměstí pouťové veselí, před radnicí hrála dechová hudba a předvedly se mažoretky. Akci zachytily Noviny Náchodska v sobotu 14. srpna (s.7) článkem Město Náchod má svůj prapor.

Hlavní oslavy proběhly ve dnech 10.-12. září. V pátek 10.9. přivítal starosta města v obřadní síni radnice delegace partnerských měst. Ty se pak zúčastnily vernisáže výstavy nejvzácnějších originálů archiválií nazvané Stopami historické paměti v přednáškovém sále divadla. Výstavu zorganizoval Státní okresní archiv, dominoval jí vystavený kodex Super cantica canticorum s opisem listiny z roku 1254, v níž je uvedeno jméno rytíře Hrona z Náchoda (Gron de Nachod), tedy prvně zaznamenané jméno našeho města.

Ve velkém sále divadla pak následoval slavnostní večer Partnerství měst pro Evropu. Po uvítacím ceremoniálu přednesl projev starosta města ing. Čtvrtečka, přítomné pozdravili zástupci patrnerských měst. Byla představena kniha náchodských historiků Náchod. Historie/Kultura/Lidé, vydaná nakladatelstvím Lidových novin v edici Dějiny českých měst, a poděkováno všem sedmi autorům knihy. (Knihu recenzoval v Novinách Náchodska 23. října Petr Černikovský.) Slovo o historii pronesl prof. dr. Josef Žemlička, DrSc. Pak podepsali starostové text partnerské smlouvy mezi městy Náchod a Chudoba (Kudowa Zdrój). V kulturním programu vystoupily polské zpěvačky, sopranistka Mária Czechowska a mezzosopranistka Magdalena Kulig, a sbor gymnázia z partnerského města Halberstadt. Z našich souborů přispělo k programu večera žesťové sdružení zdejší ZUŠ a spojené pěvecké sbory Hron a sbor studentů Jiráskova gymnázia. Program byl zakončen monumentálním živým obrazem, sestaveným podle Wenigových triptychů z malého sálu, takže jsme viděli významné historické postavy od rytíře Hrona až po starosty Bartoně a Čížka a slyšeli k tomu také průvodní text stručně rekapitulující historii města. V závěru „vystoupila z obrazu" paní kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská se zdravicí nám i budoucím. Živý obraz byl vskutku důstojným zakončením slavnostního večera. Po skončení programu byl v prostorách Beránku velký raut pro všechny přítomné.

Sobota 11. září byla pak dnem vskutku slavnostním pro celé město. Zájem občanů předčil očekávání, jejich účast na akcích byla mohutná, z lidí vyzařovala spokojenost. Průvod „historických osobností" Náchodem začal u staroměstské pošty, v čele jel na koni rytíř Hron se svou družinou včetně štítonošů, za ním následovaly další skupiny historických postav, pěší i na koních, upoutaly oddíly vojenské historie z mnoha českých měst, ale i ze zahraničí, zejména z Německa s typickou hudbou píšťal a bubínků, byla zde i skupinka v prvorepublikových uniformách. Průvod uzavírali žáci náchodských škol, každá se svým zaměřením, a dobrovolní hasiči. Na náměstí se „vojska" zformovala před tribunou, umístěnou u kostela proti Beránku, na ní pak přijal starosta města od rytíře Hrona zakládací listinu hradu a města. O důstojný závěr se postarali žáci a učitelé ZŠ Komenského připomínkou 28. října 1918. Z téhož balkonu jako v roce 1918 byl přednesen zkrácený autentický text vyhlášení samostatné republiky. Žáci i učitelé byli v dobových oděvech, zazpívali Hej, Slované a Kde domov můj, když mezi tím provolávali hesla a nesli zdravice obdobné těm z října 1918. Nápad i provedení byly vskutku kvalitní, zaujaly i ty, kdo se běžně o historii příliš nezajímají.

Ráno v 9.30 byla rovněž otevřena česká část Lázeňské cyklostezky - česko-polského okruhu T. G. Masaryka - z Náchoda přes Žďárky a Stroužné zpět do Náchoda. (Bohužel nebyl dořešen hraniční přechod, otevřen byl jen pro tento den, takže celá cyklostezka nemůže být běžně užívána.)

Po celou sobotu byl na náměstí staročeský jarmark s historickými řemesly, viděli jsme při práci kováře, pletení košíků, paličkování, dlabání i soustružení ze dřeva a další činnosti. Lidé oceňovali, že náměstí nebylo „asijskou tržnicí". Na řádce míst a podií (před Beránkem, před radnicí, u pranýře, na Karlově náměstí, u hradeb u Strnadovy ulice a v parčíku vedle „Města Prahy") účinkovaly skupiny historického šermu, hudební skupiny, žákovské a studentské soubory náchodských škol v míře tak hojné, že snad nikdo nemohl postihnout vše, ale každý si mohl podle svého vkusu a záliby vybrat. Velký zájem pak zaznamenala odpoledne i „šestašedesátá". Na části náměstí pro ten účel vyklizeném se „utkali" „naši" s Prušáky, byly tu skupiny pěšáků, jízdních i dva kanony, vše střílelo a „šavlovalo", ale nakonec jsme to opět prohráli. Prusové vyhnali rakouské jednotky z náměstí a nakonec je „zraněné a zajaté" přivedli zpátky. S historickou realitou se nedá nic dělat. (6. prapor polních myslivců - Spolek přátel vojenské historie v Náchodě oslavil při této příležitosti deset let svého trvání.) V centru Náchoda tak bylo v sobotu i díky přízni počasí živo až do pozdních večerních hodin, kdy náměstí vévodil důstojně svým novým nasvícením zámek.

Horší počasí bylo bohužel v neděli, kdy probíhala na Hamrech a v dalších prostorách Náchodská sportovní neděle (turnaj ve florbale, plážovém volejbale, v bazénu netradiční plavecké štafety a další), odpoledne vystoupilo ve sportovní show přes 700 dětí z náchodských škol, sportovních klubů a oddílů. Účinkovala náchodská dechovka, rocková kapela Berušky, uplatnily se mažoretky i roztleskávačky. V nedělním programu byly i procházky po náchodských památkách s průvodci v historických kostýmech a odpoledne jízda automobilových veteránů městem. Zhoršené počasí nevadilo snad jen dopolední slavnostní bohoslužbě v Husově sboru se slavností úrody a díkůvzdáním za ni. Zúčastnil se jí i královéhradecký biskup Církve čs. husitské Štěpán Klásek. Odpoledne byl pak u sboru znovuotevřen zrekonstruovaný park.

Současně s našimi oslavami probíhaly v družební polské Chudobě podobné oslavy, připomínající 650 let od první písemné zmínky o obci Čermné (Czermna, Velká n. Německá Čermná v sousedství naší Malé Čermné), která je dnes součástí města Chudoby (Kudowa Zdrój). V Čermné byla odhalena zajímavá stavba, pomník - památník Piastovny Anny Svídnické, manželky Karla IV. Oslav se zúčastnila i delegace našeho města.

O tomto víkendu byl i Den otevřených dveří památek. Zájemci mohli navštívit nejen zámek, ale otevřené byly i kostely, muzeum, Beránek, Déčko, knihovna i pevnost Dobrošov a sruby Březinka a Lom. O všech akcích informovaly jak Náchodský zpravodaj, tak průběžně a podrobně i Noviny Náchodska. Ty přinesly na stránce Náchodska 11. září i vyznání a přání představitelů města i několika občanů a ve čtvrtek 16. září na s. 10 výběr fotografií z řady oslavných akcí.

O víkendu 19. září přiletěl z Kanady do vlasti spisovatel Josef Škvorecký se ženou, z letiště jej organizátoři konference odvezli „domů" do Náchoda, aby se ubytoval v Beránku. Strávil také chvíle se sestrou i se spolužáky z gymnázia (o schůzce psaly i Noviny Náchodska /22.9.s.7/, přinesly i vzpomínky někdejších spolužáků Škvoreckého).

Konference o jeho životě a díle začala ve středu 22. září dopoledne ve velkém sále městského divadla. Slavnostního zahájení se zúčastnil prezident republiky Václav Klaus, který se ve svém projevu vyznal ze vztahu k dílu Josefa Škvoreckého. Pan prezident vyslechl ještě dva úvodní referáty a pak odešel s představiteli města do radnice k setkání se zastupiteli, tam byla také uspořádána tisková konference. Pan prezident navštívil pak městskou knihovnu. Se zájmem si prohlédl její prostory, vyptal se na její činnost, v dětském oddělení pohovořil i s dětmi, které pro něj připravily kratičké vystoupení. Provázela jej spolu s představiteli města poslankyně Zdena Horníková a krajský hejtman Pavel Bradík. Pan prezident Klaus s doprovodem navštívil ještě výrobní družstvo Sněžka. Prezidentovu návštěvu zmapovaly slovem i obrazem Noviny Náchodska ve čtvrtek 23. září, celou stránku jí věnovaly i inzertní noviny Echo (1. října 2004).

Konference po dopoledním společném programu pokračovala odpoledne a pak ve čtvrtek po celý den jednak v přednáškovém, jednak ve zkušebním sále. Více než čtyřicet účastníků zde předneslo své příspěvky, přes čtvrtinu účastníků tvořili zahraniční znalci díla Josefa Škvoreckého. Náchod byl na konferenci zastoupen příspěvky Lydie Baštecké a Aleše Fetterse. O náplň středečního večera se postaralo Divadlo Járy Cimrmana představením hry Ztráta třídní knihy, čtvrteční večer byl holdem Josefu Škvoreckému. V kulturním programu, kterým provázel spisovatel Viewegh a jejž zajistili zpěvák a kytarista Jiří Dědeček, Eva Pilarová, Jiří Suchý, bývalý starosta města Miloslav Čermák a náchodský Swing sextet, autora pozdravili a vyznali se z lásky k němu a jeho dílu spolužák a člen někdejšího Zachovalova orchestru Vladimír Nosek, starosta města Oldřich Čtvrtečka a muzikolog, historik jazzu Lubomír Dorůžka. Bibliograf Boris Mědílek představil Literární akademií právě vydaný první díl Bibliografie Josefa Škvoreckého (česky publikované dílo) a spolu s ředitelem LA Václavem Kryštofem a autorem Michalem Přibáněm knížku prezentoval. Závěr byl pak navýsost slavnostní. Literární akademie, soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, která byla iniciátorem a hlavním organizátorem konference a celé Škvoreckého návštěvy, pak jmenovala svého patrona Magistrem umění. Slavnostní obřad řídila rektorka akademie prof. R. Brabcová - Kvapilová za účasti rektorů, děkanů a profesorů řady dalších vysokých škol, laudatio pronesl historik prof. Petr Čornej, PhDr. Josef Škvorecký pak dojat poděkoval za čest, jíž se mu dostalo už samotnou existencí této školy a nyní navíc udělením titulu.

V pátek 25. září v rámci konference byla pro zájemce uspořádána procházka po Náchodě „po stopách Josefa Škvoreckého", kterou vedla Mgr. Baštecká. Procházka skončila v Port Arturu, kde čekal na účastníky spisovatel a pobesedoval tam s nimi.

Účastníci konference dostali i 9. číslo měsíčníku Český dialog s texty o Škvoreckém a o svěcení městského praporu a přílohou věnovanou konferenci i výročí města.

Do oslav města bylo zařazeno i odhalení pamětní desky dr. Jiřímu Guthovi - Jarkovskému v dobrošovské Jiráskově chatě v sobotu 25. září (podrobněji v odd. turistiky), podobně pak i Den pro Březinku 30. října, tradiční říjnové předvádění bojové techniky z počátku druhé světové války (připomněl i 15 let existence Klubu vojenské historie Náchod), nebo Den veteránů, vzpomínka na ukončení první světové války, konaná u pomníku na Dobrošově 11.11. v 11 hodin. Promluvili tam starosta města ing. Čtvrtečka a předseda okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Josef Hrubý.

Volnou součástí oslav pak byly i další akce některých náchodských institucí, o nichž se zmiňujeme na jiných místech. Oslavy byly zakončeny ekumenickou bohoslužbou se slavným Te Deum v kostele sv. Vavřince 30. prosince a o půlnoci na Silvestra ohňostrojem.

Finančně byly oslavy zabezpečeny jednak z rozpočtu města a Sportovní a kulturní nadace města Náchoda, jednak z grantů (jeden z ministerstva kultury a dva z kraje), jednak od (celkem 17) sponzorů. Celkové náklady na oslavy činily asi jeden a půl milionu korun.

Na jaře 2005 vyšlo velmi kvalitní mimořádné číslo Náchodského zpravodaje - Ohlédnutí za oslavami 750 let založení města s texty a množstvím barevných fotografií. Bylo zdarma k dispozici všem zájemcům, zůstane jistě na dlouho v mnoha rodinách, zůstane zdrojem informací i pro historii.

Oslavy města byly vskutku důstojné a vkusné, pro účastníky byly hodnotným zážitkem. Všichni, kdo se na nich podíleli, mohli být se svou prací plně spokojeni.

Politické události roku 2004

Nejdůležitější politickou událostí roku byl vstup České republiky do Evropské unie, formálně uskutečněný 1. května 2004. Oslavoval se jak celostátně, tak v různých místech různě. Náchodský starosta ing. Čtvrtečka se přesně o půlnoci z 30. 4. na 1. 5. sešel na hraničním přechodu v Bělovsi se starostou polských lázní Chudoba, aby si společně připili na užší spolupráci. Evropská unie se v tu chvíli rozšířila o deset zemí, z 15 na 25 členů.

Se vstupem do Unie se objevovaly různé prognózy, mj. o zdražování vzhledem k nové úpravě daně z přidané hodnoty. Žádné výrazné cenové posuny v běžných obchodech však po vstupu nenastaly, ty přicházely postupně a vcelku nenápadně až v průběhu roku. Zvýšená daň z přidané hodnoty ovšem zdražila některé služby, zejména u stavebních prací, které se tím značně prodražují. Náchodská autobusová doprava CDS zvýšila jízdné i v příměstské dopravě, nejnižší sazbu zvýšili ze 4 Kč na 5 Kč (např. z nádraží na Babí nebo ke hřbitovu), ačkoliv DPH se tu neměnila. Výrazně se však zvýšily ceny benzinu a nafty, což se vstupem do EU nesouvisí. Další úpravu cen městského jízdného připravila CDS od 12. prosince, základní cenu zvýšili na 7 Kč.

Jedno výrazné zlepšení ovšem Náchod a zejména Běloves zaznamenal, od 1. května už nestojí u hranic fronty kamionů, jejich odbavování je plynulé a obyvatelé zejména Běloveské a Polské ulice si oddechli. Frekvence na Pražské ulici zůstává ovšem nadále neúnosná.


V pátek 11. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. června od 8 do 14 hodin proběhly na území České republiky volby do Evropského parlamentu. Staly se i sondáží současné síly jednotlivých politických subjektů. Občané dostali do schránek obálku s informačním letákem a hlasovacími lístky 31 politických stran a seskupení.

Na hlasovacím lístku č. 28 Nezávislá iniciativa (NEI) - (dříve Nezávislá erotická iniciativa) bylo na 12. řádku jméno Davida Novotného (24 let, manažer, Náchod), který je znám organizováním např. soutěže Muž roku a dalších akcí většinou s dobročinným účelem. Česká televize přinesla v pondělí 7. června po 18. hod. v regionálním zpravodajství reportáž, že donesl na rocken-rollovou soutěž (jíž se zúčastnily převážně dětské páry) do Beránku erotický časopis NEIreport s agitací pro volbu tohoto uskupení. Bylo to bez vědomí paní Heleny Brahové, hlavní organizátorky akce. Televize naznačila možnost porušení zákona o přístupu dětí k pornografii. Náchod pan Novotný tedy „zviditelnil", i když pak vše rychle „vyšumělo". - Několik náchodských občanů bylo na kandidátce č. 13 Strana občanů republiky České, subjektu prakticky neznámého. Kandidáti z našeho regionu na této kandidátce převažovali, v Náchodě získali 61 hlas, tedy téměř 1% platných hlasů, celostátně ovšem jen 0,11% (2585 hlasů). Výše uvedenou NEI volilo v Náchodě 50 voličů (tj. 0,78%). Z našeho města o zvolení nikdo na žádné z reálných kandidátek neusiloval.

V Náchodě se volilo v 25 obvyklých volebních okrscích, ze 17 018 zapsaných voličů zúčastnilo se voleb jen 5 100 (29,97%), platných hlasů bylo 5 088, tedy o 12 méně. Zvítězili výrazně občanští demokraté (2180 hlasů, tj. 34,4%), druzí byli i v Náchodě komunisté (875 hlasů, tj. 13,8 %), KDU-ČSL dostala 754 hlasy (11,9%), sociální demokraté získali jen 488 hlasů (7,7%). Sdružení nezávislých a Evropských demokratů vedené Josefem Zielencem bylo třetí, dostalo 801 hlas (12,6%), nezávislí (Vl. Železný) získali 510 hlasů (8%, tedy o něco více než ČSSD). Ze stran, které neuspěly, dostala u nás strana zelených vedená Jakubem Patočkou 203 hlasy (3,2%) a vládní a parlamentní Unie liberálních demokratů (tj. US-DEU, ODA a další) jen 126 hlasů (necelá 2%), ostatní subjekty ještě méně.

V anketě Novin Náchodska v pátek 11.6. se ze čtyř občanů města dva vyjádřili, že k volbám rozhodně nepůjdou, jeden že volit půjde a jeden byl ještě nerozhodný. I tento nepatrný vzorek tedy odpovídal realitě.


Českou republiku v Evropském parlamentu zastupuje celkem 24 poslanců. Celostátně zvítězila ODS (30%, získala 9 mandátů), KSČM s 20% dostala 6 mandátů, SNK-ED (vedl je Josef Zieleniec) měla 11%, získala 3 mandáty), po dvou poslancích získali KDU-ČSL (9,5%) a ČSSD (8,8%) a za nezávislé (8,2%) byli zvoleni Vladimír Železný a Jana Bobošíková.

Důsledkem těchto voleb byl odchod Vladimíra Špidly z čela sociální demokracie i vlády. Tím ovšem jeho vláda padla a červenec byl obdobím jednání o novou vládu, jímž byl pověřen Stanislav Gross. Novou Grossovu vládu (stejné koalice) jmenoval prezident republiky ve středu 4. srpna. Má 18 členů, tedy o jednoho více než vláda Špidlova, z toho jen šest nových jmen. Žádná pronikavá změna tedy nenastala.


O návštěvě prezidenta Klause v Náchodě ve středu 22. září píšeme v kapitole o oslavách.


V pátek a v sobotu 5. a 6. listopadu se uskutečnily v pořadí druhé volby do krajských zastupitelstev. V našem kraji připravilo kandidátky patnáct politických subjektů z více než padesáti celostátně zaregistrovaných. Výrazně zvítězili občanští demokraté, získali přes 39 % hlasů a tím 21 míst v 45 členném zastupitstvu. V Náchodě byla volební účast 33%, voliči odevzdali 6731 platných hlasů, z nichž získala ODS 2767 hlasů, KDU-ČSL 849 hlasů, KSČM a ČSSD shodně 816 hlasů. Náchod v krajském zastupitelstvu reprezentuje Ing. Tomáš Šubert, z nejbližšího okolí jsou tam ještě hronovská starostka Nedvědová a žernovský starosta Mojžíš (všichni ODS). Za druhé místo získali komunisté se 16,66% hlasů 8 zastupitelů, z Náchoda je mezi nimi Ing. František Meduna, který postoupil díky preferenčním hlasům z 9. místa na kandidátce. Sociální demokraté obsadili 6 křesel (měli téměř 12% hlasů), z Náchoda získal mandát Ing. Jan Chaloupka (na dalších místech kandidátky byli ještě další tři náchodští členové ČSSD). Lidovci (KDU-ČSL) získali 10,35 % hlasů a tedy jen 5 mandátů, mezi zastupiteli je Ing. Pavla Maršíková, náchodská místostarostka (na nevolitelném místě byl ještě předchozí krajský zastupitel MVDr. Řehák). V krajském zastupitelstvu budou ještě „nezávislí" se 3 mandáty (6%, zasedne tam také studnický starosta Regner) a „Volba pro kraj" se 2 mandáty (získali přesně 5%). Na této kandidátce byli z Náchoda na nevolitelných místech František Molík a Hana Kopecká. Tato strana navrhovala do 45 členného zastupitelstva 50 kandidátů! Další strany či politická seskupení se neprosadily, opět neúspěšně kandidovala Strana občanů republiky České (spolu se Stranou za životní jistoty), na jejíž kandidátce bylo 9 občanů z Náchoda a dalších 9 z okresu. Krajskou radu sestavila ODS s nezávislými. Hejtmanem zůstává Ing. Pavel Bradík, Náchod je v radě zastoupen Ing. Tomášem Šubrtem.

Volby do senátu se našeho obvodu letos netýkaly (volí se každé dva roky ve třetině senátních volebních obvodů, tedy vždy třetina senátorů; u nás se volilo do senátu před dvěma lety). I v senátních volbách letos zvítězila výrazně ODS, získala 18 senátorů z 27 nově zvolených. ČSSD v těchto volbách zcela propadla, nezískala ani jediný mandát, komunisté jen jeden.


Jak naznačuje účast ve volbách, běžného občana politické dění příliš nezajímá, stranám a jejich politice mnoho lidí příliš nevěří. Výrazným faktem roku 2004 byl propad důvěry k sociální demokracii a s tím související relativní úspěšnost komunistů.Činnost Městského úřadu v Náchodě

Změny v koncepci městského úřadu po zrušení okresních úřadů proběhly v loňském roce, letos už městský úřad běžně funguje nejen pro obyvatele města Náchoda, ale v řadě aspektů i pro obyvatele přičleněných okolních měst a obcí. Do jeho správního obvodu spadá na 62 tisíc obyvatel. Celkem 157 zaměstnanců města denně plní řadu úkonů, které jim z nového uspořádání funkčně příslušejí. Jednotlivá oddělení jsou v nové i staré radnici na náměstí, v budově bývalého okresního úřadu a vedle polikliniky.

Únorové číslo městského zpravodaje informovalo občany o návrhu rozpočtu města na rok 2004. Navrhuje rozpočet vyrovnaný v celkové výši asi jedné třetiny miliardy korun. Byl schválen zastupitelstvem 23. února.

Od 1. ledna došlo ke změnám v některých místních poplatcích, byly nově stanoveny poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, za lázeňský nebo rekreační pobyt (to vzbudilo u mnoha občanů pobavený úsměv, protože běloveské lázně jsou už léta mimo provoz a zoufale chátrají) a některé další, mj. poplatky za odvoz komunálního odpadu (na 444 Kč za osobu a rok, při zaplacení do konce března jen 422 Kč). Město také zrušilo k 1.1. přistavování velkoobjemových kontejnerů. Občané mají možnost využívat sběrný dvůr technických služeb. Byla obava, aby toto rozhodnutí nezpůsobilo vznik „černých skládek", jejichž likvidace by mohla vyjít dráže. Nezdá se, že by se naplnila.

Na jaře bylo v přízemí nové radnice zřízeno informační centrum, které má občanům poskytnout základní informace o tom, kde a jak vyřizovat v rámci městského úřadu své záležitosti. Centrum se osvědčilo, je plně funkční a hojně využívané.

Ve druhém poschodí staré radnice pronajalo město prostor občanskému sdružení Pomoc všem potřebným, které má pomáhat lidem v tíživé životní situaci. Poradna se zaměřuje na sociální problematiku, pracovněprávní vztahy, bydlení, spotřebitelské rady ad. Další podobná instituce, občanská poradna byla otevřena v Hálkově ulici č. 432.

Únorovým usnesením rady města byly zřízeny další tři osadní výbory, a to v Bělovsi, dále pro oblast Zátiší-Roudné a sídliště u nemocnice. Zastupitelstvo schválilo prodej 20 bytových domů s 213 byty. Schválilo i dotace náchodské televizi (650 000 Kč), dotaci na kulturní činnost ve výši 5 milionů Kč a dotaci na vydání Dějin Náchoda nakladatelstvím Lidových novin (130 000 Kč).

V krajské soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby Zlatý erb získal Náchod krásné druhé místo (za Hradcem Králové). (Informace z úřadu najdeme na www.mestonachod.cz.) Diplom a ceny převzali spolu se starostou N. Svobodová a J. Vinter. V průběhu prázdnin byly zařazeny anglická, německá a polská mutace internetových stránek města.

Dnem 1. dubna 2004 došlo k převedení agendy státní sociální podpory z obcí zpět na stát, konkretně úřadům práce. Agenda, pracovníci i movitý majetek odboru přešel tedy na Úřad práce v Náchodě.

V dubnu organizoval městský úřad spolu s technickými službami úklid města včetně svozu nebezpečných odpadů a sběru železného šrotu, vyhlásil i soutěž „o rozkvetlý Náchod". Řadu krásných fotografií květinami hýřících balkonů a oken přineslo zářijové číslo Náchodského zpravodaje. Bezplatný odvoz nebezpečného odpadu byl zorganizován i na podzim, v sobotu 16. října. Městský úřad přistoupil na návrh pěti romských sdružení, že jim poskytne každému 5 000 Kč, když se postarají o úklid v částech města obývaných převážně Romy. Jde o Šafránici, ulice Ruskou, Francouzskou, Anglickou a část Broumovské (pod Kašparákem). Návrh našel u čtyř z nich kladnou odezvu. Asi 90 % romských rodin neplatí poplatky za odvoz odpadu, a proto nemají od Technických služeb přiděleny popelnice. Odpad se tam hromadí volně kolem domů. (Neoficiální odhad počítá v Náchodě na dva tisíce Romů.)

Za rok 2004 vytřídili občané Náchoda více než 660 tun odpadu (tj. asi 30 kg na obyvatele), město tak získalo přes 700 000 Kč.

V červnu schválila rada koncepci poskytování sociálních služeb na období let 2005 - 2010 s cílem snížit finanční náklady, aniž by se snížila úroveň a rozsah těchto služeb. Mimo to schválila návrh smlouvy o partnerské spolupráci mezi městy Chudobou (Kudowa Zdrój, Polsko) a Náchodem. Zastupitelstvo schválilo 29.6. Závěrečný účet města za rok 2003.

V Náchodě pracuje na dvacet neprofesionálních kulturních spolků a sdružení, zhruba tolik zařízení sportovních, asi desítka dalších neziskových organizací a 14 sociálních sdružení. Jsou podporovány z prostředků města, kulturní a sportovní nadace, Nadace Zdeňky Horníkové a dalších zdrojů včetně řady sponzorů. Jejich veřejná činnost je uvedena v jednotlivých kapitolách (kultura, sport ad.). Nadační fond Zdeňky Horníkové, který se věnuje podpoře tohoto neziskového sektoru na Náchodsku, podpořily v roce 2004 zejména firmy Rubena Hradec Králové, Orlobus Nové Město nad Metují, Medis Holding Hradec Králové, Česká spořitelna, pobočka Náchod, Sněžka, výrobní družstvo Náchod, GR 8 NET Náchod, Saar Gummi Czech Červený Kostelec, Prádelny a čistírny Náchod, VCES Náchod, manželé Šubrtovi Náchod a Mgr. Libor Mojžíš Žernov.

Rada města a odbor správy majetku se od léta zabývaly i problematikou provozování dětských hřišť na pozemcích města tak, aby splňovala požadavky nyní platného zákona. Bylo zkontrolováno 32 současných dětských hřišť s tím, že vytypovaná hřiště budou zařazena do plánu investic a upravena, aby odpovídala zákonným požadavkům, zbývající budou zrušena.

V Náchodě existuje Dům na půli cesty, který pomáhá mladým lidem zejména z dětských domovů ve startu do života. Je sice zařízením Farní charity Náchod, ale Technické služby Náchod s ním velmi dobře spolupracují, zajišťují pracovní terapii klientů. Ti se podílejí zejména na údržbě městské zeleně.

V říjnu jednal místostarosta ing. Rohulán se zástupcem Českých drah pro Královéhradecký kraj Františkem Čejchanem o možnosti vybudování tunelu, který by zkrátil dopravu z Náchoda směrem na Jaroměř. Začínat by měl u náchodské zastávky a vyústit v prostoru průmyslové zóny pod Vysokovem, kde by se trať připojila k trati od Starkoče k České Skalici. Objevila se také znovu úvaha o železničním propojení s Polskem. Na Jiráskově chatě na Dobrošově byl 16. prosince seminář na to téma. Trať z Náchoda do Chudoby by měřila 6 km a stála by asi půl miliardy korun, využila by prvků, které zůstaly po budování trati koncem války, kdy po ní v roce 1945 dokonce zkušebně vlak projel. Budování nové železnice je v současné době asi problematické, když v celostátní síti byly některé trati v nedávné době rušeny nebo předávány soukromým subjektům.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen Program regenerace městské památkové zóny, zpracovaný na léta 2005-2009. Jádrem zóny je Masarykovo náměstí s ulicemi v historickým centru města a areálem zámku.

V průběhu roku bylo z městského bytového fondu prodáno 131 bytů, v majetku města zůstává k 31.12.2004 ještě 689 bytů.

S koncem roku skončil tzv. Komplexní součinnostní program prevence kriminality, do nějž byl v roce 2001 zařazen i Náchod. Naváže na něj program Partnerství, určený městům, která řeší komplexně a systematicky problematiku prevence kriminality a sociálně patologických jevů a chtějí řešit i problémy bezpečnosti na svém území. K tomu můžeme připojit policejní bilanci okresu Náchod za rok 2004: z 2454 trestních činů bylo objasněno 1293 (tj. 53%), 601 recidivista má na kontě 741 trestní čin (NN 29/1 05).

Městská policie v Náchodě v roce 2004 měla 16 strážníků. Zabezpečuje kamerový monitorovací systém, přibyly kamery na Masarykově náměstí a na Parkánech, další kamera má být umístěna v Riegrově ulici. Městská policie řešila 1689 přestupků, což je o 993 víc než v roce 2003. Řeší drobné krádeže v obchodech, dopravní přestupky, odstavená vozidla (vraky), neoprávněné zábory veřejných prostranství a další stížnosti občanů.

Výstavba města

Záhy na jaře začaly práce na úpravě druhé části Kamenice. Tak jako loni bylo vyměňováno parovodní potrubí a opravovány další inženýrské sítě, aby mohla konečná úprava na pěší zónu bez problémů sloužit po dobu co nejdelší. S tím záměrem byla řešena i výsadba zeleně. Ostrůvek zeleně (pár stromků s trávníkem kolem) se tam bohužel stal jakýmsi „záchodkem" nejen pro psy, ale i pro některé nezodpovědné občany. Současně byly opraveny nebo vyměněny rozvody u křižovatky u Itálie. Tam byly instalovány sloupky, které zabraňují běžnému vjezdu vozidel na Kamenici. Na sloupy veřejného osvětlení byly umístěny (nejen zde) i květiny v truhlících. Bylo také vysazeno pět sedmiletých akátů jako vhodné doplnění zeleně. Tuto druhou část pěší zóny Kamenice otevřel starosta města 10. srpna, ale další úpravy pak ještě pokračovaly. V ulici Palackého byly odstraněny keramické doplňky z dílny paní Hlinákové (byly přemístěny do prostoru na Hamrech) a nahrazeny jednotnými litinovými jako po celé Kamenici.

V září začaly přípravné práce k výstavbě lávky pro pěší od Itálie k nádraží, byl proto dočasně uzavřen jeden pruh vozovky pod viaduktem a pro autobusovou dopravu otevřen přejezd přes trať. Náročné práce pokračovaly vskutku rychle, v úterý 16. listopadu byla lávka slavnostně otevřena. Slouží jako mimoúrovňový přechod pro chodce nad frekventovanou vozovkou, na níž se provoz zjednodušil a stal bezpečnějším. Celkové náklady na lávku (přes pět milionů) byly z velké části pokryty státní dotací (přes čtyři miliony).

Velmi potřebná byla úprava ulice Poděbradovy, která byla dlouho ve velmi špatném stavu. Uzavírka začala 15. května, byly stanoveny dosti složitě objížďky po okrajových ulicích, které nejsou na podobný provoz stavěné. Uzavírka a objížďky značně komplikovaly život řidičům, občanům Nového Světa i Kramolny. Aby mohla být ulice vhodně upravena - rozšířena, byl odstraněn objekt čp. 352. Akce byla úspěšně dokončena v předstihu už v prvním srpnovém týdnu a ulice začala opět sloužit ke spokojenosti občanů i řidičů. Ulice má nejen nový povrch a nově upravené chodníky, ale i nové osvětlení a v horní zatáčce instalovaná dvě zrcadla. V návaznosti na to byly projednávány připomínky k dopravní situaci na Klínku. Stávající zátaras z ulice Krkonošské má být nahrazen zpomalovacím retardérem. Další budou osazeny před křižovatkami na ulici Trojické.

Další rekonstruovanou komunikací byl úsek silnice z Náchoda - Starého Města do Bražce. Pro provedení rekonstrukce byla zprvu uzavírka částečná, nový vrchní kryt byl pak položen při uzavírce úplné. Celá akce probíhala od začátku června do konce července, úpravy krajnic apod. pokračovaly ovšem i po dokončení povrchu vozovky. Tam bylo také instalováno k zvýšení bezpečnosti chodců nové intenzivní nasvícení přechodu pro chodce, splňující přísnější normy.

Po loňském zřízení tří kruhových objezdů na hlavním tahu Náchodem byl letos na podzim objezd u Slavie rekonstruován z provizorního stavebnicového na definitivní. Hlavní práce byly uskutečňovány o víkendech, kdy je menší frekvence. Byl přebudován středový prostor a o víkendu 9. a 10. října byl položen definitivní asfaltový povrch vozovky a tím rekonstrukce ukončena. Průjezdnost křižovatky je stálým terčem kritiky. Pražská ulice přestala být díky kruhovým objezdům dopravní hrozbou (v r. 2004 zde nebyla jediná dopravní nehoda se smrtelnými následky), ale zůstává hrozbou ekologickou. Nárůst dopravy zde je zřejmý. Statistiku průjezdnosti za rok 2004 pro „dálnici" nemáme, ale známe počet vozidel odbavených na hraničním přechodu v Bělovsi: projelo zde (v obou směrech) 1 544 954 vozidel, tj. denně průměrně 4 232 vozidel. Z toho osobních aut 1 369 624 (denně 3 752), 24 799 autobusů (denně 68) a 150 531 nákladních vozidel. Pražskou ulicí tedy projede rozhodně o dost víc, provoz zde je jistě podstatně vyšší. Řešení (obchvat Náchoda) je v nedohlednu, náročné finančně i časově.

V říjnu byla uzavřena pro veškerou dopravu část ulice Českých bratří mezi budovami Rubeny. Má sloužit pro potřeby podnikové nakládky a vykládky. Chodník pro chodce byl zachován. Předchůdce Rubeny, firma Kudrnáč, si za protektorátu zabrala pro rozšíření podniku horní půlku ulice Nerudovy, spojující do té doby třídu Komenského s „dálnicí". Tradice zabírání veřejných komunikací podnikatelským subjektem (k neprospěchu občanů) tedy pokračuje.

Koncem listopadu byly dokončeny opravy ulice Pod Montací, má nový povrch, upavené jsou i chodníky. Provoz na ní je obousměrný.

Na Plhově bylo v prostoru mezi sídlištními domy a školou vybudováno poměrně velké parkoviště asi s 80 parkovacími místy, pro tuto část města vzhledem ke vzrůstajícímu počtu aut velmi potřebné. Do užívání bylo předáno 31. srpna a od té doby je plně využíváno. Na Babí byl opraven povrch ulice U zvoničky, v Bělovsi byl nově vybudován chodník podle ulice kpt. Jaroše. Předmětem sporů byl návrh na zřízení několika parkovacích míst v Zámecké ulici u rehabilitačního centra Faust, která by měla sloužit pacientům s pohybovými potížemi.

Pokračovala i přístavba hotelové části Beránku, kterou loni zkomplikoval havarijní stav sousedního domu. Jeho stěna k Beránku byla demolována a pak znovu vystavěna. Trapné byly reakce na tuto situaci od lidí, kteří přístavbě a Beránku vůbec nepřejí, kteří nechtějí chápat, jaký význam pro občany i reprezentaci města má kvalita takovýchto budov. Stavba by měla být dokončena v dubnu příštího roku.

Na Karlově náměstí byla dokončena stavba nové budovy Okresní správy sociálního zabezpečení. Její dostavbou se západní část náměstí architektonicky uzavřela. Průhled náměstím do zeleně zámeckého kopce zůstane snad zachován. Stavba byla dokončena v červenci, pak byly vybaveny interiéry a 27. září začal zde úřad plně fungovat. Celkové náklady včetně vybavení mírně přesáhly částku 70 milionů korun. Ředitelem náchodské pobočky je Pavel Sobotka, OSSZ zaměstnává asi 70 pracovníků. Oficiálně byla však budova otevřena až 29. listopadu při návštěvě ministra práce a sociálních věcí Škromacha. O bývalé prostory OSSZ v Borské ulici projevila zájem Policie ČR. Problémem zůstává dopravní obslužnost Karlova náměstí. Město uvažuje o propojení Tepenské ulice s Karlovým náměstím, byla zahájena jednání s a.s. Tepna o odprodeji potřebných pozemků.

Komerční banka (původně budova Městské spořitelny) opravila fasádu do náměstí a posléze i do ulice Palackého. Vzhledu města velmi prospěla i nová vkusná fasáda na budově Pickovky. Podobných úprav a zlepšení vzhledu je ve městě ovšem více. Od počátku roku pokračovaly také úpravy budovy městské knihovny, o těch podrobněji v kapitole o knihovně.

Dlouhodobý je problém kolem nevyužívané budovy Bartoňova sirotčince v areálu nemocnice. Objekt měl být už zbourán, ale vzhledem k finanční náročnosti byla demolice odložena. O budovu má zájem Evangelická akademie pro své školní potřeby. Bylo proto vytvořeno Občanské sdružení pro podporu Evangelické akademie, které dosáhlo toho, že krajské zastupitelstvo rozhodlo na výjezdním zasedání v Broumově 23. října, že mu bude budova darována s tím, že nejpozději do roku 2008 začne být objekt využíván. Škola zde předpokládá vytvoření 5 - 6 učeben a několika pokojů pro internátní ubytování studentů. Opravy a úpravy budovy si ovšem vyžádají značné (mnohamilionové) finanční náklady.

Již třetí rok probíhala a byla dokončena rekonstrukce „pivovarského" jezu na Metuji (za benzinovou pumpou). Loni bylo opraveno mostní těleso, letos byly vyměněny pilíře a opravena lávka pro pěší. Pod pivovarem dále pustne někdejší prameník minerální vody Náchodky.

V létě začala výměna střechy na nejstarší náchodské stavbě, kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. Po odkrytí střechy na jižní straně bylo zjištěno, že jsou poškozeny i nosné prvky konstrukce a stropní trámy, odkrytá část střechy byla provizorně zakryta a celá oprava posunuta na příští rok. Vyžádá si náklady asi 3 miliony korun. Nekonaly se tam tedy církevní pohřby, těm sloužil (výjimečně) kostel sv. Michala. Opravena byla část střechy nad kněžištěm kostela sv. Vavřince na náměstí, byla tam použita měděná střešní krytina. Na náměstí bylo také restaurováno sousoší Nejsvětější Trojice, práce provedl Jindřich Roubíček.

První fáze rekonstrukce a oprav se dočkal i zimní stadion, stály 7,6 milionu korun, do oprav plaveckého bazénu bylo investováno dva a půl milionu.

V Náchodě byl postaven vůbec první 1,2 km dlouhý úsek cyklostezky směřující do Hronova. Nová 3 m široká komunikace od hraničního přechodu v Bělovsi do Malého Poříčí byla otevřena 9. září. Cyklisté už nemusejí jezdit po nebezpečné hlavní silnici. Novým asfaltovým kobercem byla v této souvislosti pokryta i místní komunikace v Bělovsi v ulici Na Horním konci.

Zde můžeme také připomenout „prodloužení" dvou ulic - Dobenínské a Nad Celnicí a pojmenování nové ulice poblíž nemocnice jménem bratří Šafářů.

Hospodářské poměry - obchod a průmysl

Obchodní síť ve městě je v podstatě dotvořená, menší přesuny prodejen ovšem jsou běžné. „Velké nákupy" potravin jsou mnoha rodinami pořizovány v pěti supermarketech, ale drobné prodejny uvnitř města (Verner, Klugar, řádka řezníků ad.) existují a prosperují nadále. Lidé často žehrají na příliš velké množství vietnamských obchodů s textilem a obuví, ale zřejmě si neuvědomují, že tato obchodní expanze je možná jen díky tomu, že tam v hojné míře levně nakupují.

Nezaměstnanost v Náchodě zůstává přibližně stejná, nižší než celostátní, drží se kolem 7%. Zásluhu na tom má nejen zdejší průmysl, ale zejména síť obchodů a služeb a v neposlední řadě i úřadů.

Náchodský průmysl i nadále reprezentují podniky a firmy, o nichž se psalo v minulých letech, ale jak kronikář Šafář konstatoval, detailnější údaje o nich se velmi těžko získávají. Jen výjimečně některé prezentují své výsledky v tisku, jako např. náchodský pivovar. Proto jsme na konci roku oslovili ředitele těch nejdůležitějších. Někteří na výzvu prezentovat se v textu kroniky reagovali, všichni bohužel ne (mj. Rubena). Informace jsou tedy neúplné.

Tepna, a.s., je v současné době standardním podnikem, který prošel restrukturalizací a zeštíhlováním, aby se zvýšila produktivita práce a podnik byl konkurenceschopný jak na tuzemském, tak především na zahraničních trzích, kam míří převážná část produkce. Tepna vytváří dvakrát ročně vlastní kolekci košilovin a jednou ročně kolekci bytových textilií. Prezentuje je pravidelně na mezinárodních veletrzích v Čechách, ve Francii a Německu. Kdysi největší zaměstnavatel ve městě nyní zaměstnává jen asi 350 zaměstnanců ve všech třech stupních výroby: vstupu surovin - přádelně, výrobě tkanin - tkalcovně i zuštechťování tkanin - úpravně a barevně. Na podzim byl vyměněn generální ředitel, od nového se očekává pozvednutí prestiže textilní výroby u nás. Základním problémem pro veškerý nejen český, ale evropský textilní průmysl je levné zboží dovážené z Asie, jemuž evropští výrobci nemohou cenově konkurovat.

Bartoň, textilní závody, a.s., vyrábí bavlnářské mykané příze a technické tkaniny. Ve výroční zprávě za loňský rok uvedla firma ztrátu asi 2 miliony korun, tržby klesly asi na 250 milionů. Letos firma vyrobila a prodala 2440 tun jednoduchých přízí a téměř 6000 m2 hotových tkanin. Vzhledem k modernizaci výroby zaměstnávala jen 245 lidí. Aby byly moderní stroje co nejefektivněji využity, pracuje se v nepřetržitém provoze, 340 dnů v roce 24 hodin denně. Konkurenční boj je stále silnější a nekompromisní, a to jak vnitrostátní, tak zejména zahraniční. Majoritním vlastníkem je Josef Bartoň-Dobenín, v září převzal funkci předsedy představenstva akciové společnosti jeho syn Joseph Michael Bartoň-Dobenín, který zůstává nadále i obchodním ředitelem.

Akciová společnost Atas, elektromotory Náchod, vyrábí zejména malé elektromotory určené pro všeobecné použití a regulaci. Rok 2004 byl podle sdělení ředitele nejlepším rokem v novodobé historii podniku (založeného v r. 1928), zejména díky posilování exportu se daří zvyšovat tržby, vyváženo je přes 70% výrobků. Hlavním zahraničním odbytištěm je Německo, na druhém místě Slovensko, nový významný odběratel byl nalezen v Nizozemsku. V tomto roce podnik navštívila i obchodní delegace z Japonska. Firma zvýšila i počet zaměstnanců na nynějších asi 750. Informace o firmě mi dal generální ředitel Ing. Otto Daněk. Poskytl je i ČTK, z jejichž pramenů je otiskly regionální Deníky Bohemia.

Ametek, elektromotory, s. s r. o., vyrábí elektromotory do spotřebičů pro domácnost a do výrobků „pro dům a zahradu" (pro sekačky, pumpy, agregáty do vysavačů apod.), celkem na 550 druhů motorů v pěti základních typech, ročně asi čtyři a půl milionu elektromotorů. Asi 95% výrobků jde na export, nejen do evropských zemí, ale i Japonska a zemí Jižní i Severní Ameriky, po světě má 94 odběratelů. Hlavním českým odběratelem je ETA Hlinsko. Obrat v roce 2004 byl asi 1,2 miliardy korun. Podnik vlastní americká společnost, evropské vedení je v Itálii, zdejší závod vznikl v prostoru někdejší slévárny MEZu v Bělovsi v roce 1997 úplnou přestavbou, rekonstrukcí a dostavbami (4 000 m2 nových hal), ty ještě pokračují. Zdejší závod vede Ing. Jiří Křemenák. V úvodním roce 1997 měl závod jen asi 20 zaměstnanců, nyní asi 350 a počet se má ještě mírně zvýšit.

Teplárna Náchod je od 1. dubna 2003 v majetku společnosti Harpen ČR, s. s r.o., která je 100% dceřinou společností německé firmy Harpen AG se sídlem v Dortmundu. Má v současnosti asi 70 zaměstnanců. Vyrábí v nepřetržitém provoze elektřinu i teplo, čímž efektivně využívá energii z paliva, a to jak z uhlí, používá ke spalování jen uhlí s nízkým obsahem síry, tak ze zemního plynu. Lehké topné oleje zůstávají jen strategickou zálohou. Speciální tkaninové filtry slouží k maximálnímu odloučení prachových částic, chemické filtry k oddělování zplodin včetně sloučenin síry, takže je provoz maximálně ekologický. V roce 2004 vyrobila teplárna 38 000 MWh elektrické energie (což je téměř celá roční spotřeba města Náchoda) a 650 TJ tepla pro 980 odběrných míst ve výrobních společnostech, zdravotnických a školských zařízeních a úřadech a do přibližně 5000 bytů po celém městě. Díky teplárně je ve městě relativně velmi čisté ovzduší, čistší než v mnohých místech venkovských, kde mnohé domácnosti stále ještě, nebo znovu využívají běžná tuhá paliva a tudíž produkují do ovzduší mnohem více nečistot.

Sněžka, výrobní družstvo Náchod, zaměstnává 580 zaměstnanců ve čtyřech závodech, z toho v hlavním, náchodském asi 400. (V posledních letech družstvo vytvořilo na 300 nových pracovních míst.) Původní základní sortiment, kožená galanterie (kabelky, tašky, aktovky apod.) vytváří nyní jen asi 8% obratu (část se od roku 1997 vyrábí v Číně). Základem současné výroby jsou šité díly pro automobilový průmysl, zejména opěrky hlav do osobních automobilů. Denně se jich vyrábí na 40 000 (pro firmy Ford, Oppel, Mercedes, Peugeot ad.), 85% výroby jde tedy na export. Roční obrat činí asi 680 milionů korun. Sněžka je sponzorem četných kulturních i sportovních akcí a nadací, má mj. i svůj šachový oddíl. Náchodský podnik navštívil při své návštěvě 22. září i prezident republiky Václav Klaus.

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., mají základní provozovny v Náchodě - Bělovsi, v Trutnově a Broumově, mají celkem asi 500 zaměstnanců, z toho v Náchodě asi 200. Zásobují pečivem - běžným i cukrářským, polotovary - těsty, korpusy apod. celou cíť Kauflandu, mají síť vlastních deseti prodejen (pekařství a cukrárny „U Kubíčka"). Patří mezi pět největších pekárenských podniků v republice. Mají vlastní autopark i „záchranku", která je schopna dodat v nejkratší možné době do obchodů chybějící pečivo. Mají certifikát na systém řízení jakosti, splňují ekologické požadavky EU, využívají maximum přírodních surovin, minimálně chemických konzervačních prostředků. Jsou jediným českým výrobcem rohlíčků „croissant" s náplněmi. Patří mezi významné náchodské sponzory v oblasti humanitární, kulturní i sportovní, jsou partnerem DDM Déčko, stacionáře Nona, dětského domova v Sedloňově a dalších.

Vlastníkem a.s. Pivovar Náchod je město Náchod. Pivovar má asi 90 zaměstnanců, vyrábí devět různých druhů piv, roční výstav v tomto roce byl asi 145 000 hl, export tvořil 9500 hl. Produkuje i nejsilnější piva v ČR, světlé 21% a tmavé 24%. Rozhodující podíl na výstavu piva mají světlý ležák a světlé výčepní (tj. dříve dvanáctka a desítka), po zhruba 40%, v produkci nealkoholického piva je Primátor druhým největším výrobcem v ČR. Vyrábí i nealkoholické nápoje Primátor Limo v pěti příchutích (v tomto roce asi 3000 hl). Patří mezi nejmoderněji vybavené pivovary v republice, v posledních deseti letech investoval do technologií přes 250 milionů korun. Značka Primátor si udržuje dlouhodobě dobrý zvuk. Pivo se od nás vyváží i do Velké Británie (nejžádanější je světlý ležák Premium), Německa, Ruska, USA, Švédska a Španělska.

Na XIV. ročníku Slavností piva 2004 koncem ledna v Táboře zvítězil v kategorii piv se sníženým obsahem cukrů Primátor Diamant, který tak může po celý rok užívat známku Zlatá pivní pečeť. Na 4. místě se umístilo nealkoholické pivo a na 6. (ze 40 piv) světlý ležák. Den otevřených dveří - Den s Primátorem se uskutečnil v areálu pivovaru v sobotu 22. května, byl tradičně hojně navštíven. V létě byla také otevřena nově vybudovaná zděná pivovarská prodejna (místo bývalé dřevěné). Ve dnech 27. a 28. srpna se v rámci slavností chmele a dočesné konala v Žatci soutěž, na níž získal Primátor první místa v kategorii tmavý ležák a nealkoholické pivo, Primátor Premium byl ohodnocen druhou příčkou mezi světlými ležáky. V soutěži o cenu českých sládků 2004 při Dni piva 21. září získal náchodský Primátor další ocenění - 16% Primátor Exkluziv obsadil 3. místo, stejně jako v srpnu v Žatci. V polovině listopadu získalo speciální pšeničné pivo Weizenbier v soutěži Sdružení přátel piva (v pivovaru Černá Hora u Brna) ve své kategorii první cenu, nealkoholické pivo a 16% Exkluziv získlaly cenu druhou. Ceny převzal sládek pivovaru Pavel Kořínek.

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zásobují pitnou vodou a obstarávají kanalizační síť v značné části někdejšího okresu, nejen v samotném Náchodě. Vlastníky jsou z 90% zainteresovaná města a obce. Společnost provozuje 740 km vodovodní sítě s 90 vodojemy a 37 čerpacími stanicemi a 206 km kanalizační sítě s devíti čistírnami odpadních vod (vesměs v povodí Metuje) včetně náchodské, která čistí i odpadní vody z Hronova. VAK zásobuje vodou zhruba 75 tisíc obyvatel, dodává jim ročně přes 7 milionů m3 pitné vody (průměrná spotřeba na jednoho obyvatele je asi 97 m3). Množství čištěných odpadních vod dosahuje přes 8 milionů m3, týká se asi 54 000 obyvatel. Základní kapitál firmy je téměř 700 milionů korun, roční tržby společnosti přesahují 200 milionů korun, čistý zisk společnosti vzrostl v roce 2004 o 8% a činil něco přes 10 milionů korun.

Technické služby Náchod, s. s r.o., vykázaly v tomto roce vzestupný trend prací pro město. Největší nárůst měla vzhledem k proměnlivému zimnímu počasí zimní údržba komunikací. Podle výroční zprávy skončily Technické služby mírným ziskem.

Lesy města Náchoda spravují lesy, které jsou v majetku města a provozují i pilu Ohrada, sídlící na výjezdu do Hronova. Nabízí řezivo, palubky a podlahovky, ale také dřevěné brikety a další produkty, mj. i oblíbená lesnická pletiva, chránící školky a lesní kultury.

Z grafických provozoven patří k moderně vybaveným a průbojným podnikům spol. s r.o. Integraf. Zajišťuje kvalitní reklamní i jiné tisky včetně knihařského zpracování. Má 115 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru, při tiskových kampaních využívá na výpomoc až 350 pracovníků na vedlejší pracovní poměr.

Stavební firmy - STAMP, Stavos Jiřího Fabiána, Průmstav ad., stejně jako Rubena a.s. na žádost o informace do kroniky nereagovaly. Novější údaje o nich zde tedy nelze uvést.

Pro zdravotně postižené obyvatele města a okolí mají význam dva podniky. Výrobní družstvo invalidů Vzor Náchod má už padesátiletou tradici. Vyrábí pletené ošacení, letos předvedla kolekce reprezentativních, sportovních i pracovních oděvů, vyrábí úpletovou metráž a řadu dalších výrobků. V Kladské ulici vzniká na místě někdejšího tepenského internátu nová provozovna - chráněná dílna s názvem Amulet.

Školství

Síť středních škol zůstává v Náchodě už řadu let beze změn.

Jiráskovo gymnázium tradičně dobře připravuje své studenty ke studiu na vysokých školách, bývá na ně přijímáno kolem 80% absolventů školy. Má po dvou třídách čtyřletého i osmiletého studia, celkem ve 24 třídách téměř sedm set studentů. Školu řídí prof. Pavel Škoda. Gymnázium vydává vždy po skončení školního roku pravidelné výroční zprávy, v nichž se zájemce dovídá o dění ve škole i o jejím hospodaření. Studentský pěvecký sbor reprezentoval školu i letos v anglickém družebním Warringtonu. Studenti, kteří studují španělštinu, byli koncem června přijati na španělském velvyslanectví v Praze. Vedli je zástupkyně ředitele dr. Javůrková a španělštinář Daniel Pavlík. Úspěšně se studenti gymnázia účastní soutěží a olympiád. Družstvo atletek - studentek školy získalo po prvenství v okresní i krajské soutěži páté místo (mezi 74 družstvy) v soutěži celorepublikové.

V budově školy byla provedena první etapa rekonstrukce šaten v suterénu, zejména kompletní rekonstrukce sítí - rozvodu elektřiny, vody, odpadů i tepla, opraveny zvlhlé stěny atd. Ve druhé etapě dojde k výměně oken s vyřešením větrání, dlažeb a šatních skříněk.

Obchodní akademie má po dvou třídách čtyřletého studia se základním oborem a po jedné třídě oboru informatika v ekonomice, v současné době ve 12 třídách asi 350 studentů. Absolventi se díky dobré přípravě odborné i jazykové dobře upatňují na trhu práce, 30-40% studentů odchází po absolvování na vysoké školy. Studenti mohou získat mezinárodní zkoušky (certifikáty) z angličtiny a němčiny, certifikát počítačové gramotnosti (ECDL) a státní zkoušku ze psaní na stroji. Ředitelem školy je Mgr. František Votroubek.

Střední průmyslová škola stavební a Vyšší odborná škola stavební arch. Jana Letzla se už v roce minulém sloučila v jeden subjekt se středním odborným učilištěm stavebním. Ředitelem tohoto mohutného celku je Ing. Miloš Chráska. Na VOŠ studuje asi 50 studentů v oborech stavební obnova památek a realizace pozemních staveb. Na SPŠ je základním oborem čtyřleté stavebnictví - pozemní stavitelství. Od letošního roku je otevřena třída technického lycea, jejímž cílem je připravovat studenty na technické vysoké školy. V učilišti jsou tříleté obory zedník, pokrývač, klempíř, tesař a malíř a dvouleté nástavbové studium (s maturitou) oboru stavební provoz. Celkem má škola asi 600 žáků. Sídlí v základní budově v Pražské ulici, v budově učiliště, má internáty ve vlastních budovách na Denisově nábřeží, vedle učiliště v Raisově ulici a pod zámkem v ulici Smiřických, škola vlastní a provozuje i školní jídelnu v Raisově ulici.

V úterý 2. listopadu prožila škola mimořádnou událost. Na tísňové lince v Hradci Králové přijali telefonát, že je ve škole umístěna bomba. Protože nebylo sděleno, ve které budově, musely být evakuovány všechny tři budovy školy, celkem na 400 studentů. Už druhý den policie viníka zjistila, byl jím jeden ze žáků z učňovského úseku školy.

Evangelická akademie působí v prostorách stísněných (v budově v Jiráskově ulici), proto letos začala usilovat o získání a adaptování Bartoňova sirotčince pro svůj školní provoz i pro internátní ubytování. Má kolem 120 žáků, které připravuje zejména pro oblast sociálních služeb. Ředitelku školy Mgr. Vlastu Staškovou vystřídal ve funkci Mgr. David Hanuš. Na podzim škola zajistila žákům setkání se studenty, členy organizace YMCA z norského Vigelandu.

Soukromá střední škola podnikatelská v Náchodě (s. s r. o. Ing. Anny Ptáčkové, sídlí v ulici Smiřických v někdejších tepenských jeslích) úspěšně pracuje a zasahuje i do života mládeže a města. Na jaře vyhlásila ve spolupráci s UNESCO literární soutěž, v rámci Prima sezony uspořádala již 11. ročník řečnické soutěže pro studenty středních škol okresu. Její studenti úspěšně reprezentovali v celostátní soutěži Top guide junior 2004, Jan Knejp obsadil 1. místo, Petra Strnadová druhé. V září provedli mj. ve městě sbírku v rámci projektu Šance na pomoc dětem, žijícím ne vlastní vinou na ulici, a účastní se i dalších podobných akcí.


Síť základních škol zůstává stejná, jsou tu tři velké základní školy - T.G.Masaryka, v ul. Komenského a na Plhově, a tři menší školy se třídami prvního stupně, ve Starém Městě (je plně organizovaná, má asi 160 žáků; řed. Mgr. Dagmar Švorcová), v Bělovsi (má 5 tříd, asi 90 žáků; řed. Mgr. Libor Zelený) a na Babí (řed. Mgr. Zuzana Hoffmannová). Osud posledně jmenované je stále na vážkách. Tím, že byly spojeny dva ročníky do jedné třídy, byl zajištěn dostatečný průměrný počet žáků na třídu (min. 17) a škola jako trojtřídní s něco více než 50 žáky zůstala i od 1. září zatím zachována.

Sousední obce platí v tomto roce za žáky navštěvující náchodské základní školy poplatek 5 700 Kč na žáka. Na tři děti, které dojíždějí z okrajových částí města do školy na Nový Hrádek, přispívá město polovinou tamním obecním úřadem požadované částky.

ZŠ v Komenského ulici má 32 třídy a celkem asi 820 žáků. Nabízí jim rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů a rozšířenou výuku tělesné výchovy. Jako jediná ZŠ ve městě má speciálního pedagoga, který se věnuje žákům s poruchami učení. Sportovně zaměření chlapci mají možnost věnovat se házené (trenér Zdeněk Dušek), zúčastnili se v červnu Mistrovství ČR mladších žáků v házené (konalo se v Náchodě), dívky se věnují plavání (trenér Roman Hakl), žákyně 8. a 9. tříd uplavaly za 24 hodin 82 km a obsadily v září ve zdejším plaveckém bazénu v soutěži o Pohár starosty města 3. místo. Skupina 11 žáků této školy se zúčastnila koncem května akce Sommerkamp v Halberstadtu, kde s domácími a se žáky z Holandska vařili „z kuchyně našich babiček" i kuchyně současné.

ZŠ TGM má v 29 třídách na 640 žáků, má třídy s rozšířenou výukou jazyků a třídu dyslektickou. Škola letos vyhlásila spolu s městem literární soutěž k výročí města, určenou všem žákům základních i středních škol v Náchodě. Členové školního ekologického kroužku se zapojili do projektu Kyselý déšť, po celý listopad sledovali srážky, měřili jejich množství i kyselost a také směr a sílu větru, proběhl i projektový den Les aj. Mají i družební kontakty s polskou školou z Kladska. V rámci projektu Sokrates navštívili tři učitelé školu ve Velké Británii ve městě Cheltenham, zúčastnili se výuky a poznávali práci v tamním školském systému.

V dubnu zemřel po těžké nemoci (nádor na mozku) ředitel ZŠ TGM Mgr. Milan Simon. Na jeho místo byl vypsán konkurs, z něhož sice vyšla vítězně Mgr. Eva Cupalová, ale jmenován byl Mgr. Roman Odvářka, který se ujal od počátku školního roku své funkce.

ZŠ Plhov má ve 22 třídách na 450 žáků. Od 5. třídy mají po jedné třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škole byla letos poskytnuta městem částka na stavební úpravu víceúčelového hřiště, k níž patřila i realizace osvětlení hřiště.

Základní umělecká škola se na konci školního roku prezentovala v divadle Květinovým koncertem, závěrečným vystoupením svých žáků, v prosinci pak vánočním koncertem (viz níže v kultuře). Dokazuje trvající kvalitu své práce. Její učitelé i žáci se běžně podílejí na kulturním životě města i regionu. Ročně absolvují na 70 veřejných vystoupení. Čtyři orchestry ZUŠ získaly v krajském kole Národní soutěže ZUŠ druhá místa, významně se umístily i v dalších soutěžích a přehlídkách, na Mezinárodním festivalu dechových orchestrů ve Frankfurtu nad Odrou získal zdejší orchestr druhé místo. Žáci výtvarného oboru se úspěšně zúčastnili mezinárodní soutěže Lidice 2004, ocenění získali Aneta Karásková, Natálie Kotoulu a Lukáš Nývlt, na Novoměstském hrnci smíchu (festival filmové a televizní komedie) získaly ocenění práce Petry Zítkové, Hany Weissové, Šárky Cvejnové a Petra Šichana, úspěšná byla i účast na festivalu Jičín město pohádky.

Škola má na 630 žáků, z toho v hudebních oborech asi 300, ve výtvarném 230 a v tanečním 100 žáků, výuku zajišťuje 28 pedagogických pracovníků. V oboru hudebním se vyučují klasické nástroje smyčcové (housle, viola, violoncello), klávesové (klavír, akordeon), dechové (zobcová i příčná flétna, klarinet, trubka, lesní roh ad.), hra komorní, souborová i orchestrální, pěvecká hlasová výchova, komorní i sborový zpěv. Zřizovatelem je (jako u všech základních i mateřských škol) městský úřad.

Síť mateřských škol zůstává: Březinova, Vančurova, Komenského, Myslbekova, Alšova, Plhov a Běloves, k níž byla přičleněna MŠ Babí. Mimo ně funguje mateřská škola při nemocnici, jejíž pracovnice se starají o hospitalizované předškolní děti. Právní subjektivita těchto škol přidala jejich ředitelkám od počátku minulého roku neúměrné množství práce, kterou musejí zvládat ke své běžné pedagogické práci.

Jako v posledních letech byl i letos vyhlášen Náchodský pedagog roku. Ve čtvrtek 17. června byl titul udělěn Mgr. Jaroslavu Česenkovi (uč. ZŠ Komenského ul.), Mgr. Jiřině Koucké (uč. ZŠ TGM), Jaroslavě Pavlovičové (ved. vych. ZŠ Plhov), Libuši Polejové (vych. ZŠ Babí), Janě Zelené (uč. MŠ Havlíčkova ul.) a Jiřině Maršíkové (uč. ZŠ Komenského ul.), ocenění za práci s dětmi získali Gerd Weinlich z Déčka a Věra Faltová, učitelka plavání.

Odbor školství MÚ vypracoval k 30. 6. zprávu o stavu školních jídelen v Náchodě, v níž konstatuje, že vyhovují vyhlášce o hygienických požadavcích na jejich provoz.


Mimoškolní vzdělávání

O vzdělávání pedagogů i dalších zájemců pečovalo Centrum vzdělávání Náchod, které vede Mgr. Cupalová. Vedle celoročních kurzů, jednotlivých přednášek apod. pořádalo i poznávací zájezdy a prázdninové jazykové kurzy v Krkonoších. Další vzdělávací programy zejména pro pedagogy nabízela náchodská pobočka Pedagogického centra Hradec Králové.


Práce s dětmi a mládeží

Dům dětí a mládeže Déčko je hlavním organizátorem této záslužné činnosti. Uspořádalo mimo svou běžnou práci s dětmi a mládeží v kroužcích a souborech dne 31. ledna dětský karneval Svět pohádek, 7. února recesní zlatokopecké závody a večer ve Vatikánu Country bál. Dne 26. března bylo na Masarykově náměstí Vítání jara, „smrtka" nesená v průvodu, byla svržena do řeky Metuje. Od 19. dubna pořádalo Déčko týdenní akci s ekologickou tématikou Týden pro Zemi. Mimo to zorganizovalo už tradiční bazar dětského oblečení a sportovních potřeb (6.-9.4.), ve Vižňově začátkem dubna Víkend her pro vedoucí a instruktory a ve dnech 7.-11.4. velikonoční tábor. Déčko také zorganizovalo 8. května tradiční Běh Terryho Foxe a 19. května setkání dětí s pohádkovými bytostmi „Pohádkový les". (V Déčku pracuje i alternativní čajový klub Poklop, v němž jsou občas pořádány i koncerty různých skupin, např. skupiny Dokořán.) Významnou měrou se pracovníci Déčka podíleli na Náchodské prima sezoně (o ní níže v kultuře).

Na prázdniny připravilo Déčko dětem vodácký putovní tábor na řece Ohři, letní stanový tábor s aztéckou tématikou a cyklistický tábor u Šumperka v Jeseníkách. Na základně Déčka ve Vižňově byl pořádán pobytový tábor pro děti se specifickými poruchami učení, v pořadí již po desáté. S vedením tábora (Gerd Weinlich) spolupracují odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě.

Při oslavách města i jiných příležitostech vystupovaly také náchodské mažoretky, soubor, který vznikl před deseti lety. Jejich trenérka Monika Bergrová sdělila týdeníku Čas nad Metují, že na mistrovství Čech v Hořicích získaly kadetky 4. místo, juniorky 1. a seniorky 2. místo. Letošní novinkou byly Náchodské roztleskávačky. Myšlenka se zrodila ve spolupráci Nadačního fondu Zdeňky Horníkové a Občanského sdružení Náchodský sport pro všechny, činnost kroužku zaštítilo Déčko. I ty vede Monika Bergrová, premiéru měly v neděli 12. září při sportovních akcích v rámci oslav města.

V Novinách Náchodska jsme se dočetli (3.6., s.8), že „Krajské zastupitelstvo na svém zasedání zrušilo k poslednímu dni letošního roku Dům dětí a mládeže v Náchodě." Tedy informaci nepřesnou, až zavádějící. Déčko k tomuto termínu přestalo být zařízením kraje a stalo se (jako všude jinde) zařízením města, na něž jeho majetek bezplatně přechází. Vzhledem k tomu byl na podzim vypsán městem konkurs na místo ředitele. Podle očekávání v něm zvítězila současná ředitelka zařízení Ing. L. Pohanková.

V prosinci byl mj. organizován Mikuláš v Déčku a Zimní radovánky s Krakonošem. Před Vánocemi byla ve vstupní hale knihovny tradiční prodejní výstavka výrobků dětí rukodělného kroužku a mateřských škol. Výtěžek prodeje má být použit na kolotoč a prolézačky do parku kolem budovy Déčka. Loňský výtěžek (asi 20 000 Kč) byl použit na vybavení dětského koutku v dětském oddělení nemocnice. Před radnicí byl také uspořádán už tradiční (od r. 1995) Živý Betlém, letos celkem tři představení, vždy pro zhruba tisíc diváků (a hostovali s ním i na Žernově).


Práci s mládeží se úspěšně věnuje i skautská organizace. Středisko Junáka Náchod registrovalo v roce 2004 267 členů (35 vlčat, 35 světlušek, 50 skautů, 45 skautek, 30 roverů a 72 dospělých) v devíti oddílech, odděleně dívčích a chlapeckých. Oddíly se scházejí průběžně po celý rok na schůzkách družinových i oddílových.

První oddíl Junáka Náchod pozval děti a další zájemce 27. března na výlet s názvem Pojďte zkusit, co znamená skautování. V dubnu uskutečnili náchodští skauti pro nové vedoucí celé oblasti čekatelské zkoušky. Zúčastnilo se jich 25 skautů a skautek. Na den sv. Jiří - patrona skautů bylo střediskové kolo závodů vlčat a světlušek, nakonec slavnostní táborák u klubovny 1. oddílu na zámku. V rámci Dne Země uklízeli skauti jako každoročně břehy řeky Metuje. Různým odpadem naplnili asi 30 velkých igelitových pytlů. (Ty pak odvezli pracovníci Povodí Labe.) Pomáhali také při sbírkové akci Květinový den, organizované Ligou proti rakovině. Hlavní složkou skautské činnosti jsou letní tábory. Bylo uspořádáno jedenáct táborů, většinou čtrnáctidenních. Tábory jsou stanové, o vše se děti starají samy, vaří si v polní kuchyni, staví táborové stavby. V neděli 19. září uspořádali náchodští skauti v okolí zámku „Pohádkový les" se soutěžemi, zábavou a opékáním buřtů v závěru.


Stacionář Cesta je denní stacionář pro děti a mládež s těžkými kombinovanými vadami. Poskytuje jim pomoc při překonávání psychických, fyzických a sociálních důsledků postižení. Snaží se, aby mohli žít kvalitní, důstojný život v kruhu svých vrstevníků. Provozuje jej občanské sdružení Cesta, řídí je Lada Bezděková. Stacionář uspořádal 20. dubna dopoledne v prostorách parčíku u náměstí pro děti zábavné Velikonoce Ferdy Mravence. Koncem roku získal stacionář od Nadace Duhová energie příspěvek ve výši 550 000 Kč na nákup Duhového auta, které bude využito k dopravě dětí a mládeže do stacionáře a do tříd pomocné školy.


V září vyzval městský úřad občany k informování o stavu dětských hřišť v prostoru města. Většina z nich totiž nevyhovuje přísným hygienickým normám daným novým zákonem o ochraně veřejného zdraví. Některé ze stávajících asi třiceti bude zřejmě nutné zlikvidovat, ty více využívané upravit (oplotit, zajistit přikrývání písku mimo dobu hry dětí, aby se zabránilo znečišťování prostoru psy, apod.).


Zvláštní zmínku musíme udělat o skateparku, který byl vybudován díky dotacím za bazénem s tím, že bude otevřen 24 hodin denně. Byl pravidelně devastován, jeho údržba je marná. Bouda zřízená k uskladnění skateboardů byla několikrát vykradena a nakonec vypálena, dva kontejnery na odpadky skončily v řece, suché WC byly rovněž poničeny. Jeho další existence je tedy problémem.

Kulturní život města

Koncerty, hudba

I v roce 2004 se může Náchod chlubit vskutku výjimečnou nabídkou koncertů (nejen) vážné hudby. Abonentní koncerty, spoluorganizované výborem Komorní hudby, zahájil už 7. ledna koncert houslistky Jany Novákové, doprovázené na klavír jejím bratrem Petrem Novákem. Dvěma skladbami připomněli letošní sté výročí úmrtí genia české hudby Antonína Dvořáka. Ve čtvrtek 22. ledna byl slavnostní už 800. koncert, pořádaný Komorní hudbou Náchod v rámci abonentních koncertů. Pozvali k němu Filharmonii Hradec Králové s dirigentem Ondřejem Kukalem, aby přednesli v jubilejním roce smetanovském jeho slavnou Mou vlast. Byla to vskutku hudební událost a mimořádný zážitek. Ve středu 4. února příjemně překvapilo mladé smyčcové Bennewitzovo kvarteto. O měsíc později uvítal Náchod skupinu Lyra da camera, která se specializuje na barokní hudbu, v tomto koncertě italskou. Dubnovým koncertem byl klavírní recitál Martina Kasíka dne 13. dubna.

O dubnových koncertech k výročí otevření divadla i o květnových k výročí Husova sboru jsou informace v úvodní kapitole věnované výročí města. Ve dnech 7. - 9. května se uskutečnily Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu, kterých se dvěma vystoupeními v Hradci Králové zúčastnil i náš náchodský Hron. Jeden z koncertů festivalu byl i v Náchodě, v kostele sv. Vavřince zpíval 7. května univerzitní studentský sbor Wratislavia z polské Vratislavi (Wroclaw), ve druhé části večera pak pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě. Ten i zde opět přesvědčil o svých kvalitách i o obětavosti sbormistra Ing. Vlastimila Čejpa.

V této kapitole připomínáme i II. mezinárodní houslařský festival Věnceslava Metelky s houslařskou soutěží, letos vyřezáním šneku (hlavičky houslí) během jediného dne. Festival se konal pod záštitou houslového virtuoza Josefa Suka. Součástí byla výstava poetek (tj. malých houslí) a vzácných nástrojů ze sbírky C. Lebeta. V rámci festivalu byly koncerty předních houslistů - ve čtvrtek 29. dubna Ivana Ženatého (klavírní doprovod Karina Ženatá), v pátek 30. dubna Gabriely Demeterové (doprovod Eleonora Škutová) a v sobotu 1. května hrál Pavel Šporcl. Festival byl zakončen houslařským plesem, při němž byly předány vítězům houslařské soutěže ceny.

Posledním abonentním koncertem sezony byl 27. května zahajovací koncert 34. ročníku festivalu komorních amatérských sdružení Camerata nova Náchod 2004. Ve velkém sále divadla vystoupil zdejší Komorní orchestr Slávy Vorlové s dirigentem Jindřichem Roubíčkem. Sólový part v Mozartově klavírním koncertu hrál prof. Tomáš Víšek, zejména hudební citací motivu písně Náchodský zámeček upoutala Sinfonia in C Jana Křtitele Vaňhala, objevená dirigentem Roubíčkem před několika lety v zámeckém archivu. Další koncerty festivalu byly jako obvykle v okolních městech. V kostele sv. Vavřince se pak konal 7. června závěrečný koncert festivalu. Hrál Pardubický komorní orchestr řízený prof. Otakarem Tvrdým. V závěru programu přednesl symfonii Víra, naděje a láska současného skladatele Josefa Vodáka, jenž byl koncertu přítomen.

V pondělí 21. června se uskutečnil již tradiční svátek hudby. Na náměstí před radnicí vystoupily odpoledne dětské soubory ZŠ Komenského a ZŠ Plhov a další soubory mladých, slavnostní fanfáru zahráli žáci ZUŠ vedení Jaroslavem Vlčkem, děti z MŠ Vančurova předvedly hudební pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Večer hrál známý náchodský Swing sextet.

V Beránku zní i hudba populární a zpěv jejích hvězd i hvězdiček. Ve středu 18. února tu zpívala Hana Zagorová a Petr Rezek doprovázeni skupinou Miloše Nopa. Ve čtvrtek 26.2. koncertovala skupina Žalman a spol. V poslední březnový den byl koncert revivalové skupiny Queen, nazvaný Queen show by Princess. Další koncert Ladi Kerndla a Swing sextetu se konal ve velkém sále 3. dubna, 6. dubna koncertovala skupina Poutníci, v pátek 23. dubna tu v pořadu Hvězdy, jak je neznáte, zpívala Jitka Zelenková a účinkovala populární Jiřina Bohdalová. Počátkem května zněla jazzová hudba v rámci Náchodské prima sezóny (o té podrobněji v samostatné podkapitole). Ve středu 19.5. tu zpívala Pavlína Jíšová s CS Bandem, ve čtvrtek 20.5. navštívil Náchod Peter Nagy.

Už poněkolikáté se konal v Husově sboru kurz varhaníků, tentokrát ve dnech 13. - 21. srpna. V pátek 20. srpna se ve sboru uskutečnil koncert jeho účastníků složený ze skladeb varhanních i vokálních.

Podzimní sezona abonentních koncertů Komorní hudby zahájila v pátek 24. září vskutku slavnostně - provedením Dvořákova oratoria Stabat Mater. Filharmonii Hradec Králové řídil Christian Stötzner, zpíval Bachchor z Eisenachu (SRN) a dětský sbor Carmina z Rychnova nad Kněžnou, sóla Hana Škvařilová, Markéta Kubinová, Kristian Sörensen (Dánsko) a Hans Gröning (SRN).

V pondělí 27. září se konal v Beránku slavnostní koncert náchodské městské dechové hudby k stému výročí úmrtí Antonína Dvořáka, ve čtvrtek 30. září koncertovala skupina Irish Dew, hrající irskou a skotskou hudbu. V koncertech hudby populární dále vystoupil v úterý 19.10. Jakub Smolík s kapelou a 30. října zpíval se Swing sextetem Laďa Kerndl. Ve středu 10.11. tu hostoval Zdeněk Izer.

V říjnu byl v Husově sboru závěrečný koncert Orlicko-kladského varhanního festivalu, na němž hrál profesor Hudební akademie v Gdaňsku Roman Perucki (13.10.). Další varhanní koncert byl v Husově sboru 17.11. V cyklu Musica mystica hráli ve velkém sále divadla 26. října slovenští umělci, violoncellista Jozef Lupták s klavíristkou Eleonorou Škutovou. V listopadu se uskutečnil večer klavírních improvizací Jiřího Pazoura (11.11.) a večer koncertních melodramů (27.11.). Vyslechli jsme vrcholné melodramy Zdeňka Fibicha a Otakara Ostrčila, hrála Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Tomášem Koutníkem, verše přednášeli Marta Hrachovinová, Hana Maciuchová a Martin Stropnický. V úterý 14. prosince hrál náchodský komorní orchestr Slávy Vorlové se sólistou - violistou Karlem Untermüllerem, zpíval chrámový sbor, koncert řídil Jindřich Roubíček. Den na to od 17 hodin pořádala v divadle vánoční koncert nazvaný Vánoční hvězda náchodská ZUŠ. Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Hron a gymnazijního pěveckého sboru (oba řídí ing. Vlastimil Čejp) byl v neděli 19. prosince v kostele sv. Vavřince. Tam o půlnoční štědrovečerní mši přednesl chrámový sbor s komorním orchestrem Slávy Vorlové Rybovu Českou mši vánoční.

Prosincové populární koncerty zahájila hned 1.12. vánočním koncertem Eva Pilarová, ve čtvrtek 16. tu hrál Petr Muk a P.M.Band, o den později Swing sextet a H-kvintet, v neděli 19.12. zakončil dvěma vánočními koncerty orchestr Václava Hybše.


Adventní setkání

I letos se konala u vánočního stromu na Masarykově náměstí tradiční adventní setkání, vždy v něděli od 17 hodin. První (28.11.) zajišťovala programem církev římskokatolická spolu s církví adventistů sedmého dne, druhé církev bratrská, to bylo spojeno s mikulášskou nadílkou. Třetí zajišťovala církev čs. husitská s českobratrskou církví evangelickou. Čtvrtým setkáním byl XV. svobodný advent v sále divadla v sobotu 18. prosince, komponovaný pořad všech náchodských církví. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl letos věnován Sdružení pro záchranu Bartoňova sirotčince. V sobotu 19. prosince byl na náměstí „Kouzelný vánoční kamion Coca Coly" se „Santa Clausem", soutěžemi, hrami a zvučnou reprodukovanou hudbou, která chvílemi rušila klasický vánoční koncert, který byl to odpoledne v kostele sv. Vavřince. V sobotu 25. prosince v odpoledních hodinách předvedlo Déčko u vánočního stromu třikrát živý betlém - Příběh o narození Ježíše Krista.


Divadlo

Prvním divadelním představením roku 2004 v rámci divadelního předplatného byl ve středu 14. ledna klasický Únos sabinek (v úpravě polského básníka Tuwima) v provedení divadla ABC. V úterý 20. pak předplatitelé zhlédli hru Zlaté jezero E Thompsona s Radkem Brzobohatým a Květou Fialovou v hlavních rolích. V sobotu 24. ledna odpoledne uvedlo „Docela velké divadlo Litvínov" pro děti činoherní pohádku Loupežník Rumcajs. Ve čtvrtek 29. ledna na jevišti divadla vystoupili v komponovaném pořadu písniček a výstupů nazvaném Poslední tažení Miroslav Paleček a Michael Janík.

Hned 2. února provedlo Městské divadlo z Mladé Boleslavi už klasickou hru Friedricha Dürrenmatta Fyzikové, ve čtvrtek 5. února Divadlo Járy Cimrmana (mimo předplatné) Vraždu v salonním kupé. Lukáše Vaculíka a Janu Krausovou mohli vidět zájemci v úterý 24. února ve hře Tygr (autor Murray Schisga). Dětem zahrálo pohádku Strašidelný mlýn divadlo Julie Jurištové v sobotu 22.2. odpoledne.

Březnový program zahájila naše ochotnická Náchodská divadelní scéna představením Zkrocení zlé ženy aneb Jakou moc má láska, upraveným podle klasické komedie Shakespearovy. V režii Ludmily Šmídové ztvárnili hlavní role Hana Stoklasová a Richard Kašpar. V úterý 2. března zahráli hru dvakrát. O týden později tu hostovalo Divadlo v Dlouhé se hrou Ronalda Harwooda Garderobiér. Dvě stěžejní postavy hry vytvořili Miroslav Táborský a Martin Huba (ten hru i režíroval, hrál ve své rodné slovenštině). Byl to vskutku herecký koncert, oba protagonisté podali výkon vynikající profesionální úrovně. Smíšené pocity byl název další hry (autor Richard Baer), kterou nám předvedli Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský a Ladislav Hampl. Ač typická „zájezdová hra", byla zahrána vskutku profesionálně. Ve čtvrtek 25.3. mohli zájemci zhlédnout pásmo písniček a scének Besídka 2004 divadla Sklep. Děti se mohly v neděli 21. března podíval na dramatizaci Trnkovy Zahrady v podání Malého divadélka Praha. - Na jevišti divadla byl ve středu 3.3. vzpomínkový večer na písničkáře Karla Kryla (10. výročí jeho smrti a nedožité 60. narozeniny).

V dubnu měli příznivci divadla možnost zhlédnout hru Marca Camolettiho Létající snoubenky v podání divadla Skelet Pavla Trávníčka (7.4.), v květnu (13.) zahráli hronovští ochotníci Charleyovu tetu J. Brandona - Thomase, poslední hrou sezony bylo Prokletí rodu Baskervillů Jiřího Janků v podání Divadelního sdružení CD 2002 v úterý 8. června.

O sobotních odpoledních hraje dětem v sokolovně loutkové divadélko Dětem pro radost. V lednu to byla pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, pak Pohádky pana Pohádky, na přelomu února a března Hračky na cestách a v dubnu zopakovali ještě hry Kašpárek a čarodějnice a Kašpárkovy čertoviny. Tím byla sezona ukončena, nová začala 2. října.

Podzimní abonentní divadelní sezonu zahájil soubor pražského Divadla Rokoko v pondělí 20. září satirickou hrou Ephraima Kishona Oddací list. Týden před tím, v úterý 14. září byla v Ratibořickém sále náchodského zámku provedena - po 280 letech - hra Heinricha Rademina Atalanta. Hru objevil a znovu vzkřísil dr. Stanislav Bohadlo, byla napsána v Kukse v červenci 1724. Hrála ji skupina někdejších náchodských studentů v režii Petra Haška, která si dala jméno Geisslers Hofkomedianten Kuks. V rámci konference o životě a díle Josefa Škvoreckého přijeli „cimrmanologové" zahrát hru Vyšetřování ztráty třídní knihy (ve středu 22. 9.). V úterý 5. října se představili Jana Šulcová a Libor Hruška v hlavních rolích hry Roberta Thomase Mandarinkový pokoj, 1. listopadu tu hráli členové pardubického divadla klasickou Shakespearovu tragedii Romeo a Julie. Z Litvínova zahráli dětem v neděli 14. 11. odpoledne Princeznu na hrášku. Divadlo bez zábradlí přijelo 23.11. s hrou Bernarda Slade Každý rok ve stejnou dobu. Klicperovo divadlo z Hradce Králové předvedlo 2.12. dramatizaci Vančurova románu Pekař Jan Marhoul, divadelní agentura Hanzlíček nabídla náchodským divákům hru Artura Watkyna Co v detektivce nebylo? ve středu 8. prosince.

Loutkové divadlo Dětem pro radost zahájilo podzimní sezonu 2. října pohádkovým cyklem o Křemílkovi a Vochomůrkovi, koncem října a počátkem listopadu hráli pohádku Vodníčku, vrať se, o dalších sobotách O pyšné base a Kašpárek vaří živou vodu. V sobotách předvánočních pak hráli pohádku Kašpárkovo pometlo zametlo.


Kino

Jediné kino v našem městě, kino Vesmír promítá pravidelně 10 - 12 filmů měsíčně, v tom obvykle dva pro děti, některá představení pak i v rámci filmového klubu. V pondělí 19. ledna byla u nás v Náchodě republiková premiéra filmu Kameňák 2 za účasti delegace tvůrců filmu. V únoru (14.) navštívili promítání filmu Jak básníci neztrácejí naději jeho režisér Dušan Klein a producent Miloslav Šmídmajer. Byly také republikové premiéry amerických filmů Medvědí bratři (v únoru) a Kill Bill 2 (v dubnu). V sobotu 17. dubna se v kině konalo setkání filmařů náchodského regionu. Na začátku srpna mohli náchodští diváci vidět hodně diskutovaný americký film Umučení Krista. V pátek 10. září byla republiková předpremiéra českého filmu Horem pádem, film se pak hrál i počátkem října. Filmové fanoušky přilákal ve čtvrtek 18. listopadu do Beránku režisér Zdeněk Troška se svým vyprávěním. V prosinci (od 9.) byla republiková premiéra českého filmu Milenci a vrazi (podle románu Vladimíra Párala).


Přednášky, literární večery

Historici z Regionálního muzea a Státního okresního archivu Náchod připravili na letošní jubilejní rok cyklus přednášek Podvečerní setkání s historií. Realizován byl jednou měsíčně v muzeu na náměstí. Ve čtvrtek 22. ledna přednášel Mgr. Jan Tůma o pravěkém a raně středověkém osídlení Náchoda, 12. února Mgr. Jan Čížek o Náchodě středověkém, v březnu (18.) PhDr. Ladislav Hladký na téma Náchod a husitství, Mgr. Lydia Baštecká 8. dubna o Náchodě za třicetileté války, 6. května PhDr. Václav Sádlo o protektorátním Náchodě.

Literárně hudební večery pokračovaly rovněž pravidelně. V lednovém (28.) jsme tu uvítali PhDr. Jana Meiera, ředitele knihovny v Broumově, který nedávno vydal knížku Broumovsko a literatura. Večer s ukázkami z knihy doplnilo kytarové duo z Broumova. V únoru (25.) přijeli z Červeného Kostelce autoři fotografické knihy Rok v Jestřebích horách Oldřich Nermuť a Jana Kejzlarová. Hudebním doprovodem byly písně Petra Ulricha. Na březen (výjimečně v pondělí 22.) pozvala Mgr. Baštecká senátorku MUDr. Jaroslavu Moserovou, která představila svou knihu vzpomínek v pořadu Na koho nezapomíná. Nezapomíná mj. na Miloše Formana, který v Náchodě žil po uvěznění rodičů u strýce pana Švába několik protektorátních let. V dubnu zvláštní večer nebyl, pravidelní účastníci byli pozváni na pořad k výročí divadla. Květnový večer ve středu 26. měl název Proč se sonáta jmenuje sonáta, což se snažil vysvětlit Oldřich Zelený slovem i hrou na klavír. Proto byl pořad tentokrát na jevišti divadla. Lucie Peterková přednesla na večeru několik básní Jana Skácela. Červnový večer s názvem Svému městu k výročí představil dvě knížky, věnované autory výročí města. Výbor z celoživotní poezie Libora Volného Domov na dosah vydala ve svém nakladatelství Bor Eva Koudelková, výbor připravili spolu s autorem manželé Škvorečtí a Aleš Fetters, ilustracemi jej obohatila náchodská rodačka Jana Švábová. Knížku uvedl Boris Mědílek, ukázky z ní četl Pavel Bělobrádek. Nezbedné náchodské pověsti Pavla Gryma, nazvané Zhýralá komtesa Lucie, vydalo zdejší nakladatelství Garmond s ilustracemi Milana Hencla. Ukázky z ní i pozdravný dopis autorův přečetl Ondřej Tuček. (Oba autoři byli ze zdravotních důvodů omluveni.) Hudební část večera zajistil kytarista David Fiedler.

Pravidelná čtvrteční setkání s besedami, přednáškami a vyprávěními organizuje pro důchodce ve své klubovně Senior klub.

Ve čtvrtek 15. dubna přednášel v přednáškovém sále MUDr. Ladislav Holub o Habeši. Na středu 28. dubna pozvala Česká křesťanská akademie prof. Jana Sokola (vnuka někdejšího ředitele zdejšího gymnázia) k přednášce na téma Máme právo na život? Ta se konala v přízemí knihovny.

V podzimním období skončil dvěma přednáškami cyklus podvečerních setkání s historií k výročí města. Ve čtvrtek 7. října mluvil PhDr. Jaroslav Čáp o vývoji městské správy v Náchodě, ve čtvrtek 18.11. Ing. Jiří Slavík o stavebním vývoji města.

Podzimní sezona literárně hudebních večerů byla zahájena ve středu 15. září pořadem k 55. výročí úmrtí básníka Františka Halase nazvaným Já se tam vrátím. Večer připravil Aleš Fetters, ukázky z Halasova díla přednesly Marianne Šraitrová a Lucie Peterková, hudební část zajistili Štěpán Macura (flétna) a Milan Poutník (kytara). Den potom, ve čtvrtek 16. září přednesl v prostorách galerie náchodský rodák, herec Vladimír Matějček Halasovy verše ze sbírky Naše paní Božena Němcová. Klavírní skladby Bedřicha Smetany hrál k tomu Miroslav Sekera. Říjnový večer (27.) s názvem Stále s námi byl věnován veršům náchodských básníků MUDr. Otakara Nyklíčka, MUDr. Lubora Nesládka, PhDr. Jaroslava Suchého, J. Zd. Sokola, PhDr. Josefa Škvoreckého a Libora Volného. Listopadový pořad (16.11.) měl téma Konec totalitních časů v Náchodě. Zúčastnili se jej i tehdejší aktivisté Občanského fóra. V prosinci (7.) byl hostem večera dokumentarista, kameraman a režisér Jan Špáta, byla prezentována i jeho nová kniha Mezi světlem a tmou.

V úterý a ve středu 2. a 3. listopadu přednášel v městském divadle cestovatel Leoš Šimánek, jeho „velkoplošná panoramatická diashow" měla název Americkým západem a podtitul Pěšky a na koních od Mexika do Kanady. V sobotu 27. listopadu přednášela ve sboru evangelické církve předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová. Snažila se mj. i rozbít předsudky o jaderné energii.


Knihovna

V městské knihovně pokračovaly práce na úpravách interiérů přípravou prvního poschodí pro dětské oddělení. Proto byla celá knihovna uzavřena od 24. května do 14. června. V úterý 15. června bylo oddělení pro děti slavnostně otevřeno za účasti starosty města, zástupkyň okolních knihoven a dalších hostů programem dětí ze ZŠ v Komenského ulici. Ten den se znovu otevřelo oddělení pro dospělé v přízemí. Uzavřeno zůstalo ještě 2. poschodí, jehož rekonstrukce byla dokončena na podzim, provoz studovny a čítárny tam začal na začátku listopadu. Na podzim byla také opravena fasáda na boční straně budovy ke Karlovu náměstí, kde byl před časem vybourán sousedící dům. Část fasády je jen provizorní, protože se zde má v budoucnu opět přistavovat. Termín dokončení stavebních úprav do Vánoc byl splněn, jen termín dokončení opravy a restaurování výloh a hlavního vstupu byl posunut do roku 2005.

Hned v lednu byla k výročí města vyhlášena etapová devítikolová soutěž pro děti a mládež „O poklad rytíře Hrona". Na začátku každého měsíce byl vyhlášen úkol, který děti splněný odevzdávaly do konce měsíce v knihovně. S úkoly se účastníci seznamovali nejen v knihovně, ale i na stránkách Náchodského zpravodaje a Novin Náchodska. Soutěž byla zakončena v říjnu (viz níže).

V pondělí 23. února přednášel v knihovně PaedDr. Zdeněk Kovalčík (farář CČSH) zasvěceně o autorovi Broučků Janu Karafiátovi.

V Novinách Náchodska se 22. července nevhodně vyjádřil o úpravách knihovny redaktor Martin Zelený, v sobotu 21. srpna pak knihovně věnovaly NN celou sedmou stránku a pokusily se věc uvést na pravou míru. Naprostá většina uživatelů knihovny je s novým prostředím i se všemi jejími službami spokojena.

V úterý 21. září se v přízemí knihovny uskutečnila beseda o časopise Přítomnost s jejím vydavatelem MUDr. Martinem J. Stránským a jejími redaktory.

Významné chvíle prožila knihovna ve středu 22. září, kdy ji po poledni navštívil prezident republiky Václav Klaus. Zajímal se o její práci, a protože tam byli pozváni i ředitelé náchodských škol, nechal se informovat i o síti škol v Náchodě. Po prohlédnutí nově upravených prostor v přízemí, kde se pozdravil např. i s Liborem Volným, jej ředitelka knihovny odvedla do prvního poschodí. Tam měly krátké vystoupení děti ze ZŠ Komenského, pan prezident si s nimi pohovořil, podepsal se jim do památníků, pochválil krásné prostředí a zašel i do druhého poschodí, kde ho upoutala výtvarná hodnota interiéru, na níž se podílel mj. i František Kysela. Pana prezidenta doprovázela poslankyně parlamentu Horníková, krajský hejtman Bradík, představitelé města a další osobnosti.

Týden knihoven začal v pondělí 4. října dopoledne nonstop čtením v přízemí knihovny. Zahájili je představitelé města, starosta Oldřich Čtvrtečka a jeho náměstci Pavla Maršíková a Jaroslav Rohulán. Po nich četli další většinou pravidelní návštěvníci knihovny. Byl vyhlášen také výsledek celostátní ankety Moje kniha. Náchodské výsledky byly podobné celostátním, na prvním místě Tolkienův Pán prstenů, za ním Alchymista Paula Coelha a Harry Potter J. K. Rowlingové. V Týdnu knihoven navštívila knihovnu delegace ze Slovenska.

V pátek 8. října byla zakončena hra O poklad rytíře Hrona. Zúčastnilo se jí na 200 dětí, které řešily každý měsíc jeden úkol. Dvacet nejlepších bylo pozváno na slavnostní odpoledne s udílením cen. Setkali se tam s paní kněžnou Kateřinou Zaháňskou a polním myslivcem z „šestašedesáté". Na prvních třech místech se umístily Kateřina Kosinková, Anička Bergerová a Tereza Šimůnková. Díky grantu Královéhradeckého kraje mohli dostat odměny i všichni další účastníci soutěže. Koncem roku byla vyhlášena výtvarná soutěž Kalendář pro knihovnu (na rok 2005). Zvítězila v ní Julie Hůlková ze ZŠ Běloves před 3.B ZŠ Komenského.

Ve středu 10. listopadu se uskutečnilo „Setkání knihoven na hranici". S pracovníky našich knihoven se sešlo 26 jejich kolegů z polských knihoven z Dolního Slezska, v čele s představiteli vojvodské i městské knihovny z Vratislavi. V listopadu byl také uspořádán Den poezie. Návštěvníci knihovny dostávali ve dnech 16. - 19. 11. pozornost - básničku převázanou modrou stužkou.

Ve vstupní hale knihovny se v prvním prosincovém týdnu uskutečnila výroční prodejní výstava klubu Vánek, po ní od 13. do 17. 12. vánoční dobročinná prodejní výstava výtvarných prací pořádaná Déčkem Děti dětem.


Náchodská prima sezona

Mezi nejvýznamnější a už tradiční jarní akce patří Náchodská prima sezóna. Jejím prezidentem (po zemřelém zakladateli dr. Jaroslavu Suchém) je bývalý starosta města Miloslav Čermák, ředitelkou festivalu a hybnou duší neúnavná Ing. Ludmila Pohanková, ředitelka Déčka. Letos byla Prima sezona zahájena 30. dubna stavěním máje na náměstí a pokračovala rejem čarodějnic v Déčku. V pondělí 3.5. byla vernisáž výstavy studentských prací, při níž vystoupil pěvecký sbor studentů gymnázia, vedený Ing. Čejpem, v úterý ve Vatikánu koncert rockových kapel, ve středu tamtéž koncert folkových kapel, ve čtvrtek 6.5. ve velkém sále MD velký jazzový koncert. Divadelní a další představení byla v Beránku, v pondělí taneční vystoupení Inspirace, groteska Léčba neklidem souboru z Kralup a studenti turnovského gymnázia převedli „do takřka muzikálové formy" příběh Romea a Julie. V úterý vystoupili kouřimští s představením Panika a hradecký soubor Jesličky přednesl „Něco málo z Dekameronu". Ve středu Plán B Brno hru na motivy románu A. Christie A potom nebyl žádný. Závěrečným dnem byl pátek 7.5., kdy bylo slavnostní vyhlášení vítězů Náchodské prima sezóny, odpoledne na náměstí zábavný program pro širší veřejnost, navečer další jazzový koncert a na závěr ohňostroj ze zámeckých hradeb.


Výstavy

Výstavy výtvarného umění pořádá pravidelně Galerie výtvarného umění v Náchodě ve svých prostorách v někdejší zámecké jízdárně. Do poloviny února pokračoval Náchodský výtvarný podzim, na ochoze pak byly od 9. ledna vystaveny fotografie Rudolfa Němečka. Od 27. února probíhala retrospektivní výstava obrazů a kreseb Bedřišky Uždilové. Na začátku června byla otevřena výstava hlubotisků z 50. - 90. let Ludmily Jandové. V září ji vystřídala posmrtná výstava výběru z díla Ivo Švorčíka. Poslední výstavou roku byl od 19. listopadu tradiční Náchodský výtvarný podzim, již 21. přehlídka tvorby výtvarníků našeho regionu. Vystaveny byly nejen obrazy, grafika a kresby, ale i plastika, keramika, fotografie a textil.

Regionální muzeum v Náchodě nabízí v budově na náměstí jednak stálou expozici Dějiny Náchoda a Náchodska, jednak příležitostné výstavy v salonku. Tam pokračovala na počátku roku výstava obrazů a kreseb Karla Vondráčka. Od 3. února ji vystřídala výstava Praha v grafikách Karla Gabriela. V březnu tu byla výstava Náchodsko v uměleckých pohlednicích Karla Beneše a Jindřicha Křečka - Jituše. Od půli května tu vystavoval obrazy, loutky a dřevěné plastiky Jiří Šimek, v červnu je vystřídala výstava pohlednic a obrázků z Adršpašsko-teplických skalních měst ze sbírky M. Čapka z Nového Města n.Met. Jen ve dnech od 20. do 24. září byla v souvislosti s konferencí o životě a díle Josefa Škvoreckého otevřena výstava Neznámý Josef Škvorecký. Ve středu 6. října byla zahájena jedinečná výstava vedut z cesty falckraběte Otthenricha z let 1536-1537 z Neuburgu přes Plzeň, Prahu a Náchod do Krakova (a zpět přes Berlín a Lipsko). V kvalitních faksimiliích jsme tedy mohli vidět i nejstarší zobrazení našeho města, objevené (s celým albem vedut) až v roce 1991. Tuto významnou výstavu vystřídaly koncem listopadu malby na hedvábí Zdeňky Gelnarové a od půli prosince výstava fotografií ze Středomoří Rudolfa Macka.

Ve výstavní síni na rohu Tyršovy a Zámecké ulice byla od 13. ledna výstava prací žáků výtvarného oboru naší základní umělecké školy, od 16. února výstava Karel Šafář známý i neznámý. Na začátku dubna tu byla výstava prací žáků ZŠ z Komenského ul. Naše škola městu k výročí 750 let. V pondělí 19. dubna pak byla otevřena významná výstava obrazů a kreseb Jindřicha Havlíčka. Bohatou sbírku jeho díla získalo muzeum odkazem od zesnulé manželky malířovy, paní Boženy Havlíčkové. Koncem května a začátkem června tu byly vystaveny vítězné snímky okresního kola soutěže Fotografie 2004. Od pondělí 14. června do konce července byla výstava Stará řemesla, 5. srpna byla otevřena výstava Náchod v dílech profesionálních malířů. V říjnu ji vystřídala výstava Náchod očima fotografů, uspořádaná k výročí města, ale i k 80. výročí vzniku někdejšího Fotoklubu Náchod. Od 9. listopadu zde vystavovala obrazy a keramiku Jitka Píšová-Slavíková. Poslední výstavou roku byly betlémy z fondů muzea i soukromých sbírek.

Regionální muzeum je také zřizovatelem hojně navštěvované Pevnosti Dobrošov.

Obchod a galerie se starožitnostmi a obrazy v Náchodě na Pražské u bazénu uspořádala v lednu a únoru výstavu obrazů a grafiky Vojtěcha Sedláčka. Galerie U Mistra s palmou představila v květnu obrazy Michala Burgeta (Něco v krajině) a v červenci a srpnu fotografie Bohdana Holomíčka.

Z jiného oboru byla modelářská výstava s prestižní mezinárodní modelářskou soutěží Kaden Cup Model, jejíž čtvrtý ročník se uskutečnil v sobotu 9. října v jídelně BS Servisu (tj. bývalé jídelně Rubeny). Zúčastnilo se jí na 150 vystavovatelů, nejvzdálenější byl z Kalifornie (USA). Pořadatelé odhadovali až tisíc návštěvníků. Předseda náchodského Modelklubu Martin Schuster se s dalšími 15 českými modeláři zúčastnil neoficiálního mistrovství světa v plastikovém modelářství v anglickém Telfordu, kde získal v náročné konkurenci dvě první a dvě druhá místa.Společenská zábava

První ples sezony se konal v Beránku v sobotu 17. ledna - již 3. ročník „Roztančeného Beránku". Zásluhou organizátorů - manželů Štěpových a jejich tanečního studia Takt láká zejména současné i nedávné účastníky tanečních kurzů. V sále Vatikánu se konal 7. února Country bál, v Beránku 14. února Valentinský ples. (Všechny taneční zábavy zde ovšem nemůžeme registrovat.)

Reprezentační ples města Náchoda a Pivovaru Náchod se pak konal v sobotu 21. února. Večerem opět provázeli účastníky manželé Štěpovi. Jako už tradičně byly při něm uděleny ceny Kulturní a sportovní nadace města Náchoda za rok 2003. Získali je akademický malíř Jiří Kodym, hudební skupina křesťanského sdružení mladých Ten Sing - zpívání náctiletých, mezinárodní mistr a národní mistr ČR v motokrosu Michal Votroubek a „A" mužstvo FK Náchod - Deštné za postup do 1. české fotbalové ligy. V restauraci Pod Montací byl v tentýž večer byl rodičovský ples ZŠ Náchod - Babí, 6. března tam pak pořádala škola dětský karneval.

V sobotu 5. června se uskutečnila v městském divadle nejvyšší soutěž v akrobatickém rokenrolu - mistrovství žáků a kategorie C. Pořadatelem byl spolu s Kulturní a sportovní nadací města rokenrolový klub Chuck Berry Náchod. (O „dozvucích" v ČT viz v kapitole Politické události.)

V pátek 27. srpna se v městském divadle uskutečnila celorepubliková charitativní akce Den dobrých skutků jako součást soutěže Muž roku 2004, kterou organizuje David Novotný. Čistý výtěžek akce by rozdělen mezi stacionář Cesta v Náchodě-Bělovsi, Ústav sociální péče v České Skalici a dětský domov v Pardubicích. V sobotu odpoledne pak bylo dětské bingo a večer módní přehlídka.

Ve středu 20. října byl v Domově důchodců uspořádán ples pro obyvatele domova. Připomněli si jím 73. výročí založení tehdy „Bartoňova okresního chorobince". (Novým ředitelem domova je Václav Voltr). V sobotu 4. prosince se konal ve všech sálech Beránku maturitní - stužkovací ples studentů Jiráskova gymnázia v Náchodě.


Kulturní akce na zámku

I v tomto roce pokračovaly náročné práce na opravách a údržbě zámku a jeho okolí, byla upravena část stezek pod zámkem, restaurovány byly mj. portály nad zámeckými branami. Zámek je i nadále v péči Národního památkového ústavu v Pardubicích.

Pravidelná návštěvní sezona začala v sobotu 3. dubna. V rámci Mezinárodních dnů památek (17. a 18. dubna) zněla při prohlídkách zámeckých expozic renesanční a barokní hudba v podání žáků polické ZUŠ. Pro seniory a organizované skupiny mládeže byly prohlídky zdarma. Na 1. máje hrál dechový orchestr polické ZUŠ na hudební slavnosti na III. nádvoří. Polická ZUŠ zajišťuje hudbu i u dalších akcí zámku.

V sobotu 12. června se konal již třetí ročník zámeckých slavností, které tu pořádá Veronika Voralová. Měl po gotice a renesanci téma barokní s volbou „Královny baroka", jíž se stala Lucie Jirásková z Nového Bydžova. Následovala večerní prohlídka zámku s „černou paní". Ta byla i u nočních prohlídek v červenci. Tato „vdova po bývalém majiteli zámku" ovšem z obrazu nevystupovala. Některé prohlídky bývají doplňovány i vystoupeními skupin historického šermu apod.

Na počátku léta byla otevřena v šesti místnostech západního křídla zámku nová expozice, vybavená mobiliářem a dalšími exponáty ze zámeckého depozitáře. V sobotu 11. prosince se i na zámku od 18 hodin konal vánoční koncert (v sále u prvního nádvoří), o jehož náplň se postarali opět učitelé a žáci polické ZUŠ, která se správou zámku dlouhodobě spolupracuje.


Zdravotnictví

Ředitel Oblastní nemocnice Náchod Ing. Josef Šimurda informoval v únorovém Náchodském zpravodaji občany o situaci a provozu nemocnice. Naše nemocnice zůstává komplexní nemocnicí poskytující péči ve všech základních medicinských oborech, má pět operačních oborů - chirurgii, ortopedii, urologii, gynekologii a ORL. Je největší ze šesti nemocnic, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Má přes pět set lůžek, zaměstnává na 700 pracovníků, její roční tržby jsou kolem půl miliardy korun.

Na urologické oddělení nemocnice přišel z hradecké fakultní nemocnice od 1. července nový primář, MUDr. Abdulbaset Hafuda, absolvent hradecké lékařské fakuty.

V září jsme se dověděli o vybavení nemocnice informační technologií, která propojuje např. digitální rentgen s počítačem lékaře, který si ho objednal. V hvězdicové síti jsou zapojeny všechny ambulance (asi 70 stanic), ty mohou dostávat informace z ústředního servru. Postupně bude do systému zapojeno na 200 počítačů, do paměti servru budou uložena data z kartoték. Významně se zrychlí celková informovanost lékaře o zdravotním stavu pacienta, odpadne i zbytečné zdvojování úkonů. V říjnu byla na ambulanci ORL dána do provozu nová vyšetřovací jednotka (ATOS C31) v hodnotě přes milion korun.

Na podzim se také dokončovala transformace zdravotnické záchranné péče, sjednocení dřívějších okresních záchranek do jednotné záchranné služby Královéhradeckého kraje. Tam je směrována tísňová linka 155, tam mají díky satelitnímu systému přehled o pozici jednotlivých vozidel a mohou operativně a rychle zasahovat. Náchodské centrum je v budově polikliniky, má pro záchrannou službu k dispozici šest sanitních vozů, které jsou ve stálé pohotovosti.

Koncem roku si v náchodské oblastní nemocnici připomněli desáté výročí založení hemodializačního oddělení. V okrese je asi 35 pacientů, kteří se na oddělení pravidelně třikrát týdně podrobují přístrojovému čištění krve (trvá čtyři hodiny). Ročně se zde ve třísměnném provozu uskuteční na šest tisíc dialýz. Oddělení nyní řídí primář MUDr. Josef Jandík. Do stavebních úprav střediska dialýzy bylo investováno přes pět milionů korun, do technologického vybavení téměř deset milionů, z toho v roce 2004 přes tři miliony.

Koncem roku byli oceněni dárci krve, místostarosta ing. Rohulán předal náchodským občanům 9 zlatých medailí, 8 stříbrných a 17 bronzových (oceněni byli ovšem i další dárci z okolí).

Tělovýchova a sport

TJ Sokol Náchod si v tomto roce připomněl 135. výročí svého založení. Členská základna jednoty je k 1.lednu 460 členů, z toho asi 60% dětí a mládeže. Starostou jednoty je ing. Pavel Koutný, náčelnicí ing. Eva Trejbalová, vzdělavatelkou Vítězslava Zelená, jejíž zásluhou se náchodská veřejnost o činnosti Sokola pravidelně dovídá. Vedle základních oddílů všestrannosti má náchodský Sokol i oddíly sportovní gymnastiky, hokeje, rokenrolu, karate a šachů.

V sobotu 6. března uspořádal Sokol slavnostní akademii, v níž vystoupili nejmladší cvičenci s rodiči, mladší žactvo, starší žáci i dorostenci. Diváci zhlédli mj. i aerobik a výrazový tanec žákyň, dívky z oddílu sportovní gymnastiky předvedly vrcholové sestavy na nářadí i v akrobacii. Akademie byla také součástí oslav města, připomenuto bylo i výročí narození našeho prvního prezidenta.

Ve dnech 27. - 29. srpna byl uspořádán IV. sokolský turistický sraz České obce sokolské, jehož hlavním cílem byl Dobrošov.

V předvečer státního svátku 28. října se v Čížkově sále sokolovny uskutečnila už tradiční oslava za účasti představitelů města, zástupců zainteresovaných organizací i občanů.

Mladší a starší žákyně sportovní gymnastiky se zúčastnily 6. a 7. listopadu v Plzni českého přeboru ČOS. Náchodské cvičenky získaly 3. místo jako družstvo, „bronz" získala i Kateřina Šimonová jako jednotlivec. Na mistrovství ČR v prosinci v Brně pak získalo družstvo děvčat Sokola Náchod mezi dvaceti zúčastněnými páté místo. Týden před tím byly dívky úspěšné na krajském přeboru v Hradci Králové, zvítězily v družstvech a obsadily i první tři místa v soutěži jednotlivců (Dostálová, Pukyšová, Skopalová).


Atletika

O deštivém víkendu v půli června se na Hamrech uskutečnilo okresní finále vesnických TJ v atletice za účasti 150 závodníků z osmi jednot.

V září proběhla v Řecku XII. letní paralympiáda, světová soutěž zdravotně postižených. Zlatou medaili v závodě na 50 m získala náchodská plavkyně Běla Hlaváčková. Také ve stolním tenise byli náchodští úspěšní. Mistr světa i Evropy Michal Stefanu získal letos v Řecku stříbrnou medaili, jeho „partnerka v životě i ve sportu" Jitka Pivarčiová obsadila čtvrté místo. Medailisté byli oceněni představiteli města i Nadací Zdeny Horníkové

Tradiční již 47. ročník silničního běhu Hronov - Náchod se uskutečnil v sobotu 23. října. Závod byl založen v roce 1928 náčelníkem náchodských atletů Bohumilem Kratěnou. Hlavní cenou pro absolutního vítěze je „věčně putovní" Štít města Náchoda. Letošním vítězem téměř devítikilometrového závodu byl Michal Nejedlý z Kladna, nejúspěšnější ženou náchodská odchovankyně Vendula Frintová.

V úterý 16.11. se konal běh do zámeckých schodů o Pohár starosty města.


Plavecké sporty

V krytém bazénu se ve dnech 24. a 25. května konal 16. ročník plaveckého závodu Modrá stuha města Náchoda. V kategorii družstev o pohár starosty města zvítězil oddíl TJ Lokomotiva Trutnov. Pozoruhodná je součást akce - soutěž zdravotně postižených, i těch ze stacionářů. Tam v soutěži žactva zvítězili Martin Bílek a Tereza Prchalová z klubu Vánek. Na závodech Poháru desetiletých ČR v Novém Jičíně vybojoval Pavel Janeček v šesti individuálních disciplinách tři první a tři druhá místa, jeho výkon byl ohodnocen jako nejlepší výkon chlapců celé soutěže. Dočetli jsme se i o vítězství náchodské Petry Celbové v plaveckém maratonu na Rozkoši v neděli 11. července.

Podzimní sezonu zahájil krytý plavecký bazén 1. září, stejně tak stadion na Hamrech.

O třetím zářijovém víkendu se v krytém bazénu uskutečnil 7. ročník 24hodinové štafety Non stop plavání v Náchodě o pohár starosty města. Vítězná brněnská štafeta uplavala přes 130 km (přes „5 tisíc bazénů"!), štafeta oddílu Delfín Náchod A byla druhá a třetí se umístila štafeta ZŠ Komenského.


Jednou z nejlepších sportovkyň roku 2004 se stala triatlonistka Vendula Frintová (nar. v Náchodě 1983). Začínala s plaváním v náchodském oddíle Delfín, opakovaně postupovala na mistrovství republiky v tratích 100m a 200m prsa. Pak začala s triatlonem, už v roce 2002 získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy juniorek, v roce 2003 zlatou na ME U23, letos získala 3. místo na Akademickém mistrovství světa na Malorce, 2. místo v Mistrovství Evropy v duatlonu ve Velké Británii, čtyřikrát se umístila v první desítce světového poháru, získala 1. místo v celkovém hodnocení ČP U23 a 2. místo v celkovém hodnocení ČP elite.


Sportovní kluby a jejich soutěže


Fotbalový oddíl FK Náchod-Deštné se v loňském roce probojoval do I. české folbalové ligy a neudělal v ní ostudu. V závěru jarní sezony skončili naši fotbalisté v konkurenci 18 klubů na krásném druhém místě s 54 body a aktivním skore 58:48. (Ze 34 zápasů 13 vítězství, 15 remíz a jen 6 porážek). Vítězem soutěže byl tým Ústí nad Labem (se 67 body). V posledním zápase jarní sezony s FC Liberec B, v němž naši prohráli, došlo mezi diváky ke konfliktu, na nějž byli liberečtí fandové zřejmě připraveni. Noviny Náchodska napsaly, že „se sekerou, železnou tyčí a basebalovou pálkou doslova rozprášili početnější domácí skupinku". I to se tedy dělo na běloveském stadionu. Hráči FK Náchod-Deštné Hájek a Semerák získali ve své kategorii 1. a 2. místo v soutěži „fotbalových kanonýrů" (se 17 a 15 brankami). Na konci sezony sdělil trenér Čeněk Celler, který dovedl mužstvo k výraznému úspěchu, že v Náchodě končí. Dobře si vedli fotbalisté i v sezoně podzimní, v níž obhájili druhé místo.

„Béčko" hrálo krajský přebor, sezonu skončilo na 11. místě (mezi 16 kluby). Starší dorostenci v divizi dopadli neslavně, skončili na posledním, 14. místě s 19 body, na podzim hráli krajský přebor, v němž rok skončili na prvním místě. Mladší ve své divizi skončili ze 14 družstev na 10. místě, v podzimní části krajského přeboru byli pátí. „Béčko" v okresním dorosteneckém přeboru bylo vítězné, na podzim v I.A třídě skončilo na 11. místě. Starší žáci v krajském přeboru byli druzí, „Béčko" v I.A třídě třetí. Mladší žáci (rovněž v krajském přeboru) dobyli první místo, z 25 utkání 24 vyhráli a jednou remizovali. Na podzim skočili pátí, B v I.A třídě na 6. místě. Desetiletí (ročník 1994) byli na podzim převedeni do okresního přeboru mladších žáků, kde skončili první, dobře si vedli i hráči přípravky - ročník 1995. Zůstává tedy mládí pro náchodský fotbal nadějí.

V podzimním turnaji okresních fotbalových výběrů dvanáctiletých v Červeném Kostelci se náchodští umístili na 1. místě před týmy z dalších čtyř okresů kraje. V prosinci se konal ve Dvoře Králové jeden z turnajů zimní halové ligy Okresních fotbalových výběrů pro týmy jedenáctietých (nar. v r. 1994), dvanáctiletých a třináctiletých. Ve všech třech soutěžích týmy OFS Náchod zvítězily. V prosinci byl v Náchodě uspořádán fotbalový turnaj mladších žáků (4.12. - za účasti nejlepších družstev z ČR) REP CAP 2004 a 18. 12. Noční vánoční turnaj v malé kopané (14. ročník), oba v hale Na Hamrech.


Házená. I letos (v sezoně jarní i podzimní) hráli muži-házenkáři HC TJ Náchod úspěšně I. ligu. Hraje se v hale na Hamrech. Starší dorost hrál druhou ligu. Oddíl házené uspořádal ve dnech 11. - 13. června Mistrovství ČR mladších žáků a 11.12. Předvánoční turnaj mladších žáků v mezinárodní házené (ve sport. hale HC TJ Náchod).


Volejbal. Ženy SK Rubena Náchod A hrají II. ligu, skupina B se sloučila se Startem Náchod a hraje krajský přebor I. třídy. Podzimní sezonu skončily na posledním místě tabulky, družstvo Sokola Staré Město bylo třetí. Volejbalové žákyně Rubena Náchod skončily jarní sezonu na prvním místě okresního přeboru. Muži Rubeny Náchod zvítězili v okresním volejbalovém přeboru I. třídy, Sokol Staré Město B skončil na předposledním, 7. místě. V listopadu provedli volejbalisté nábor mezi žáky i žákyněmi zdejších základních škol. V sobotu 11. prosince proběhl v hale na Hamrech již III. ročník memoriálu trenéra Rendy Hubky seniora smíšených družstev do 40 let a nad 40 let.


V Náchodě se hraje i hokejbal a florbal. Hokejbalisté Sokola Náchod - starší žáci hrají úspěšně hokejbalovou národní ligu. Florbalisté Rudé hvězdy Náchod hrají 3. ligu.


Basketbal. Družstvo náchodské SPŠ stavební hraje 1. východočeskou ligu mužů, pohybovalo se ve středu tabulky. Na konci roku byl ve východočeské lize mužů Náchod na 11. místě (mezi 14 mužstvy), Náchod B skončil v královéhradeckém přeboru mužů na posledním, 10. místě.


Hokejové mužstvo mužů HC Náchod se v letošní sezoně, která začala koncem října, stalo účastníkem I. krajské ligy. Hraje se střídavými úspěchy. Vedou jej trenéři Miroslav Hrabica a Vlastislav Vondřejc. Konec roku trávil Náchod na 5. místě z 8 zúčastněných mužstev a nezúčastní se tedy play-off, ta se týká prvních čtyř družstev. V mládežnickém hokeji se spojily síly Náchoda se Dvorem Králové, junioři Dvůr-Náchod skončili v I. krajské lize Královéhradeckého kraje na 5. místě (z 11 družstev), dorostenci na 2. místě (8 družstev). Oddíl starších žáků HSK Náchod hrál národní ligu. Lahůdku pro příznivce hokeje připravil HC Náchod na úterý 28. prosince, když na zdejší stadion zajistil mezinárodní hokejový zápas reprezentací Česka a Ruska šestnáctiletých.

Sportovní kuželkářský oddíl SKK Primátor Náchod zůstává velmi aktivní. Eliška Rinnová si odnesla prvenství v jednotlivcích žen ve 31. ročníku turnaje neregistrovaných o pohár ředitele pivovaru Primátor Náchod. V kuželkářském mistrovství světa v dorosteneckých kategoriích (v červnu) se hráčka SKK Primátor Náchod Aneta Cvejnová (studentka náchodské obchodní akademie) podílela „na stříbru" jako členka družstva České republiky, v soutěži smíšených dvojic se spolu s Ondrou Toušem z Českých Velenic stala mistryní světa. V rámci vyhlášení nejlepších kuželkářů ČR v Praze 4. ledna získala nejvyšší ocenění Radka Malá, která na MS juniorů získala stříbrnou medaili, a 4. místo mezi muži Radek Holakovský. O víkendu 12. a 13. 6. uspořádali v Náchodě XXXI. ročník turnaje veteránů (kuželkářů nad 50 let). Český pohár si v červenci z Tábora odvezlo družstvo mužů SKK Primátor Náchod. V září začalo svou už devátou prvoligovou sezonu. SKK Primátor Náchod je jediným klubem v ČR, který má zastoupení ve všech čtyřech nejvyšších soutěžích a navíc má dva celky ve třetí lize skupiny C. V I. lize jsou muži, rok skončili na 3. místě (12 dužstev), ženy skončily v I. lize na 6. místě. Dorostenci skončili podzimní kolo na předposledním místě a hrozí jim sestup do II. ligy. Dorostenky jsou ve středu tabulky. Prvoligová rezerva je na 2. místě (ve III. lize skupina C). O posledním předvánočním víkendu se konal v hale SKK Primátor Náchod V. ročník mezinárodního turnaje v kuželkách O pohár starosty města Náchoda. Mezi děvčaty obhájila prvenství domácí Aneta Cvejnová a převzala od starosty města pohár, domácí dvojice Jirouš - Špaček získala třetí místo.


Šachy hrají v Náchodě družstva Sokola Náchod a Sněžka TJ Náchod, obě krajský přebor šachových družstev. Na počátku listopadu byla Sněžka v čele tabuky a sokolové na 7. místě. Oddíl TJ Náchod získal od MěÚ Náchod ve 3. patře kina Vesmír nové klubovny, díky tomu mohl rozšířit i svou členskou základnu zejména o mladé šachisty. Oddíl má šest družstev, „Áčko" hraje krajský přebor, B a C krajskou soutěž. Oddíl uspořádal také spolu s městským úřadem a Vyšší odbornou školou stavební v Náchodě (v její školní jídelně) ve dnech 26. prosince 2004 - 2. ledna 2005 jednak 41. ročník Vánočního bleskového šachového turnaje, jednak Otevřený mezinárodní šachový turnaj O pohár starosty města Náchoda.


Dotace z rozpočtu města na sportovní činnost na rok 2004 dostaly: HC Náchod - hokej 550 tisíc Kč, FK Náchod-Deštné 440 tisíc, TJ Náchod - házená 370 tisíc, TJ Kraso Náchod 310 tisíc, TJ Sokol Náchod 220 tisíc, TJ Delfín 200 tisíc, kuželkáři 90 tisíc, Sokol Staré Město 80 tisíc a SK Babí a TJ Start po 65 tisících Kč.

Turistika

Klub českých turistů Náchod (vedle desítek akcí pro své členy) uspořádal pro širokou veřejnost v sobotu 24. dubna pěší pochod a cyklojízdu Okolo pevností Dobrošov. Pěší trasy byly 15, 25 a 33 km, cyklotrasa 40 km, všechny se startem u turistické ubytovny v Bělovsi, kontrolou v Pekle a cílem na Dobrošově. Na účastnickém listě byl pochod uveden jako Memoriál prof. Vladimíra Berana.

Na dopoledne v sobotu 25. září byl vyhlášen hvězdicový pochod k Jiráskově chatě na Dobrošově, kde byla v 11 hodin slavnostně odhalena pamětní deska PhDr. Jiřímu Stanislavu Guthovi - Jarkovskému. Je umístěna uvnitř chaty. Přes nepřízeň počasí byla akce hojně navštívena. Zúčastnili se jí a promluvili nejvyšší představitelé Klubu českých turistů i Českého olympijského výboru. V obou organizacích udělal Jiří Guth podstatný kus záslužné i zakladatelské práce. Náchod měl v životě Gutha - Jarkovského významné místo, nejen že zde působil v mládí jako vychovatel na zámku, ale zúčastnil se i poklepu na základní kámen a pak otevření Jiráskovy chaty, má tedy umístění desky zde své opodstatnění, v Náchodě žil i poslední léta svého života a zemřel tu.


Regionální tisk


Městský úřad vydává na počátku každého měsíce Náchodský zpravodaj, v němž informuje občany o dění ve městě, na radnici, ve společenském životě, kultuře i sportu. Občané si ho mohou brát zdarma v řádce distribučních míst.

Jako jedna z devíti mutací Deníků Bohemia východních Čech (bývalého Vč. kraje) vycházejí denně (mimo neděli) Noviny Náchodska. Po odchodu pana Lad. Hartmana byl řízením okresní redakce pověřen Hynek Šnajdar. Za jeho vedení byla informační úroveň stránek Náchodska (s. 7 a 8) zejména v první části roku horší, pak se poněkud zlepšovala. Očekávali bychom o našem městě lepší informace i zasvěcenější komentáře. Zejména ty, jejichž autorem byl redaktor Martin Zelený, byly značně problematické.

Koncem minulého roku začal vycházet týdeník Čas nad Metují, vydávaný Orlickým týdeníkem z Rychnova nad Kněžnou. Tyto noviny nedosáhly zatím úrovně ani obliby někdejšího Našeho času.

I letos vydával (nepravidelně) svůj soukromý Náchodský nečas Miroslav Rousek. Je distribuován rovněž zadarmo a charakterizuje ho negativní postoj téměř k čemukoliv. Nejvíce špíny z něj padá obvykle na náchodskou radnici, což naznačuje i titulkový obrázek (černé kapky snášející se na budovu radnice). Že jsou jeho postoje přijímány občany kriticky dokládá fakt, že v minulých volbách už nezískal potřebný počet hlasů k obhájení místa v městském zastupitelstvu.

Vycházejí i nejrůznější inzertní tiskoviny, mj. inzertní měsíčník Náchodský posel nebo náchodské Echo. To přináší vedle inzerce i stručné regionální zprávy z různých oblastí, byť nesoustavně. Echo dostávají občané do svých schránek pravidelně zdarma, takže určitou informační funkci plní.


Osobní zprávy

Velkou ztrátou pro město Náchod bylo náhlé úmrtí kronikáře města, znalce jeho historie i místopisu, sběratele, numismatika pana Oldřicha Šafáře. Zemřel 6. února, dva dny před svými 83. narozeninami. Náchodská veřejnost a přátelé se s ním v hojném počtu přišli rozloučit do obřadní síně v pátek 13. února.

Den před tím jsme se tam loučili s někdejším zastupitelem, panem Janem Hilbertem, učitelem, jedním z těch, kdo byli v normalizačním období pronásledováni komunistickým režimem. Ze školství musel odejít na počátku 70. let z funkce ředitele ZŠ ve Starém Městě, po listopadu 1989 byl ředitelem ZŠ v Bělovsi. V červnu by byl oslavil sedmdesátku.

Ve čtvrtek 22. dubna blahopřál starosta města, místostarostka a další činitelé k stým narozeninám paní Antonii Šmídové, která nyní žije v penzionu Marie.

V noci z 19. na 20. června byla na svém pracovišti (herně - baru v objektu někdejší tepenské jídeny) zavražděna servírka Jarmila Vtípilová. Vraždil zloděj, kterého při činu přistihla a zřejmě poznala. Ještě v neděli byl dopaden a uvězněn.

Sportovci se v létě navždy rozloučili s trenérem a dlouholetým funkcionářem národní házené Ladislavem Semerákem (+ 23.6.) a trenérem Ladislavem Řezníčkem (+ 14.7.) Na začátku září jsme se rozloučili se dvěma náchodskými středoškolskými pedagogy, ing. arch. Oldřichem Pražákem ze stavební průmyslovky a prof. Olgou Peterkovou z obchodní akademie. Dne 20. října zemřel pan Miroslav Mejstřík, po řadu let jediný optik v Náchodě. Ve středu 10. listopadu se náchodská veřejnost, ale zejména hudebníci rozloučili s kapelníkem Městské dechové hudby Zdeňkem Philippem. Zemřel 8. listopadu.

V pátek 24. září se dožil devadesáti let prof. MUDr. Otakar Nyklíček, dlouholetý primář gynekologicko-porodnického oddělení náchodské nemocnice, čestný občan města. K významnému jubileu mu blahopřáli i představitelé města.

Bez možnosti rozloučení jsme se dověděli o úmrtí náchodského rodáka, spisovatele a novináře Pavla Gryma. Zemřel po dlouhé těžké nemoci v léčebně pro dlouhodobě nemocné v Humpolci 24. listopadu (v červnu 2005 by se byl dožil 75 let).

Různé

K 1. lednu 2004 mělo město Náchod 21 187 obyvatel. V tomto roce přišlo na svět 193 nových občánků, zemřelo 220 občanů města. Do Náchoda se přistěhovali 302 občané, odstěhovalo se (asi většinou za výhodnější prací) 410 občanů. K 31.12.2004 mělo tedy město roční úbytek 135 obyvatel, celkem 21 052 obyvatele.

Již tradičně byla v lednu pořádána Tříkrálová sbírka 2004, organizovaná Farní charitou Náchod. V Náchodě a jeho nejbližším okolí vynesla 160 tisíc korun.

I v Náchodě pokračuje činnost Diakonie Broumov, výdejní i sběrné místo je nyní na Hamrech (Pražská 1759), dříve bylo v Husově sboru, kam mnozí ovšem stále donášejí odložené věci, zejména použité oděvy, které mohou ještě dobře posloužit potřebným lidem.

Ve dnech 8. - 11. ledna byl další ročník veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2004, expozici, v níž byl zastoupen i Náchod, zajistil Svaz cestovního ruchu Branka.

O víkendu 14. - 16. května byla v chovatelském areálu U cihelny uspořádána tradiční výstava drobných hospodářských zvířat, jejíž součástí bylo i Náchodské psí korzo. Děti se mohly svézt na poníkovi, zahrádkáři nakoupit kvalitní sadbu.

V neděli 6. června uspořádal Náchodský svaz chovatelů koní v Bělovsi 15. přehlídku plemenných koní. Na tisíc diváků obdivovalo 50 klisen a 11 hřebců.

Jako každoročně, proběhl i letos 12. května Květinový den - mezinárodní den Ligy proti rakovině. Žluté kvítky měsíčku lékařského, symbolizující minimálně dvacetikorunový příspěvek, jsme mohli vidět na oděvech mnoha občanů města.

Ve středu 11. srpna v časných ranních hodinách uloupila skupina maskovaných mužů kompletní bankomat z prostoru supermarketu Albert a odjela s ním neznámo kam. Policie včas zasáhnout nestihla. Šot o tom přinesla i ČT 1 po 18. hodině v regionálním zpravodajství, Deníky Bohemia (tj. Noviny Náchodska a další) přinesly na 1. stránce ve čtvrtek 12. srpna článek s titulkem „Bankomat s 1,5 milionem korun je fuč!"

Za zaznamenání stojí činnost Klubu vojenské historie. Velmi agilní je historická jednotka 6. praporu polních myslivců (z r.1866) a skupina pečující o pěchotní srub Březinka. (O akcích obou byly zmínky v předchozích kapitolách.) Kluby navazují spolupráci i přes hranice, v prosinci se sešli v Jiráskově chatě zástupci klubů, muzeí a správ pevností od nás i z Polska - z Kladska, Nisy a Stříbrné hory, kde jsou velké historické pevnosti.
Text kroniky města Náchoda za rok 2004 obsahuje na 34 stránkách 278 odstavců, celkem asi 18 900 slov (125 006 znaků s mezerami). Vznikal od května 2004, definitivní verze textu tištěna v červenci 2005. (Tyto údaje jsou na s. 35.) Předán na městský úřad v pondělí 1. srpna 2005.

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 101133 návštěv